OPENBARE VERGADERING Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 24 JUNI 1967 81e Jaargang no. 39 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN van de GEMEENTERAAD van AXEL op DINSDAG, 27 JUNI 1967, des namiddags om 7.00 uur ten stadhuize. AGENDA 1. 2. 3. 4. 9. 10. 11. 12. Opening Notulen Ingekomen stukken en mededelingen Voorstel tot het yoeren van een rechts geding tot onteigening van een opper vlakte grond van de heer F. Haak e.c. te Axel Voorstel tot het voeren van een rechts geding tot onteigening van de schuur met erf Buitenweg (ongenummerd) van mevr. C. A. de Kraker-Dieleman te Axel Voorstel tot verkoop van een op naam van de gemeente als consort geboekte gedeelte van het perceel Crijnssenstraat 1 aan de heer C. A. Vermeulen te Oost burg Voorstel tot aankoop van de woning Nassaustraat 11 van de heer G. J. Koekkoek te Axel Voorstel tot wijziging van het raads besluit van 29 maart 1966, betreffende de overdracht van 32 woningwetwonin gen aan de Prot.-Chr. Woningstichting „Het Land van Axel" te Axel Voorstel tot ruiling van grond met de heer J. Verplanke, Stationsstraat 17 te Axel ter correctie van de grens der vuil nisbelt „De Vroegtij" Voorstel tot aankoop van de woning Rooseveltlaan 2 van de heer P. Lambert te Axel Voorstel om akkoord te gaan met een herziening van de bezoldiging van de wethouders per 1 januari 1967. Voorstel tot het toekennen van een uit kering-ineens aan het personeel der ge- 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. meente Axel in verband met een verlate inwerkingtreding van het Verhaalsbesluit Voorstel tot het toekennen van een ver hoging van 1.44% met ingang van 1 juli 1967 aan gepensioneerden, wier pensioenen ten laste van de gemeente Axel komen. Voorstel tot het vaststellen van de le wijziging van de „Salaris- en Loonver- ordening 1967". Voorstel tot het verlenen van medewer king op grond van artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 tot uitbreiding van de Chr. U.L.O.-School. Voorstel tot verhoging van het aantal te vergoeden uren wegens vakonderwijs aan de Christelijke U.L.O.-School te Axel. Voorstel tot het verlenen van medewer king op grond van artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 tot de aanschaffing van nieuwe methoden en hulpmiddelen in verband met de omschakeling naar het M.A.V.O. van de Chr. U.L.O.-School Voorstel tot het vaststellen van de „In structie voor de Archivaris". Voorstel tot herziening van het exploi tatieplan Oudewijk en omgeving. Voorstel om de uitbreiding van het leer plan aan de Landbouwhuishoudschool te Axel met een 2-jarige opleiding voor dameskapster (-kapper) nodig te oorde len. Voorstel tot vaststelling van de uitgifte prijzen voor de gronden in het exploi tatieplan Spui. Rondvraag Sluiting Maximum-snelheid weg Oostburg-Zuidzande Op de provinciale weg Oostburg-Zuidzande, waaraan sedert enkele weken werkzaamheden zijn begonnen in verband met de vernieuwing en verbreding van deze weg, zijn tijdelijke ver keersmaatregelen van kracht geworden. Ten eerste is er op deze weg vanaf Oostburg tot Zuidzande een maximum snelheid van 50 km ingesteld. Verder is er voor dit wegvak een inhaalverbod van kracht verklaard. De daarop betrekking hebbende verkeersborden, die dui delijk en in zeer ruime aantallen zijn ge plaatst, zijn vrijdagavond aangebracht. Programma hearing kamercommissie Herindeling van Z.-Vlaanderen Het programma voor het bezoek van de vaste commissie voor binnenlandse zaken uit de tweede kamer, welke commissie zoals be kend op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli aanstaande een bezoek zal brengen aan Zeeuwsch-Vlaanderen om de vertegenwoordi gers van de gemeentebesturen te horen over de gemeentelijke herindeling is als volgt sa mengesteld Vrijdag 30 juni In Grand Hotel Rotterdam te Terneuzen: 9.00-9.25 uur gemeente Ter- neuzen, 9.25 - 9.50 uur gemeente Axel, 9.50- 10.15 uur gemeente Biervliet, 10.15 - 10.40 uur gemeente Zaamslag, 10.40 11.05 uur: gemeente Hoek. 11.05-12.15 uur de gemeenten Sas van Gent, Westdorpe en Philippine. In het raadhuis te Hulst 14.45 - 14.50 uur: gemeente Hulst, 14.50 - 16.00 uur de ge meenten Koewacht, Overslag en Zuiddorpe. 16.00- 16.25 uur: gemeente Vogelwaarde. 16.25 - 16.50 uur: gemeente Clinge. 16.50- 17.35 uur de gemeenten St. Jansteen en Graauw en Langendam, 17.35- 18.00 uur gemeente Hontenisse. In het raadhuis te Oostburg: 20.45 - 21.10 u. gemeente Oostburg. 21.10-21.35 uur ge meente IJzendijke. 21.35-22.00 uur: ge meente Groede. 22.00 22.50 uur: de ge meenten Breskens en Hoofdplaat. Zaterdag 1 juli 1967 in het raadhuis te Sluis: 9.00 - 9.25 uur gemeente Sluis. 9.25 - 9.50 uur gemeente Zuidzande. 9.50 - 10.15 uur: gemeente Aardenburg. 10.15-11.00 uur de gemeenten Cadzand en Retranche- ment. Balanstotaal van Boerenleenbank Terneuzen steeg met 6 miljoen Het balanstotaal van de Coöperatieve Boeren leenbank Raiffeisenbank te Terneuzen is in 1966 gestegen van ruim 45 miljoen gulden tot ruim 51 miljoen gulden. Dat blijkt uit het jaarverslag, dat dinsdag werd uitgebracht op de jaarlijkse algemene vergadering in Ter neuzen. Aan spaargelden en aan rekening- courantbedragen was voor 49 miljoen gulden bij de bank gedeponeerd. Het winstsaldo over 1966 bedroeg na reser veringen voor belastingen totaal 313.482,10 Tijdens de vergadering besloot men 100.000 aan het reservefonds toe te voegen. Het res terende bedrag wordt aangewend voor af schrijving op gebouwen en kantoormachines. De vrije reserves bedragen nu in totaal 1.753.000. In december 1966 is de bank omgeschakeld van boekhoudmachines op een computer systeem. In Sluiskil is aan het Ir C. Lelyplein een bijkantoor gereed gekomen, dat dezer da gen zal worden geopend. In Hoek is eveneens een bijkantoor in aanbouw, terwijl in Zaam slag een perceel is aangekocht voor de vesti ging van een bijkantoor. Tijdens de vergadering werden de heren J. Dieleman te Zaamslag en J. H. van Hoeve te Sluiskil herkozen tot respectievelijk lid van het bestuur en lid van de raad van toe zicht. (P.Z.C.) DE JEUGDHERBERG een gastvrij verblijf voor jongeren Reeds vele jaren telt Axel nabij het recreatie- bos de jeugdherberg Bleye Haghe. Toch ge loven wij dat er ook in Axel nog velen zijn, die niet of nauwelijks bekend zijn met het werk van de N.J.H.C., de Nederlandse Jeugd herberg Centrale. Een communique dat wij dezer dagen van het bestuur van de N.J.H.C. ontvingen geeft hierover een taantal bijzonderheden, die wel licht voor de komende vakantie voor de jon geren nog van nut kunnen zijn De Stichting Nederlandse Jeugdherberg Cen trale heeft verspreid over geheel Nederland de beschikking over 54 gebouwen, waarin men 1 of meer dagen zijn vakantie kan door brengen. Het is mogelijk van jeugdherberg naar jeugd herberg te gaan of in een bepaalde jeugdher berg zijn vakantie door te brengen b.v. de Waddeneilanden. Bijzondere aktiviteiten Soms zijn er speciale aktiviteiten zoals zeil- cursussen te Grouw, Heeg, Sneek, de Kaag en Reeuwijk, paardesport te Roden, Meppel en Terborg, excursieweken te Dordrecht, Vlissingen en Denekamp. Wie komen er Het bezoek bestaat voornamelijk uit jongens en meisjes van 16 - 20 jaar (vanaf 14 jaar heeft men toegang) uit binnen- en buiten land. Het is n.l. zo dat de N.J.H.C.-lidmaatschaps kaarten toegang geven tot buitenlandse jeugd herbergen (in West-Europa alleen al 2000 jeugdherbergen) en de kaarten van buiten landse zusterorganisaties zijn in Nederland geldig. Lidmaatschap Aanvraagformulieren om ingeschreven te wor den bij de N.J.H.C. zijn verkrijgbaar op het centraal bureau, Prof. Tulpstraat 4-6, te Amsterdam, in de jeugdherbergen, alsmede bij vele V.V.V.-kantoren. De contributie is 7,50 per jaar, het eerste jaar verhoogd met 2, - administratiekosten. Maandelijks ontvangt men het blad „Toer", voorts is men verzekerd tegen ongevallen op tocht langs en verblijvende in jeugdherbergen, waar ook ter wereld. Kosten van verblijf. Een overnachting kost 3, - (Amsterdam 3,25), indien men een ontbijt, luchpakket of warme maaltijd gebruikt 2,75. Ontbijt 1,50 lunchpakket 1,25; warme maaltijd ƒ3,-. Waar is nog plaats De maand juli en de eerste week van augustus is het het drukste in jeugdherbergen. Toch zijn alle 6000 bedden nog niet besproken en als men er vlug bij is bestaat nog voldoende keuze in alle delen van Nederland. Voor het aanmelden in Nederland of buiten landse jeugdherbergen kan men gebruik ma ken van speciale kaarten. Sluiskil kreeg een nieuwe brug Zover is het nog niet dat er al een geheel nieuwe brug ligt in Sluiskil, maar voor het oog begint het er al aardig op te lijken. Afge lopen woensdag zijn nl. drie drijvende bokken begonnen met het aanbrengen van de hoofd liggers voor de nieuwe brug op de thans ge reed zijnde peilers. Aangezien de complete brugconstructie in staal ongeveer 800 ton weegt werd dit een al te zwaar karwei en zijn de liggers in gedeelten opgetild en op de juiste plaats weer neergelegd. Twee stuk ken van resp. 60 en 80 meter lengte wercfen elk afzonderlijk opgetild, waarbij woensdag de linker en rechter zijkant van de brug ter lengte van 60 meter werden geplaatst en don derdag de beide andere helften ter lengte van 80 meter werden geplaatst. Een merkwaardige bijzonderheid bij deze brug is - zoals uit het bovenstaande blijkt - dat het draaipunt van de brug niet in het midden ligt. Om de brug nu toch in even wicht te houden zal het kortste deel worden verzwaard met ca. 250 ton beton. Nu de hoofdliggers zijn geplaatst kan worden begonnen met de verdere montage en tot slot het aanbrengen van het wegdek. De brug zou vóór 1 januari 1968 gereed moeten zijn, waarna deze dan in gebruik kan worden ge nomen, waardoor de oude weg- en spoorbrug nabij de cokesfabriek kan komen te verval en. Men kan dan met het slopen van deze brug, en met de verbreding van het laatste kanaaldeel door de vroegere kom van Sluiskil beginnen. De nieuwe brugverbinding over het kanaal zal in de toekomst een belangrijke schakel vormen in de verbinding tussen Oost- en West Zeeuwsch-Vlaanderen. Er lopen niet alleen rijbanen voor het wegverkeer overheen, maar ook een spoorbaan voor het treinverkeer tus sen Terneuzen en Sas van Gent en omgekeerd. Volgens de planning moet de nieuwe brug uiterlijk op 31 december van dit jaar gereed zijn. Alles wijst er op dat men deze datum halen zal. Na de ingebruikname zal dan een begin worden gemaakt met het slopen van de bestaande brug in. Sluiskil en met het verbre den en uitdiepen van het kanaalgedeelte door Sluiskil zelf. De verkeersleiding op bij de nieuwe brug zal geregeld worden met behulp van televisie camera's. Van de binnenvaart zal het wegver keer overigens weinig hinder ondervinden, omdat binnenschepen ongehinderd onder de brug door kunnen varen. Voor zeeschepen moet de brug wél open worden gedraaid. Bredanaar vindt zeldzame misdruk TWEEMAAL DE KONINGIN OP EEN GULDEN Knobelaars, die met het spelletje „kop of munt" een gokje willen wagen, kunnen zich beter niet wenden tot de heer C. Wagtmans uit de Ahornstraat in Breda, want zij zullen geen schijn van kans hebben. De heer Wagt mans bezit namelijk een gulden met aan beide zijden de beeltenis van Koningin Juliana. Het muntstuk, waarop geen jaartal vermeld staat, ziet er bepaald niet gloednieuw uit en zal reeds door vele handen gegaan zijn. Het merkwaardige is dat een dergelijke afwijking niet zo eenvoudig ontdekt wordt. „Op een gegeven moment zocht ik naar wat klein geld", aldus de heer Wagtmans. „Mijn vrouw deed een greep in haar portemonnaie en even later merkte ik de gulden op. Ik kon het in eerste instantie niet geloven en dacht dat er een laagje vilverpapier of iets derge lijks op geplakt was. Gekrabt en geboend heb ik, maar er kwam geen verandering in. Ik heb geen flauw idee wat het ding eventueel waard kan zijn, maar als er goede bieders komen, doe ik hem waarschijnlijk wel weg". De 51-jarige heer Wagtmans, vader van twee kinderen, zou het geld overigens goed kunnen gebruiken, want hij loopt al zes jaar in de Ziektewet en is in die tijd zelfs niet buiten de deur geweest. Volgens deskundigen gaat het hier inderdaad om een zeer zeldzame misdruk. De heer J. Schoenmakers, die reeds veertig jaar kassier is bij de Algemene Bank Nederland heeft in zijn carrière nog nooit een dergelijk geval meegemaakt. Volgens een handelaar in munten te Breda is de waarde van de gulden zeer moeilijk te schatten. „Het is maar wat een gek er voor geeft", aldus de handelaar, „maar „rariteiten verzamelaars" zullen er ongetwijfeld belang stelling voor hebben". (De Stem) EERSTE PAAL OP 27 JUNI Blok Bejaardenwoningen in hoogbouw te Axel In een bouwstroom, verdeeld over verschillen de plaatsen van dit gewest worden door de Regionale Woningbouwvereniging 380 be jaardenwoningen gebouwd. Van dit belang rijke project is nu in Zuiddorpe de eerste woning gereed gekomen, hetgeen aanleiding is tot enig feestelijk vertoon. Op dinsdag 27 juni omstreeks twee uur zal de heer A. J. Kaland, lid van Ged. Staten officiéél de sleutel van deze eerste gereed ge komen woning aan de bejaarde huurder overhandigen. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis van Zuiddorpe. Nadat de sleu tel is uitgereikt zal de heer Kaland het ge meentebestuur een rustbank aanbieden. Dit is een geschenk v. d. Regionale Woningbouw vereniging. Na deze plechtigheid begeeft het gezelschap zich naar Axel voor een tweede officiële ge beurtenis. In aanwezigheid van het gemeentebestuur van Axel en Zuiddorpe, alle burgemeesters in wier gemeenten door de Regionale Wo ningbouwvereniging Bejaardenwoningen wor den gebouwd, een vertegenwoordiger van het aannemingsbedrijf Gebr. Lambert te Stoppel dijk en het architektenbureau Roelands te Hazerswoude, zal de eerste paal worden ge heid voor een blok van 48 bejaardenwoningen in hoogbouw aan de Kanaalkade te Axel. Hoofdingenieur-directeur L. D. Huisman van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid zal deze le paal heien. Het zijn de eerste bejaardenwoningen in hoogbouw, die door de Regionale Woning bouwvereniging worden gebouwd. Een tweede blok is geprojecteerd in Sint-Jansteen. Men verwacht dat het blok van 48 in Axel binnen een half jaar gereed zal zijn. De bejaarden woningen in hoogbouw te Axel en Sint- Jansteen vormen een onderdeel van de ^bouw stroom van 380 bejaardenwoningen. AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 15 cent Halfjaar-abonnement: Axel binnen de kom f 3,75. Andere plaatsen 4,25 Buitenland f 6,50 Hoofdredaktie: J. C. VINK Redaktie en Administratie: Axel, Markt 12, tel. 01155-646, postbus 16 Drukker-uitgeefster: FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per mm Bij kontrakten belangrijke reduktie. Ingezonden mededelingen 30 cent per mm Kleine advertenties 1-10 woorden f 1, elk woord meer 15 cent. 5. 6. 7. 8. 20. 22. 23.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1967 | | pagina 1