't Mooiste bruin Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 15 JULI 1967 81e Jaargang no. 42 N8EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoe staat het er met uw bedrijfsvoering bij? Door vergelijking van bedrijfscijfers en door uitwisseling van ervaringen met andere on dernemers in uw branche kunt u dat aan de weet komen. Wat is bedrijfsvergelijking Bedrijfsvergelijking of ervaringsuitwisseling is, het met branchegenoten uitwisselen van bedrijfseconomische cijfers en ervaringen. Het doel is het opsporen en zo mogelijk ver helpen van onvolkomenheden in de eigen be drijfsvoering, door toetsing van de eigen ge gevens aan die van andere ondernemers in de branche. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren. De schriftelijke methode wordt voornamelijk door het Economisch Instituut voor het Mid den- en Kleinbedrijf in de praktijk gebracht. Het meest bekend zijn de omzet- en kosten- statistieken, die regelmatig worden gepubli ceerd. Aan de hand daarvan kunnen ondernemers nagaan - als althans hun administratie dit mogelijk maakt - hoe hun omzetten en kos ten zich hebben ontwikkeld ten opzichte van de gepubliceerde gegevens. Deze statistieken winnen uiteraard aan waarde naarmate het aantal deelnemers daaraan toeneemt. Bij de mondeling methode moet de deelnemer ervan uitgaan, dat hij geen individualist meer is. Deze methode vraagt van hem een mentale instelling, die openstaat voor samen werking met anderen. Zij kan dan ook alleen maar slagen als de deelnemers bereid zijn na een eventuele periode van kennismaking met hun bedrijfscijfers op tafel te komen en daar over met anderen te praten. Dit gebeurt dan in clubs, waaraan ongeveer 8 a 12 ondernemers deelnemen. Daarbij moet natuurlijk aan enige voorwaarden worden vol daan. Zo moeten zij, uiteraard, uit dezelfde branche komen. Bovendien mogen de bedrijfs- typen en de bedrijfsomvang niet teveel van elkaar afwijken. De vestigingsplaats van de ondernemingen moet zodanig zijn, dat de „operatie-gebieden" niet worden overlapt. Concurrentievrees is dan ongegrond. Een openlijk en vertrouwelijk gesprek is mogelijk. De praktijk Ervaringsuitwisseling door middel van dis cussiegroepen (clubs) is in de praktijk een be langrijk medium gebleken om te komen tot verhoging van de produktiviteit in het mid den- en kleinbedrijf. Dit kan met zoveel stel ligheid worden beweerd, omdat deze methode bijv. in Zweden en Zwitserland reeds een groot aantal jaren met sukses wordt gevolgd. In ons eigen land bestaat de geschiedenis van de discussiegroepen een periode van ongeveer tien jaar. In deze tijd hebben honderden on dernemers aan de werkzaamheden van die groepen deelgenomen en er de vruchten van geplukt. Nü zijn er ongeveer een 100 clubs in ons land aktief, verspreid over verschillen de branches in het midden- en kleinbedrijf. De organisatie van de clubs geschiedt in de regel door de branche-organisaties. In de loop van de jaren is een goede samen werking tot stand gekomen tussen deze bran che-organisaties en de Hoofdafdeling Gewes telijke Aangelegenheden en Voorlichting van het Directoraat-Generaal voor het Midden- en Kleinbedrijf en Toerisme. Deze hoofdafdeling, met haar medewerkers, o.a. de rijksconsulenten voor het midden- en kleinbedrijf en toerisme en enige stafleden, biedt een behulpzame hand bij de opzet en de leiding van de groepen. Deze samenwer king is mogelijk, omdat er een volledig ver trouwen bestaat, over en weer. Zo'n „onderling vertrouwen" is een van de meest elementaire voorwaarden voor het sla gen van een discussiegroep. Daarom moet het samenstellen van een groep zorgvuldig gebeu ren. Zoals hiervoor reeds opgemerkt, moet worden voorkomen, dat de deelnemers aan een groep in hetzelfde verzorgingsgebied „opere ren". Zij moeten verder bereid zijn elkaar als collega's - die van elkaar kunnen en willen leren - te ontmoeten. Na de eeste kennis making moeten zij dus bereid zijn tot 'n open hartig gesprek over ieders manier van zaken doen, zoals de gevolgde werkwijze, de finan cieringsmethoden, enz. Dat het kan en zin heeft, wordt bewezen door het feit, dat reeds honderden ondernemers regelmatig met elkaar overleggen. Het oud- vaderlandse gezegde, „twee weten méér dan één" zou hierop van toepassing kunnen wor den gebracht. Nog duidelijker is het mis schien, als wij de uitwisseling van ervaringen, cijfers en ideeën vergelijken met het uitwis selen van geld, van goudentientjes bijvoor beeld. Het blijkt dan, dat bij de uitwisseling van er varingen ieder der deelnemers de beschikking krijgt over al de ervaringen die zijn inge bracht, terwijl bij de uitwisseling van gouden tientjes geen der betrokkenen rijker wordt dan hij van te voren was. De mogelijkheid bestaat dat een deelnemer denkt, dat hij geen waardevolle bijdrage aan het onderlinge ge sprek kan leveren, omdat hij meei<t geen ideeën te hebben. De kans dat dit werkelijk zó zou zijn is echter uitermate gering. Dit komt, omdat de discus sies steeds gebaseerd zijn op praktijk-ervarin gen. En het mag als vaststaand worden aan genomen, dat iedere deelnemende onderne~ mer ervaringen heeft. liedereen kan dus aan het gesprek deelnemen en dikwijls zal blijken, dat de ondervindingen van de collega's in de groep in vele gevallen waardevolle tips bevat ten en tot nieuwe gezichtspunten voor ieders eigen bedrijfsvoering kunnen leiden. Het spreekwoord „een gewaarschuwd man telt voor twee", is ook bij de ervaringsuitwis seling van toepassing. U hoort hoe andere ondernemers in uw branche het doen en wel ke resultaten zij bereiken. Vergelijking met uw eigen „doen en laten" en de resultaten, die u daarmede hebt bereikt, moeten dan de eventuele tekortkomingen in uw bedrijfsvoe ring aan het licht brengen. De opgedane er varingen in de praktijk brengen betekent dan verbetering. Het spreekt wel vanzelf, dat voor het goed functioneren van een groep goede leiding no dig is. Hierin kan worden voorzien door een daadwerkelijke belangstelling en medewerking van de zijde van de betrokken branche-orga nisatie en vervolgens door het aanwijzen van een bekwame discussieleider. Deze kan de ge sprekken richting geven en bevorderen dat ieders inbreng in de discussie goed tot zijn recht komt. Hij kan mede de programmering van de werkzaamheden en de documentatie van de deelnemers verzorgen. In overeen stemming met de doelstelling van de groep zal steeds worden getracht onderwerpen ter be spreking aan te voeren, die voor de betreffen de groep en de betrokken branche van be lang zijn. Zoals reeds vermeld, willen de medewerkers van de Hoofdafdeling Gewestelijke Aangele genheden en Voorlichting van het Directoraat- Generaal voor het Midden-^ en Kleinbedrijf en Toerisme gaarne hun aandeel leveren bij het tot stand komen en leiden van dergelijke discussiegroepen. In de praktijk van de discussiegroepen wordt ook aan bedrijfsbezoek gedaan. Sommige groepen hebben zelfs de gewoonte hun bijeen komsten bij toerbeurt bij een van de deelne mers in het bedrijf te houden. Bij zo'n gelegenheid becritiseert men dan - in opbouwende zin - eikaars bedrijf, de étalages, de winkelruimte en de inrichting daarvan, de werkplaats, de ligging van het magazijn, de opslag van de voorraad enz. Uit het bovenstaande hebt u kunnen lezen dat „ervaringen van anderen" u veel kunnen leren. Het aloude gezegde, „ervaring is de beste leermeester" blijft daarom nog steeds zijn waarde behouden. Maakt u deze „beste leermeester" dus ten nutte. Wilt u meer weten over discussiegroepen in uw bedrijfstak, wendt u zich dan tot uw branche-organisatie of tot de Rijksconsulent voor het Midden- en Kleinbedrijf en Toerisme in Zeeland te Middelburg. Unicum in Zeeuwsch-Vlaanderen ruim 260 deelnemers aan de zomerkampen van R.K. Jeugdhaven Axel Met het vakantieseizoen, zijn ook voor R.K.- Jeugdhaven te Axel, weer de vakantie-kampen begonnen. Dit betekent dat dit jaar ruim 260 jongeren uit Axel weer zullen kunnen genieten van een gezonde vakantie in de Brabantse bossen. De kampen worden dit jaar gehouden in Acht maal en Rucphen en vanaf 30 juni t.m. 5 augustus zal men dan ook iedere week 1 a 2 op 23 juli zelfs 3 groepen zien vertrekken per fiets of auto hetzij naar een tenten, hetzij naar een boerderijkamp. De weken voor de kampen begonnen is er dan ook onder hoogspanning gewerkt om alles tijdig voor elkaar te krijgen. Gelukkig beschikt R.K. Jeugdhaven over een leidersteam dat enig is in Zeeuwsch-Vlaan deren. Het vakantiewerk is een onderdeel - en ook één van de hoogtepunten - van een heel jaarprogramma, waarbij een 40-tal leiders en leidsters te Axel zich inspannen om Axels jeugd een verantwoorde en een aangename ontspanning te bezorgen. De kampen 1967 kunnen als een lustrum worden beschouwd. Begonnen in 1962 met 13 deelnemers, groeide het vakantiewerk van R.K. Jeugdhaven Axel uit tot een reuzen- kamp, dat thans bij wijze van spreken weer uit zijn jasje aan het groeien is. Wegens de enorme belangstelling van de jeugd moet men 10 kampweken houden. Waaraan heeft men deze grote belangstel ling te danken een belangstelling zowel van jeugd als van de ouders Het antwoord hierop is niet in vijf woorden samen te vatten. Immers de gezonde jeugdige kracht van R.K. Jeugdhaven is gebaseerd op verschillende peilers. Eén van deze peilers is wel het feit, dat men een groot belang hecht aan „de kracht van de daad". Bij R.K. Jeugdhaven Axel, praat men niet over het „Jeugdprobleem"; men durft er wer kelijk de handen uit de mouwen te steken om het probleem aan te pakken „Geen woorden, maar daden", is het devies. Onder de leiders en leidsters telt men dan ook geen parade-paardjes, maar werkelijk mensen die stuk voor stuk zich durven in te spannen, voor de taak die zij op zich hebben genomen. Toeristische rondrit Gent, Zeeuwsch-Vlaanderen en een gedeelte van het Waasland. De evenementenlijst voor de maanden juli en augustus van de gemeente Gent bevat de be schrijving van een bijzonder interessante rond rit van Gent via St. Kruis-Winkel - Zelzate - Sas van Gent - Terneuzen - Axel - Hulst - Kapellebrug - Stekene - Moer- beke - Wachtebeke - Zaffelare - Hijfte - Oostakker - Gent. Bij iedere gemeente worden uit toeristisch oogpunt belangrijke gegevens vermeld. De totale afstand van de rit is 102 kilometer. Uiteraard kan men deze toch in alle langs de route liggende plaatsen aanvangen en beëin digen. Naast de door de Contact-Commissie V.V.V.'s Oost Zeeuwsch-Vlaanderen georganiseerde toeristische stempeltocht met als „beloning" een herinneringstegel is bovenstaande rond rit een tweede evenement, waaraan ook in woners van Zeeuwsch-Vlaanderen en daar verblijvende toeristen kunnen deelnemen. Het informatiebureau van de V.V.V.-jAxel op het Stadhuis kan u alle gewenste inlichtingen over deze routes verstrekken en beschermt tegen zonnebrand Pigmaderm.Tube f 2,95 Men is er dan ook de mening toegedaan, dat men achter een conferentie-tafel, met ernstige gezichten en dure woorden niets voor de jeugd bereikt. De praktische aanpak van het jeugd probleem, is nog steeds de beste aanpak ge bleken, die zowel bij de jeugd als bij de ouders, de meeste waardering ondervindt en de grootste effectieve uitwerking heeft. De waardering voor het Axelse jeugdwerk uit men ook met de daad. De vakantiekampen bij voorbeeld, zouden voor de paar honderd Axelse jeugdigen, nooit zulk succes hebben gekend, indien niet talrijke Axelaars zich achter het werk van de leiding van R.K.- Jeugdhaven hadden geschaard. Voor het kamp 1967, stelden ruim 50 auto bezitters hun auto beschikbaar, waardoor niet alleen de jeugdigsten onder de deelnemers, maar ook de enorme vracht kampmateriaal naar Brabant kon worden vervoerd. Hierdoor konden zowel de bivaks als de tentenkampen op een eenvoudige, maar toch zeer verant woorde wijze worden ingericht. Of de leiding ook problemen heeft, om de jeugd ook tijdens de kampweken aangenaam bezig te houden? Wie hieraan mocht twijfelen, nodigt men vol gaarne uit eens een middag een kijkje te komen nemen op de kampen zelf. Men zal dan kunnen ervaren, wat een dege lijke planning, gepaard aan een door de jaren opgedane ervaring, vermag. Inmiddels kent men Axels jeugd reeds in Brabant. In Rucphen, Achtmaal, Baarle Nas sau, Molenschot, Ossendrecht, Alphen, Nw.- Borgvliet enz., werden vroeger reeds contac ten gelegd die na de vakantie nog werden verstevigd tijdens sportieve ontmoetingen over en weer. Omdat tijdens de vakantiemaand aalmoeze nier Hermans en een groot deel van de lei ding en de leden op kamp zijn is R.K. Jeugd haven in juli gesloten. Op zondag 6 augustus als ieder weer uit Brabant is teruggekeerd worden de deuren weer opengezet. Op zaterdag 12 augustus gaat de Jongeren - soos weer van start. Hier zijn dan weer alle jongens en meisjes vanaf 14 jaar welkom. TOERISTISCHE RONDRITTEN EEN SUKSES Enige tijd geleden hebben wij melding ge maakt van het feit dat door de Contact commissie VVV's Oost Zeeuwsch-Vlaanderen waarin samenwerken de 3 plaatselijke VVV's in onze streek (Terneuzen, Axel en Hulst) en vrijwel alle gemeenten in Oost Zeeuwsch- Vlaanderen een toeristische route is samen gesteld, waarbij de deelnemers een bezoek brengen aan alle deelnemende gemeenten. Ter gemeente-secretarie kan men een kaart laten afstempelen en wie alle stempels (koste loos) heeft verzameld kan een herinnerings tegel met de wapens van de bezochte gemeen ten in ontvangst nemen. Alhoewel dit initiatief nog maar enkele weken oud is, en in en buiten de streek nog meerdere bekendheid moet krijgen is het sukses nu al groot. Er werden tot nog toe al een veertigtal tegels uitgereikt aan toeristen die alle plaat sen hebben bezocht. Een bewijs dat Oost Zeeuwsch-Vlaanderen de belangstelling krijgt van de toerist en ook een bewijs dat de toerist die in onze streek ver blijft er graag wat moeite voor over heeft om aan alle plaatsen een bezoek te brengen. Door dit laatste en door de tocht langs al deze ge meenten leert de bezoeker juist Oost Z-Vl. in zijn totaliteit kennen en komt hij in aan raking met vele facetten van onze streek. Im mers de bezoeker die alleen maar bijv. Sas van Gent, Axel of Hulst bezoekt krijgt wel een indruk, maar door de sterk uiteenlopende plaatselijke sfeer, weet hij toch nog niet wat Oost Zeeuwsch-Vlaanderen allemaal is. Een bezoeker die zowel in Clinge en Graauw als in de kanaalzone geweest is, die de haventjes bij Paal en de sluizen in Terneuzen heeft ge zien, de bossen in het zuidoosten en de rijke kleipolders in het overige deel van dit gebied, die heeft pas Oost Z.-Vlaanderen gezien en weet dat ons kleine gebied rijk is aan variaties in landschap- en natuurschoon m ook aan volksaarden karakter van de diverse gemeen ten. De goede start van deze aktie belooft alle goeds en kan er stellig toe meewerken de on bekendheid van onze streek in overig Neder land te helpen doorbreken. Van deelnemers aan deze rit vernamen wij dat zij bijzonder tevreden waren, zodat ook de mondelinge aan beveling in familie en kennissenkring kan opwekken tot meer bezoek. AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 15 cent Halfjaar-abonnement: Axel binnen de kom f 3,75. Andere plaatsen 4,25 Buitenland f 6,50 Hoofdredaktie: J. C. VINK Redaktie en Administratie: Axel, Markt 12, tel. 01155-646, postbus 16 Drukker-uitgeefster: FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per mm Bij kontrakten belangrijke reduktie. Ingezonden mededelingen 30 cent per mm Kleine advertenties 1-10 woorden ƒ1, elk woord meer 15 cent.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1967 | | pagina 1