AGENDA RUIM EXTRA INKOMEN AGENT Zaterdag 20 januari: 15.00-16.00 uur carillonconcert te ge ven door dhr. P. C. Brakman. Woensdag 24 januari: 20.00 uur in het Gezellenhuis, Wal- straat, organiseert het Kath. Vrouwen gilde een lezing ,,Wat kan en wat doet een Medisch Opvoedkundig Bureau" HOOFDPIJN poeders KIESPIJN POEDERS HOEST poeders werken GRIEP poeders verrassend IJZEL KWAM OP GUNSTIGE TIJD Zaterdagavond omstreeks 10 uur begon het, na streng winterweer van vrijdag en zaterdagochtend flink te ijzeren. Welis waar hadden De Bilt en Ukkel ons zoiets voorspeld, maar wanneer men de door de wind extra laag lijkende temperatuur van zaterdagmiddag voelde, was het bijna niet te geloven dat het binnen enkele uren zo zou veranderen en dat de temperaturen zaterdagochtend en zondagochtend zo'n kleine 20 graden uiteen liepen. Gelukkig was het weer vooraf ook niet al te best, zodat slechts weinigen op pad waren op zaterdagavond en dientengevol ge de stagnaties en ongevallen die voor kwamen tot een minimum beperkt bleven. Er waren vele glijpartijen maar ernstige verkeersongevallen kwamen niet voor en het harde werken van zand- en pekel- strooiers tot diep in de nacht met de in vallende dooi maakten dat de gladheid zondagochtend al vrijwel totaal verdwe nen was. LEDER IN I Nog een klein uurtje. Dan vertrekt onze logé van net één jaar oud weer naar haar ouder lijk huis. Precies twee weken heeft zij bij ons doorgebracht. De grootste pret gemaakt met haar bijna evenoude nichtje. Mijn broer en zijn vrouw hebben genoten van hun vakantie samen. Hun kindje moet nu toch echt nog even wennen. Zij bekijkt de zaak nog wat achterdochtig en vanuit de „verte". In de hoek van de kamer prijkt het vakantie geschenk waarmee de dankbaarheid van de ouders voor de verzorging van het hummeltje tot uiting wordt gebracht. Het is een fraaie poef. Iets machtigs. Een zware lederen poef, vervaardigd uit soepele schapehuid. Wij zijn er erg blij mee. Onze dochter kennelijk ook. Zij is er niet weg te slaan. Trekt zich aan de rand van het gevaarte op. Petst dan zeer en thousiast met haar beide handjes op het brede zitoppervlak. Het is weer een heel nieuw spelletje. Dat trekt haar nichtje ook. Zij ver geet de half-vreemde, toch-bekende bezoekers. Werpt zich met evenveel allure op het fraaie geschenk. „...kan geen kwaad..." mompel ik vergoe lijkend tegen onze gasten die dit al met ietwat bezorgde ogen gadeslaan. „Leer kan immers wel tegen een stootje...". Nou ja. Goed. Leer is een geweldig materiaal. Ik kom er recht voor uit, dat ik een fan ben. Voor mij blijft het 't einde. Of het nu is toe gepast in een modieus schoentje, zware fau teuil, kunstzinnig boekomslag, of hip tasje. Het enige min-punt dat men eventueel zou kunnen aanvoeren tegen leder is het feit dat het .verandert'. De kleur wordt na verloop van tijd wat donkerder, onder meer door de inwerking van licht of bijvoorbeeld water. Voor mij is dat echter juist een plus. Er zit tenminste leven' in. Enne., wat vindt u van de geur Leer is een natuurprodukt. Kunt u zich beter wensen Ook onze vandaag op bezoek zijnde familie leden zijn vóór leder in de woning. In hun ruime flat staan dan ook drie stoelen waarbij het is gebruikt. In de woonkamer wel te ver staan. Twee zijn er „uitgerust" met een hou ten frame waaraan op kunstzinnige wijze rundlederen zitting en rug zijn bevestigd. De ander werd gemaakt volgens hetzelfde sy steem, maar dan met een chroom „onderstel" >E WONING en behaard, niet verder afgewerkt, koeievel. De rundlederen stoelen met name zijn een succes gebleken. Ook in het gebruik. Het leer heeft een zeer fraaie „tekening", waardoor het een sieraad op zichzelf wordt. Ook de combinatie met het hout is uitstekend. Mis schien wel beter dan met chroom. Hoewel dit weer zijn eigen bekoring heeft. Het leder in onze televisie-fauteuil is van een geheel ander gehalte. (Wij hebben geen tévé, maar de stoel heeft nu eenmaal die naam, omdat ie zo heerlijk comfortabel en ontspan nen zit). Het materiaal kan minder zwaar zijn, in verband met zijn funktie. Bij de hierboven genoemde stoelen van mijn broer heeft het leer een dragende funktie. Dus is stevigheid een eerste vereiste. Bij onze stoel omhult soe pel nappa de losse kussens. Welke stoel zal het worden Toen wij zo'n jaar of wat geleden op een le deren stoel uitgingen, viel het echt niet mee iets te vinden wat tegelijk nog te betalen was én uitsprong boven de gemiddelde stoel. Dit laatste met name qua vorm, en materiaal verwerking. Op het ogenblik is er (gelukkig) aanzienlijk meer keuze. Onlangs nog heb ik een werkelijk magnifieke stoel ontdekt. Een grote brede fauteuil bekleed met zwart airskin kreukleder. Een bijzonder model. De halfronde zitting liep als vanzelf over in de zeer breed en luxueus opgezette armleuning. Twee losse kussens in flauw ovale vorm maakten het compleet. Het model stond op een eveneens aparte ronde chroom poot. Kort om een stoel, waarin het zonder twijfel zeer behaaglijk zitten is. Waarmee ik maar wil zeggen, dat als ie een paar jaar geleden te koop zou zijn geweest we hem waarschijnlijk gekocht zouden hebben. ...„We wilden eerst zo'n kameelzadel voor jullie kopen, vertelt schoonzusje Annelie. Je weet wel van rood nappa leer. Een beetje tierelantijntjes erbij..." achteraf vonden we een poef toch leuker. Jullie toch ook - Enóf. Dat kunnen we met een „eerlijk" geweten be amen. De poef heeft mijn voorkeur. Inmiddels hebben de kinderen een ander speelobject gevonden. Het is waarachtig een sleutelring met vierkant stukje leer, waarin een firma-naam als reclame-boodschap... (en waarom ook niet HOE LANG MOET U WERKEN VOOR EEN BROOD Enige grote steden in de wereld zijn het schouwtoneel geweest van een merkwaardige test. Een Engelse krant gaf aan enkele cor respondenten de opdracht plaatselijk een brood te kopen en dit in het openbaar ten verkoop aan te bieden. In een aantal Eur opese hoofdsteden kon men het krijgen als men bereid was er één uur voor te werken. In Hamburg lachte men om dit aanbod en in New York werd de verslaggever gearres teerd door de politie. In Nigeria waren echter verscheidene mensen bereid er drie uur voor te werken. In New-Delhi was de verslaggever in de kortst mogelijke tijd omgeven door een duizendkoppige menigte. Allen waren bereid een hele dag te werken voor slechts één brood. (DIA). Bekendmaking GEMEENTE AXEL De burgemeester van Axel maakt bekend dat op de gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt het bij raadsbesluit van 30 mei 1967 vastgestelde bestem mingsplan Spui, ten aanzien waarvan de gedeeltelijke) goedkeuring onherroepelijk is geworden. Axel, 18 januari 1968 De burgemeester: M. K. van Dijke HINDERWET openbare kennisgeving verzoek om vergunning Op de secretarie van de gemeente Axel ligt ter inzage een verzoek met bijlagen van Fa. E. v. d. Linden, Kanaalkade 66, Axel, om vergunning tot oprichting van een benzine pompinstallatie, waarin 1-10.000 en 1-5000 liter tank voor resp. superbenzine en benzine en 3 electromotoren met een gezamenlijk ver mogen van 1 /4 p.k. gebezigd zullen worden. Datum van het verzoek 26 oktober 1967. Adres van de inrichting Kanaalkade 66 ka dastraal gemeente Axel sectie F nummer 1203 SCHRIFTELIJKE BEZWAREN tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder gedurende tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking inbrengen bij het gemeen tebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. MONDELINGE BEZWAREN kan een ieder persoonlijk of bij gemachtigde inbrengen op een openbare zitting te houden op 5 februari 1968 om 11.00 uur in het stadhuis te Axel. Beroep tegen een beschikking kan later o.a. slechts worden ingesteld door a een inwoner van een gemeente waar deze openbare kennisgeving is geschied, mits hij in persoon of bij gemachtigde op de bovenbedoelde zitting is verschenen b een andere belanghebbende, mits hij bin nen de gestelde termijn schriftelijk be zwaren heeft ingebracht. Axel, 17 januari 1968 Burgemeester en Wethouders van Axel, De Secretaris, De Burgemeester, P. G. v. d. Bosse. M. K. van Dijke. HINDERWET Burgemeestet en wethouders van Axel brengen ter openbre kennis dat ter ge meentesecretarie van Terneuzen ter in zage ligt een verzoek met bijlagen van de A.C.Z. de Garbonisation g.a., Oostkade 5, Sluiskil, om vergunning ingevolge de Hinderwet tot: een nieuwe, de gehele inrichting omvatten de vergunning ingevolge de Hinderwet voor een cokesfabriek, alsmede een vergunning tot het uitbreiden van genoemde cokesfabrieken door de be staande verlaadkade met 38 meter te ver lengen, op het perceel plaatselijk bekend Oostka de 5. Sluiskil, kadastraal bekend gemeen te Terneuzen, sectie G, no. 2757. iGedurendevtien dagen na de dagtekening van deze bekendmaking bestaat voor een ieder de gelegenheid schriftelijk bezwaren tegen het verlenen der vergunningen in te brengen bij het gemeentebestuur van Ter neuzen. Bovendien zal op dinsdag 6 februari 1968 des voormiddags 10.00 uur, in het gemeen tehuis van Terneuzen een openbare zit ting worden gehouden, waarbij mondeling bezwaren tegen de inwilliging van de in gediende verzoeken kunnen worden inge diend. Een ieder kan ter secretarie van Terneu zen kennis nemen van de terzake ingeko men schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat tot beroep gerechtigd zijn de aanvrager van de vergunning en degenen die in persoon of bij gemachtig de op de bovenbedoelde zitting zijn ver schenen. Mede is tot beroep gerechtigd degene, die zonder op de openbare zitting te zijn verschenen, binnen de gestelde termijn schriftelijk bezwaren heeft ingebracht en niet woonachtig is in de gemeente waar openbare kennisgeving wordt gedaan. Axel, 19 januari 1968 De burgemeester: M. K. van Dijke De secretaris: P. G. v. d. Bosse Groot landelijk ochtendblad zoekt een VOOR AXEL Aanmelden: Tangelder, Koestraat 20 - Axel Bij dit bankstel van Nederlands fabrikaat horen tivee fauteuils. Een ervan heeft een hoge rugleuning. De bekleding van het bankstel is van soepel sterk leer. Wilt u een verdienen? Bent u bereid hiervoor enkele avonden per week beschikbaar te stellen ZO JA, dan stelt een grote financiële insielling u daartoe in de gelegen heid. Haar belangstelling gaat uit naar enkele representatieve en goed bespraakte personen in de leeftijd van 25 tot 45 jaar. Het bezit van een vervoermiddel strekt tot aanbeveling. Schrijft u beknopt uw antecedenten en wij nodigen u uit voor een oriënterend gesprek. Brieven onder no. 3-3 aan bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 3