GEMEENTERAAD VAN AXEL 1.000.000 ORANJE-BESCHUITEN! Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 8 APRIL 1967 81e jaargang NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Dinsdagavond kwam de raad van de gemeente in vergadering bijeen onder voorzitterschap van burgemeester M. K. van Dijke. De 23 punten tellende agenda werd in een snel tempo afgewerkt en zo kon na een kwar tier vergaderen de openbare zitting overgaan in een besloten zitting. Voorstel tot verkoop van een perceel bouw grond, gelegen aan de Van Middelhovenstraat aan de heer A. W. Verduijn te Breskens, groot 645 m2; een voorstel tot verkoop van een perceel bouwgrond, gelegen aan de Ma- rijkestraat, aan de heer J. Wieles te Axel, groot ongeveer 108 m2, voor de bouw van 6 autoboxen; een voorstel tot verkoop van een perceel bouwgrond, gelegen aan de El- zasstraat, aan de firma F. J. Steel en Zn. te Axel, groot ongeveer 90 m2 voor de bouw van 5 autoboxen werden zonder enige dis cussie aangenomen. Besloten werd tot aankoop van de woning Nassaustraat 3 van de heer F. den Doelder te Axel Voor de sanering van de Nassaustraat en omgeving aangezien dit noodzakelijk is. Een voorstel tot het nemen van een besluit ex artikel 21 van de wet op de ruimtelijke ordening tot voorbereiding van het bestem mingsplan Zuid-Oost werd eveneens aan vaard. B. en W. delen hierbij mede dat met het oog op de verdere ontwikkeling van de gemeente moet worden verwacht, dat binnen afzienbare tijd behoefte zal ontstaan aan uitbreiding van het recreatiegebied en van de accomodatie voor de beoefening van de diverse sporten. B. en W. zijn daarom van oordeel, dat het gewenst is een bestemmingsplan voor te be reiden voor het gebied, dat aansluit aan plan oost en waarin het bestaande recreatieterrein is gelegen, zoals op de bij de stukken overge legde kaart is aangegeven. Om te voorkomen, dat dit gebied minder ge schikt wordt voor de verwerkelijking van de daaraan te geven bestemming, achten B. en W. het noodzakelijk te verbieden bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, en werk zaamheden uit te voeren zonder een z.g. aan- legvergunning. Besloten wordt a. dat een bestemmingsplan in voorbereiding is voor het gebied, voornamelijk begrensd aan de noordzijde door de Kanaalkade en de rijkswaterleiding, aan de oostzijde door de Eerste Verkorting, aan de zuidzijde door de Langeweg en aan de westzijde door de Kinderdijk b. dat het verboden is in dit gebied bepaal de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren zonder een z.g. aanlegvergunning, een en ander con form het overgelegde ontwerp-besluit. Een verzoek van de raad der gemeente Bres kens om adhesie-betuiging aan een motie M.B.T. het systeem van de procentuele loons verhogingen bij de salarismaatregelen wordt voor kennisgeving aangenomen. Akkoord wordt gegaan met een wijziging van de „Bezoldigingsregeling Gemeentesecretaris sen Zeeland 1965" en met een wijziging van de „Bezoldigingsregeling Gemeente-Ontvan gers Zeeland 1965". Voorstel tot het verlenen van een subsidie aan dé gezamenlijke Stichtingen voor de Geeste lijke Volksgezondheid. Door de besturen van de Stichting Geestelijke Volksgezondheid in Zeeland en van de R.K. Stichting Geestelijke Volksgezondheid van het Zeeuwse Wit Gele Kruis is tot samenwerking besloten. Als gevolg hiervan is door genoem de stichtingen een gezamenlijk subsidie-ver zoek ingediend. Verzocht wordt een subsidie toe te kennen van 0,40 per inwoner, ingaande 1 januari 1966 en dit subsidie jaarlijks te verhogen met 0,10 totdat het 0,70 per inwoner be draagt. Het werk dezer stichtingen wordt thans gesubsidiëerd met 0,05 per jaar per lid van de kruisverenigingen. De heer de Waard zegt dat deze subsidie een nieuwe is en dat het hem niet bekend is wat deze Stichting beoogt. Ook in de raadsstuk ken had hij hierover weinig kunnen vinden. De voorzitter antwoordt dat het doel van deze Stichting vier punten betreft. 1. psychiarische behandeling en nazorg; 2. medisch opvoedkundig bureau; 3. psychiatrische dienst voor de jeugd; 4. bureaux voor gehandicapte kinderen. Na deze toelichting werd ook dit voorstel evenals de overige voorstellen zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Een verzoek tot het garanderen van de rente en aflossing van een door de heer E. J. Vink, Walstraat 40 te Axel, te sluiten geldlening ten behoeve van de in eigendom te verkrijgen nieuwe woning, Bizetstraat 12 wordt inge willigd. Aan de voorwaarden, zoals die in de Wo ningwet en haar uitvoeringsvoorschriften zijn opgenomen, is voldaan. Aangegaan wordt een vaste geldlening, groot 200.000, -met de N.V. Bank voor Ne- derlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage. Besloten wordt tot het restaureren van 48 woningwetwoningen in de Julianastraat. Blijkens een door de Centrale Dienst voor Bouw- en Woningtoezicht te Axel ingesteld onderzoek, vertonen de 48 woningwetwonin gen in de Julianastraat ernstige gebreken. De gebreken zijn van dien aard, dat deze wo ningen op korte termijn moeten worden ge restaureerd. De kosten hiervan worden geraamd op 52.260,- Van de in dit bedrag opgenomen kosten van het buitenschilderwerk dient 4.800, - als normaal onderhoud te worden aangemerkt en ten laste van het onderhoudsfonds te worden gebracht. De mogelijkheid is aanwezig voor de resterende kosten ad 47.460, - een geldlening uit 's rijks kas te verkrijgen tegen een rente van 4% 's jaars met een looptijd van ongeveer 19 jaar, eindigende op 29 juni 1986. De kapitaalslasten kunnen worden gedekt door verlaging van de annuïteiten van het oor spronkelijk bouwvoorschot, welke verlaging wordt verkregen door de aflossingstermijn van dit bouwvoorschot te verlengen tot 29 juni 1986, de datum waarop ook de looptijd van de verbeteringskosten 1961 eindigt. De voorgenomen herstelwerkzaamheden heb ben op deze wijze geen huurverhoging tot ge volg. Besloten wordt 1. bovengenoemde woningen te restaureren 2. hiervoor een krediet te verlenen van 52.260, -waarvan een bedrag van 4.800, - te brengen ten laste van het onderhoudsfonds 3. in verband met deze herstelwerkzaamhe den uit 's rijks kas aan te vragen en te aanvaarden een geldlening van 47.460,- overeenkomstig het bij de stukken overgeleg de ontwerp-besluit. Met de N.V. PZEM wordt een nieuw con tract afgesloten inzake de stroomlevering ten behoeve van de Openbare Verlichting, dit levert 10.000 gulden voordeel per jaar op. Een extra jaarlijkse bijdrage aan de Katho lieke Zeeuwsch-Vlaamse Woningbouwvereni ging t.b.v. de bouw van 48 Bejaardenwonin gen aan de Kanaalkade wordt toegekend. Bij besluit van 29 november 1966 heeft de raad het college gemachtigd de rente en af lossing te waarborgen van de door de Ka tholieke Zeeuwsch-Vlaamse Woningbouwver eniging af te sluiten geldlening t.b.v. de bouw van 48 bejaardenwoningen aan de Kanaal kade, onder voorwaarde dat ten behoeve van deze bouw geldelijke steun uit 's Rijks kas zou worden verleend. De Minister van Volkshuisvesting en Ruimte lijke Ordening heeft bij zijn beschikking van 30 december 1966 een jaarlijkse bijdrage toegekend van 52.560, - In artikel 15 van de beschikking geldelijke steun particuliere huurwoningen is een mo gelijkheid geopend dat het Rijk een extra jaarlijkse bijdrage toekent van 100,— per bejaardenwoning, onder voorwaarde dat de gemeente een gelijke jaarlijkse bijdrage ver strekt. Dit zal voor de gemeente een jaarlijkse last betekenen van 4.800, - In verband met de financiële draagkracht van de toekomstige bewoners is het gewenst deze extra bijdrage te verstrekken onder de volgende voorwaarden 1. Bij woningen moet de met de hoofd bewoner overeengekomen prijs voor het enkele gebruik van de woning 200, - par jaar lager zijn, dan het bedrag dat hiervoor zou zijn overeengekomen, indien de extra jaarlijkse Rijksbijdrage en de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage niet zou den zijn verstrekt. 2. De hoofdbewoner moet de leeftijd van 60 jaren hebben bereikt, met dien verstan de dat deze voorwaarde niet geldt voor de na overlijden van de hoofdbewoner achterblijvende echtgenote. 3. a. Het inkomen van de gehuwde hoofd bewoner mag niet uitgaan boven het hoogste bedrag, dat voor de toepas sing van artikel 25, derde lid, van de Ziekenfondswet geldt b. het inkomen van de ongehuwde hoofd bewoner mag niet uitgaan boven twee derden van het hoogste bedrag, dat voor de toepassing van artikel 25, der de lid, van de Ziekenfondswet geldt. Het ligt in de bedoeling ter gelegenheid van de blijde gebeurtenis in het Prinselijk Gezin een blijvend aandenken uit te reiken aan de leerlingen van de kleuterscholen en van de scholen voor gewoon lager onderwijs. In verband hiermede wordt besloten een kre diet beschikbaar te stellen, groot 1.100, - Voorstel tot het verhogen van de subsidies aan Muziekgezelschappen. Bij de behandeling van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1967 hebben B. en W. toegezegd een onderzoek te zullen instellen naar de hoogte van de subsidies aan muziek gezelschappen in andere gemeenten. Dit onderzoek heeft uitgewezen, dat in de meeste gevallen naar plaatselijke omstandig heden wordt gehandeld, zodat het moeilijk is uit de ontvangen gegevens een algemene be leidslijn te vinden. Besloten wordt de bestaande subsidies aan muziekgezelschappen in deze gemeente met ingang van 1 januari 1967 te verhogen tot 750, per gezelschap, waarbij de gestelde voorwaarde tot het geven van verplichte con certen onverminderd van kracht blijft. Tenslotte worden vastgesteld enige wijzigin gen van de Gemeentebegroting en de Bedrijfs- begrotingen voor het dienstjaar 1966 en 1967 Als herauten de geboorte van een prins of prinses in stad en land met klaroengeschal zullen hebben verkondigd, zal er op alle kleuter- en lagere scholen een generale trac- tatie plaats hebben op beschuit met muisjes'. Wekenlang is er in de biscuit-, beschuit- en koekfabrieken, verenigd in de overkoepelende organisatie van de „Cerbisko", onder hoog spanning gewerkt om in de week voor Pasen het kwantum van een miljoen beschuiten te kunnen verzenden aan de depots der 99 districten, waarin men het land heeft verdeeld. Op deze depots kunnen dan de gewestelijk en plaatselijk ingeschakelde Oranje- en school verenigingen het hun toegewezen aantal af halen in witte standaarddozen, die elk 156 stuks bevatten. Niet alleen de schooljeugd, maar ook vele autoriteiten - in de eerste plaats ministers, commissarissen der Koningin en burgemees ters - zullen een beschuit ontvangen. De beschuiten voor deze autoriteiten zijn een halve meter in doorsnee, terwijl namens de „Cerbisco" aan prins Claus ongetwijfeld een reuzebeschuit zal worden aangeboden. togen, maar op het gebied van de beschuit hadden ze een al dan niet verdiende reputatie van echte muipapen en fijn proevers te zijn. Terwijl de gewone burgerman dagelijks grof brood at, deden de Mennisten-broeders en -zusters zich te goed aan een fijne witte bo terham met een beschuit erop en zoals we thans spreken van een halve houtsnip, een uitsmijter, een broodje half-om of hoe de mo derne combinaties verder mogen heten, zo sprak men in de volkstaal van de 17de eeuw van een Mennistenboterham. In Wijbrands novelle „Het Mennistenzusje" vinden we als synoniem hiervoor ook „juffers" vermeld en hij vraagt zich af „Wie denkt hier niet even aan fijne beschuiten Nu, als men van een manspersoon zegt, dat hij een fijne beschuit is, dan wil men daar mede te kennen geven, dat hij een schijn vroom individu is, voor wie men moet op passen, een, die je bij al zijn ingetogenheid toch maar goed in de gaten moet houden om er niet in te lopen. Vooral gold deze waarschuwing vroeger voor argeloze vrijsters, die zich voor zo'n fijne be schuit bijzonder in acht moesten nemen. Want vaak bleek wel, hoe zulk een fijne beschuit drommels goed weet, hoe „de beschuit smaakt". Dat kan in het algemeen wel slaan op iedere zaak, waarvan de betreffende per soon de fijne kneepjes kent, maar geldt toch wel in het bijzonder voor liefdesgenot. Dus, minzieke meisjes, hoedt u voor fijne beschui ten Beter kan men te maken hebben met de man, die er niet naar is om „zonder beschuit in zee te gaan." Dit gezegde is rechtstreeks ont leend aan de scheepsbeschuit en betekent on geveer „Ge zult geen zaak ondernemen zon der goede grondslag." Eveneens ontleend aan de scheepsbeschuit is „voor een korte reis zal men het schip niet met veel beschuit stouwen", waaronder dan wordt verstaan, dat men voor een kleine zaak geen grote omhaal moet maken. En tenslotte nog ,het is hard, het lijkt wel scheepsbeschuit,' hetgeen gezegd wordt van een harde korst. Dat zullen alle slachtoffers u wel weten te vertellen, die „een beschuitje" hebben gekre gen, waarop ze hun tanden konden stuk knabbelen, want dan hebben ze wel een heel harde noot te kraken gehad. Maar „een beschuitje geven" kan ook een vriendelijke betekenis hebben, en wel een kneepje in de kin, meestal bij kleine kinderen, hetgeen ook in de volksspraak heet „een be schuitje met suiker" of een ,boerenbeschuitje'. Dat zijn zo feiten en begrippen, die door de eeuwen heen kleur en fleur hebben geschon ken aan de geboortetractatie op beschuit met muisjes, welke oud-vaderlandse traditie anno 1967 bij de geboorte van een prinsekind weer hoog zal worden gehouden in de distributie onder de schooljeugd van een miljoen Oranje- beschuiten. Maar waarom moeten het nu juist beschuiten zijn en geen koek of gebak Beschuit met muisjes, domineesstuk en een mennistenboterham. Wel, de beschuit was van de wieg tot het graf in ons land een traditionele tractatie. Behalve beschuit met muisjes als geboorte tractatie kennen we ook hier en daar nog de groevebeschuit, die op vele- begraafmaaltijden als het obligatoire leedbrood op tafel kwam. Vooral Noord-Holland, waar te Jisp en Worm de bakermat onzer Nederlandse beschuit ligt, was altijd een echt beschuitland. Daar geldt als een onaantastbare waarheid, dat „rogge- broad mit butter en keis en deer beskuit op, dat is m'n lekerste stik. 't Verveult nooit en je kinne der op werreke, zonder dat je dalik weer honger kroige." Nog lekkerder was ,,'n laaggie mit butter, poipkeneel, zuiker en 'n beskuit er op". Maar dat was dan oo kniet meer of minder dan een domineesstik. Die dominees wisten het wel. Maar niet minder de mannelijke en vrouwe lijke adepten van Menno Simons. Die gingen altijd door voor heel zedigjes en heel inge- Chauffeur (34) uit Krabbendijke aan Belgische grens overleden De 34-jarige vrachtwagenchauffeur Marinus C. Lobbezoo uit Krabbendijke is woensdag middag in de douanepost in Bettingnies (Fr.) aan de Belgisch-Franse grens in elkaar gezakt en overleden aan een storing in de bloedcir culatie. De heer Lobbezoo, die een vracht wagen met veertien ton mosselen van Yerseke naar Parijs zou brengen, was in Krabbendijke aanvoerder van het eerste elftal van de voet balclub Krabbendijke. Hij was gehuwd en va der van twe ekinderen. Het stoffelijk over schot is overgebracht naar een ziekenhuis in Maubeuge (Fr.). Een andere chauffeur uit Yerseke leverde la ter de wagen af in Parijs. Een en ander ge beurde omstreeks vijf uur bij de grensover gang in de weg van Bergen naar Maubeuge. Chauffeur Lobbezoo, die omstreeks één uur met een vrachtwagen met aanhanger van zijn werkgever, het mosselexpeditiebedrijf Prins- Zeemos in Yerseke, naar Parijs was vertrok ken, was na aankomst bij de grens uit zijn wagen gestapt. Hij was al korte tijd bij de douane toen hij onwel werd en direkt ter plaatse overleed. De heer Lobbezoo was 25 jaar lid van de voetbalvereniging en de laatste jaren aanvoer der van het eerste elftal. AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 15 cent Halfjaar-abonnement: Axel binnen de kom 3,75. Andere plaatsen 4,25 Buitenland 6,50 Hoofdredaktie: J. C. VINK Redaktie en Administratie: Axel, Markt 12, tel. 01155-646, postbus 16 Drukker-uitgeefster: FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per mm Bij konlrakten belangrijke reduktie. Ingezonden mededelingen 30 cent per mm Kleine advertenties 1-10 woorden f 1, elk woord meer 15 cent. (Nadruk verboden)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1967 | | pagina 1