IVOROL Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 18 NOVEMBER 1967 82e Jaargang no. 8 NSEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Problemen rondom de toegankelijkheid van de Antwerpse haven maar dan waren de risico's zeer goed bere- OP WESTERSCHELDE BAGGERPROBLEMEN Burgemeester Thomassen van Rotterdam heeft woensdagavond in een uitzending van de Vlaamse televisie o.a. gesproken over een eventuele olieleiding van Europoort naar Antwerpen. Hij achtte een dergelijke verbin ding voor Rotterdam en Antwerpen van be lang. Schepen Delwaide, die in het bijzonder ha venzaken behandelt, verklaarde in dit verband dat voor zover hij wist het Antwerpse ge meentebestuur en de Belgische regering nog niet officieel of officieus met de plannen voor een pijpleiding waren benaderd. Hij gaf toe dat er wel persoonlijke contacten over deze zaak waren geweest. In de uitzending kwam verder o.a. de bereik baarheid van Antwerpen ter sprake. Er werd gesteld dat de Sinjorenstad werkt onder de internationale veiligheidsmarge om zeesche pen via de Westerschelde in haar haven te krijgen. Die internationale marge is vier tot zes voet, maar in Antwerpen arriveren schepen die tot drie voet (nauwelijks een meter) boven de bodem van de Westerschelde varen. Het ge beurt zelfs dat de marge maar twee voet (66 cm) is. De kiel van een schip schuurt meer dan eens over de bodem, aldus de presentator Maurice de Wilde. Hij wees er verder op dat een derde van de loodsen van voor de oorlog weigeren om su perschepen op de Schelde te bedienen. Zij laten er zelfs de aanzienlijke premies voor schieten. Schepen L. Delwaide van Antwerpen verklaar de desgevraagd dat de Westerschelde aan zienlijk in diepte is toegenomen. Hoeveel wist hij niet omdat dit van drempel tot drem pel verschilt. Hij dacht dat de afstand van kiel tot Westerscheldebodem doorgaans drie tot vier voet is. Het was wel eens lager geweest kend. Antwerpen werd de gevangene van de Schelde genoemd. Uitvoerig werd ingegaan op de pro blemen die de Westerschelde als vaarwater biedt en die bestaan uit vele bochten met name tussen Antwerpen en Terneuzen, uit de nauwte, de tegenstroom en de veertien drem pels. Er wordt thans negen miljoen kubieke meter baggerspecie per jaar op de gehele vaarroute weggehaald, wat België 350 miljoen franken per jaar kost. Uit het programma bleek voorts dat vijftien jaar baggeren de Westerschelde niet dieper maakt dan zestig centimeter. Aanvankelijk werd voor het uitstorten van de baggerspecie afgegaan op wat werd genoemd de feeling van de Antwerpse zeedienst. Nog maar sinds drie jaar wordt het uitstorten van de baggerspecie op wetenschappelijke wijze gedaan. Daarbij is gebleken dat er van de zeven stortplaatsen op de Westerschelde maar drie geschikt waren. Geconcludeerd werd dat de specie daarna is teruggekomen op de plaatsen waar het van daan was gehaald, alsmede op de drempels. De heer R. Jacobs, directeur-generaal van de Antwerpse scheepvaartvereniging noemde dit „onwetenschappelijk en onverantwoordelijk". Als oorzaak zag hij de traagheid van de amb tenaren. Verder werd in het programma o.a. meege deeld dat in 1966 18.082 zeeschepen de Westerschelde naar Antwerpen zijn opgevaren en dat het water jaarlijks 40.000 zee- en binnenschepen, dat is 110 per dag, telt. Daar bij zijn inbegrepen die voor het verkeer op Terneuzen en op Hansweert. In 1966 kreeg Antwerpen 181 schepen die Ook het weer heeft een grote verandering ondergaan. De smerige en gevaarlijke mist is zeldzaam geworden. Dit komt voornamelijk doordat zowel de industrieën als de bezitters van de miljoenen open haarden op rookloze brandstoffen zijn overgestapt. Het regent er nog wel, zij het niet in hevige plensbuien. Het is een motregen, waaraan geen einde schijnt te komen en die de stad in een myste rieuze waas houdt gesluierd. HEEL ZEELAND NU „HER-INGEDEELD" Dezer dagen is verschenen het ontwerp voor een wet tot gemeentelijke her-indeling van het eiland Tholen, waarbij de bestaande 7 ge meenten op dit eiland zullen verdwijnen en plaats zullen maken voor één gemeente Tho len, die dan het hele eiland zal omvatten. Wanneer de wetsontwerpen ongewijzigd zou den worden aangenomen, wat overigens wel niet het geval zal zijn - zou Zeeland er als volgt uit komen te zien het totale aantal gemeenten zal van 101 tot 27 dalen alle 57 gemeenten met minder dan 2000 inwoners zullen in grotere eenheden wor den opgenomen het aantal gemeenten met een inwonertal tussen de 2000 en 3000 zal worden terug gebracht van 20 tot 6, dat van 3000 tot 5000 inwoners van 13 tot 8 het aantal gemeenten met meer dan 10.000 inwoners zal toenemen van 4 tot 9 en daar in zal dan rond 75 procent van de totale Zeeuwse bevolking wonen. Behoudens op het schiereiland Sint-Philips- land en op Noord-Beveland zijn de laatste jaren alle Zeeuwse gebieden geconfronteerd met her-indelingen. Op Noord-Beveland ko- Uitbreiding werf Scheldepoort in Vlissingen-Oost De N.V. Koninklijke Maatschappij „De Schelde" te Vlissingen, lid van de Rijn-Schel de groep, heeft de dokcapaciteit van de re paratiewed „Scheldepoort" te Vlissingen-oost uitgebreid met een drijvend dok voor sche pen tot ongeveer 15.000 t.dw. Het is door de sleepboot „Thames" van L. Smit Co. van Gaevle in Zweden door het Kielerkanaal naar Vlissingen-oost gesleept en zondagavond op zijn ligplaats aangekomen. De directie van „De Schelde" verwacht dat dit dok een verbetering van de reparatieresul taten zal geven. Men hoopt op een verhoging van het aantal schepen, maar ook op een verbetering van de gemiddelde bezetting per dok. Op die manier zal de werf een groter percentage van de schepen die Antwerpen aandoen, kunnen repareren. In de loop van 1968 zal de Schelde zoals bekend ook een drijvende reparatiewerkplaats in Terneu zen inrichten, die zich zal toeleggen op re paraties aan zeeschepen, die gebruik maken van de havens van Terneuzen of het kanaal Gent - Terneuzen passeren. Voor het even tuele dokken van deze schepen is „Schelde poort" de aangewezen plaats. men in de groep gemeenten met minder dan groter waren dan 40.000 ton. In 1965 waren 5000 inwoners Kortgene j3317)^en Wissen dat er nog 215. Van de 280 in 1965 in aan bouw zijnde zeeschepen zullen er 219 Ant werpen niet kunnen aandoen als ze in de vaart komen, werd in dit Vlaamse t.v.-pro- gramma meegedeeld. (N.R.C.) ZO IS LONDEN De fijnste stad van de wereld? Londen is niet zo oud als Rome, niet zo stralend als Parijs, niet zo spectaculair als New York of zo groot als Tokio en toch is het een van de markantste steden van de wereld. Londen heeft allerlei negatieve hoedanighe den, zoals het slechte weer, zijn provincialisme (zoals de gereglementeerde openingstijden van de pubs) en zijn verouderde klassebewust- zijn. Zelfs in de zogenaamde „lagere" klas sen er zijn geen grotere snobs dan de echte Cockneys. Desondanks heeft de Britse hoofd stad stijl en gratie. Londen heeft een bevolking van iets meer dan acht miljoen inwoners en is in dat op zicht de grootste stad na Tokio. Het grond gebied van Groot-Londen beslaat zestienhon derd vierkante kilometer, hetgeen tweemaal zoveel is als New York. De Theems deelt de stad in tweeën, die eenzesde van de gehele bevolking van Engeland en Wales tezamen telt. Londen, zo schrijft Het Beste in een repor tage in het novembernummer, ontstond des tijds op een strategische plek. Deze werd door twee kleine heuvels beheerst. Hier bevond zich een gedeelte in de Theems, zo smal, dat het kon worden doorwaad. De zee met haar potentiële mogelijkheden voor de handel lag dichtbij. Momenteel is deze reusachtige wereldstad de derde havenstad ter wereld, na Rotterdam en New York. Daarnaast is het een centrum van handel en industrie. FOLKLORE Londen is rijk aan Folkloristische evenemen ten, die zorgvuldig in stand worden gehou den. Elk jaar, voordat het parlement wordt ge opend, doorzoeken de Yeomen of the Guard (leden van de koninklijke lijfwacht) de kelder van het Hogerhuis op de aanwezigheid van een mogelijke opvolger van Guy Fawkes, de snoodaard, die in 1605 het gebouw trachtte op te blazen. In de buurt van de Tower vlie gen zes gekortwiekte raven rond, omdat de legende wil, dat het beroemde bouwwerk tot „stof zal verkruimelen" en het Britse impe rium zal ophouden te bestaan wanneer de ra ven, die zich gewoontegetrouw aan de Tower vastklemmen, ooit zullen wegvliegen. Londen is een soort winkel van sinkel waar inderdaad van alles te koop is. Van tweedehands auto bussen tot de glazen toverbollen, die vroeger voor de ramen van landhuizen werden ge hangen om de boze geesten op een veilige afstand te houden. Ondanks deze nutteloze doch aardige tra dities, begint de Britse hoofdstad langzamer hand uit zijn geïsoleerde positie te geraken. Er wonen veel Fransen, Italianen, Spanjaar den en Cyprioten en wanneer men door som mige Londense buurten wandelt, kan men flarden van verscheidene uitheemse talen op vangen. Na de laatste wereldoorlog hebben vele middeneuropese joden zich in de stad gevestigd. Vrijwel gelijktijdig kwamen vele Westindiërs op de „swinging" city af. GEZAG Vermoedelijk is Londen de enige stad met een politiekorps waarover de gemeentelijke autoriteiten geen zeggenschap hebben. Het „Metropolitan Police District", beter bekend als Scotland Yard, valt rechtstreeks onder het ministerie van binnenlandse zaken. Het is een bekend feit, dat de politie van Londen onge wapend is en hoewel de laffe moord op drie agenten in 1966 tot een bittere controverse heeft geleid op dit punt, vindt men bij de „Yard" dat dit zo moet blijven. Men gaat er daar - terecht - van uit, dat de macht van de politie dient te berusten op een vol ledige vriendschappelijke samenwerking met de bevolking. Overigens is de corruptie bij de Londense po litie een zo goed als onbekend verschijnsel. Londen is aan het veranderen. Overal zijn er koffiebars en fleurige eethuisjes versche nen. Sinds 1961 zijn de „wedwinkeltjes", waar men kan gokken op paarden, windhon den en voetbalelftallen, officieel toegestaan. Tegenwoordig zijn er in heel Engeland onge veer dertienduizend van. kerke (3074) voor. Beide gemeenten zijn agrarisch, hoewel de laatste jaren ook de recreatie van belang wordt. Minister Beer- nink „Dat om die reden een combinatie van de gemeenten geboden is, kan niet zonder meer worden gesteld". Al zullen de wetsontwerpen zeker nog wijzi gingen ondergaan, wij geloven niet dat deze aan het boven geschetste totaalbeeld zo heel veel zullen veranderen, wat betreft grootte en aantal van het uiteindelijk resterende aantal gemeenten. Wel een rigoureuze verandering op bestuur lijk gebied, wat met name vbor het provin ciaal bestuur een vergemakkelijking van zijn taak gaat betekenen. Men denke maar aan de vele gemeentelijke zaken, aan- en verkoop leningen, begrotingen en -wijzigingen, veror deningen enz. waarbij men dan geleidelijk van de vroegere 101 gemeenten gaat afdalen tot de 27 toekomstige. 18.000 Gulden boter onder lading tractor Ambtenaren van de douanepost Axel hebben dezer dagen onder Hontenisse een trekker met aanhangwagen in beslag'genomen. Onder de lading van het voertuig, die bestond uit bietekoppen, was 3000 kg boter verborgen ter waarde van ongeveer 18.500, De douaniers zagen 's nachts verdachte bewegin gen op het erf van een landbouwer. Zij be sloten de schuur aan een onderzoek te onder werpen, waarbij men op de smokkelboter stuitte. De landbouwer ontkende iets met de zaak te maken te hebben. Hij is in afwaching van het nader onderzoek overgebracht naar Middelburg. DOW mag naar het westen uitbreiden De regering heeft besloten, dat Dow Chemical bij Terneuzen in westelijke richting mag uit breiden. Minister Schut deelde dit in de openbare vergadering van de tweede-kamer- commissie voor volkshuisvesting en ruimte lijke ordening mee. De heer Van der Peijl (chu) had de minister herinnerd aan diens toezegging tijdens een bezoek aan Zeeland, dat hij zo spoedig moge lijk een beslissing over de uitbreiding van de chemische industrie bij Terneuzen zou nemen. De minister antwoordde „Ik kan meedelen, dat de beslissing over Dow op regerings niveau is gevallen en dat de beslissing gunstig is voor de westelijke ontwikkeling". HET BEHOUD VAN UW TANDEN Onbetwist de beste tandpasta Maak bruggen en dammen zo snel mogelijk tolvrij Dat is een kreet die te beluisteren viel op de vergadering van de Kamer van Koophandel voor Midden-Zeeland die vorige week vrijdag in Goes werd gehouden. Niet alleen om deze verbindingen algemeen-economisch gezien meer rendabel te maken, maar ook om daar mee te bereiken dat de beruchte Zeeuwse Rijksweg 58 dan van een deel van haar ver- keeT zou worden ontlast, omdat Velen de rustigere en fraaie route over de bruggen zouden prefereren, wanneer deze rit niet met tolheffingen zou zijn bejast. De heer P. Steutel wees er tijdens de rond vraag op dat het van groot belang is dat de dammen- en bruggenroute van Zeeland naar de Randstad zo spoedig mogelijk tolvrij wordt. „Hele volksstammen gaan niet over de brug gen omdat het zoveel geld kost", zo zei hij. De heer Steutel had de indruk dat het op de weg van de Kamer ligt deze zaak in Den Haag aanhangig te maken. De bestuursleden C. van der Peijl en K. van Everdingen waren van mening dat onder scheid gemaakt dient te worden tussen de Zeelandbrug en de Haringvlietbrug. De heer Van der Peijl „De Zeelandbrug is een puur Zeeuws initiatief. Je kunt de minister van verkeer en waterstaat nauwelijks vragen in de exploitatiekosten bij te dragen". De heer Van Everdingen „We hebben de Zeelandbrug onszelf aangedaan en daar zijn we allemaal blij mee". Beide bestuursleden zouden het echter reëel vinden wanneer de Haringvlietbrug spoedig door rijkswaterstaat zou worden overgenomen. Het rijk móet deze brug in 1973 maar kan hem in 1968 overnemen. De heer Van dei Peijl deelde overigens mede dat het gerucht gaat dat de tarieven van de Haringvlietbrug per 1 januari a.s. verlaagd zullen worden. De heer Van Strien pleitte voor een tijdelijke opheffing van de toltarieven van de Zeeland brug. Dit zou z.i. passen in het kader van de maatregelen die getroffen worden om de verkeersveiligheid op rijksweg 58 te verho gen. Verbetering en Splitsing van woningen Door het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een brochure uitge geven inzake de verbetering van woningen, verbetering van agrarische bedrijven en split sing van woningen, welke brochure een toe lichting geeft op de thans in verschillende provincies, w.o. Zeeland bestaande tijdelijke verruiming van de premieregeling 1953. Voor belangstellenden is de brochure ter ge meentesecretarie verkrijgbaar. AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 15 cent Halfjaar-abonnement: Axel binnen de kom 3,75. Andere plaatsen f 4,25 Buitenland 6,50 Hoofdredaktie: J. C. VINK Redaktie en Administratie: Axel, Markt 12, tel. 01155-646, postbus 16 Drukker-uitgeefster: FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per mm Bij kontrakten belangrijke reduktie. Ingezonden mededelingen 30 cent per mm Kleine advertenties 1-10 woorden f 1, elk woord meer 15 cent.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1967 | | pagina 1