AGENDA Uit onze omgeving Axel. Zondagsdiensten Zondagsdienst artsen Faillissementen GOED OPBERGEN AUTOBOTSING Zaterdagavond omstreeks 7 uur reed W.B. uit Hulst met zijn personenauto vanaf de Weststraat de kruising met de Oranjestraat- Kerkdreef op zonder voorrang te verlenen aan de personenauto bestuurd door E. K. J. D. uit Gent (B) waardoor een botsing ont stond waarbij beide auto's zware schade op liepen. BROMFIETSER IN SLOOT In de nacht van zaterdag op zondag om streeks 1 uur is W. W. D. uit St. Jansteen in een flauwe bocht in de Oude Zeedijk waar schijnlijk misleid door de mist met zijn brom fiets in de sloot terecht gekomen. D. was bewusteloos, maar doordat de motor van de bromfiets was blijven draaien en het licht brande werd hij door een passerende opgemerkt. Dokter Kok die gewaarschuwd werd en de eerste hulp verleende constateerde een her senschudding en flinke hoofdwonden. D. werd naar het ziekenhuis te Hulst over gebracht waar hij operatief werd behandeld. AUTO'S ZWAAR BESCHADIGD Zondagavond omstreeks elf uur is de Axelaar L. J. A. V. W. in de Nieuwstraat te Axel met zijn personenauto tegen een geparkeerd staande personenauto gebotst, toebehorend aan de heer C. A. S., eveneens uit Axel. Er deden zich geen persoonlijke ongevallen voor. Wel ontstond aan beide voertuigen flin ke schade. VERGADERING C.P.B. Deze week vergaderde de C.P.B. in Pro-Rege te Terneuzen. De leiding beruste bij de pre sidente Mevr. M. Weijns-Bakker. De heer de Vries uit Terneuzen vertelde van zijn reis naar Israël, en liet daarvan een serie prachtige dia's zien. Mevrouw Dieleman-Huyssen bracht verslag uit van de vergadering te Middelburg, over de aktie „Kom over de Brug". De presidente wekte de leden op om mee te doen aan de handwerktentoonstelling; de werkstukken zullen op de jaarvergadering in mei tentoongesteld worden, waarna ze door gestuurd worden naar het gewestelijk bestuur. De mooiste werkstukken zullen op de Bonds dag te zien zijn. De cursus „Doe het eens anders", en „Een voudige en feestelijke broodmaaltijden" zal gehouden worden op 25 maart - 1 - 8 - 22 april en 6 mei, 's avonds 7.30 uur. te Axel. De volgende vergadering zal gehouden wor den 15 februari waar de heer van Ajkel, voorzitter van de Ver. Kinderzorg te Mid delburg zal spreken over het onderwerp „Kinderbescherming in deze tijd" KATHOLIEK VROUWENGILDE Woensdag 24 januari houdt het Vrouwen gilde in het Bejaardenlokaal een bijeenkomst. Mej. A. Hommen zal een lezing houden met als onderwerp „Wat kan en wat doet een Medisch Opvoedkundig Bureau". Aanvang 20.00 uur. 55-JARIG HUWELIJKSFEEST Dezer dagen vierde het echtpaar Van Goet- hem-Janssens uit het bejaardentehuis „De Vurssche" aan de Rooseveltlaan te Axel z'n 55-jarig huwelijksfeest. Beiden genieten nog een goede gezondheid. De heer Van Goethem die z'n hele leven landarbeider was, werd 18 oktober 1883 in Hontenisse geboren. Z'n vrouw aanschouwde 18 juli 1888 in 's-Gra- venzande het levenslicht. Uit hun huwelijk werden 3 kinderen geboren. Zij hebben 9 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. In de kapel van „De Vurssche" werd door pastoor De Jong een mis opgedragen. Het jubilerend echtpaar werd ook met een bezoek vereerd door burgemeester M. K. van Dijke en echtgenote. DROPPINGSAVOND P.J.G. AFDELING AXEL ZAAMSLAG De leden van de P.J.G. afd. Axel/Zaamslag organiseerden vrijdagavond vanuit landhuis Kijkuit te Axel een droppingsavond. De ploegen werden hierbij ingedeeld in 4 personen, met elk één groepsleider. Deze teams die op hun route een reeks van vragen moesten beantwoorden werden op ca. 12Vé km van het centraal punt Absdale „gedropt". Droppingspunten waren Luntershoek, Steen ovens, Zaandijk en Bonte Koe. De organisatie was perfect verzorgd. De nitslag was le groep L. Dees, Zaamslag; 2e groep J. Dieleman, Axel; 3e groep H. Dieleman, Zaamslag; 4e groep mej. C. de Feijter, Axel; 5e groep T. Vogelaar, Kloosterzan- de. De secretaris van de afd. de heer J. Diele man reikte in landhuis Kijkuit de prijzen uit. Hierna volgde een gezellig samenzijn. NIEUWE AANWINST AXELSE BOERENKAMER De heer H. J. Hoebé Sr., heeft aan het mu seum ten geschenke gegeven een door hem ge schilderd tableau, voorstellende een gezicht vanuit de Weststraat op de Markt en de Oude Verlorenhoek. Het is de toestand, zoals die was een 80 a 10CT jaar geleden met stoep banken, keldervallen, blinden. Voor oude Axelaars een herinnering aan hun jeugd, voor jongeren een verheldering van hun geschied kundige kennis van het oude Axel, waarvoor ons museum de heer Hoebé dankbaar mag zijn. DE OPVOLGING VAN WETHOUDER VAN BENDEGEM Het leven staat niet stil en nu wethouder van Bendegem zo plotseling uit zijn aktieve be staan is heengegaan vragen velen zich af wanneer en door wie hij in de Axelse ge meenteraad zal worden opgevolgd. De gang van zaken is als volgt Door het Hoofd van het Centraal Stembu reau, d.w.z. de burgemeester wordt als op volgend raadslid aangewezen de eerstvolgen de candidaat op de verkiezingslijst voor de gemeenteraad. Dat is in dit geval het oud raadslid de heer K. Hamelink. De heer Hamelink is ondertussen van zijn benoeming in kennis gesteld en zal nu moe ten beslissen of hij deze benoeming al dan niet aanvaardt. Neemt hij de benoeming aan dan zullen in de eerstvolgende raadsvergadering - dat kan dus bij tijdig bericht de raad van a.s. dinsdag 30 januari zijn - zijn geloofsbrieven worden onderzocht en beslist de raad over zijn toe lating. Tegen deze toelating bestaat daarna geduren de een termijn van 8 dagen gelegenheid be zwaren in te dienen bij het college van Ged. Staten. Is deze procedure afgewerkt dan kan in de daaropvolgende raadsvergadering de opvol ger van de heer Van Bendegem worden be ëdigd, waarna dan de raad weer voltallig is. Deze voltallige raad kan daarna een wethou der benoemen in de vacature van de heer Van Bendegem. Wanneer alles normaal ver loopt zal deze wethoudersverkiezing dus op de gemeenteraadsvergadering van eind fe bruari aan de orde komen. Tot het tijdstip van benoeming van een nieuwe wethouder worden de zaken die tot de portefeuille van wijlen de heer Van Ben degem behoren behandeld door wethouder IJsebaart. BEJAARDEN-ONTSPANNINGSAVOND IN 'T TREFPUNT Dat de bejaarden uit de Kanaalzone zeer vitale mensen zijn blijkt wel uit het onder staande. Verschillende bewoners van diverse bejaardentehuizen in de kanaalzone hebben het initiatief genomen ontspanningsavonden voor bejaarden te organiseren. Het doel van deze mensen die hun ontspan- nings-team de naam „Spelevaart" hebben gegeven is in verschillende bejaardentehuizen voor het voetlicht te treden. De avonden zullen gevuld worden met to neelstukjes, zang, enz., dat alles te verzorgen door de bejaarden zelf. Dinsdag 30 januari»zal dit gezelschap optre den in ,,'t Trefpunt" 's avonds om 7.30 uur Iedere bejaarde is als vanouds van harte wel kom. Diegenen die lichamelijk gehandicapt zijn zullen thuis worden afgehaald. Men stelle zich hiervoor in verbinding met ,,'t Trefpunt" telefoon 01155-378. „Spelevaart", heel veel succes toegewenst en de Trefpuntertjes verwachten u NIEUWE SECRETARIS BOUWFONDS NED. GEMEENTEN Op zijn verzoek is per 1 januari 1968 eervol ontslag verleend aan de heer C. Smies als plaatselijk secretaris van de Stichting Bouw fonds Nederlandse Gemeenten. In zijn plaats is thans benoemd de heer P. M. Goethals alhier. ZONDAG 28 JANUARI 1968 Ned. Herv. Kerk 8.45 uur en 10.30 uur Ds. Pennings. Geref. Kerk (Kerkdreef) 9.30 u. en 3.00 u. Ds. A. Kuiper Geref. Kerk (Pironstraat) 10.00 en 5.00 uur Ds. J. Th. Heemskerk. Geref. Gemeente 10.00 en 3.00 uur Lees- dienst. R.K. Kerk: H. Gregorius de Grote, Wal- straat 29: Winterregeling 8.15 uur; 9 30 uur 11.00 uur. Zaterdag 19.00 uur H. Mis. 27 - 28 JANUARI Dokter Schiltman van het Informatiecentrum V.V.V. Gemeente Axel ZATERDAG 27 JANUARI 3 - 5.00 uur bezichtiging Chr. Techn. School, Crijnssenstraat. DINSDAG 30 JANUARI aanvang 7.30 uur Dienstencentrum ,,'t Trefpunt", Singel- weg 63 Toneel- en zangavond door be jaarden uit de Kanaalzone, o.I.v. de heer De Vries. In verband met de teraardebestelling van wijlen wethouder C. van Bendegem, zal op zaterdag 27 januari GEEN carillonconcert worden gegeven. De aandacht van de lezeressen en lezers wordt erop gevestigd, dat het Informatiecentrum V.V.V. Gemeente Axel, gevestigd in het stad huis, beschikt over een groot aantal toeris tische gegevens van alle plaatsen in Neder land, voor zover deze van belang zijn voor het toerisme, alsmede van plaaten in België en Luxemburg, van kampeerterreinen enz.,, enz. Tevens liggen bij het Informatiecentrum ter inzage de activiteiten-agenda's van Zeeland, Antwerpen, Gent en Breda en omgeving. Te koop zijn plattegronden van Axel; wan delroutes in en om Axel; Westerschelde- en andere toeristische routes A.N.V.V.-route kaarten van Nederland; Provinciekaarten van Zeeland. Opgegeven door Van der Graaf Co. N.V., Amsterdam. 17 januari 1968 J. B. Seghers, Irenestr. 41, Axel. Cur. Mr. E. N. J. H. de Rechter, Steen straat 35, Hulst. door S. Drs. W. G. H. Garritsen Nederlanders die pas terug zijn van een reis door de Verenigde Staten vertellen vaak, dat het hun is opgevallen hoeveel mensen daar in woonwagens wonen. En bij die woonwa gens moet men dan niet denken aan vaak wat haveloze kermiswagens, maar aan grote, ge stroomlijnde en efficiënte caravans, die soms met honderden bij elkaar staan op speciale, goed geoutilleerde terreinen. Kennissen van ons, naar Amerika geëmigreerde Nederlan ders, die voor een kort bezoejc terug waren in Europa, vertelden dat zij ook ambities had den om later in zo'n woonwagen te gaan wo nen. Als hij gepensioneerd was. Her en der. over het land verspreid hadden ze goede vrienden en familie wonen; de kinderen zou den ook wel niet op één plaats blijven - en wat was dan handiger dan zo'n transporteer bare woning Een halfjaar hier, een half jaar daar. In de winter naar het warme zui den. Waarom niet Maar wonen in een woonwagen legt ook aan-, zienlijke beperkingen op. De ruimte is maar klein. Eén van de vaste regels is dan ook niets bewaren. Geen oude kleren, geen spul len die je misschien nog wel eens een keer zou kunnen gebruiken. Alleen dingen die je e:ht nodig hebt. Voor de rest weg er mee. Voor onze Nederlandse afstanden is het heus niet nodig om in een woonwagen te gaan wo nen om de elders wonende kinderen nog eens te zien. Het moet al héél ver zijn wil de trein er langer dan een paar uur over doen. Maar ook in Nederland hebben we weinig ruimte. Het lijkt wel of die ruimte minder wordt. Natuurlijk is dat niet echt zo - alleen zijn we met tweemaal zoveel Nederlanders als zo'n vijftig jaar terug. We stellen hogere eisen dan 50 of 25 jaar geleden aan de voor ons beschikbare ruimte - met name aan onze woning. We hebben - als regel - veel meer materiële bezittingen dan zo'n tien of vijftien jaar terug. En alzo doende, kunnen we wel wat leren van die „woonwagenbewo ners". (Trouwens om meer in Vaderlandse sfeer te blijven, ook van zeelieden en schippers...) GOED OPRUIMEN Goed opbergen begint bij goed opruimen. Niet allerlei dingen onnodig (lang) bewaren. Als we de waarde van die als maar bewaarde din gen eens nagaan blijkt het vaak een kwestie van centen te zijn, terwijl echt kostbare ruim te in beslag genomen wordt. (Australische vuistregel wat je in een jaar niet aangekeken hebt doe dat weg). Het „iets niet durven wegdoen omdat het toch nog wel een beetje bruikbaar is" is ook een belemmering voor het aanschaffen van iet nieuws, dat we eigenlijk graag zouden willen en waar we heel veel plezier van zouden kunnen hebben. Dat geldt overigens ook voor meubels en gordijnen en andere woningin richtingsartikelen. Een eettafel bijvoorbeeld, die echt te klein is geworden - en ook heus niet mooi meer is - maar als we een nieuwe nemen, waar moeten we met de oude naar toe Zet die oude nu maar rustig overboord - hij heeft zijn diensten wel bewezen... Goed opbergen betekent ook. dat we ons niet allerlei gebruiksvoorwerpen, behoeven aan te schaffen, die we in feite maar een of twee keer gebruiken en die daarna in de kast blij ven liggen. (Goed Nederlands gezegde het bezh van de zaak is het einde van het ver maak). Dit is natuurlijk geen pleidooi voor een leefwijze op de wanier van Diogenes, die in een ton wonende oude Griekse wijsgeer. Tot zijn zeer geringe aardse bezittingen be hoorde een houten drinknap, die hij op een gegeven ogenblik wegwierp toen hij zich rea liseerde dat hij evengoed uit de holte van zijn hand kon drinken. Hulpmiddelen en appa raten, die ons leven echt vergemakkelijken zijn gelukkig tegenwoordig niet meer weg te denken - maar enige kritische beschouwing vóór het aanschaffen is echt wel nuttig. Net zo goed als zorgvuldig overleg bij het kiezen, kopen en combineren van meubelen, vloerbedekking en andere woningstoffering al die zaken, die niet alleen nuttig en prak tisch kunnen zijn maar ook onze woonomge ving veraangenomen en tot een werkelijk prettige woning maken waarin we ons wèl kunnen gevoelen. MEER DAN 1001 DINGEN OM ONS HEEN Niet nodeloos bewaren en niet allerlei over bodige dingen kopen. Dan toch blijven er heel veel zaken over, die we gebruiken, nodig hebben, in huis hebben, die we graag zien. (Probeer eens te tellen hoeveel stuks losse voorwerpen u in huis heeft?...) Sommige daarvan hebben primair een decoratieve func tie (een schilderij, een vaas, een beeldje), an dere zijn in materieel opzicht gebruiksvoor werpen en hebben daarnaast een belangrijke decoratieve functie, wat overigens niet bete kent, dat zij nu uitgesproken opvallend, maar wel dat zij prettig om te zien moeten zijn. Sommige van deze voorwerpen worden als regel niet weggeborgen na gebruik (gordijnen, vloerbedekking, vele meubelen), andere wor den als zij niet in gebruik zijn wel wegge borgen. Als regel „uit het gezicht" bijv. kleding, ser viesgoed. Veelal wel zichtbaar worden bijv. boeken weggeborgen. Ten slotte blijven er dan gebruiksvoorwerpen over zonder een belangrijke decoratieve func tie, wat ook niet betekent dat zij nu uitge sproken lelijk moeten zijn potten en pan nen, linnengoed, verpakkingen met levens middelen, gereedschap enz. Dat alles vraagt om berging. De in onze woningen aanwezige ingebouwde bergruimte is eigenlijk bijna altijd te klein Maar vaak kan er meer van gemaakt worden bijv.: de afstand tussen legplanken kan ver kleind worden. Aan de binnenkant van kast deuren kunnen rekjes voor kleine voorwerpen bevestigd worden (holle kastdeuren vragen voor de bevestiging wel enig overleg). Er zijn kant- en klaar-laden in de handel die onder tegen een kastplank aangeschroefd kunnen worden. COMBINATIEMEUBELS Met bergmeubels kunnen we echter pas goed alle kanten uit. De wandcombinatiemeubels, met allerlei aanbouwsystemen, hebben niet voor niets zo'n grote plaats veroverd in het totale meubelaanbod. Met deze meubels is het mogelijk een beschikbare wand volledig te benutten zonder lelijke en verloren hoekjes. Open planken, eventueel met glas ervoor, voor wat gezien mag worden, gesloten kastjes en laden voor onooglijke zaken. Niet alleen praktisch maar ook decoratief en met volop ruimte voor eigen ideeën 1001 ideeën. GARDEROBEKASTEN Al die wandmeubelen behoeven niet aan de wand te hangen, wat overigens door het zicht baar blijven van de vloer en de plint onder het meubel visueel een sterk ruimte-effect te weeg brengt. Ze kunnen ook tegen de wand staan en soms ook dwars op een wand een bijzonder effect veroorzaken door bijvoorbeeld in een langwerpige ruimte een afscheiding tussen een zithoek en eethoek aan te geven, zonder dat er van een volstrekte scheiding sprake is. Een heel efficiënte berging bieden de uitgekiende garderobekasten, die soms tot een hele wand kunnen worden uitgebreid en ieder kubieke decimeter benutten. Een hang kast voor kostuums heeft minder hoogte no dig dan één voor japonnen bijvoorbeeld - en daar wordt bij de indeling rekening mee gehouden. Hoge stapels linnengoed zijn niet practisch, dus zijn de planken op onderling geringe hoogte aangebracht. Diepe laden bie den een ideale berging voor kleine voorwer pen zakdoeken, sokken en lingerie. Dank zij die goed uitgekiende bergmeubels, die weinig ruimte vragen maar wel veel ruim te bieden, is het mogelijk om ook in de naar de tegenwoordige opvatting meestal kleine woningen onze toenemende (over)vloed van aardse bezittingen goed op te bergen. En als we ons daar nog wat meer in verdiepen, dan zullen we met wat fantasie telkens meer nieuwe mogelijkheden vinden.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 2