POROL Axel heeft grootse plannen naar het noorden AXEL 1967 Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 20 JANUARI 1968 82e jaargang no. 17 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Ambitieus bestemmingsplan Noord I Waarschijnlijk zal dit plan nog deze maand definitief worden vastgesteld, wan neer het tenminste lukt om alles daarover in orde te maken vóór de nog deze maand te houden raadsvergadering. Het plan is van een dermate grote omvang dat het de mogelijkheid biedt tot het bou wen van ongeveer 2600 woningen (en dat is dan zo wat evenveel als het huidige to tale woningbezit van Axel) met daarbij behorend een tweetal winkelcentra. Een plan dus, dat niet zo maar voor een of twee jaar is gemaakt, maar waarvan verwacht mag worden dat t de behoefte van Axel voor een flink aantal jaren zal kunnen dekken. Aan het plan zullen de bebouwing langs de Emmastraat en de westzijde van de Nieuwendijk moeten worden opgeofferd, terwijl ook de in dit gebied vallende land en tuinbouwgrond en zich uitstrekkende tot de Vaartwijk ten offer zal vallen aan deze stadsuitbreiding. Het plan bestrijkt in totaal een oppervlak te van 82 ha, waarbij naast het bestaande en vrijwel geheel uitgegeven stuk voor klein-industrie aan de oostelijke zijde van de Nieuwendijk, nu ook de westzijde van deze straat als industrieterrein zal wor den bestemd. Totaal ca. 31.000 m-. Om te voorkomen dat de woonwijken die weste lijk daarvan zijn getekend hinder van de bedrijven zullen ondervinden, hetzij door uitzicht of geluid is tussen industrieterrein en woningen een hoog-opgroeiende be planting gedacht, die al de bezwaren van de bewoners tot een minimum zal kunnen beperken. FLATS VAN 12 VERDIEPINGEN Evenals aan de oostelijke invalsweg het geval is wil men ook hier de grens van het stadsbeeld door flats markeren, nu van een nog heel wat indrukwekkender afmeting, n.l. 4 torenflats van 12 verdie pingen, met nog een aantal kleinere flat gebouwen met 4 en 5 woonlagen. Dat bij een dergelijk aantal woningen met in de toekomst zo'n 7 a 8000 bewoners ook aan verdere voorzieningen moet worden ge dacht spreekt welhaast vanzelf en men heeft dan ook in het plan nog zo'n dikke 20.000 m- gereserveerd voor kerken, scho len, verenigingsgebouw en dergelijke wijk- voorzieningen. VEEL GROEN Alles is ruim gedacht en wordt bepaald geen opeenhoping van stenen huizenblok ken zonder meer. Er is royaal voorzien in groestroken speciaal ook om en nabij de flatgebouwen, terwijl ook in het hart van het plan veel groen wordt uitgespaard. Gedacht is ook aan enkele grote vijvers. Ook houdt men er rekening mee dat het overgrote deel van de toekomstige bewo ners over een auto zal beschikken: er zul len ca. 400 autoboxen worden gebouwd, terwijl parkeerruimte wordt geraamd voor 1800 auto's. SPEELSTRATEN De Westsingel zal in dit plan verder wor den doorgetrokken en dan uitmonden op de provinciale weg naar Terneuzen. Wordt zo een aansluiting bereikt voor het binnenkomende of uitgaande verkeet aan het wegennet, aan de andere kant wil men in het plan zelf zoveel mogelijk rust zien te handhaven, niet alleen door de ruime bebouwing en veel groen, maar ook door het afsluiten van verschillende stra ten voor het verkeer, waardoor dan z.g. „speelstraten" zullen ontstaan. Zowel in het zuiden als in het noorden van het nieuwe grote plan is een winkel centrum geprojecteerd, het zuidelijke is 't grootst en zal een totale frontlengte krij gen van ongeveer 120 meter, het noorde lijke is kleiner en zal op 1500 m2 opper vlak ruimte bieden voor enige winkelza ken die in de meest directe behoeften van de buurtbewoners kunnen voorzien. SPOEDIGE START Het is een plan, wat voor een gemeente als Axel zeker zonder meer indrukwekkend genoemd mag worden en al zal het dan wel geruime tijd duren voordat men dit hele plan heeft verwezenlijkt en zich weer behoefte zal doen gevoelen aan een ver dere uitbreiding, toch zullen de eerste schreden op het pad tot daadwerkelijke uitvoering niet lang op zich laten wachten. Wanneer alle formaliteiten vlot verlopen, het plan deze maand in de raad kan wor den aangenomen, daarna nogmaals een maand ter inzage is gelegd en tot slot door Ged. Staten zal zijn goedgekeurd, zal het jaar 1968 wel een flink eind ver streken zijn. Gezien de uitgegeven gronden en het huidige tempo van bouw- en uit breiding laat het zich aanzien, dat de gronden die de gemeente nu nog in het huidige plan West ter beschikking heeft, dan ook ver zullen zijn uitgeput, zodat men verwacht dat men dan ook vrijwel direkt zal kunnen beginnen met het uit geven van gronden voor nieuwe projec ten of individuele bouw in dit nieuwe plan. Wanneer alles zich dus ontwikkelt zoals men dat nu hoopt en verwacht, is het niet onmogelijk dat wij in 1969 reeds de eerste verwezenlijkingen van dit plan in steen of beton zien verrijzen. Dat dit plan geld kost hoeft wel geen be toog, maar het is toch wel even interessant om te weten hoeveel dat nu zo ongeveer zal zijn, welnu de huidige ramingen belo pen een bedrag van 16-18.000.000 gul den! Chronologisch overzicht over het verstreken jaar (vervolg) JULI De diverse plaatselijke scholen maakten ook dit jaar weer de tot een traditie ge worden jaarlijkse schoolreisjes en zo ging op 6 juli de Marijkeschool op stap langs de Belgische kust met een bezoek aan het vliegveld Middelkerke, We beginnen nu aan de vakanties te ko men en het weinige wat er in deze maand te vermelden valt, heeft dan ook wel voor het overgrote deel daarop betrekking. De R.K. Jeugdhaven boekte een enorm suc ces met haar zomerkampen. Niet minder dan 260 deelnemers gaven zich hiervoor op. Een 50-tal autobezitters was zo vrien delijk om het vervoer van de vele deelne mers naar en van de kampen op zich te willen nemen. De toeristische rondritten die door de sa menwerkende VW s in Oost Zeeuwsch- Vlaanderen waren uitgezet, bleken ook in een behoefte te voorzien. Honderden maakten daarvan gebruik en volbrachten de hun opgedragen taak om in alle deel-t nemende gemeenten een officieel stempel te bemachtigen, waardoor zij in het bezit kwamen van een herinneringstegel. Ook het vakantiekomité was in deze maand weer aktief en organiseerde enkele middagen om de Axelse jeugd voor balda digheid in de vakantietijd te behoeden. Het Axelse zwembad boekte bijna van dag tot dag rekords in het bezoekerstal, dit door het fantastisch mooie zomerweer dat eenieder zeker bij de jeugd, noodde tot een duik in het verfrissende water en 'n sub-tropisch zonnebad in onze noordelij ke regionen. Helaas had dit fraaie weer ook droeve gevolgen: een inwoner van Sint Jansteen verdronk bij het zwemmen in de Wester Schelde en een jongen uit Zaamslag ver dronk in een meer in Zwitserland. Ds. van Dooren nam op 30 juli afscreid van zijn kerkelijke gemeente, dit in ver band met zijn vertrek naar Vlaardingen waar hij op 13 augustus zijn intrede deed. De toeristische stroom bracht ook minder prettige zaken met zich: een van het kam peerterrein geweerde caravanbezitter par keerde zijn woning op het WZF terrein en bleek alleen -met de sterke arm bereid daar wêer te vertrekken. Een aantal lang harige tieners bleek ook vindingrijk door de paardenboxen op 't WZF-terrein als nachtverblijf te benutten. De VV „Axel" wist de accomodate rond om haar sportvelden belangrijk te verbe teren door een grote barak te bemachtigen Hierin kon men een flink restaurant in richten, alsmede kleed- en wasgelegen heid en een bestuurskamer. AUGUSTUS De gemeenteraad nam in zijn augustus- zitting een belangrijk besluit door mede werking te verlenen aan de bouw van 'n nieuw cultureel centrum. Reeds geruime tijd was een stichting doende met de voor bereidingen hiertoe en dit bleek bijzonder goed gezien omdat juist op het moment dat dit raadsbesluit viel ook berichten los kwamen dat de zalenexploitant van het Centrum alsmede de bioscoop stop wer den gezet, aangezien men de beneden verdieping had verhuurd aan een zelfbe dieningszaak. Ook in het Axelse bad moest helaas een verdrinkingsgeval worden geconstateerd van een 17-jarige bezoeker uit Exaarde. Maandag 14 augustus was voor de Axelse kleuters in oost een grote dag. Op die da tum wei;d namelijk de nieuwe r.k. kleuter school „De Zevensprong" officieel ge opend. Een van de gasten bij deze ope ning was de bij alle oudere Axelaars be kende Marie de Rijoke die in een tijd toen nog nauwelijks van „bewaarschool" kon worden gesproken, honderden Axelse peu ters, nu al lang vaders en wellicht groot vaders aan haar hoede zag toevertrouwd. De Axelse bond van bejaarden maakte 'n trip naar Brugge en Damme waar van 't oude schoon werd genoten alsook van 'n goede Belgische filter en tot slot in Knocke van de fameuze wafels van „Ciska". De herindeling bleef nog steeds de ge moederen bezig houden en zo kwam het Tweede Kamer-lid dhr. Wieghel van da VVD na het bezoek van de vaste commis sie uit de Tweede Kamer nog eens per soonlijk naar Oost Zeeuwsch-Vlaande- ren om zich te oriënteren over de herin delingsproblemen. Mening: drie gemeenten in de Kanaalzo ne: Terneuzen, Axel en Sas van Gent. De Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap bracht in deze vakan tiemaand een belangrijk rapport ter tafel over de toekomstige ontwikkeling van Zeeland. Zij legde in dit rapport verband tussen de -landbouw en de daaraan gekop pelde middenstands- en industriële bedrij ven, waardoor de betekenis van de land bouw in ruime zin voor onze provincie aanzienlijk belangrijker wordt dan anders uit cijfers blijkt. Cok de rekreatie werd door deze raad voor Zeeland bijzonder belangrijk geacht. SEPTEMBER Op de eerste dag van deze maand vier de onze stadsgenoot de heer K. J. van Drongelen zijn 25-jarig ambtsjubileum bij de PTT. Op zichzelf maakt 25 jaar PTT- ambtenaar van laag tot 'hoog, in een plaats de heer van Drongelen al tot een beken de figuur voor vrijwel iedereen, maar naast zijn ambtelijke taak heeft hij ook in die jaren vele verenigingen gediend, waarvan met name zijn aktiviteiten voor de afd. Axel van het Rode Kruis en in het bestuur van de oudervereniging van „Roodkapje" en Marijkeschool zeker nog wel genoemd mogen worden. Op 7 september kwam Axel uitgebreid voor de radio in een programma van een uur, waarin diverse aspecten van de Axel se gemeenschap naar voren kwamen: toe risme, sport, de binding met de Polen, kerkkoor, mevr. Risseeuw met solozang en als hoogtepunten een optreden van de drumband „Axel" begeleid door het ca rillon en een première van het koor van Zeeuwsch-Vlaamse burgemeesters onder aanvoering van Marie-Cecile Moerdijk. Zaterdag 8 september was een belangrijke dag voor het gloednieuwe Axels Bejaar dencentrum De Vurssche. Voor bewoners en inwoners van Axel was het fraaie ge bouw al een vertrouwd beeld geworden in de gesaneerde Oude Wijk, maar op deze dag werd De Vurssche officieel ten doop gehouden en opende de echtgenote van de commissaris van de koningin, mevr. van Aartsen-Stap dit zeer fraaie bejaardencen trum. Als officiële daad bij deze opening plantte mevr. van Aartsen een boom bij de entree. Axel kwam verder in deze maand in de publiciteit in de hele provincie en zelfs voor onze landelijke t.v. door het organiseren door de stichting Streekcentrum Axel van de Breughelfeesten. Moest in het begin van de week de zaak nog wat warm draai en, geleidelijk aan steeg het enthousiasme en ook het bezoekertal, zodat na de vele manifestaties het grandioze slotvuurwerk wel een goed beeld gaf van het verloop van deze week. Hoogtepunten waren wel de Breughel-groepen uit het Belgische Win,gene die publiek en tv-reporter in ex tase brachten, de gekostumeerde plaatse lijke muziekvereniging Hosanna die ent housiast meewerkte, de drumband met ma jorettes en natuurlijk de os aan het spit op de Markt. Jammer dat de weergoden Goed voor de huid het gehele jaar door in deze feestweek zo weinig van het goe de voor Axel bewaard hadden en de re gen steeds -tevergeefs - poogde spelbreker te zijn. Een particulier comité onder aan voering van dhr. Goossens bracht een voor Zeeuwsoh-Vlaanderen nieuwe sport de motorcross. De inzet was goed en zeer waard om dit evenement jaarlijks te her halen. Op eenvoudige doch treffende wij ze werd op 19 september ook nu weer on ze bevrijding herdaciht. Een aantal Polen vierde de herdenking mee. PTT deelde deze maand mee, dat het draadomroepnet in de gemeente per 1 ok tober 1968 zal worden opgeheven. De gemeenteraadsvergadering in deze maand deed enig stof opwaaien toen de heer Oggel naar aanleiding van vragen bij de ingekomen stukken de mond werd gesnoerd. Gelukkig bleek het later alle maal niet zo kwaad bedoeld te zijn, dan het aanvankelijk leek en in de volgende vergadering kon het misverstand weer worden opgehelderd. Op 24 september deed de 2e predikant bij de Ned. Herv. Kerk, ds. J. Verheul zijn intrede in de gemeente. De R.K. Jeugdhaven organiseerde een oriëntatietocht waaraan 120 jeugdige enthousiast deelnamen. Ook de Geref. Kerk te Spui kreeg weer een predikant. Zondagochtend 30 septem ber werd daar ds. J. v. d. Wielen, komen de uit Nigtevecht, bevestigd waarna deze predikant 's middags zijn intrede deed. (slot volgt) AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 15 cent Halfjaar-abonnement Axel binnen de kom f 3,75. Andere plaatsen f 4,25 Buitenland f 6,50 Hoofdredaktie: J. C. VINK Redaktie en Administratie: Axel, Markt 12, tel. 01155-646, postbus 16 Drukker-uitgeefster: FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per mm Bij kontrakten belangrijke reduktie. Ingezonden mededelingen 30 cent per mm Kleine advertenties 1-10 woorden f 1, elk woord meer 15 cent. U hebt het al eens eerder in dit blad kunnen lezen, maar dan in weinig sprekende taal als een officiële ambtelijke mededeling. Axel heeft een plan in voorbereiding tot uitbreiding van de kom in noordelijke richting, aansluitend op de huidige bebouwing die grenst aan Buthstraat en Emmastraat.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 1