K^Dampo OPENBARE VERGADERING QliJ nieuws- en advertentieblad voor rrankenng bij abonnement, AXEL ZATERDAC 23 SEPTEMBER 1967 81e Jaargang no. 52 ZEEUWSCH-VLAANDEREN van de GEMEENTERAAD van AXEL op DINSDAG, 26 SEPTEMBER 1967, des namiddags om 7.00 uur ten stadhuize. AGENDA: 1Opening 2. Notulen 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Voorstel tot het herbenoemen van de leden van de huisvestingscommissie in gevolge artikel 8 van de woonruimtewet 5. Voorstel tot het vaststellen van de 2e wijziging van de „Salaris- en Loonver- ordening 1967" 6. Voorstel tot het verlenen van medewer king op grond van artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 tot het treffen van diverse voorzieningen aan het schoolge bouw in de Walstraat 7. Voorstel tot verkoop van een perceel bouwgrond, gelegen aan de Roosevelt- laan, aan de heer P. Lambert te Axel 8. Voorstel tot verkoop van een perceel bouwgrond, gelegen aan de Elzasstraat, aan de heer I. Elenbaas te Baarland. 9. Voorstel tot verkoop van een perceel bouwgrond, gelegen aan de Ferdinand- straat, aan de Fa. F. J. Steel Zn. te Axel 10. Voorstel tot verkoop van een perceel bouwgrond, gelegen aan de Elzasstraat, aan de heer P. S. J. Engels te Axel 11. Voorstel tot aankoop van een gedeelte voortuin van de heer J. Haak te Axel 12. Voorstel tot het converteren van een geldlening met de Postcheque- en Giro dienst, per resto groot 166.010,- 13. Rondvraag 14. Sluiting MEDEDELINGEN Wij delen u in antwoord op de in de raads vergadering van 15 augustus 1967 gestelde vragen het volgende mede a. Vraag van de heer Maas in verband met de berichten over ondeugdelijk gebleken onderdelen van de bij de komst van het aardgas geplaatste nieuwe gaskranen Wij hebben terzake contact opgenomen met de N.V. Zegam. Deze zal alle aan wezige plastic plaatjes zo spoedig moge lijk voor haar rekening vervangen. b. Vraag van de heer Oggel met betrekking tot belemmering van het uitzicht voor het verkeer door beplantingen Het door de heer Oggel gesignaleerde verschijnsel heeft ook onze aandacht. Waar nodig plegen wij de bezitters van particuliere tuinen hierop te wijzen, ter wijl de plantsoenendienst hier aandacht aan besteedt wat de gemeentelijke plant soenen betreft. Waarnodig, is of wordt zo spoedig mogelijk ingesnoeid. c. Vraag van de heer Oggel om maatregelen in het belang van de verkeersveiligheid op het kruispunt Zuidsingel-Kanaalkade/ Oranjestraat-Kinderdijk De meeste van de ongevallen, die zich op dit kruispunt hebben voorgedaan, HID's provinciale cultuur technische diensten op bezoek De elf hoofdingenieurs-directeur van de pro vinciale directies, der cultuur-technische dienst hebben vorige week onder leiding van ir S. Herweyer, directeur van de CTD in Utrecht, een bezoek aan Zeeland gebracht. Het accent viel vooral op Zeeuwsch-Vlaan- deren. Drs M. C. Verburg, directeur van het Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland hield in Axel vrijdagmiddag voor het gezelschap een lezing over de havenontwikke ling in Zuid-West-Nederland, waarbij de na druk lag op de Westerscheldehavens. Spreker gaf een toelichting op de provinciale plannen, zoals zij in de ontwikkelingsschets voor Zeeland zijn uiteengezet, zulks in het licht van de nationale behoefte aan haven terreinen. Aan het bezoek waren diverse excursies ver bonden, zoals naar de mosselbank bij Ter- neuzen, waarop Dow Chemical voor zijn uit breiding het oog heeft laten vallen. waren te wijten aan de onachtzaamheid van de weggebruikers en niet aan onover zichtelijkheid van het kruispunt. Ver- Keersopstoppingen komen hier praktisch niet voor en van verkeerschaos is geen sprake. Daar het verkeer op het kruispunt nog steeds vlot afvloeit, zijn wij van me ning dat het vooralsnog niet noodzakelijk is om verkeerslichten te plaatsen. d. Vraag van de heer Oggel om op de aan slagbiljetten wegen- en rioolbelasting een specificatie te vermelden van de belast bare onroerende goederen De vervaardiging van de aanslagbiljetten wegen- en rioolbelasting geschiedt door middel van een computer. De hiervoor noodzakelijke programmering vindt plaats aan de hand van de ter se cretarie in te vullen uniforme coderings formulieren. Uitbreiding van de gegevens op het aan slagbiljet in die zin, dat het leggerartikel gespecificeerd op dit biljet wordt vermeld, is om technische redenen niet uitvoerbaar. Indien een specificatie wordt verlangd, kan deze steeds ter secretarie worden ver kregen. e. Vraag van de heer de Waard om voor- WAT IS RECLASSEREN? Reclasseren is eigenlijk een beetje vervelend woord. Re-classeren, terug in de klasse bren gen, waar je thuis hoort, terug in het hokje waar je vandaan komt. In een hokje zitten is echter nooit plezierig; je komt maar heel moeilijk af van het etiket, dat op het deurtje is geplakt. En wij, Nederlanders, zijn zo ver schrikkelijk gemakkelijk met het plakken van etiketten. Zelden hardop, maar des te meer in intieme kring, in fluistergesprekken, in halve opmerkingen weten we precies - aan te duiden wat voor eentje „die van hiernaast" is. Een schande voor de buurt is het, wanneer de politie aan de deur is geweest, wanneer die vader van die arme schapen van kinderen zo maar ineens een tijd weg is. En als hij weer terug is, dan kun je maar het best niet te veel contact hebben met die mensen. Want ,wie met pek omgaat wordt er mee besmeurd' en ,eens een dief, altijd een dief'. De Nederlandse taal is vol van deze uitdruk kingen, die zo juist, maar ook zo verschrik kelijk ongenuanveerd etiketten plakken. Reclasseren is meer dan terug in het hokje stoppen. Het is terug in de gemeenschap brengen. Maar dat kan alleen maar als ook die gemeenschap meewerkt. En daar ont breekt het zo vaak aan. Natuurlijk, iedereen geeft wel als er een collectant langs de deur komt voor de Reclassering. Je geeft tenslot te ook aan het Rode Kruis en het Wilhelmina- fonds en wat voor verenigingen, organisa ties, instellingen, clubs en instituten ook. Waarom dan niet aan de Reclassering? Maar om niet alleen geld te geven, maar ook iets van je zelf, om te kunnen opbrengen te ver geten, dat „je het altijd al wel gedacht had, dat er iets met hem niet deugde", om in je gedrag de overtuiging uit te dragen, dat iemand die ontspoord is echt weer op het goede spoor kan terugkomen, ja, dat is veel moeilijker en voor een heleboel mensen zelfs onmogelijk. Re-classeren is niet alleen een beetje verve lend woord - officieel gebruikt men dan ook liever forensisch maatschappelijk werk - het is ook dikwijls bar vervelend werk. Want re- classeerders zijn dan wel bezield van edele motieven, zeker hun worden de mislukkingen niet bespaard. Het jammere is, dat de mis lukkingen niet alleen worden veroorzaakt door degenen, die gereclasseerd moeten wor den, maar zo dikwijls door al die anderen, die langs de lijn staan en wier op- en aanmerkin gen het allemaal zo verschrikkelijk moeilijk maken. Nu is het zo, dat het voor een buitenstaander dikwijls moeilijk is om wat er gedaan wordt op de juiste waarde te schatten. Dat is niet zo zeer een kwestie van onwil als wel van onwetendheid. Daarom een paar gegevens over hoe het reclasseringswerk in Nederland zieningen te treffen aan het pand West straat 12 op de hoek Weststraat-Noord straat Wij zijn van oordeel, dat het pand West straat 12 in een zodanige toestand ver keert, dat het aanbeveling verdient bin nenkort tot sloop over te gaan. Terzake wachten wij nog een rapport af van de Centrale Dienst voor Bouw- en Woning toezicht en Gemeentewerken in Oost Zeeuwsch-VIaanderen, mede in verband met de technische en financiële conse quenties. OVERIGE MEDEDELINGEN a. Bij ons besluit van 18 augustus 1967 is mej. D. Beeldens benoemd tot schoon maakster van de openbare kleuterschool in tijdelijke dienst, ingaande 4 september 1967 b. bij ons besluit van 8 september 1967 is mej. I. A. A. Cortvriendt te Axel benoemd tot kleuterleidster in vaste dienst aan de openbare kleuterschool, ingaande 1 ja nuari 1968 c. bij ons besluit van 12 september 1967 zijn M. van Langevelde en K. Nobel be noemd tot brandwacht bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer, ingaande 12 sep tember 1967 d. bij ons besluit van 12 september 1967 is aan J. Hamelink, Prins Mauritsstraat 19, en J. Hamelink, Bylocquestraat 51, eervol ontslag verleend als brandwacht bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer, in gaande 12 september 1967. is georganiseerd. Het meeste reclasseringswerk wordt met toe stemming van de overheid - of op bevel van de rechter - verricht. Het gaat hier dan om bijvoorbeeld bezoek aan gevangenen en het uitoefenen van toezicht over voorwaardelijk veroordeelden. De „nazorg" van degenen, die hun straf helemaal hebben uitgezeten, is vrij: die kan men zonder enige toestemming ver richten. Reclasseren heeft tot doel de sociale (her)- aanpassing van personen, die zich aan enig strafbaar feit hebben schuldig gemaakt. Hier uit blijkt al, dat het helemaal niet alleen gaat om degenen, die uit de gevangenis zijn ont slagen. De reclassering houdt zich ook bezig met „reclassenten" voor hun veroordeling - door bijvoorbeeld een voorlichtingsrapport sa men te stellen voor de rechter - en met voor waardelijk veroordeelden. Uit de hierboven gebruikte omschrijving volgt ook, dat het echt niet meer gaat om het helpen aan een baantje, het verstrekken van handelsgeld wat vroeger nog wel eens het geval was. Het hele reclasseringswerk heeft trouwens toch een ontwikkeling doorgemaakt, waarin het voorlichtingswerk een steeds belangrijker plaats ging innemen. Dalt wordt duidelijk wanneer men weet, dat de reclasseringsinstel- lingen per jaar meer dan 10.000 voorlich tingsrapporten voor de rechter maken. Nederland telt momenteel een 25-tal instel lingen, die zich met reclassering bezig hou den. Zij zijn alle verenigd in de Vereniging van Reclasseringsinstellingen. Het uitvoeren de orgaan van de Vereniging is het Nationaal Bureau voor Reclassering, dat in Den Haag is gevestigd. Het dagelijkse reclasseringswerk zou niet uit voerbaar zijn zonder een aantal deskundigen vele instellingen hebben zich van de mede werking van een psychiater verzekerd - zon der de reclasseringsambtenaren (vreemd woord ze zijn immers niet in overheids dienst) en zonder de vele duizenden vrijwil ligers. Dat zijn de mensen, die op voet van gelijkheid „toezicht" uitoefenen. Zelfs dit woord zou vervangen moeten worden door een ander, want toezicht veronderstelt het van bovenaf controleren, het opheffen van de re- classent tot het niveau, dat de toezichthouder geschikt voor hem acht. Daarvan is in deze tijd alhans geen sprake meer er wordt op gelijk niveau overlegd en besproken op welke wijze een nieuwe intrede in de maatschappij wordt gedaan. En weer komt dan naar voren, dat zonder die gemeenschap reclasseringswerk onmogelijk is. Want een organisatie kan nog zo voortref felijk zijn, het reclasseringswerk kan pas suk- ses hebben, wanneer de bevolking is door drongen van het belang ervan, wanneer die bevolking bereid is een mens, die fout ge lopen is een nieuwe kans te geven. Jaarlijkse mobilisatie-opkomst 436e Peloton Nationale Reserve Op vrijdag 15 en zaterdag 16 september j.l. kregen de personeelsleden van het 436e Pelo ton Nationale Reserve een oproep om twee dagen in werkelijke dienst te komen ter oefe ning. Dit Peloton, dat onder leiding staat van onze stadgenoot de Majoor P. F. Riekwel, is gevormd uit vrijwilligers uit de gemeenten rondom de kanaalzone. Als groepscomman danten traden tijdens deze oefening op de Axelse sergeanten Buyse, van Meurs en v. d. Velde. Het peloton heeft, na per militaire colonne te zijn vervoerd een zuiveringsaktie uitgevoerd op Wester-Schouwen, waarna het tijdens de nacht in een schuilbivak ging in de omgeving van het vliegveld Haamstede. Geholpen door verlichtings mortier-granaten ZUIVERE HUID PUROL en PUROL-poeder werd 's nachts voor bivakbeveiliging gezorgd. De vijandelijke sabotage-groepen hadden zich 's nachts teruggetrokken op Noord-Beveland, zodat het peloton 's zaterdagsmorgens in de haven van Burgsluis zich inscheepte en bij het lichten van de dag de Oosterschelde over stak, waarvan uit zee een landing op het strand te Kamperland plaats vond. Onder zwaar vijandelijk mortiervuur werd een burg- genhoofd gevormd, waarna begonnen werd met het uitkammen en zuiveren van het duin gebied. Aan de oevers van het Veerse Meer werd tenslotte de laatste vijandelijke weer stand gebroken. Het verloop van deze oefe ning werd, namens de Territoriaal Comman dant Zeeland, gadegeslagen door het Hoofd Sectienatres, de Majoor Jonkheer D. C. Valckenier von Geusau( welke zeer tevreden was over de paraatheidstoestand van dit pelo ton. Nieuwe fabriek van General Motors te Antwerpen In Antwerpen is dinsdag een nieuwe fabriek van General Motors officieel geopend. Over enige tijd zullen er 220.000 auto's per jaar worden geassembleerd kunnen worden. In de Antwerpse montagebedrijven van Genral Mo tors werken thans 5900 man, waarvan 2900 in de nieuwe fabriek. Binnen afzienbare tijd zal de nieuwe vestiging echter een zesduizend personeelsleden te werk stellen. ZWEEFVLIEGSPORT in Zeeuwsch-VIaanderen kan gaan starten De nog pas kort geleden opgerichte „Eerste Zeeuwsch-Vlaamse Aero-club" kan dezer da gen letterlijk en figuurlijk haar vleugels uit gaan slaan. Op het voor de club nabij Hulst in gereed heid gebrachte landingsterrein is thans de door de leden zelf gebouwde lier voor het optrekken van zweefvliegtuigen door de Rijks luchtvaartdienst goedgekeurd voor gebruik. Op zichzelf reeds een mooi sukses, want er worden aan zo'n lier nogal wat eisen gesteld, en het is de eerste maal dat een eigen fa brikaat zonder meer in eens werd goedge keurd. Vandaag zal het vliegveld Trelet op de Veluwe een zweefvliegtuig door mensen van de lucht macht in Woensdrecht worden overgesleept naar Hulst, terwijl ook over de weg een een- zitter op dezelfde dag naar Hulst zal worden overgebracht. Bij goed weer mogen we dus verwachten dat wij in dit weekeinde zweefvliegers boven onze streek zullen kunnen zien, en dat zal dan te danken zijn aan het enthousiaste wer ken van deze nog zo jonge club, die hier mede weer een nieuwe tak van sport in Zeeuwsch-VIaanderen brengt. He axelse COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG Hoofdredaktie: J. C. VINK Redaktie en Administratie: Axel, Markt 12, tel. 01155-646, postbus 16 Drukker-uitgeefster: FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per mm Bij konlrakten belangrijke reduktie. Ingezonden mededelingen 30 cent per mm Kleine advertenties 1-10 woorden 1, elk woord meer 15 cent. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 15 cent Halfjaar-abonnement Axel binnen de kom 3,75. Andere plaatsen f 4,25 Buitenland f 6,50

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1967 | | pagina 1