STEM TOXOPEUS LIJST 3 Zit niet langer eindeloos te tellen Twee jaren geleden was er werk volop. Maar toen moesten er zo nodig socialisten in de regeringWe hebben er allemaal duur voor betaald. Met een achteruit hollende export. Met bedrijfssluitingen. Met een reusachtig gat in de betalingsbalans. Daar kunt u nu iets aan doen. U kunt er zélf voor zorgen, dat de bedrijfspoorten open blijven. En verder open gaan. Wijs op 15 februari elke openlijke of verkapte socialistische dwangmaatregel af. Stem V.V.D. De V.V.D. staat op de bres voor een evenwichtiger overheidsbeheer, dat gelegenheid laat voor een gezonde bedrijfsvoering en een prima werkgelegenheid. Koop nu een Olivetti, hand 396,- Olivetti, elektr. 605,- Everest, hand 395,- Everest, elektr. 1 ■s IA 0) IA Alle modellen ook leverbaar met geldlade voor gebruik als kasregister Markt 12 - Telefoon 646 - AXEL Stemming voor de Tweede Kamer der Staten Generaal Op 15 februari 1967, van des morgens acht uur tot des namiddags zeven uur, zal de stem ming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal plaats hebben. De aandacht wordt gevestigd op artikel 128 van het wetboek van strafrecht, luidende Hij die opzettelijk zich voor een ander uit gevende, aan een krachtens wettelijk voor schrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste EEN JAAR. Herinnerd wordt aan de verplichting, opge legd bij artikel 1 9 der Kieswet, dat hij, die volgens het kiezersregister bevoegd is tot de keuze mede te werken, verplicht is zich bin nen de voor de stemming bepaalde tijd aan te melden bij het stembureau van het voor hem aangewezen stemdistrict. De kiezer die aan deze verplichting niet vol doet, wordt, tenzij van een geldige reden van verhindering blijkt, gestraft met een geldboete van ten hoogste vijftien gulden. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaar zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige we gens gelijke overtreding onherroepelijk is ge worden, wordt geldboete van ten hoogste der tig gulden opgelegd. AXEL. 8 februari 1967. De burgemeester der gemeente Axel, M. K. van Dijke. HOUD DE BEDRUFS POORTEN OPEN Tel machine Fa. VINK

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1967 | | pagina 4