Dampo -p Bij een grote, vertrouwde bank: Algemene Bank Nederland Algemene Bank Nederland Uit onze omgeving Axel BEZICHTIGING TECHNISCHE SCHOOL Ter gelegenheid van de feestelijke officiële openjng zal de Chr. Technische School aan de Crijnssenstraat op zaterdag 27 januari a.s. van 14.00- 17.00 (2 tot 5 uur) 's middags voor een ieder vrij te bezichtigen zijn. Ook de leerlingen zullen mee kunnen genieten van de feestvreugde want voor 'hen wordt op maandag 29 januari een gezellige middag georganiseerd. UITBREIDING TELEFOONCENTRALE GEREED In de nacht van dinsdag 19 op woensdag 14 februari a.s. zal de nieuwe telefooncentrale voor Axel in gebruik worden gesteld. Omstreeks middernacht bestaat de kans dat het telefoonverkeer in verband met de om schakeling van de tijdelijke nood-centrale op de nieuwe centrale enige tijd gestoord zal zijn. Voor de meeste abonnées zal het betekenen dat met ingang van woensdagochtend 14 fe bruari de oude vertrouwde nummers in Axel kunnen worden gedraaid, met daaraan vooraf gaand het cijfer 1Enkele bedrijven voor wie de vernieuwing van de centrale ook een mo gelijkheid tot uitbreiding voor hun eigen telefooninstallatie betekent zullen tegelijker tijd een geheel nieuw nummer krijgen. Verwacht mag worden dat met de nieuwe apparatuur het telefoonverkeer sneller en vooral met een aanzienlijk minder aantal storingen zal gaan verlopen. GEMEENSCHAPPELIJKE GEBEDSSAMENKOMST Op donderdag 25 januari a.s. om 8 uur wordt er in de R.K. Kerk, Walstraat een gebeds samenkomst voor de eenheid der christenen gehouden. Voorgangers in deze bidstond zul len zijn ds. Heemskerk, pastoor de Jong, ds. Verheul. .HOSANNA' AXEL VERGADERDE Dezer dagen hield de christelijke fanfare .Hosanna' te Axel haar zakelijke jaarver gadering. Na de opening, jaarverslagen van secretaris en penningmeester, volgde een bespreking van het te houden con cours op Hemelvaartsdag. Besloten werd daar aan deel te nemen en wel in de af deling uitmuntendheid. Besproken werd ook de begroting voor 1968, daar er dit jaar vier nieuwe instrumenten bij zullen moeten komen, wees de begroting een te kort aan van 1680, Daarna volgde bestuursverkiezing waar de aftredende heren A. v.d. Broeke en Fr. Vtrschelling werden herkozen. In de plaats van drr. D. de Pooter in het bestuur werd gekozen dhr. A. Boeije. De directeur, de heer J. C. de Witte, be sloot deze avond door nog even terug te kijken op het werk van 1967 en de leden aan te moedigen om ook in 1968 dezelf de aktiviteit aan de dag te leggen. Zondagsdiensten ZONDAG 21 JANUARI 1968 Ned. Herv. Kerk 8.45 uur en 10.30 uur Ds. Verheul Geref. Kerk (Kerkdreef) 9.30 u. en 3.00 u. jiper k (Pironstraat) 10.00 en 5.00 uur Heemskerk. meente 10.00 en 3.00 uur Lees- >ensdag 24 januari 7.30 uur Ds. Weststrate van Meliskerke. R.K. Kerk: H. Gregorys de Grote, Wal straat 29: Winterregeling 8.15 uur; 9.30 uur' 11.00 uur. Zaterdag 19.00 uur H. Mis. Zondagsdienst artsen Bij een aanrijding tussen twee personen auto's op de Hulsterweg te Kloosterzan- de zijn zaterdagmiddag twee personen ge wond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen J. W, R. uit Yerseke vanaf de Mariadijk trachtte in te voegen in een file auto's op de Hulsterweg. Hij kwam in botsing met een auto bestuurd door N. J. B. uit Axel liep hierbij vleeswonden aan het voor hoofd op en een mede-inzittende van hem De S. uit Westdorpe brak beide polsen. Beiden konden na behandeling in een zie kenhuis te Hulst naar huis worden ver voerd. Beide wagens werden zeer zwaar beschadigd. Bij een autobotsing op het kruispunt te Zaamslag-Veer is dinsdagmorgen om streeks acht uur K. H. uit Zaamslag pas sagier van de bij de botsing betrokken personenauto, zodanig gewond, dat hij moest worden opgenomen in het Juliana- ziekehuis te Terneuzen. De botsing ontstond toen de auto, waar in H. zat, en die werd bestuurd door H. C. uit Koewacht, tegen een vrachtauto reed. bestuurd door J. P. J. uit Axel. C. had de vrachtauto niet opgemerkt. Dok ter M. Elenbaas verleende eerste hulp. De personenauto werd vernield. De vrachtauto kreeg enige schade. Handen en Lippen ruw? ROOD: Geel GROEN STOP STOP TIJDIG WEG WEZEN Rechtszaken kantongerecht Terneuzen De tankwagenchauffeur H. I. A. de R. uit Axel en D. S. uit Koewacht, die een personenauto bestuurden, waren allebei fout geweest toen ze op 4 juli bij de Lely- brug te Sluiskil met elkaar in botsing kwa men. Het voorval werd omstandig uit de doeken gedaan, waarbij de beide verdach ten op een zeker moment zo gezellig met elkaar stonden te praten, dat mr van Hees ze er op moest wijzen dat ze hun verhaal aan hem moesten vertellen. Mr. Lebret eiste tenslotte voor beiden 50, Mr. Van Hees maakte daar ƒ.40,— van. De vrachtautochauffeur P. J. B. uit Axel had op 2 augustus een onvrijwillig bad ge nomen in het kanaal van Gent naar Ter neuzen. Hij kwam met zijn vrachtauto over rijksweg 61 uit de richting Sas van Gent. Het regende hevig en het zicht was sledht. Plotseling moest hij uitwijken voor een langs de kant van de weg geparkeer de tractor met aanhangwagen. B. had de ze niet tijdig gezien daar hij vlak achter een andere vrachtauto reed. Op het mo ment dat hij naar links uitweek zag hij evenwel een tegenligger naderen. Volgens getuige H. A. van L. (de bestuur der van de tractor) was de vrachtauto zonder iets te raken langs de tractor met aanhangwagen geslipt en nog voor de te genligger langs in het kanaal verdwenen. B. was uit zijn vrachtauto gesprongen voor dat deze helemaal onder water verdween. Mr. Lebret nam het onvrijwillig bad van B. in aanmerking en beperkte zijn eis tot 30,boete voor het te dicht achter zijn voorganger rijden. Over veertien dagen doet de kantonrechter uitspraak. Politierechter Middelburg Bij het doorkomen van de bocht in de Tweede Verkorting bij de Hulsterseweg in Axel was de Axelaar P. D. met zijn auto uit de bocht gevlogen. Ook dat zou het gevolg zijn van rijden onder invloed. De officier eiste het normale tariefeen week gevangenisstraf en ljaar niet rijden, maar nadat de verdachte verklaard had in gedachten rijdend van de weg te zijn af geraakt en ook mr. H. Bruin, de raads man, om die reden vrijspraak geconclu deerd had, sprak de politierechter deze verdachte inderdaad vrij. DE PROFEET JOSUA WAS EEN KNAP INGENIEUR Het bekende Bijbelse verhaal betreffende de profeet Josua die de muren van Jericho deed instorten door bazuingeschal blijkt niet alleen een allegorie maar historisch volkomen ver antwoord. Om het populair te zeggen Josua slaagde werkelijk in deze krachttoer dankzij menselijke fouten bij de constructie van de muren. Bij gelegenheid van een conferentie in Haifa heeft een Amerikaanse grond-des- kundige aan de hand van de resultaten van opgravingen op de plaats waar zich het oude Jericho heeft bevonden, dit aangetoond. Reeds op ongeveer 16 m diepte heeft men potscher ven en andere overblijfselen van de oude stad gevonden en deze corresponderen met het tijdstip, waarop de stad moet zijn verwoest. Men vond daar bovendien de fundaties van de muren die haar moesten beschermen te gen invallers. Deze funderingen nu waren volgens moderne inzichten verkeerd gebouwd. Door het uitgraven van aarde aan de voet van de muren - mogelijk dank zij het feit dat deze aarde zéér zacht is - moet Josua erin geslaagd zijn de muren in een zodanige staat te brengen, dat zij als het ware vanzelf instorten. Ook van die uitgravingen zijn spo ren gevonden. Dit proces kan zich hebben af gespeeld in de zes dagen die de Bijbel aan geeft voor de val van de stad. Het grote pro bleem voor Josua's mannen moet zijn geweest de ondermijning van de fundaties uit te voe ren zonder dat de verdedigers van Jericho dit bemerkten. Zij slaagden er blijkbaar in onop gemerkt hun werk te verrichten en na een week was een fanfare op de ramshoren en het luide krijgsgeschreeuw waarvan de Bijbel spreekt voldoende om de muren te doen in storten. Josua was dus niet alleen een profeet maar ook een ingenieur die zijn tijd vooruit was. (DIA) Dagelijks kan men op de weg constateren dat het negeren van de verkeerslichten hand over hand toeneemt. Het aantal ongevallen wordt als gevolg daarvan steeds groter, evenals het aantal processen-verbaal dat terzake van het rijden door rood of geel licht wordt opge maakt. Dit negeren van de verkeerslichten spruit veelal voort uit een gevoel van belemmering, een van buitënaf komende inbreuk op de ge maakte plannen. Een inbreuk die als hinder lijk gevoeld wordt en weerstand opwekt, die uit de weg geruimd wordt door deze letterlijk en figuurlijk te doorbreken. Vooral voetgangers hebben sterk de neiging de voor hen geldende verkeerslichten te ne geren. Bij een in een grote stad ingesteld on derzoek werd geconstateerd dat in een tijds bestek van vier uur op 317 van verkeerslich ten voorziene oversteekplaatsen, 5000 voet gangers bij rood licht overstaken. Naast het negeren, omdat het licht als in breuk op de vrijheid van handelen gevoeld wordt, spelen ook factoren van meer prak tische aard een rol, zoals het simpele feit, dat men haast heeft (of denkt te hebben) en de tijd, nodig voor het wachten, niet kan mis sen. nemen die mogelijke belemmeringen, zoals verkeerslichten, in beslag kunnen nemen. Verkeerslichten zijn er niet om de weggebrui kers dwars te zitten, maar om een vlotter en veiliger doorstroming van het verkeer te be vorderen. Dat door het plaatsen van verkeers lichten een aanmerkelijke vermindering van het aantal ongevallen bereikt kan worden, blijkt wel uit onderstaand staatje betreffende het ongevallenbeeld op het één na drukste kruLpunt in Den Haag, het Veluweplein. Geregistreerde ongevallen in 7 vergelijkbare maanden Veluweplein Oud profiel Nieuw prof. m. verkeerslichten Totaal aant. ongevallen Ongevallen waarbij fiet sen en brom fietsen be trokken waren 1963 1964 1965 1966 99 101 124 49 16 VOOR BABY'S HUIDJE De steeds verdere uitbreiding van het aantal verkeerslichten - het is bijna niet meer mo gelijk binnen de bebouwde kom een redelijk traject af te leggen zonder ze te ontmoeten - maakt het noodzakelijk dat de weggebruiker zich dit steeds beter realiseert, teneinde ei in zijn tijdschema rekening mee te houden. Het is een factor van defensief rijden om bij de calculatie, die men maakt om een bepaalde tocht veilig te volbrengen, ook de tijd op te Gemaakte fouten (overtredingen) zijn veler lei Er wordt door geel licht gereden; er wordt te snel opgetrokken wanneer het rode licht nog niet op groen is gesprongen en er wordt zelfs vaak nog door het rode licht gereden. Juist is echter dat men stopt bij geel licht als dit redelijkerwijs nog kan (zonder het achter opkomende verkeer in gevaar te brengen). Te vroeg optrekken levert het gevaar van botsingen op met „laatkomers" op het kruis punt. Door rood licht rijden brengt dusdanige risi co's met zich mee, dat 't voor iedere goede weggebruiker duidelijk is welk gevaar hier door geschapen wordt. Voor een vlotte doorstroming bij een zgn. „Groene Golf" is het van uitermate groot belang dat het verkeer zich stipt houdt aan de aangegeven maximum snelheden. Gebeurt dit niet (het gebeurt zelfs heel weinig) dan moet tussen de verkeerslichten toch steeds weer gestopt worden, met als resultaat ver traging in de doorstroming. Van belang is ook een grotere oplettendheid van de bestuurder die bij het stoplicht voor aan staat. Onoplettendheid op deze plaats werkt in de hand dat bij het verspringen op groen licht te laat en te traag wordt wegge reden. Hij dient te beseffen dat de vertraging zich over de hele rij van achter hem staande auto's voortplant en aldus afbreuk doet aan een vlotte (en veilige) doorstroming. Daarom Bij groenweg wezen Waar is uw spaargeld veilig? 4% - Spaarboekje 4% - Spaarrekening Spaardeposito 4%% 41/2%> 5% 5 y2% 6% - Spaardeposito Spaardeposito Spaardeposito Spaardeposito U bent welkom bij de BIJ VERKOUDHEDEN 20-21 JANUARI: Dokter Kok. Gewonden bij aanrijdingen 47 48 47 Direct beschikbaar op vertoon 2.000,— per maand; één maand opzegging voor hogere bedragen Direct beschikbaar 2.000,— per maand; één maand opzegging voor hogere bedragen Drie maanden opzegging Zes maanden opzegging Eén jaar opzegging Achttien maanden vast Twee jaren vast

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 2