Verdovendemiddelen belagen de mensheid Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 19 NOVEMBER 1966 81e Jaargang no 8 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN TRAGEDIES. De misère, veroorzaakt door een onverant woord gebruik van verdovende middelen, tart alle beschrijvingen. Vrouwen en jonge meisjes ontzien zich niet haar lichaam veil te stel len aan een ieder, die er maar voor wil be talen, om op deze vernederende wijze geld te verkrijgen voor de aanschaf van het door haar zo begeerde goed. Wegens het ongeoor loofd in bezit hebben van morfine arresteerde een rechercheur in een van de rose wijken van New-York de zestienjarige prostituée Judith S.. Judith was een normaal ontwik keld meisje, afkomstig uit een normaal ge zin. Helaas viel zij - zoals vele Amerikaanse meisjes van haar leeftijd - ten prooi aan een gewetenloze morfinehandelaar. Toen de po- litiedokter haar onderzocht, trof hij dan ook op haar lichaam talrijke injectiesporen aan. „Als ik mij niet vergis", zo sprak de dokter tegen haar, „dan bent u een verstokt mor- finiste". Judith ontkende niet. Snikkend deed zij het verhaal, hoe zij op veertienjarige leef tijd een jongeman van omstreeks achttien jaar leerde kennen, die haar gratis enige mor- finepoeders verstrekte. Deze, een zekere Harry D., verklaarde van beroep verzekerings agent te zijn. Achteraf bleek hij meer ver stand te hebben van verdovingsmiddelen dan van polissen. Op 9-jarige leeftijd was D. reeds betrokken in de „Business" door het bezor gen van enveloppen met morfinepoeder aan personen, die de illegale waar (telefonisch hadden besteld bij zijn „werkgever" - een aan lager wal geraakte boekhouder. Nadat D., toen hij veertien jaar was, een hold-up in een bank pleegde, werd hij door het „syn dicaat" goed bevonden om als dope-peddler (venter in verdovende middelen) in dienst te treden. Jonge dope-peddlers, die de kinder schoenen nauwelijks zijn ontgroeid, krijgen door de „verkoopleiders" gewoonlijk een wijk in de omgeving van een school of uni versiteit toegewezen. Oudere venters immers zouden onder de scholieren voor de politie teveel in het oog vallen. D. verstrekte dus aan Judith in het begin gratis morfine. Enige we ken later zei hij tegen haar, dat hij haar al leen morfine zou leveren indien hij lichame lijke omgang met haar mocht hebben. Judith, reeds verslaafd aan de morfine de versla vende inwerking van morfine op het mense lijk organisme verloopt verrassend snel stemde hierin na enig weifelen toe. Na ver loop van tijd verklaarde de jongeman geld gebrek te hebben en dat, indien zij meer mor fine mocht wensen, zij hem hiervoor de nor male prijs moest betalen. Als zij eveneens slecht bij kas was kon zij misschien, tegen betaling, lichamelijke omgang onderhouden met de jongens uit haar klas... Judith, steeds meer begerig naar morfine, deed zulks. Maar schooljongens hebben geen imponerende bankbiljetten in hun portemonnaie en die had zij - nu haar lichaam al maar meer morfine eiste - juist zo hard nodig. Een enkele jaren oudere vriendin, zelf ook aan morfine ver slaafd, wist „raad". „Doe geen zaken met die schooljochies", zei deze tegen haar, „als je wat wilt verdienen, dan moet je volwassen mannen aanklampen. Dat doe ik ook en de dollars stromen binnen Als je er wat voor voelt, dan kun je bij mij inwonen ik heb nog een kamer vrij in mijn flat." Judith, ten einde raad, nam het aanbod aan. Zij gaf haar studie op en werd een publieke vrouw. Van de Amerikaanse prostituées blijkt meer dan 85% verslaafd te zijn aan verdovende middelen. Een groot deel van haar zal de leeftijd van veertig jaren dan ook niet be reiken. Legio zijn de gevallen van de door narcotica verwoese levens. Onlangs werd een New- Yorkse politie-agent gearresteerd, die dertien inbraken op zijn naam had 'staan. Oorzaak de man had extra geld nodig om morfine te kopen. Een 44-jarige ingenieur, gehuwd en vader van vier kinderen, schiet - omdat hij geen heroïne meer ter beschikking heeft zijn vrouw en kinderen neer en slaat vervolgens de hand aan zichzelf. In Los Angeles overleed een 18-jarige scho lier door overmatig morfinegebruik. Op de highway van Minneapolis naar Kansas City veroorzaakt een morfinist een verkeers ongeval, dat aan zeven mensen het leven kost. In Boston springt een 21-jarige studente in de rechten uit het raam van de achtste ver dieping. De politie vindt in haar kamer 24 le dige morfinecapsules en drie aanmaningen tot betaling van de huur. Ziehier wat de versla vingsgiffen aanrichten. TERREUR Ondanks het doortastend optreden van de po litie heeft er in de U.S.A. een constante, ■clandestiene handel in verdovende middelen plaats. De oorzaak hiervan is, dat mensen, die iets omtrent de duistere transacties afweten, bang zijn de politie hierover in te lichten. En terecht, want de Amerikaanse gangsterben den oefenen een ware terreur op de bevolking uit. Amerika is een land, waar de specialisatie hoogtij viert en zo is ook de onderwereld daar aan het specialiseren getogen. Inbrekers hou den zich uitsluitend op met inbraken, oplich ters met zwendelzaken. En ieder heeft zijn eigen „syndicaat". De heren handelaren in verdovende middelen zijn verenigd in het „Narco-syndicaat", een instelling, welke, or ganisatorisch bezien, voor een legale vakbond niet onderdoet. Het machtigste wapen van deze keurbovenbende is terreur. Zelfs kin deren van veertien jaar of jonger, die in hun argeloosheid bijvoorbeeld het signalement van een morfinehandelaar aan hun ouders door geven, worden door toedoen van het syndi caat in koelen bloede neergeschoten. De moorden worden niet bedreven door de han delaren zelf, maar door de „gun-men" van het syndicaat. Leraren, die met het doen en laten van een bepaalde handelaar bekend zijn en weten, welken van hun leerlingen ver dovende middelen innemen, hebben vaak niet de moed, de politie van het gebeurde in ken nis te stellen, zo beangst als men is, dat het syndicaat terugslaat. Een ergerlijk geval had kortgeleden plaats in Chicago. Een 17-jarige, aan morfine verslaaf de scholier had er de lucht van gekregen, dat een van de leraren van zijn school voornemens was de naam van een morfineventer de gene, die aan bedoelde scholier regelmatig morfine leverde - aan de politie door te geven. In de middagpauze lichtte de scholier zijn „leverancier" hierover in. Deze bedankte de scholier vriendelijk, verstrekte hem gratis een flinke dosis morfine en verdween om op zijn beurt het syndicaat in te lichten. Het syndicaat gaf orders aan een gun-men en de leraar werd nog diezelfde middag, op tien passen afstand van het politiebureau, neerge schoten. De politie vond evenwel in de porte feuille van de leraar het signalement van de venter, alsmede de namen van zeven leerlin gen, die morfine consumeerden. De zaak kwam aan het rollen, in zo verre, dat de venter werd gearresteerd, maar meer ook niet. Ondanks urenlange nachtelijke verhoren on der de lamp, verstrekte de venter niet de naam van zijn „grossier". Dit, daar hij weet, dat als hij wel diens naam aan de politie door geeft, zijn lot in de vorm van een nek schot bezegeld is. Ook indien hij voor een paar jaren gevangenisstraf zou krijgen en de naam dan zou noemen, loopt hij kans na zijn vrijlating uit de gevangenis uit de weg te wor den geruimd. Vandaar dat gearresteerde ven ters, die teveel hebben gezegd, na het ver strijken van hun straf, de politie soms smeken hen nog wat langer in de cel te houden Anderen laten hun baard staan om bij het verlaten van de gevangenis niet te worden herkend of rijden de provoost uit in een over dekte vrachtauto. De angst voor het syndicaat zit er dus ook bij de eigen mensen goed in. Wraak komt echter eveneens van de andere kant. De politie in New York, die verleden jaar in januari de Franse televisie-omroeper Jacques Angelvin arresteerde wegens het binnensmokkelen van vijftig kilogram heroïne, ontving talloze brieven van mensen, die dreig den, dat, indien Angelvin in vrijheid zou wor den gesteld, hij door hen om het leven zou worden gebracht. Deze haat is begrijpelijk, want met vijftig kilogram heroïne is het mo gelijk 400.000 injectiespuitjes te vullen. Hoe veel mensen kunnen daarmee niet in het on geluk worden gestort BUREAU OF NARCOTICS Om de onwettige handel in verdovende mid delen zoveel mogelijk te beteugelen werd in de U.S.A. het Federal Bureau of Narcotics opgericht. Dit is een zelfstandig opererende politiemacht, welke is belast met het opsporen van personen, die direkt of indirekt bij ver boden transakties van verdovende middelen betrokken zijn. Gelet op de omvang van het kwaad en gezien de mentaliteit van de han delaren blijkt dit verre van gemakkelijk. De uit Nederlands bloed stammende direkteur van het Bureau of Narcotics, de heer H. Anslinger, heeft echter van het Amerikaanse gouvernement bijzondere volmachten verkre gen, welke het hem mogelijk maken krachtig tegen de heren op te treden. Anslinger, die van 1917 tot 1929 administra tief ambtenaar was van het te Washington ge vestigde departement van buitenlandse zaken, werd in 1930 door de toenmalige president Hoover belast met het formeren van een anti- narcotica-politie het huidige Bureau of Narcotics. Deze bijzondere recherge-afdeling, gesticht in de sombere crisisperiode, wordt tot op heden met veel toewijding door hem ge leid. Al spoedig na zijn ambtsaanvaarding be greep Anslinger, dat hij niet alleen de illegale, maar ook de zogenaamde legale handel in nar cotische middelen in de gaten moest houden. Want, dat die twee soms onder één hoedje speelden, stond bij hem vast. Hij bewerkstel ligde dan ook o.m. dat allen, die in de U.S.A. verdovende middelen importeren, fabriceren, verkopen, voorschrijven of toedienen, ver plicht zijn hiervan maandelijks akte te geven aan het Bureau of Narcotics. Dit geschiedt dan door het in drievoud invullen van spe ciaal daarvoor bestemde formulieren. Het aantal ingezonden formulieren bedraagt jaar lijks circa twee miljoen. Vandaar dat Ans linger door de apothekers „Mister Paperclip" wordt genoemd. Maar daar trekt hij zich niets van aan, hij heeft bereikt wat hij wilde, na melijk een radicale scheiding tussen wettige en onwettige handel. Men weet nu precies hoeveel morfine of heroïne die en die dokter of apotheker in voorraad heeft. De hoeveel heden op papier worden uiteraard vergeleken met de werkelijkheid. Aanvankelijk maakte men nogal eens „vergissingen", maar thans komt dit zelden meer voor. Op aandringen van Anslinger werd tevens een wet uitgevaardigd, welke bepaalt, dat nar cotische middelen, niet dienende voor eigen, wettig gebruik, in brandkasten dienen te wor den opgeborgen. Dit voor wat betreft de ad ministratieve zijde van de organisatie. Het aantal rechercheurs van het Bureau of Narcotics - mannelijke zowel als vrouwe lijke - bedraagt ongeveer vijfendertighon derd. Voor hen mag gerust de hoed worden afgenomen, want zonder zelf de grote held uit te hangen verrichten zij prestaties, waar voor onbetwist veel persoonlijke moed nodig is. Discreet, maar onversaagd gaan zij op de vijand af. Zij vervolgen het gifgebroed tot in alle uithoeken der aarde, van San Francisco tot Djakarta, van Hamburg tot Kaapstad. Geen afstand is voor hen te groot, geen moeite teveel. Elk spoor, hoe schijnbaar onbeduidend ook, wordt door hen minutieus gevolgd. In 1957 achterhaalden zij in samenwerking met andere politiediensten 4.000 kilo opium, 97 kilo morfine en 40 kilo heroïne. 243 Ille gale handelaren werden in dat zelfde jaar ge arresteerd en 83 zeeschepen, welke min of meer regelmatig verdovende middelen ver voerden, werden op de „attentielijst" van de douane geplaatst. De suksessen, welke het Bureau of Narcotics boekt, zijn niet uitslui tend te danken aan de doelmatige organisatie, welke deze dienst zo kenmerkt, doch bovenal aan het bezielend idealisme van de ambte naren. Idealisme Ja, want vele employé's van het Bureau of Narcotics zijn afkomstig uit families, waarin morfine of heroïne me- dogenloos heeft toegeslagen. Geen van deze ambtenaren was vóór zijn indiensttreding zélf aan verdovende middelen verslaafd. DE BENDEN Zijn de handelaren in verdovende middelen driest in hun optreden, zij zijn tevens brutaal. In Chicago had een 38 man tellende bends zich gedurende jaren geïnstalleerd boven het bijkantoor van... het Bureau of Narcotics! Dit bewijst tevens, dat de opsporingsdiensten met zeer gewiekste tegenstanders te doen heb ben. Men dient zich dergelijke benden niet voor te stellen als troepjes mannen met plat geslagen neuzen en morsige gleufhoeden, neen, dit soort benden zijn uitstekend ge drilde mensengroepen, waarvan de mannen zich dagelijks scheren en waarin een ieder zijn plaats weet. De leiders ervan weten terdege hun hersens te gebruiken. En dat is nood zakelijk ook, want de weg opium-heroïne is lang en ligt vol voetangels. De patroon heeft te maken met in- en verkoop, met transport en distributiezaken, met afzetproblemen en loonkwesties.Voorts dient hij zeer voor zichtig te zijn met het aanwerven van „per soneel". Is matroos A of stewardes B be trouwbaar Hoe is de waakzaamheid van de douane in Marseille of New York Op welke wijze moet de stof worden vervoerd In een geheime bergplaats van schip of vliegtuig, of zal men haar verzenden als „melkpoeder" of „poedersuiker" Kortom, de baas moet aan duizend-en-een dingen denken. Natuurlijk, zoals alle grote bazen beschikt hij over tech nische adviseurs. Hij heeft bekwame repre sentanten, in het buitenland. Tevens beschikt hij over lieden, die het doen en laten van de douanediensten observeren. Maar hij is per slot van rekening ook de man, die al deze aktiviteiten leiden en... belonen moet! Als een havenarbeider in Boston hem een tip Baby geeft, dat de douane aldaar „geheimzinnig" doet, kan hij de brave verklikker niet afsche pen met een tien-dollar biljet, doch dient hij hem minstens een lap van honderd toe te stoppen. Een bende, die in narcotica handelt, heeft dus altijd een aanzienlijke mansterkte. Zelden telt zij minder dan twintig man. O, ja, de kran ten vermelden wel eens, dat soortgelijke ben den „opgerold" zijn, maar dat zijn meestal „nationale eenheden", deel uitmakende van een grote internationale gangsterorganisatie, waarvan de chef gewoonlijk in Italië of in de U.S.A. resideert. Narcoticabenden zijn voor alles internationale benden en dit maakt het geheel ontmaskeren ervan bijkans onmo gelijk. Hoeveel van deze benden er thans in aktie zijn, is onbekend, maar één ding is zeker, de grootste is de maffia. En het is geenszins uitgesloten, dat deze mysterieuze moordenaar club de hand heeft in alle ver boden verdovingsmiddelentransacties, waar ook ter wereld. De maffia ontving in 1951, dank zij de infiltratie van enige agenten van het Bureau of Narcotics, zware klappen. Maar haar terroriserende macht is volstrekt niet ge broken. Als algemeen wordt aangenomen, dat Lucky Luciano (overleden op 26 januari 1962 in Napels) voor lange tijd de leider van de maffia was. Het is echter nog de vraag of de maffia door één man wordt geleid, ofwel, dat zij wordt bestuurd door een triumviraat of door een soort „Raad der Wijzen". Hoe het ook zij, de leden van dit sinistere gezelschap weten goed het verschil tucsen een aspirientje en een heroïnepil. (nadruk verboden FrontaSe botsing dode in Strodorpe Op de Kanaaldijk te Srodorpe (gemeente Westdorpe) is dinsdagmiddag de 31-jarige M. v. d. Branden uit Strodorpe dodelijk ver ongelukt, toen zijn voorgesorteerd staande busje door een achteropkomende vrachtwagen op de linkerweghelft werd geslingerd en ver volgens in frontale botsing kwam met een te gemoetkomende geladen bietenauto met aan hanger. M. N. uit Strodorpe, die naast het slachtoffer zat, werd slechts licht gewond. Het ongeval deed zich omstreeks tien voor vijf voor. De heer Van den Branden was met een bucje op weg om arbeiders op te halen. Zijn auto stond jui6t voorgesorteerd in de richting Terneuzen om links af te slaan naar het dorp. Een hem achteropkomende vrachtauto met kraan van de Fa. van N. uit Axel en bestuurd door D. de B. uit Terneuzen kon niet tijdig meer stoppen, terwijl de be stuurder ook niet rechts kon passeren. De vrachtauto slingerde het busje op de linker weghelft, waar juist uit tegenovergestelde richting een met bieten geladen vrachtauto met aanhangwagen van de fa. v. d. W. uit Terhole, bestuurd door Van A. uit Hengstdijk, naderde. Een frontale botsing volgde, waarbij het busje een halve slag om maakte en zwaar gehavend weer in de richting Sas van Gent kwam te staan. De bestuurder van het busje, de heer Van den Branden werd in zorgwek kende toestand naar het St. Elisabethzieken- huis in Sluiskil overgebracht, waar hij een uur later overleed. Het slachtoffer was ge huwd en vader van twee kinderen. Op het moment van het ongeval was het zicht zeer slecht. AXELSE COURANT VERSCHIJN! IEDERE ZATERDAo Hoofdredaktie: J. C. VINK Redaktie en Administratie: Axel, Markt 12, tel. 01155-646, postbus 16 Drukker-uitgeefster: FIRMA J. C. VINK ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 15 cent Halfjaar-abonnement Vxel binnen de kom f 3,/5. Andere plaatsen f 4,25 Buitenland f 6,50 ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per mm. Bij kontrakten belangrijke reduktie. Ingezonden mededelingen 30 cent per mm Kleine advertenties I 10 woorden t l. elk woord meer 15 cent. POEDER - CREME - OLIE - ZEEP

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1966 | | pagina 1