wDampo Uit onze omgeving Axel ZUIVERE HUID PUROL en PU ROL-poeder J;, VERKOUDHEDEN Predikbeurten Zondagsdiensten R.K. Kerk Zondagsdienst artsen Gevonden Voorwerpen R.K. JEUGDHAVEN R.K. Jeugdhaven Axel dat overigens al veel belangstelling ondervindt van de gemeente Zuiddorpe biedt zijn leden weer een aantrek kelijk kerstprogramma. Allereerst wordt in de nacht van 24 op 25 december de traditionele herderstocht gehouden. Kampvuren zullen de deelnemers naar de plaats voeren waar de geboorte van Christus wordt gevierd. De deelname staat open voor jongens en meisjes vanaf 14 jaar. Men vertrekt om 22 uur vanaf het Gezellenhuis. Verder zijn ouders, jeugd en alle belangstel lenden uitgenodigd op tweede kerstdag voor de viering van het kerstfeest. De jeugd zal zelf deze middag verzorgen, aanvang 2.30 uur. In de kerstvakantie zijn een tweetal aantrek kelijke films gepland. Op 6 januari a.s. wordt voor alle jongens en meisjes van de Lagere en Kleuterschool ,,De avonturen van Yogi Bear" vertoond. Aanvang 3 uur. Om 6.30 uur wordt voor de ouderen, ouders en verdere be langstellenden ,,De Brug over de River Kwai" gebracht. Dit aantrekkelijk programma biedt weer voor elk wat wils. KERSTVIERING Het is een gelukkige gedachte geweest van R.K. Vrouwengilde het kerstfeest samen met de bejaarden te vieren. Meer dan 120 per sonen kon de presidente Mevrouw Boeding verwelkomen. De avond kenmerkte zich door een ongedwongen hartelijke sfeer. Voor de pauze hield mevrouw Geradts een mooie voordracht. Koffie en gebak waren niet ver geten en gezamenlijk zong men verschillende kerstliederen. Na de pauze bracht mevrouw van Waterschoot een kerstverhaal dat gezien het applaus zeer op prijs werd gesteld. Maar ook de bejaarden lieten zich niet onbetuigd. Meneer de Kort droeg „De Kerstnacht" uit de Gysbrecht voor en een mevrouw zong een mooi kerstlied. Tot slot werden enkele mooie kerststukjes verloot en bracht de heer de Kort dank voor deze zeer geslaagde avond. OPENING TENTOONSTELLING SCHOOL VOOR CREATIEVE EXPRESSIE op vrijdag 16 dec. om 16.30 uur in de Chr. Openb. Bibliotheek Aanwezig namen gemeentebestuur, de heer Smies; namens bestuur Bibliotheek, dhr. Boor; Ds Heemskerk, dhr. de Ridder; ver tegenwoordigsters v. d. plaatselijke Vrouwen bonden; hoofden van scholen; Maatschappe lijk werkers; mensen van 't Jeugdwerk en Mevr. Sanderse namens Cultureel Contact. Dhr. Hoorman verwelkomde deze personen en legde in een korte uiteenzetting uiteen waarom Creatieve Expressie, hoe en met wel ke materialen werken we. Welke groepen zijn er, welke cursussen en mogelijkheden, hij wil de er niet te diep op in gaan want zei hij „De tentoonstelling moet voor zichzelf spre ken". Hierna hield Mevr. Sanderse de openingsrede. In een gloedvol betoog ging zij dieper in op de waarde van de culturele vorming in 't al gemeen en van de creativiteit in 't bijzonder voor ons leven. Zij vroeg om warme oprechte belangstelling voor het werk dat hier verricht werd en riep de aanwezigen op de belangstelling van an deren te wekken en hierop te richten. Ze had grote waardering voor 't werk van de initiatiefnemers omdat dit een grote mate van durf, moed, doorzettingsvermogen en idealisme eist. Ze hoopte dat velen deze tentoonstelling zou den komen bezoeken om kennis te maken met dit werk. Ze besloot met een beroep op de aanwezigen „Ik weet dat deze mensen niet makkelijk kun nen bedelen, maar ze hebben zo hard een pottenbakkersoven nodig, 't moet toch moge lijk zijn om met elkaar zoveel geld bijeen te brengen dat deze wens van de heren Heijt en Hoorman in vervulling kan gaan". Dhr. Heijt dankte hierna Mevr. Sanderse voor haar hartelijke leerzame rede. Verder dankte hij alle aanwezigen voor hun komst, in 't bijzonder zijn oud-leraar de be kende musicus-toneelschrijver de heer Cor Schijve. Een woord van dank ook aan 't gemeente bestuur, in zonderheid dhr. Smies die de school met raad en daad terzijde hebben ge staan; 't bestuur van de Bibliotheek om hun spontane medewerking. Hierna opende mevr. Sanderse met het tra ditionele doorknippen van het lint de ten toonstelling. Twee leerlingetjes Lonneke de Feijter en Herman Hijlkema boden haar bloemen aan en hierna bezichtigden de genodigden de vele ingestelde werkstukken. Ook hier oogstten de organisatoren veel lof, ook en vooral van de vakmensen-collega's. De tentoonstelling is geopend tot 31 december op de volgende uren Maandag, dinsdag en woensdag van 14-18 u.; woensdag en vrijdag van 7-9 u.; zaterdag van 10-12 en van 13.30-16 uur. KERSTAVOND PLATTELANDSVROUWEN Maandagavond kwam de Bond van Platte landsvrouwen afdeling Axel in ,Het Centrum' bijeen om hun traditioneel kerstfeest te vie ren. In een sfeervol versierde zaal hield de pre sidente mevrouw C. van Dijke-van Dijk de openingstoespraak. Voor het grootste deel werd deze kerstwijding verzorgd door mej. D. de Beek, direktrice van de Landbouwhuishoudschool, met haar leerlingen, door zang en declamatie. Een koortje van de aanwezige dames zong enkele kerstliederen, hierbij op de piano be geleid door de heer J. Corduwener uit Axel. Tijdens de pauze kregen de dames door de meisjes koffie en gebak aangeboden. Na de pauze las mevrouw Van Dijke het kerstverhaal. Aan het eind dankte de presi dente de dames voor deze goed verzorgde en bijzonder druk bezochte kerstbijeenkomst. KERSTVERGADERING N.C.V.B. Op donderdag 19 december hield de N.C.V.B. een kerstvergadering. Deze avond waren vele leden gekomen om met elkaar Kerstfeest te vieren. De presidente opende de vergadering en las enkele bijbelgedeelten afgewisseld met het zingen van de leden en het koor. Na de pauze werd de liturgie, uitgegeven door de N.C.V.B. gevolgd. De meditatie werd ge houden door de heer Klein en was getiteld „Kermis of Kerstmis". De volgende vergadering is op 19 januari, hier zal dr. van Backel uit Souburg voor ons spreken over hart- en bloedvaten. BEIAARDCONCERT TE AXEL OP ZATERDAG 24 DECEMBER 1966 van 15.00 - 16.00 uur door Mevr. M. J. Moerdijk-Vanderswalm Deze carillonbespeling zal in het teken staan van de kerstviering. Uitgevoerd zullen worden Kerstliederen uit alle landen en bewerkte Kerstliederen. TENTOONSTEDLLING VAN KONIJNEN EN PLUIMVEE TE AXEL In Axel hield de konijnen- en pluimvee houdersvereniging „Ter Verbetering" een provinciale tentoonstelling van konijnen, hoenders en sierduiven. De zeer talrijke in zendingen bleken van zeer goede kwaliteit te zijn. De heer P. Verijzer, voorzitter van de ver eniging opende vrijdagavond deze 41e ten toonstelling. Keurmeesters waren: Voor de konijnen de heer G. B. J. Barban- son, Eindhoven; de heer J. J. Habets, Hees ten. Voor hoenders en krielen de heer P. Ra- mondt, Sas van Gent. Voor sierduiven de heer F. Timmers, Heerlerheide. De voornaamste uitslagen waren Mooiste konijn der tentoonstelling Voedster jong (tan zwart) van L. Seghers, Koewacht, predicaat le ZZG. Mooiste konijn der tentoonstelling op één na: Blauwe ram oud (Weeners) van fokkerij Watervliet, Axel, predicaat le ZZG. Mooiste konijn der grote rassen Blauw/graauwe ram oud (vlaamse reuzen), fokkerij 3 zusjes, Westdorpe, predicaat le ZZG. Mooiste koijn der middenrassen Blauwe ram old (Weeners) van fokkerij Watervliet, Axel, predicaat le ZZG. Mooiste konijn der kleine rassen Voedster jong (tan zwart) van L. Seghers, Koewacht, predicaat le ZZG. Mooiste konijn der dwergrassen Ram osd (open wit roodoog) van Andy van Hese, Axel, le ZZG. Mooiste konijn der jeugdklas Ram jong (Chincilla groot) van Richard Soethaert, Westdorpe, le ZG. Mooiste konijn der jeugdklas op één na Voedster jong (Weeners wit) van Th. Mi- chielsen, Axel, ZG. Mooiste grote hoenders der tentoonstelling Hen jong (zilver patrijs) van fokkerij 3- Zusjes, Westdorpe, predicaat le ZZG. Mooiste grote hoender der tentoonstelling op één na Hen oud (Wyandot zwart) van fokkerij 3 Zusjes, Westdorpe, predicaat le ZZG. Mooiste kriel der tentoonstelling Hen jong (Wyandot Columbia zwart) van W. A. de Valck, Rapenburg, pred. le ZZG. Mooiste kriel der tentoonstelling op één na Hen jong (Hol witkuif) van J. Doppegieter, Axel, pred. le ZZG. Mooiste sierduif der tentoonstelling Rood Getijde doffer oud van J. van Alem, Sluiskil, le ZZG. Mooiste sierduif der tentoonstelling op één na Doffer oud (sierduiven hollandse kropper blauw) van A. J. van Wel, St. Laurens, predicaat le ZZG. Mooiste sierduif der tentoonstelling op twee na Doffer oud (Neurenberger zwaluw zwart), van J. van Alem, Sluiskil, pred. le ZZG. KERSTMIDDAG IN BEJAARDENCENTRUM .TREFPUNT' De recreatiezaal van „Trefpunt" was weer geheel gevuld door de Axelse bejaarden voor het vieren van het Kerstfeest. De leidster van het Trefpunt Mej. Joziasse heette allen hartelijk welkom op deze Kerst middag. Dr. Heemskerk sprak de meditatie en ging voor in gebed. In de korte pauze die hierna volgde werd de koffie geserveerd, waarna het kinderkoor van de Ned. Hervormde Kerk onder leiding van de dirigent de heer J. Smies een aantal kerst liederen werden gezongen. De Kerstbijeenkomst die door de bejaarden zeer op prijs werd gesteld werd besloten met een samenzang van enkele kerstliederen. GESLAAGDE VOLKSKERSTAVOND Donderdagavond is in de grote garagehal van de Gebr. Esselburgge in de Buitenweg, die met een groot aantal kerstboompjes was ver sierd een Volkskerstavond gehouden die een zeer groot aantal aanwezigen had. De voorzitter van het organicatiecomité de heer J. Th. Klein heette allen hartelijk wel kom. Door de Chr. Fanfare „Hosanna" werd hierna het koraal „Hoe zal ik U ontvangen" gespeeld, waarna begeleid door „Hosanna" door de aanwezigen gezongen „Komt allen te- samen" en „Stille nacht, heilige nacht". Hierna werd door burgemeester M. K. van Dijke Lucas 2:1-8 gelezen, gevolgd door het zingen van „Nu zijt wellekome" en door „Ho sanna" werd „Daar is uit 's werelds duister welkom". Nu werd door burgemeester van Dijke Lucas 2 8-21 gelezen, waarna gezongen werd „De herdertjes lagen bij nachte" en „O kindeke klein". Door de heer J. Th. Klein werd hierna de meditatie uitgesproken, waarna gezongen werd „Engeltjes door 't luchtruim zweven" en „Er is een roos ontsprongen". De heer Klein dankte allen voor hun komst naar deze volks-kerstavond en sprak de hoop uit dat allen in hun naaste omgeving het ge loof in God zouden uitdragen. De avond werd besloten met het zingen van „Ere zij God". BUITENGEWONE LEDENVERGADERING VAN DE V.V.-AXEL Donderdagavond heeft Voebal Vereniging „Axel" in haar clublokaal ,,'s Lands Wel varen" een buitengewone ledenvergadering gehouden, waarop het voorstel tot overdracht van haar sportaccomodatie aan de gemeente Axel het belangrijkste agendapunt was. De voorzitter de heer J. Dieleman gaf al vorens hij tot toelichting van het voorstel overging een gedetaileerd inzicht wat zich in de loop der jaren had afgespeeld voor dat deze overeenstemming met de gemeente Axel tot stand was gekomen. Reeds in 1948 werd door de gemeente contact opgenomen met de v.v.-Axel, omdat op en rondom de sportter reinen en wandelbos was gecreëerd. Bij de onderhandelingen bleek dat het toen malige gemeentebestuur in geen enkel opzicht voor de vereniging reeële voorstellen op tafel kwamen. De Vereniging haar standpunt was het be houd van drie speelvelden, maar dit bleek niet mogelijk te zijn. Vele malen vonden onderhandelingen plaats maar steeds bleek dat dit gemeentebestuur bij zonder weinig voor de zondagvoetbal wenste te doen. Toen in 1962 een wijziging in het gemeente bestuur plaats vond bleek dat deze een beter en reeëler inzicht hadden voor de v.v.-Axel. Zo kon in 1963 een voorstel worden bespro ken die op enkele punten na voor de voetbal vereniging aanvaardbaar was en waarop ver der gewerkt kon worden. De veer die gelaten moest worden was het realiseren van het derde speelveld. Thans zijn wij dan zo ver dat wij met een af gerond voorstel, dat de volledige steun heeft van het gehele bestuur wordt gesteund. Hierna gaf de voorzitter een toelichting over de inhoud van het voorstel waarna hij de ver gadering de gelegenheid stelde vragen hier over te stellen en opmerkingen te plaatsen. Van deze gelegenheid werd door diverse le den gebruik gemaakt. Unaniem werd hierna besloten het bestuurs voorstel aan te nemen. In zijn sluitingswoord zei de voorzitter dat het aannemen van dit voorstel een historisch moment is voor de v.v.-Axel. Zeker voor de oudere leden zal het prijsgeven van een eigen sportaccomodatie geen gemak kelijk besluit, maar ik ben blij dat men hier meer de feiten heeft laten spreken dan het gemoed. Verder bracht hij dank aan de burgemeester en het gemeentebestuur, die ondanks de moei lijkheden die ook de gemeente heeft deze overeenkomst in de gemeenteraad wil bren gen, om over te gaan tot overname van onze terreinen. KOLLEKTE De najaars Zendings-kollekte, ingezameld door de Hervormde Vrouwendienst en andere Gemeenteleden bracht in onze gemeente 1358,68 op. FRACTUUR Vrijdagavond omstreeks 17.15 uur reed de heer A. H. uit Axel met zijn personenauto over de Hulsterseweg richting Axel. Ter hoogte van het Poolse monument reed hij in op een tractor met aanhangwagen geladen met bietenkoppen. De heer H. werd met een shock, 'n hersenschudding en een kaakfrac- tuur opgenomen in het ziekenhuis. De beide voertuigen werden zwaar beschadigd HIERTOE GERECHTIGD VOOR VADER, MOEDER EN KIND INT. VOGELTENTOONSTELLING TE AXEL De internationale Vogeltentoonstelling, geor ganiseerd door de „Zeeuws Vlaamse Vrien den" te Axel wordt zaterdagmorgen officiéél geopend door burgemeester M. K. van Dijke. De tentoonstelling, die gehouden wordt in de grote zaal van „Het Centrum", telt meer dan 400 inzendingen van kleur- en zangkanaries, exoten en bastaarden. Ter verfraaiing van de zaal is door de fa. J. den Doelder te Axel een modeltuin aangelegd, terwijl Jan Juffermans tijdens de tentoonstel ling z'n schilderwerken zal exposeren. AUTO GESLIPT Donderdagmorgen omstreeks half elf, ge raakte de bestuurder van een V.W.-busje de heer A. de B. uit Axel op de Nieuwe Zaam- slagseweg in een slip, waardoor hij de macht over het stuur verloor en tegen een boom botste. De B. liep hierbij een schouderfrac tuur en een gebroken rechter onderbeen op. Dokter Boor die de eerste hulp verleende, liet de B. per ambulance naar het Juliana- ziekenhuis te Terneuzen vervoeren. Het busje werd zwaar beschadigd. ZONDAG 25 DECEMBER 1966 Ned. Herv. Kerk Zaterdag 24 dec.: 23.00 u. Zondag 25 december om 10.30 uur Ds. P. J. Pennings. Geref. Kerk (Kerkdreef) 10.00 u. en 3.00 u. Ds. van Dooren Geref. Kerk (Pironstraat) 10.00 en 5.00 uur Ds. J. Th. Heemskerk 26 december om 4 uur Kerstfeest voor de kinderen. Geref. Gemeente 10.00 en 2.30 uur Lees- di^nst. Winterregeling H. Gregorius de Grote, Walstraat 29 8.15 uur; 9.30 uur; 11.00 uur. Zaterdag 19.00 uur H. Mis. 24 - 25 DECEMBER Dokter Boor LIJST VAN TOT EN MET NOVEMBER 1966 1 Schuurdeursleutel Rijkspolitie; 1 paar sportkousen Rijkspolitie; 1 paar dameshand schoenen Rijkspolitie; 1 paar nieuwe dames schoenen Mevr. v. d. Hooft, Wilhelminastr. 29; E ring met steen Mevr. Hoorman, Irene- straat 7; 1 paar wanten J. Schieman, Singel- weg 28; 1 herenhandschoen Rijkspolitie; 1 bankbiljet De Feijter, Rooseveltlaan 18; 1 opgevouwen stuk plastic J. de Putter, Be- oostenbl.str. 3; 1 damesportemonnaie met in houd M. Klauwers, Julianastraat 41, Terneu zen. (tel. (01150) - 3170; 1 windjack Beel- dens, Beatrixstraat 26; 1 dubbele fietstas met inhoud Ruitenburg, Magrette 52; 1 regenjas Rijkspolitie; 1 bankbiljet I. Lefeber, Piron straat 42; 1 bankbiljet De Block, Julianastr. 75; 1 lederen etui met sleutel Rijkspolitie; 1 pakje met T.L.-lampen J. J. Verlinden, Ju lianastraat 32; 1 broche F. v. d. Schoor, Kerkdreef 15; 1 vulpen Groentenwinkel Jan sen, Noordstraat 51; 1 damesportemonnaie met inhoud Rijkspolitie; 1 bruine portemon- naie met inhoud M. Burger, Wilhelminastr. 77; 1 leesbril Rijkspolitie; 1 bankbiljet Ger- rits, Villapark 14, Sluiskil; 1 bandenspan ningsmeter Rijkspolitie; 1 kinderportemon- naie met medailles Rijkspolitie; 1 bankbiljet Rijkspolitie; 1 dames polshorloge Mevr. Blan- kert, slagerij, Axel; 1 pak met enveloppen Postkantoor te Axel; 1 regenvest met regen broek W. Haak, Kijkuit 13 te Axel; 1 overall A. Schreuders', Emmastraat 72; 1 lederen damestas met portemonnaie Vink, Zeestr. 9; 1 portemonnaie met inhoud Rijkspolitie; 1 herenrijwiel Rijkspolitie.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1966 | | pagina 3