PU ROL Snuif en wrijf Uit onze omgeving Axel ZWARE SCHADE BIJ AUTOBOTSING Maandagmiddag omstreeks 17.50 uur reed N. D. uit Axel met zijn personenauto over de Kanaalkade in de richting Hulst. Ter hoogte van dc le Verkorting sloeg hij linksaf om de St. Maartenlaan op te rijden, hierbij verleende D. geen doorgang aan de uit te genovergestelde richting komende personen auto bestuurd door E. T. eveneens uit Axel. Bij de botsing die hierdoor ontstond werden beide auto's zwaar beschadigd. Persoonlijk letsel deed zich niet voor. MEISJE VALT VAN PAARD Maandagmiddag omstreeks 15.30 uur is het dochtertje van de fam. v. d. Berg toen zij aan het paardijden was in een weiland nabij de Zuidsingel van het paard gevallen waarbij_ zij inwendige kneuzingen opliep. Na behandeld te zijn door dokter Mevr. Kok is zij per ambulance naar het Ziekenhuis te Sluiskil vervoerd. AUTO TEGEN BOOM Woensdagavond omstreeks 6 uur reed L. v. P. uit Axel met zijn personenauto over de weg Zuiddorpe - Axel in de richting Axel. Van P. die onder invloed van alcohol zijn auto bestuurde botste ter hoogte van de Bonte Koe op een boom. De auto werd totaal vernield en door de rijks politie is het kentekenbewijs van de auto in genomen. Persoonlijk letsel deed zich niet voor. OUDERAVOND „PRINSES MARIJKESCHOOL" Vrijdagavond heeft de Prinses Marijkeschool' in het handenarbeidlokaal haar ouderavond gehouden. Nadat de voorzitter de aanwezigen welkom had geheten met een bijzonder welkom aan wethouder C. van Bendegem was het de se cretaris de heer K. J. van Drongelen die de notulen en het jaarverslag voor las. Beide ver slagen werden zonder opmerkingen goedge keurd. Uit het financieel verslag van de penning- meesteresse mevr. de Feijter-Koliin bleek dat ook dit jaar kon worden afgesloten met een flink batig saldo. Bij de bestuursverkiezingen werden de pe- riodiekaftredende bestuursleden de heren K. J. van Drongelen en M. Jansen bij acclamatie herkozen. Hierna werd door het hoofd van de school de heer J. Blok een overzicht gegeven van wat er in het afgelopen jaar op en door de school is gedaan. Uit dit overzicht bleek dat het aantal leerlin gen weer flink was gestegen en dat een aan vraag voor een achtste leerkracht bij het mi nisterie is aangevraagd. De „Prinses Marijkeschool" wist ook dit jaar weer het beste resultaat te behalen bij het verkeersexamen en weer een jaar de wissel- beker in haar bezit te houden. In de pauze die hierna volgde waarin de thee werd geserveerd konden de ouders evenals een half uur voor de aanvang van de ouderavond, het werk van de leerlingen bezichtigen en met de leerkrachten spreken. Na de pauze werden eerst een aantal flimpjes getoond over schoolreisjes in de jaren 1946 en 1949. Voor velen was dit bijzonder interessant op dat zij die nu als ouder aanwezig waren zich daar als leerling terugzagen. Ook werden nog 2 filmpjes gedraaid van de schoolreisjes dit jaar gehouden. Voor de rondvraag bleek geen enkele aan wezige vragen te hebben en sloot de voor zitter deze avond. GESLAAGD Voor het examen doktersassistente dat werd afgenomen onder toezicht van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst slaagde Mej. C. C. de Regt alhier. Zij werd opgeleid door de Leidsche Onderwijsinstellingen. CROSS-COUNTRY VOOR LANDELIJKE RUITER VERENIGINGEN Op het terrein achter de watertoren te Axel wordt zaterdag een cross-country gehouden voor landelijke ruiterverenigingen uit Zeeland en West Brabant. Aan dit evenement zullen ongeveer 55 ruiters deelnemen. Inschrijvin gen zijn ontvangen van de ruitervereniging uit Hulst en de vereniging op Walcheren. Daarnaast nemen individuele ruiters, aange sloten bij de r-k bond, aan de cross deel. De organisatie van de country-cross berust bij de Axelse vereniging „De Oranjeruiters". Er zal een zware en een lichte cross worden ver reden. Voor iedere categorie zijn 5 prijzen beschikbaar. In beide gevallen bestaat de eerste prijs uit een beker. Het is de bedoeling dat de voorzitter van de gewestelijke bond, jhr Quarles van Ufford, na afloop de bekers en medailles zal uitreiken. De cross begint om 2 uur. VERERENDE OPDRACHT Aan een van onze plaatselijke bedrijven, Radio-electra en televisie Gerrit de Jonge n.v., werd het verzoek gedaan om een opdracht te gaan uitvoeren in de nieuw-gebouwde neder- landse ambassade in New Delhi, (India). De Nederlandse ambassade is daar een kleine nederlandse nederzetting met niet alleen kan toor- en representatieve gebouwen, maar ook woningen voor het personeel e.d. Het geheel beschikt over een eigen stroomvoorziening en is ook verder vanzelfsprekend van veel technische apparatuur voorzien. Aangezien de Indiase installateur niet alles perfect - naar Europese maatstaven gere kend - heeft afgewerkt, ontving de firma de Jonge het verzoek om met haar monteurs deze zaak te controleren en verder in orde te brengen. De naam van Axel krijgt op deze manier dank zij een van onze plaatselijke bedrijven weer bekendheid tot ver buiten de grenzen van Europa. Goed voor de huid het gehele jaar door Horror vacui; Izcary, J. Leven in Madrid; Jagersberg, O. Wierook en roggebrood; Johnson, G. S. Passagieren in de tropen Lin Yutang. Vlucht naar Hong Kong; Matt- son, G. Mijn prinses; Mauriac, F. De huiche laarster; Michalewsky, N. von. De verdwij ning van de Santa Lucia; Norel, K. Politie te water; Plaidy, J. De dolende prins; Plaidy, J. Kroning bij de gratie Gods; Plaidy, J. 's Ro llings dodendans; Sevensma-Themmen, G. Eens komt de tijd. JEUGDBOEKEN Baumann, H. Goud en goden van de Inca's; Brun, N., en L. Scanteie. Helden uit de be roemde verhalen; Hulpach, W. Het geheim van de vredespijp; Kruseman, Ph. Wat onze kinderen zingen; Laere, M. Geschiedenis van de mens; Laere, M„ en L. Sabatie. Geschie denis van de ontdekkingen; Laurey, H. Waar wonen zij?; Maaskant, P. Wiel aan wiel; Petrus, J. Mijn eerste reis om de wereld; Prins, PJack en Sheltie; Pothast-Gimberg, C. E. Kerstkaarsen; Synge, M. B. De ont dekking van de wereld. EERVOLLE RESULTATEN Op, de te Utrecht gehouden internationale Slavakto (Slagers-vak-tentoonstelling) behaal de de heer A. Plasschaert alhier een viertal zeer eervolle prijzen in een internationale con currentiestrijd om de kwaliteit en smaak van de door deze slagers vervaardigde produkten. De leverpaté van de heer Plasschaer verkreeg een Ereprijs, een le prijs was de beloning voor de snijworst en een 2e prijs werd toe gekend voor zijn bloedworst en gekookte worst. OPBRENGST COLLECTES In Axel kon voor de onderstaande collectes het daarachter volgende resultaat worden ge boekt Reclassering 220, - P.I.T. 420,- Anti hongeractie 621,25 De collecte voor de anti-hongeractie in Spui die door een afzonderlijk comité werd geor ganiseerd bracht een bedrag van 100,- op. Zondagsdiensten ZONDAG 5 NOVEMBER 1967 Ned. Herv. Kerk 8.45 uur en 10.30 uur Ds. Pennings. Gerefk. Kerk (Kerkdreef) 10.00 u. en 3.00 u. Ds. A. Kuiper Geref. Kerk (Pironstraat) 10.00 en 5.00 uur Ds. J. Th. Heemskerk. Geref. Gemeente 10.00 en 3.00 uur Lees- dienst. H. Gregorius de Grote, Walstraat 29 Winterregeling 8.15 uur; 9.30 uur; 11.00 uur. Zaterdag 19.00 uur H. Mis. Zondagsdienst artsen 4 5 NOVEMBER Dokter Schiltman. NIEUWE AANWINSTEN Chr. Openbare Bibliotheek Axel STUDIEBOEKEN Boon, J. Zo leert u skiën; Bustraan, P. Com pressoren; Elektrotechniek, Handleiding voor het strekstroombedrijf; Fens, K. Loodlijnen; Garbini, G. De oude wereld; Hartvelt, G. P. Tastbaar evangelie (De sacramenten); Ho- mann-Wedeking, E. Archaïsch Griekenland; Jager, O. Hier koos de Heer zich vaste voet; Jansen, J. FI. Transistoren; Janssens, A. M. Ikonen; Jong, M. J. G. de. Twintig poëzie kritieken; Kerk, K. J. van der. en H. A. Pool land. Literama; Lommei, A. Primitieve be schavingen; Mallowan, M. E. L. Mesopata- miëen Iran; Molenaar, H. Voetbal, wereld kampioenschap; Nieuwe commentaar Heidel- bergse catechismus; dl. 1; Philips, E. D. De koninklijke horden; Provo; kanttekeningen bij een deel verschijning; Renaissance, De. Schip pers, B. W. Taal en spraak in stad en streek; Stulemeyer, J. C. Inleiding tot beter techno logie; Tien-3-1966; Veerkamp, H. J. Hand leiding voor de Kleurkanariekweker; Voor naamste stuk, Het, der dankbaarheid; Werf, S. van der. Tweelingen in de ruimte; Win gerden, L. van. Hydraulica; Zondervan, C. B. en W. J. A. Manders. Esperanto leerboek. BUITENLANDSE ROMANS Beau voir, Simone de. Les belles images; Geissler, H. W. In einer langen Nacht; Gra ham, W. The walking stick. ROMANS Boon, L. P. Wat een leven Breedveld, W. De bekroning; Collier, J. De stalen kat; Fed- der, H. Onverwoestbaar ideaal; Gallico, P. De rozenstok van de magiër; Hamelink, J. Inbrekers weer op pad De groep inbrekers, die ook in Axel al meer dere malen in verschillende zaken een greep in de geldlade heeft gedaan en die nog nim mer kon worden gevangen is kennelijk weer op stap. In de nacht van donderdag op vrijdag hebben drie bedrijven in Terneuzen een inbreker of inbrekers op bezoek gehad. Het betrof het garagebedrijf Van Putten, de daarnaast gele gen wasserij Karreman en de even verderop gelegen rijwielhandel Wijffels. De ongewenste bezoeker(s) nam(en) in totaal Bijna 1000, - mee. In twee gevallen wist men binnen te komen door het inslaan van een ruit. Bij één van de zaken stond de achterdeur open. De Terneuzense politie staat voor een raadsel. Men heeft tot dusver geen spoor van de da- der(s). In een afdeling van de firma Morres te Hulst is in de nacht van zaterdag op zondag of van zondag op maandag ingebroken. Toen het personeel maandagmorgen in de zaak kwam in de Korte Bellingstraat, ontdekte men de inbraak. De rijkspolitie werd gewaarschuwd en stelde een onderzoek in. Er worden vier cassettes vermist die de chauffeurs meenamen om het geld dat ze bij de klanten incasseer den in te bergen. De vier cassettes waren ledig. In een viertal bedrijven te Breskens is in de loop van de nacht van dinsdag op woensdag alhier ingebroken. In drie garages en in een visgroothandel heeft de dief of dieven) zich toegang weten te verschaffen en werd in alle zaken geld ver mist. De technische recherche en de districtsrecher che alsmede de rijkspolitie te Breskens stel len een onderzoek in, waarbij gebruik werd gemaakt van een speurhond, doch tot op dit ogenblik zonder resultaat. Dubbeideksveerpont te water gelaten Dinsdagmiddag heeft Mevr. van Aartsen de echtgenote van de Commissaris van de Ko ningin in onze provincie te Hardinxveld de dubbeldeksveerpont Prinses Christina te wa ter gelaten. Deze pont zal in het komende voorjaar dienst gaan doen op het veer Perk- polder-Kruiningen. Mr. van Aartsen wees er bij deze te water- lating op dat de nieuwe pont een grote ver betering zal betekenen voor de veerdiensten, doch dat men thans met verlangen uitziet naar de goedkeuring voor de bouw van een tweede pont, want men zal ook in de perioden van onderhoud of storing in een vervanging moeten kunnen voorzien. Verder wees de Commissaris van de Koningin erop, dat on danks deze verbetering men met alle kracht zal moeten blijven streven naar een vaste oeververbinding. En, wanneer deze in het oosten komt, zal er ook voor de dienst Bres- kens-Vlissingen behoefte blijven aan boten met een grote capaciteit om de steeds toene mende verkeersstroom te kunnen opvangen. Een flinke verlanglijst dus nog, maar laten wij hopen dat alle werkzaamheden in Krui- ningen en Perkpolder en de pont zelf op tijd gereedkomen, stellig zal dit dan toch een direkte verbetering betekenen, waardoor voor lopig de wachttijden weer wat bekort kunnen worden. Het zal vrezen wij toch nog wel lang duren alvorens men in Den Haag ten volle bewust is van de problemen waarmee Z.-Vl. te kampen heeft, al kan de toenemende in dustrialisatie zeker een belangrijke factor worden voor de verwezenlijking van een vaste verbinding. België wil op korte termijn kanaal van Antwerpen naar Baalhoek België wil een kanaal van Antwerpen langs het verdronken Land van Saetinge naar Baai- hoek. En dit is geen plan voor een verre toe- Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg met Voor (brom)fietsers en voetgangers In het verkeer speelt het „gezien worden" een belangrijke rol. En dat geldt niet alleen voor automobilisten. Ook de fietsers, bromfietsers en... voetgan gers zullen hieraan voor hun eigen veiligheid dagelijks moeten denken. De tekorten, vooral aan de fietsverlichting, zwakke voorlampen, slippende dynamo's en donkere achterlichtjes zijn opvallend groot. Bij een'onlangs gehouden steekproef voor het Verbond voor Veilig Verkeer bleek dat een op de vijf fietsers met ondeugdelijke - of geheel geen - verlichting rijdt. Kennelijk denkt men dat men hen toch wel opmerkt, ook al doet de voorgeschreven verlichting het niet. Een goede koplamp en een duidelijk achterlicht is ook voor fietsers en bromfiet sers een wettelijke verplichting. Om de kans op ((gezien worden" nog te ver groten adviseert het Verbond voor Veilig Verkeer de fietsers en bromfietsers zich s avonds bij voorkeur niet in donkere kledij op spaarzaam verlichte wegen te begeven. Lichte kleding is (verkeers)veliger en staat zeker zo hip. Loopt u 's avonds of 's nachts met uw fiets aan de hand buiten de bebouwde kom, dan de rechterzijde van de weg houden. Anders ziet het achteropkomende verkeer uw rode reflector aan de verkeerde kant. Zelf loopt u natuurlijk aan de veilige binnenkant. En tot slot de voetganger... Ook voor hem is het zaak in het donkere winterverkeer ge zien te worden. Lichte kleding is ook hier een veilige voorzorgsmaatregel, evenals het links van de weg lopen als om een of andere reden geen gebruik kan worden gemaakt van het trottoir of fietspad. Loop het verkeer tege moet, zodat u tijdig kunt uitwijken. Zorg dat u gezien wordt Licht in een duistere zaak. Dat is de nieuwe bepaling dat u bij nacht en onder ongunstige weersomstandigheden uw verlichting aan moet hebben. Als u stilstaat op parkeerstroken, in parkeerhavens of in noodgevallen op vlucht stroken langs autowegen. Licht aan, om ge zien te worden. komst want de Belgische minister de Saeger zou zeker over tien jaar en nog liever over vijf jaar de schepen door dit kanaal willen zien varen. Het industriegebied op de rechter schelde- oever van Antwerpen tot aan de Nederlandse grens is al ongeveer vol, en zoals wij kunnen zien wanneer wij langs de nieuwe weg van Kemseke naar Antwerpen rijden komen er ook op de linker-oever al enkele flinke industrieën ondanks de borden van de protesterende land bouwers. Men wil voor de zware industrie nu meer terreinen beschikbaar krijgen, waar bij bovendien voor de scheepvaart de gevaar lijke passage in het Nauw van Bath zou kun nen verdwijnen, aangezien al voor deze pas sage via het nieuwe kanaal het Antwerpse industriegebied zou kunnen worden bereikt. België zou tevens bereid zijn om bij de goed keuring door Nederland voor het aanleggen van dit kanaal verregaande concessies te doen voor de inpoldering van het Land van Saef- tinge, waardoor ook Nederland weer nieuwe landbouwgronden - dan wel nieuwe in dustrieterreinen ter beschikking te krijgen. Het ziet er naar uit dat binnen betrekkelijke korte termijn grote en belangrijke beslissin gen voor dit gebied genomen zullen moeten worden en dat daarmee de zienswijze die bij de herindeling van Oost Zeeuwsch-Vlaan- deren waarbij dit oostelijke deel als zuiver agrarisch is gedacht wel helemaal onderste boven zal moeten worden gehaald. Niet al leen het gebied in de Kanaalzone, maar prak tisch geheel Oost Zeeuwsch-Vlaanderen zou op deze manier langs de Schelde tot industrie gebied kunnen worden, hetgeen een totaal andere ontwikkeling is, dan nog kort geleden werd voorzien. Een plan dat België op korte termijn gereali seerd wenst te zien, maar waarbij men zeker aan Nederlandse zijde voor de ontwikkeling van oostelijk Oost Zeeuwsch-Vlaanderen op een heel andere wijze zal moeten gaan denken dan tot yoor kort het geval was. Een flinke hap voor landbouwdeskundigen en planolo gen Bij dichte mist ontsteekt u natuurlijk groot licht. Maar als bij sneeuwval ook overdag - het zicht ernstig belemmerd wordt, moet u eveneens verlicht rijden. In plaats van kop lampen mogen speciale mistlichten worden ge voerd in het slechte weer. Maar denk er wel aan dat deze gecombineerd moeten zijn met uw stadslichten, dus niet met groot licht of met dimlicht. i— o— - o -

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1967 | | pagina 2