D Al PO Boeken en Televisie deze winter Spit* Spierpijn Uit onze omgeving Axel WIELRIJDSTER TEGEN AUTO Zaterdagmorgen reed een groep scholieren per fiets over de weg Axel - Kijkuit in de richting Kijkuit, waarbij zij verspreid over de rijiweg reden. Toen een achteropkomende per sonenauto bestuurd door J. W. A. uit West- dorpe wilde passeren kwam de 16-jarige scholierster J. de B. uit Axel nog verder naar links waardoor zij tegen de auto botste. Per soonlijk letsel deed zich niet voor maar auto en fiets werden beschadigd. BROMFIETSER BIJ OVERSTEKEN GESCHEPT Maandagmorgen omstreeks 8.15 uur reed F. v. d. V. uit Axel met zijn bromfiets over het rijwielpad langs de rijksweg Axel - Sluiskil, komende uit de richting Axel. Te Axel- Sassing reed hij de rijksweg over om de Sas- dijk op te rijden, hierbij werd hij geschept door een eveneens uit de richting Axel Ko mende personenauto bestuurd door J. K. uit Axel. v. d. V. liep verwondingen op aan hoofd, hand en benen. Na verbonden te zijn door dokter Kok kon hij terug naar huis worden vervoerd. Auto en bromfiets werden zwaar beschadigd. AUTOBOTSING Woensdagmiddag reed M. L. W. uit Axel met een personenauto komende vanaf de provin ciale weg Axel - Zuiddorpe de Langeweg op en kwam te slippen waardoor hij op de lin ker weghelft belande. Vanaf de Langeweg kwam een personenauto bestuurd door P. J. de R. eveneens uit Axel, de R. zag de auto van W. op zich afkomen en kon niet meer naar rechts en probeerde naar links uit te wijken om een botsing te voorkomen. Hierin slaagde hij niet ten volle en botsten de auto's toch nog op elkaar, waarbij beide auto's wer den beschadigd. 14-JARIGE DOELMAN BRAK POLS De 14-jarige doelman Nico Bakker van het Axelse A.Z.V.V. kwam zaterdagmiddag bij de wedstrijd A.Z.V.V. BI Terneuzen BI zo ongelukkig te vallen, dat hij z'n linker pols brak. Na behandeling in het St. Elisabeth- ziekenhuis in Sluiskil moest de Axelse goalie weer huiswaarts keren. NIEUWE PREDIKANT BEVESTIGD Te Zoutespui, waar na het vertrek van ds. Van der Jagt dertien maanden lang een va cature was in de geref. kerk, werd zondag een nieuwe predikant bevestigd. Ds. J. v. d. Wielen uit Nigtevecht werd in de ochtenddienst bevestigd, waarna hij 'smid- dags zijn intrede deed. In deze dienst waren aanwezig vertegenwoor digers van de zusterkerken uit de omgeving, terwijl ook het college van B. en W. van Axel blijk van belangstelling gaf. Na bijbellezing uit Jesaja 40 en 1 Petrus 1 had ds. Van der Wielen als tekstwoord ge kozen voor zijn intredepreek „Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is". Spreker ontleedde dit bijbelwoord en toonde aan, dat het woord Gods grote blijdschap en grote rijkdom geeft aan hen die dit woord verstaan. Daarnaast berust op de gelovigen een grote verantwoordelijkheid. Zij moeten beseffen dat het werk van het woord, op welk terrein van kerkelijke arbeid ook, zal moeten zijn 't ware woord Gods. Na afloop van de dienst sprak de heer J. Pijpelink als voorzitter van de kerkeraad. Hij gaf uiting aan zijn blijdschap dat het beroe- pingswerk ertoe had geleid, dat er weer een dienaar des woords is gekomen. Spr. hoopte dat de nieuwe dominee en zijn vrouw zich te Spui thuis zullen voelen en dat de pastorie een toevlucht zal worden voor alle gemeente leden. Ds. K. D. van Dijk uit Terneuzen, de consu lent van Spui, sprak namens de classis. Hij wenste ds. v. d. Wielen te Spui veel goeds toe. Hij zelf heeft hier mogen arbeiden, toen er geen dominee was. „De gemeente van Spui is een goede gemeente om te werken". BIJEENKOMST VROUWENBOND N.K.V. Op donderdag 28 september hield de Vrou wenbond van het N.K.V. haar eerste bijeen komst in het nieuwe seizoen in een zaal bij het Gezellenhuis met dia's over Zeeuwsch- Vlaanderen door dhr. de Vries uit Terneuzen. De voorzitster heette allen welkom, in het bijzonder de bejaarden die voor deze gelegen heid uitgenodigd waren en welke goed ver tegenwoordigd waren. Het was voor allen een ware belevenis Oost Zeeuwsch-Vlaanderen zo te zien door de ogen van een goed fotograaf die van het simpelste een ware kunst weet te maken. Een avond die op zichzelf de moeite waard was en die zeker geslaagd mag genoemd wor den. AUTO VAN DE SASDIJK Woensdagmiddag omstreeks kwart voor vier reed J. H. P. van D. uit Breda met een per sonenauto over de Sasdijk, bij het uitwijken voor een tegenligger kwam de auto te slip pen. Door deze slip kantelde het voertuig van de 5 meter hoge dijk en belande in het riet van de aldaar gelegen kreek met de wielen in het water. Van D. was uit de auto geslin gerd en liep verwondingen op aan hoofd, schouder en hand. De auto werd zwaar be schadigd. BROMFIETSER TEGEN AUTO Donderdagavond omstreeks 18.30 uur reed J. E. P. uit Sluiskil met zijn bromfiets vanaf de Mozartstraat de Crijnssenstraat op. Hier bij verleende hij geen voorrang aan de van rechts komende personenauto bestuurd door F. S. uit Axel, waardoor een botsing ont stond. P. liep hierbij letsel op aan schouder en knie, nadat dokter Kok de eerste hulp had verleend kon P. naar huis vervoerd wor den. De bromfiets werd totaal vernield en de auto bekwam flinke schade. P.I.T.-KOLLEKTE In de a.s. week van 9 t/m 14 oktober wordt huis-aan-huis gekollekteerd voor het Pro testants Interkerkelijk Thuisfront. Zondagsdiensten ZONDAG 8 OKTOBER 1967 Ned. Herv. Kerk 8.45 uur en 10.30 uur Ds. Pennings. Geref. Kerk (Kerkdreef) 9.30 u. en 3.00 u. Ds. A. Kuiper (Bediening H.A.). Geref. Kerk (Pironstraat) 10.00 en 5.00 uur Ds. J. Th. Heemskerk. Geref. Gemeente 10.00 en 3.00 uur Lees- dienst. Om 7 uur kandidaat Van Vliet uit Den Haag. H. Gregorius de Grote, Walstraat 29 Winterregeling 8.15 uur; 9.30 uur; 11.00 uur. Zaterdag 19.00 uur H. Mis. Zondagsdienst artsen 7 8 OKTOBER Dokter Boor. MUTATIES BEVOLKING AXEL TIM 30 SEPTEMBER 1967 GEBOORTEN Nolet, Kurt D. 10 sept. '67; Riemens, Albert 4 sept. '67; Dieleman, Frangojse 30 sept. '67; Meerman, Eric A. 30 sept. '67; Verbrugge, Dina J. C. 4 sept. '67; Ypma, Cornelis G. 16 sept. '67; de Pooter, Catharina L. 30 sept. '67; de Rijcke, Claudia 3 sept. '67; van den Heuvel, Henderijntje M. 25 sept. '67. OVERLEDEN de Lange, Cornelia A. w.v. Geerling, Jacobus G. J.; Nijssen, Jacob S.; Kerckhaert, Jose- phus C. e.v. Van Overloop, Augusta M. J. GEHUWD Lion, Paul O. en Dieleman, Janna K.; de Rijck, Petrus A. (van Hulst) en Haulez, Nel ly; Meeusen, Levinus H. C. (van Terneuzen) en va nde Velde, Cornelia; van Cadsand, Jan en Verstraten, Leijntje; Dijksterhuis, Gerard B. en de Kunder, Martina P. VERTROKKEN Peeters, Rudi H. naar Ubbergen; Stoelinga, Reinder H. naar Amstelveen; Pascolo, Vit- torio naar Lausanna (Zwit.); Moorthamer, Jozef O. naar Amsterdam; Scheele, Leuntje naar Noordwijk; Wisse, Jan G. naar Ensche de; de Masier, Cornelia e.v. Hönicke, naar Iran (Teheran); Lakké, Adriana A. naar Zeist; Kloosterman, Benedit met 5 gezinsl. naar Berkel CA; van Drongelen, Elizabeth N. naar Middelburg; Meesen, Marinus I. naar Sas van Gent; Meijer, Adriaan P. naar Terneuzen; Goossen, Janneke J. naar Bloe- mendaal; Matthijs, Franciscus J. naar Ter neuzen; van Ham, Jakobus H. naar Amstel veen; van de Velde, Cornelia J. e.v. Meeusen naar Terneuzen; Boor, Berdina J. e.v. Bran derhorst naar Zaandam; de Regt, Elizabeth K. naar Middelburg; Kempe, Dingenus met 4 gezinsl. naar Terneuzen; Aarnoutse, Maria N. naar Amersfoort; Aarnoutse, Cornelia L. naar Bussum; de Putter, Cathlina J. naar Groningen; de Putter, Janna C. naar Leiden; de Kraker, Francina naar Noordwijk; Buis man, Marinus met echtg. naar Emmen; Rik- kengaa, Dirk naar Terneuzen. VESTIGING IN DE GEMEENTE Cortvriendt, Jeannette E. F. van Terneuzen; Verdoorn, William E. van Terneuzen; van den Berg, Teresia M. M. e.v. Verdoorn van Terneuzen; Lindeman, Marijke E. van Breda; van Lieshout, Catharina M. e.v. Kooy van Mierlo; Bogaerd, Jenny R. e.v. de Koeijer, van Hulst; Onderdonck, José M. M. van Sas van Gent; Vleeshouwer, Cornelia, w.v. Geleijnse, van Westerschouwen van de Groep, Antonie van Baarn; Verheul, Johan nes, van Den Helder; van Rees, Aagte, van Den Helder; Verheul, Jan F. van Den Hel der; Verheul, Hendrik J. van Den Helder; Donze, Janneke w.v. Ie Sage, van Sprang- Capelle; Buijze, Janneke J. van Cadzand; Noorlander, Pieter van Zevenbergen; van Genderen, Cornelia A. van Zevenbergen; Noorlander, Maria van Zevenbergen; Noor lander, Adriana van Zevenbergen; Jeras, Pie ter van Koewacht; Dieleman, Neeltje van 's-Gravenhage; Fekkes, Jurriaan van Alpren a.d. Rijn; Schekkerman, Grietje van Alphen a.d. Rijn; Fekkes, Evert R. van Alphen a.d. Rijn; Fekkes, Jurriaan van Alphen a.d. Rijn; Kesikbas, Nursal van Gent (B.); Lops, Jo hannes L. van 's-Gravenhage. VERHUIZING BINNEN DE GEMEENTE Lion, Paul O. van Noordstr. 31 naar Noord straat 53; Kooy, Marinus J. van Stationsstr. 36a naar Wilhelminastraat 75; de Koning, Petrus met gezin van Kinderdijlk 4 naar Kin derdijk 7; Provo, Jacob J. met gezin van Sassing 19 naar Oosterstraat 9; Visser, Job C. met gezin van Handelstr. 2 naar Oranje straat 18; Vanpoecke, Leon van Kinderdijk 14 naar Kijkuit 12; van Cadsand, Jan van Buitenweg 21 naar de Sav. Lohmanlaan 6; de Pooter, Adriaan met gezin van Julianastr. 81 naar Margrietstraat 22; Dijksterhuis, Ge rard B. van Bankertstraat 7 naar v. d. Moe- restraat 12b; de Kunder, Martina P. ev. Dijksterhuis van Kanaalkade 38 naar v. d. Moerestraat 12b; Verstraten, Leijntje e.v. van Cadsand van Langedreef9 naar de Sav. Loh manlaan 6; Tondpour, Ebrahim van Mar- Hoewel de verkoopcijfers het niet uitwijzen, wordt dikwijls het argument gehoord dat de televisie de mensen er niet meer toe brengt eens rustig een boek ter hand te nemen. Anderzijds is aangetoond dat bepaalde tele visieprogramma's de mensen juist kan aan zetten wat meer over eert bepaald onderwerp of van een bepaalde schrijver te lezen. Een goed voorbeeld daarvan was vorig jaar het VAR A-programma over Franz Kafka dat werd afgesloten met een korte literatuur opgave. Ook televisiebewerkingen van zeer bekende boeken zijn erg populair. Zo brengt de NCRV deze winter in vijf afleveringen van vijftig minuten Oliver Twist van Dickens. Om de continuiteit zo veel mogelijk te be waren zullen alle vijf delen binnen een maand worden uitgezonden. Deze BBC-produktie heeft in Engeland veel bijval gehad. Mis schien even bekend als Oliver Twist in Engeland is ,De Verloofden' (I Promessi Sposi) van Allessandro Manzoni in Italië. De serie van 14 afleveringen die begin ok tober is begonnen, is een RAI-produktie uit Italië. Het boek, dat op alle Italiaanse mid delbare scholen tot de verplichte lectuur wordt gerekend, wordt in de TV-bewerking op de voet gevolgd en zal door de KRO uit gezonden worden. De belangrijkste figuren uit ,De Verloofden', zoals de wever Renzo en zijn verloofde Lucia, Perpetua, padre Christo- fore en anderen, zijn voor de Italianen ge meengoed geworden. Om nog even bij de KRO te blijven, deze omroep is van plan in het programma GAMMA meer aandacht te besteden aan nieuwe uitgaven die voornamelijk van weten schappelijke aard zijn. Zo zullen bijvoorbeeld belangwekkende proefschriften en studiën onder de aandacht van het publiek worden gebracht. Een publiek dat in dit speciale ge val geacht wordt een middelbare schoolop leiding te hebben genoten. Gamma gaat eens per maand „uit" op het tweede net. Een andere maandelijkse KRO-rubriek is KIJK OP KUNST. Hierin komen regelmatig lite raire zaken aan de orde. Televisiebewerkingen van boeken geschreven door Nederlandse auteurs zal men deze win ter niet tevergeefs in de programmabladen zoeken. De VPRO brengt onder meer Jan Wolkers' Wegens sterfgeval gesloten' met Rob de Vries en Robert Sobels. Aan het nieuwste boek van Wolkers dat handelt over Amsterdam zal de KRO aandacht besteden. Gedacht wordt aan filmimpressies door Ed van der Elsken doorvlochten met teksten van Wolkers. Hans Keiler en Aad Nuis zijn ver antwoordelijk voor de samenstelling. Amster dam staat ook midden in de belangstelling als de VARA op tweede kerstdag ,De Jor- daan' uitzendt van Israël Querido. De be kende cyclus, geschreven tussen 1912 en 1925 had in de dertiger jaren als toneelbe werking van Herman Bouber veel succes. De nieuwe versie van ,De Jordaan' staat onder regie van John van der Rest. De belangrijkste rollen worden vervuld door Jasperina de Jong, Enny Mols de Leeuwe, Rien van Nunen en Rini Blazer. De NTS heeft de reeds lopende serie ,Schat- eiland' van Robert Louis Stevenson in Frank- grietstraat 32 naar Koestraat 20; Hosgör, Irfan van Nieuwstraat 47 naar Bernhardstr. 44. AANTAL INWONERS DER GEMEENTE op 31 augustus 1967 8480. op 30 september 1967 8477. SCHIETEN UITSLAG KALKOENSCHIETING Handboog Mij. „Ons Vermaak" te Axel op 30 september 1967 WIPI le Hoogvogel C. de Nijs, Kloosterzande 2e hoogvogel R. v. Laere, Kallo-Sas, (B); le zijvogel H. de Mol, Exaarde (B); 2e zij vogel C. de Wilde, Zaffelaere (B); le kal E. Allonsius, Antwerpen (B); 2e kal E. Pul- teijn, Melsele (B). WIP II le Hoogvogel A. Herman, Axel; 2e hoog vogel V. Vereecken, Kloosterzande; le zij vogel E. Allonsius, Antwerpen (B); 2e zij vogel Th. Staal, Lamswaarde; le kal A. Her man, Axel; 2e kal A. van Poele, Koewacht. Z a a m s I a g LANDBOUWER RAAKTE BEKNELD De 64-jarige gehuwde landbouwer M. Diele man is woensdagmiddag omstreeks kwart over vijf op het erf van zijn hofstede ,De Punt' te Zaamslag dodelijk verongelukt. De heer Dieleman was bezig zijn tractor af te koppelen van twee met bieten geladen aan hangwagens. Doordat het terrein enigszins helde, kwam één van de wagens in beweging en raakte de heer Dieleman bekneld. Hij overleed ter plaatse. Dokter M. Elenbaas uit Zaamslag verleende de eerste hulp. rijk aangekocht. ,Schateiland' zal eventueel ook in kleur worden uitgezonden. Voorlopig staan 13 wekelijkse afleveringen op de vrij dagavond (2e net) op het programma. Een ander avontuurlijk stuk dat op talloze jonge ren "grote aantrekkingskracht zal hebben is Muiterij op de Caine' dat de AVRO in een Nederlandse bewerking onder regie van Wal ter van de Kamp uitzendt. De AVRO houdt komende winter ook weer maandelijks .Lite raire Ontmoetingen', maar over eventuele medewerkers is niets bekend gemaakt. Het zal worden gepresenteerd door Adriaan van der Veen, auteur en chef-kunst van de NRC. De VARA is inmiddels begonnen met de eersten van 26 afleveringen van John Gals worthy's ,The Forsyte Sage'. Het is een BBC- produktie die eerder dit jaar in Engeland is uitgezonden. Galsworthy werd een eeuw ge leden geboren. Nel Bakker kenschetste ,De Forsyte Sage' in een gesproken portret van de auteur dat de VARA enige tijd geleden uitzond als een .scherpe kritische ontleding van de mentaliteit van de bezittende klasse omstreeks de eeuwwisseling'. De VARA gaat door met de bekende Maigret-serie gebaseerd op de detectiveromans van Georges Simenon. Eimert Kruidhof voert de regie en we zien Hans Teulings weer in de hoofdrol. Uitzen ding maandelijks op zondagavond. Ook de VPRO zal vier weken van Simenon op het TV-scherm brengen met Kees Brusse in de hoofdrol. Otto Dijk komt met een TV- bewerking van Simon Vestdijk's ,De Kelner en de Levenden'. Ernst van Altena maakt, eveneens voor de VPRO, een programma ovér Brederode. Voorts hoopt de VPRO het ko mende seizoen nog ,De Knop' van Mulisch en ,De Getuigen' van Hugo Claus te presen teren. Hans Keiler, de man die verantwoordelijk was voor de uitstekende serie TV-documen- taires over Multatuli (die ook in boekvorm verschijnt) heeft plannen om voor de KRO zes gedramatiseerde documentaires te bren gen die gebaseerd zijn op historische gebeur tenissen. Twee van deze documentaires heb ben al een definitieve vorm gekregen. De eerste heet ,het Proces Oldenbarneveldt' dat gebaseerd is op een toneelstuk dat drie maanden na de dood van Oldenbarneveldt door een Engelsman is geschreven. De twee de documentaire gaat over Bertolt Brecht. Hierin wordt speciaal de periode belicht toen Brecht voor de Amerikaanse congrescom missie voor on-amerikaanse aktiviteiten moest verschijnen wegens zijn communistische sym pathieën. Keiler werkt ook aan een serie schrijversportretten. Günter Grass en Louis Paul Boon zullen onder meer in deze pro gramma's van drie kwartier worden door gelicht'. In een uitwisseling met de Ierse TV komt de NCRV met ,Het einde is het begin' van Samuel Beckett. Teksten van Beckett zullen gelezen worden door Johan Walhain. De regie heeft Chloe Gibson, hoofd afdeling drama van de Ierse televisie. Bij Beckett's stuk komt dan Jan de Haïtog's .Skipper next to God' (Schipper naast God) dat door Ierse acteurs wordt gespeeld en onder regie staat van Gerard Rekers. en reumatische pijnen wrijft U eveneens weg met

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1967 | | pagina 2