is alleen als er op staat Bekendmaklng PARTIEEL UITBREIDINGSPLAN KRUISWEG Fruitdrops en diverse andere smaken SPORT HULPVERLENING DOOR WIJKVERPLEEGSTER AAN VAKANTIEGANGERS ZEEUWSE ZIEKEN OP VAKANTIE MET „HENRI DUNANT" Opgewekte zieken bevolken één keer per jaar de kade bij de Wemeldingse sluizen. Dat is wanneer de Zeeuwse vakantievaart van het Roode-Kruis-hospitaalsehip „J. Henry Du- nant" met chronische patiënten op het punt staat te beginnen. Maandag was het weer zover aan de kade lag 's morgens het witte schip met het rode kruis en uit heel Zeeland werden de „pas sagiers" aangevoerd. Per particuliere auto, per ambulance, per brandweerauto soms. Ver pleegsters en colonneleden brachten in We- meldinge en later in Zijpe 73 patiënten aan boord, die deze week vijf dagen lang een va kantie op het water beleven. Elf keer eerder is dat gebeurd. Sinds 1956 is de vakantieweek voor de chronische pa tiënten een vast programmapunt van het Ne- derlandsche Roode Kruis en sinds '56 ook hebben Zeeuwse zieken van deze unieke ge legenheid kunnen profiteren. Eerst met de gehuurde „Het Kasteel Staverden", later met het hospitaalschip „J. Henry Dunant". Kring secretaris A. D. Constandse berekent, dat er in die periode achthonderd patiënten uit Zee land via het Roode Kruis een week op het water hebben doorgebracht. In 1960 en 1961 werden twee vaarten gemaakt, zodat men aan een totaal van 11 kwam. Naar Gent gaat de tocht ditmaal de eerste keer, dat de Zeeuwse trip buitenlands water opzoekt. Via Stellendam, Willemstad en Vlis- singen en het kanaal van Gent naar Terneu- zen zullen de gasten op het Roode-Kruis- hospitaalschip op België aankoersen. In Ter- neuten komt een ambtenaar van rijkswater staat aan boord om de zieken-op-vakantie een indruk te geven van een karwei, dat zij op hun tocht van zeer dichtbij kunnen vol gen de sluis-, kanaal- en havenwerken langs deze route. UITSLAG VEE- EN PAARDENKEURINGEN OP VRIJDAG 2 JULI 1965 RANG RANG RANG Het hoofd van het gemeentebestuur van Axel maakt bekend, dat het ontwerp van het plan van uitbreiding tot vaststelling van het „Partieel plan in onderdelen omgeving Kruisweg", regelende de bestemming van gronden gelegen tussen de Kruis weg en de spoorlijn, in een kaart uitgewerkt, voor een ieder ter secretarie dezer gemeente ter inzage ligt vanaf 12 juli 1965 tot en met 9 augustus 1965. Vóór 10 augustus 1965 kunnen belanghebbenden hun bezwaren tegen het ontwerp van dit plan bij de gemeenteraad indienen. AXEL, 9 juli 1965. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd M. K. VAN DIJKE VOETBAL A.Z.V.V. KAMPIOEN VAN DE PUPILLEN-COMPETITIE In het door de v.v.-„Axel" in samenwerking met de K.N.V.B. georganiseerde Pupillencompetitie, waaraan door 11 verenigingen werd deelgenomen, wisten de A.Z.V.V.-pupillen zonder verliespunten het kampioenschap te behalen. Haar naaste tegenstander v.v.-,,Axel wisten zij in een spannend duel met 32 te verslaan. In deze competitie wisten zij 94 doelpunten te maken terwijl het eigen doel slechts 3 maal werd doorboord. Zo eindigden zij met 20 matchpunten op de eerste plaats. De v.v.-„Axel" werd tweede met 18 punten. Met dit ongeslagen kampioenschap, mag A.Z.V.V. dan zeker in de toekomst op goede spelers rekenen. JAARVERGADERING A.Z.V.V. Donderdagavond heeft in de „Stadsherberg A.Z.V.V. haar jaarvergadering gehouden. De voorzitter M. den Doelder, heette allen har telijk welkom, en hield een kort inleidend woord waar even het afgelopen jaar in werd doorlopen. Na de notulen, die onveranderd werden vastgesteld, gaf de secretaris, de heer J. Bakker een uitgebreid jaarverslag Geachte voorzitter, Bestuur en Leden van A.Z.V .V In verband met het uitgebreide agenda op onze convocatiekaart voel ik mij genoodzaakt om mijn verslag over het afgelopen jaar zo kort mogelijk te stellen. Het aantal leden is nog steeds in een stijgende lijn zodat wij nu 170 geregistreerde leden hebben. Enkele jeugdleden vonden het nodig om te bedanken omdat er geen A-junioren waren. Dit vonden wij zeer jammer maar we hopen dat we zo gauw de mogelijkheid bestaat we met zo n elftal kunnen starten. Dan geef ik hier de prestaties van de verschillende elftallen. Het eerste heeft het er gezien elke week andere opstellingen nog niet zo slecht afgebracht, werd er in de eerste helft van de competitie 6 pun ten behaald met het gevaar voor de laatste plaats en degradatie naar de 4e klas voor ogen werd er in de tweede helft weer eens ouderwets aan ge trokken en verschillende kampioensgegadigden moesten hier in Axel de punten achter laten en met 17 punten eindigden ze op de 5e plaats. Heus het had nog beter gekund doch gezien de om standigheden, 3 spelers militaire dienst, 2 spelers die elders hun studie hebben en dan nog eentje die zijn werk in Limburg had, dit maakt totaal 7 spe lers dus zouden er nog 4 van het eerste op de training kunnen zijn, zo kun je nooit een speciale tactiek van te voren bespreken. Daarom zou het beter zijn dat er naar gestreefd werd om tot een grotere kern te komen. Deze kwestie is al eens in het dagelijks bestuur en het bestuur onder de loupe genomen en er zal stellig met de elftalcom missie en de trainer over worden gesproken, ik geloof dat er nog met een behoorlijk elftal aan de competitie kan worden deelgenomen en dat deze elf zich nog niet uit de 3e klas zullen laten ver dringen. Komen we aan het 2e elftal. Dit is dan ons eerste elftal dat het presteert om te degraderen in ons 16-jarig bestaan. Heus jongens we blijven nu niet bij de pakken neerzitten maar toch moet het mij van het hart dat dit ook anders had gekund en dan bedoel ik niet die jongens die week voor week op het appel verschenen maar zij die het af lieten weten als het eens een beetje slecht weer was en er dan een reis naar Schouwen gemaakt moest worden. We hopen dat dit de volgende competitie beter wordt want als er een elftal is dat kampioenskansen heeft dan moeten jullie dat zijn maar dan zullen jullie een klas lager de tegen standers niet mogen onderschatten anders gaat het dezelfde weg op. Er zal zeker getraind moeten worden om tot het kampioenschap te komen. En dan het 3e elftal. Het leek er in het begin weer veel op dat dit weer het zorgenkind zou worden. Er werd zeer slecht gestart. En het begon weer voor te komen dat er met 10 man werd gespeeld. Niettemin waren het gewonnen partijen en na ver loop van tijd kwam er een aktiviteit over deze ploeg of het scheen dat ze naar een kampioenschap op pad waren. Hiervoor had men al te veel ste ken laten vallen maar toch kon men eindigen op een goede 4e plaats net achter Wemeldinge2 dat evenveel punten had verzameld 27 maar een iets beter doelgemiddelde had. 92 goals schopten de drielingen bij elkaar in 22 wedstrijden dus nog al tijd een gemiddelde van 4 per wedstrijd. Hier kun nen we toch nog trots op zijn. Gezien het schrijven van de competitieleider van 22 juni j.l. waarin hij de bevestiging gaf dat het tweede moestdegraderen en volgend jaar in de tweede klas zou uitkomen, letterlijk vervolgt hij dan „Nu ik toch schrijf kan ik niet nalaten U mijn bewondering voor uw derde elftal te laten weten. Na een heel matig begin bent U er met uw spelers in geslaagd een winnend elftal te vormen en wanneer ik daar naar kijk krijg ik de indruk dat A.Z.VW. springlevend is en zo zie ik met ver trouwen de prestaties van uw tweede elftal tege moet. Met gevoelens van de meeste hoogachting getekend C. Bierens Competieleider." Ben ik nu bij de jeugd gekomen. Met 1 B-junioren elftal werd aan de competitie deelgenomen. Maar gezien de jeugdcommissie ook nog met een verslag op de proppen komt wil ik hier verder niets over zeggen. Ook de pupillen de den van zich spreken en met 2 elftallen speelden ook zij een competitie van 10 wedstrijden en zo waar sleurde het eerste elftal er een kampioen schap uit met 94 goals voor en 3 tegen behaalden zij 20 punten. Ook hier zou ik niets van hebben gezegd maar ik moet hier namens het hele bestuur de Jeugdcommissie dank zeggen voor het vele dat zij onder aanvoering van Piet de Feijter hebben gedaan. Hier wordt een fundament gelegd voor een sterk A.Z.V.V. en we hopen dan ook dat het jeugdwerk niet zal verslappen maar dat er altijd zullen zijn die hun beste kunnen en hun vrije tijd hier voor willen opofferen. Deze kleine kampioe nen gaan bijna in zijn geheel over naar de B- Junióren en over een jaar of 6 Laat ons daar nog maar niet over praten maar denken. Maar toch herinner ik me nog zo n elftal 10 jaar geleden. Dus wil ik maar zeggen dat er toekomst in zit, maar dan zullen we de volle aandacht moeten blijven besteden aan deze jeugd en er niet bij stil blijven staan anders is het net als in deze tijd want daardoor is het ook gekomen dat er nu geen A-Junioren zijn die toch straks de spelers van het eerste elftal zouden moeten kunnen vervangen. Gelukkig is de gemiddelde leeftijd van het eerste elftal nog niet hoog en zo op het eerste gezicht kunnen alle spelers nog enkele jaren mee, maar dan kunnen we niet meer tolereren dat er gebles seerde spelers bij komen of dat er spelers voor enkele weken worden geschorst. Wanneer we nu aan de nieuwe competitie begin nen dan is er weer een nieuwe periode aangebro ken. Dit wordt dan de 3e sinds dat A.Z.V.V. werd opgericht. De eerste van de oprichting tot 1957 toen de club in de K.N.V.B. ging debuteren. In deze periode werd gespeeld op het zogenaamde concoursterrein. Vanaf 1957 werd er aan de Bui tenweg gespeeld en vanaf september zullen alle elftallen hun kunnen op het nieuwe sportvelden complex achter de Jeugdherberg moeten tonen. Hier zullen we dan eindelijk een eigen home kun nen gaan betrekken. Voor het zover gekomen is heeft dit veel geschrijf en veel woorden gekost en het is voornamelijk aan onze kersverse voorzit ter te danken dat we dit nu bereikt hebben. Geachte voorzitter, bestuur en leden dit waren dan in vogelvlucht zo een beetje de prestaties van onze elftallen over het afgelopen jaar. Rest mij nog te vermelden dat er in maart een Fancy-Fair geor ganiseerd is die de beurs van de penningmeester weer enigszins heeft gespekt, de bestuursleden die hier hard aan hebben meegewerkt konden niet in de winst delen zodat de meeste met een nadelig saldo uit de strijd kwamen. Maar dit was dan voor het goede doel zullen we maar denken. Hopende dat we in het komende jaar weer ogs beste beentje voor zullen zetten voor ons A.Z.V.V. Hetzij als bestuur, elftalcommissie of speler, hetzij als trainer of de jeugdcommissie laat ons allen berekend zijn voor onze taak. Laten we ons ten volle geven zodat we ten alle tijde rechten kunnen doen gel den op het bestaan van onze voetbalclub. Dank U. Uit het financieel verslag van de penningmeester de heer J. Dieleman bleek dat het afgelopen jaar financieel niet ongunstig was verlopen. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende heren J. van Drongelen, L. Kayser en J. v. d. Broeke die herkiesbaar waren herkozen. Voor de 4 andere aftredende bestuursleden kon den slechts 2 nieuwe worden gekozen, de heren P. de Feijter en L. de Feijter, zodat het bestuur met 2 leden werd verminderd. Door de trainer de heer M. Walrave werd het trainingsprogramma voor het komende seizoen be sproken. De verkiezing van 3 leden voor de elftalcommis sie bleek een moeilijke zaak en diverse stemmingen bracht de heren G. den Engelsman, J. Ocké en L. Kayser in deze commissie. Na de rondvraag waarin vragen werden gesteld van interne aard sloot de voorzitter deze ge slaagde jaarvergadering. Vakantiegangers die in hun woonplaats regelmatig hulp ontvangen van de wijkverpleegster van een kruisvereniging, kunnen deze verpleeghulp in de meeste gevallen ook verkrijgen op het vakantie adres. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het het geven van injecties betreft. De eigen huis arts dient de vakantieganger dan een briefje met enkele gegevens mee te geven voor zijn collega in de vakantieplaats. Ook de wijkverpleegsters in de twee plaatsen zullen elkaar over de patiënt(e) dienen in te lichten. Als iemand, die met vakantie is ziek wordt en er een arts bijroept, kan hij of zij daarna ook de hulp van een wijkverpleegster ter plaatse verkrijgen. Als de patiënt.e) nog niet lid is van een kruisvereni ging, zal een nood-lidmaatschap moeten worden aangegaan. De vele buitenlanders, die vooral de plaatsen aan de kust en de gemeenten langs de plassen voor vakantie hebben uitgezocht, kunnen bij ziekte even eens hulp van een wijkverpleegster verkrijgen. Ook deze patiënten dienen evenwel eerst een arts ter plaatse te consulteren. Deze zal hen zonodig naar een wijkverpleegster van een der kruisverenigingen verwijzen. CARBOVIT tegen maag- en darmstoornissen. MUGOLIN (reukloos) voorkoming van muggebeten. RUBRIEK 1. Stieren, geboren vóór 1963. Eerste prijs cat. 1 Marijke's Wijtsturt eig. J. A. Dees, Zaamslag 2a prijs cat. 3 Aaldert, eig. J. B. Pieters, St. Jansteen 2b prijs cat. 2 Jan van Els, eig. J. B. Pieters, St. Jansteen. RUBRIEK 2. Stieren, geboren in 1963. Eerste prijs cat. 4 Wouter Dirk van Duboishoeve eig. H. Begheyn, Koewacht. RUBRIEK 3. Stieren geboren tussen 31 december 1963 en 1 juli 1964. Eerste prijs cat. 7 Riek Wouter van Duboishoeve eig. W. L. den Hamer, Axel 2a prijs cat. 8 Dorrus, eig. J. B. Pieters, St. Jansteen 2b prijs cat. 6 Bertus Wouter v. Duboishoeve, eig. W. L. den Hamer, Axel 2c prijs cat. 10 Floor, eig. Fl. Verdurmen, St. Jansteen derde prijs cat. 9 Foekje's Adema, eig. J. B. Pieters, St. Jansteen. RUBRIEK 4. Stieren geboren tussen 1 juli 1964 en 1 januari 1965. Eerste prijs a. cat. 12 Rut Adema 3 van Ytske 36 eig. P. A. P. Dieleman, Zaamslag lb prijs cat. 14 Diplomaat, eig. Iz. de Feijter, Zaamslag tweede prijs cat. 13 André eig. P. A. P. Dieleman, Zaam slag. RUBRIEK 5. Kalfvaarzen geb. vóór 1 jan. 1963. Eerste prijs cat. 15 Amarilla Rensche 57 eig. Fa. F. "Dekker, Axel. RUBRIEK 6. Kalfvaarzen geboren tussen 31 1962 en 1 juli 1963. la prijs cat. 23 Aaltje 8 A. A. eig. Fa. F. Dekker, Axel lb prijs cat. 25 Maaike 6 eig. Fa. F. Dekker Axel lc prijs cat. 19 Aukje van Duboishoeve eig. W. L. den Hamer, Axel ld prijs cat. 24 Teatske 51 eig. W. L den Hamer, Axel; 2a prijs cat. 17 Aagje 2 eig. C. de Feijter, Axel 2b prijs cat. 27 Pietje 23 eig. P. Ferket, Clinge 2c prijs cat. 56 Gonda 5 van Reba eig. H. Begheyn, Koe wacht 2d prijs cat. 18 Aukje 10 eig. Iz. de Feijter Zaamslag 3a prijs cat. 20 Anna van Dubois hoeve eig. W. L. den Hamer, Axel 3b prijs cat. 21 Wietske 76 eig. Fa. F. Dekker, Axel 3c prijs cat. 26 Dora's Paula eig. A. J. de Feijter, Axel. RUBRIEK 7. Vaarzen en kalfvaarzen geboren tussen 31 december '63 en 1 juli '64 la prijs cat. 53 Agatha 102 eig. Fa. F. Dekker, Axel lb prijs cat. 41 Mina 39 eig. C. de Feijter, Axel lc prijs cat. 40 Aagje 4 eig. C. de Feijter, Axel; ld prijs cat. 52 Pytsje W 99 eig. Fa. F. Dekker, Axel le prijs cat. 44 Sjoukje v. Dubois hoeve eig. W. L. den Hamer, Axel lf prijs cat. 49 Jantje 59 eig. Fa. F. Dekker, Axel2a prijs cat. 54 Langwarder Jantje 39 eig. Fa. F. Dekker, Axel2b prijs cat. 42 Juweeltje 2 eig. Iz. de Feijter, Zaamslag 2c prijs cat. 48 Bertha 57 eig. J. B. Pieters, St. Jansteen 2d prijs cat. 39 Ytske 40 eig. P. A. P. Dieleman, Zaamslag 2e prijs cat 38 Diena 12 v. d. Koestraat eig. H. Begheyn, Koewacht2f prijs cat. 43 Renske 1 eig. H. Freijser, Zaamslag 3a prijs cat. 37 Clazien 55 v. d. Koestraat eig. H. Begheyn, Koewacht3b prijs cat. 47 Dolfina 56 eig. J. B. Pieters, St.- Jansteen 3c prijs cat. 46 Bertha eig. J. B. Pieters, St. Jansteen 3d prijs cat. 45 Bertha 12 eig. J. B. Pieters, St. Jansteen. RUBRIEK 9. Vaarzen, geboren tussen 30 juni '64 en 1 januari 1965. 2e prijs cat. 55 Laura van Duboishoeve eig. W. L. den Hamer, Axel. RUBRIEK 10. Melkgevende koeien, hoogstens 6 maanden gekalfd, geboren na 30 juni 1962. la prijs cat. 57 Gonda 4 van Reba eig. H. Be gheyn, Koewachtlb prijs cat. 16 Annie 3 van Othene eig. Joh. Dekker, Zaamslag lc prijs cat. 58 Moortje 11 eig. W. Dieleman, Axel; 2a prijs cat. 61 Janna 382 eig. Fl. Verdurmen, St. Jansteen; 2b prijs cat. 60 Janna 389 eig. Fl. Verdurmen, St.- Jansteen 2c prijs cat. 62 Janna 384 eig. Fl. Ver durmen, St. Jansteen. RUBRIEK 11. Droogstaande koeien en melk gevende, langer dan 6 maanden gekalfd, geboren na 30 juni 1962. la prijs cat. 68 Nelly eig. A. L. Scheele, Axel lb prijs cat. 64 Dora 3 van Othene eig. Joh. Dek ker, Zaamslag lc prijs cat. 66 Spuidijker Beatrix 14 eig. J. Goossen, Axelld prijs cat. 63 Lies 12 v. d. Koestraat eig. H. Begheyn, Koewacht2a prijs cat. 67 Aagje 12 v. d. Meidoorn eig. K. G. Tollenaar, Hoek 2b prijs cat. 65 Ineke eig. H. de Feijter, Axel. RUBRIEK 12. Melkgevende koeien, hoogstens 6 maanden gekalfd, geboren tus sen 31 dec. 1961 en 1 juli 1962 la prijs cat. 70 Aagje eig. C. de Feijter, Axel lb prijs cat. 74 Juweeltje 2 eig. C. Boer, Axel lc prijs cat. 73 Mona Lisa v. d. Meidoorn eig. K. G. Tollenaar, Hoek ld prijs cat. 72 Emma van Duboishoeve eig. W. L. den Hamer, Axel2a prijs cat. 71 Lollumer Dina eig. H. Freijser, Zaam slag. RUBRIEK 13. Droogstaande koeien en melk gevende, langer dan 6 maanden gekalfd, geboren tussen 31 de cember 1961 en 1 juli 1962. la prijs cat. 79 Marianne van Duboishoeve eig. W. L. den Hamer, Axel lb prijs cat. 81 Bertha 37 v. d. Oude Linde eig. L. M. Vinke, Hengst dijk lc prijs cat. 80 Bertha 35 v. d. Oude Linde eig. L. M. Vinke, Hengstdijkld prijs cat. 75 Clazien 2 v. d. Koestraat eig. H. Begheyn, Koe wacht 2a prijs cat. 78 Spuidijker Beatrix 12 eig. J. Goossen, Axel2b prijs cat. 77 Moortje 10 eig. W. Dieleman, Axel3a prijs cat. 82 Janna 367 eig. Fl. Verdurmen, St. Jansteen 3b prijs cat. 76 Geertje 2 van Othene eig. Joh. Dekker, Zaamslag. RUBRIEK 14. Melkgevende koeien, hoogstens 6 maanden gekalfd, geb. in 1961. la prijs cat. 90 Spuidijker Beatrix 9 eig. J. Goos sen, Axellb prijs cat. 95 Bertha 33 v. d. Oude Linde eig. L. M. Vinke, Hengstdijk lc prijs cat. 91 Spuidijker Beatrix 8 eig. J. Goossen, Axel ld prijs cat. 93 Aagje 8 v. d. Meidoorn eig. K. G. Tollenaar, Hoek; le prijs cat. 86 Annie 2 van Othene eig. Joh. Dekker, Zaamslag lf prijs cat. 97 Anna 101 eig. Fl. Verdurmen, St. Jansteen lg prijs cat. 87 Bleske 91 eig. C. de Feijter, Axel lh prijs cat. 96 Pietje 21 eig. P. Ferket, Clinge 2a prijs cat. 94 Bertha 31 v. d. Oude Linde eig. L. M. Vinke, Hengstdijk 2b prijs cat. 89 Renske 117 eig. H. Freijser, Zaamslag; 2c prijs cat. 88 Juweeltje eig. Iz. de Feijter, Zaamslag 2d prijs cat. 98 Janna 347 eig. Fl. Verdurmen, St. Jansteen; 2e prijs cat. 92 Grietje 2 eig. J. Goossen, Axel. RUBRIEK 15. Droogstaande en melkgevende koeien, langer dan 6 maanden ge kalfd, geboren in 1961. la prijs cat. 99 Beatrix eig. W. Dieleman, Axel lb prijs cat. 101 Harmke v. Duboishoeve eig. W. L. den Hamer, Axel 2a prijs cat. 102 Paula 2 eig. A. L. Scheele, Axel 2b prijs cat. 100 Jeltje v. Duboishoeve eig. W. L. den Hamer, Axel. RUBRIEK 16. Melkgevende koeien, hoogstens 6 maanden gekalfd, geb. in 1960. la prijs cat. 104 Aagje 43 eig. C. de Feijter, Axel lb prijs cat. 108 Adèle 14 v. d. Meidoorn eig. K. G. Tollenaar, Hoek; lc prijs cat. 107 Grietje eig. J. C. L. Schout, St. Jansteen 2a prijs cat. 105 Mina 28 eig. C. de Feijter, Axel2b prijs cat. 113 Bleske 142 eig. Fl. Verdurmen, St. Jansteen 2c prijs cat. Ill Siccama's Juweeltje eig. C. Boer, Axel3a prijs cat. 109 Corrie eig. F. v. d. Waart, Hulst3b prijs cat. 103 Moortje 8 eig. W. Diele man, Axel3c prijs cat. 110 Bertha's Verwach ting eig. F. v. d. Waart, Hulst. (zie vervolg op pagina 4)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1965 | | pagina 3