Natuurzuivere PurOl hèel'de huid Uit onze Omgeving Axel Predikbeurten Zondagsdienst artsen Smokkelwagen met boter en kraaiepoten in beslag genomen. Toeristisch Nieuws uit België ZONDER COMMENTAAR frisse King Pepermunt, het beste dagelijkse middel ter opwekking en verkwikking. GEEN HEER IN HET VERKEER Zaterdagmiddag 12 uur stond de personenauto van R. V. uit Axel voor de woning in de Julianastraat geparkeerd. Een tot nog toe onbekende auto is met de geparkeerde auto in botsing geweest waar na de dader is doorgereden. De auto van V. beliep enige schade. GEPARKEERDE AUTO GAAT AAN HET RIJDEN EN BELAND TEGEN ANDERE AUTO De heer A. A. C. B. uit Drongen (B.) had zijn personenauto geplaatst op het Szydlowskiplein met het front van de auto naar de Chr. Ulo school. Om 16 uur is de auto aan de haal gegaan en botste op een personenauto die voor de school geparkeerd stond en eigendom was van F. E. de W. uit Lochristie (B.) Beide auto's liepen schade op. FIETSER BIJ LINKS AFSLAAN AANGEREDEN Maandagmiddag te 15.15 uur reed G. D. uit Axel met zijn fiets over het rijwielpad gelegen naast de provinciale weg Axel-Terneuzen, komende uit de richting Axel. Om de Buthstraat in te willen slaan ging hij links rijden en wilde zo de rijweg oversteken. Op dat moment kwam eveneens uit de richting Axel een personenauto bestuurd door W. A. M. uit Axel. M. kon de fiets niet meer ontwijken waardoor deze tegen de auto terecht kwam, hierdoor liep D. en kele verwondingen op. Dr. Kats die de eerste hulp verleende heeft D. met zijn auto naar huis ver voerd. JAARVERGADERING Donderdag 18 maart hield de afd. Axel van de N.C.V.B. haar 31ste jaarvergadering. De avond onder leiding van Mevr. Weijns-Bakker werd geopend met samenzang, jaarverslagen en koorzang door een koortje uit de leden. Mevr. J. Verkerke-Timmermans luisterde de avond op met haar boeiende declamatie. Ze droeg o.a. voor uit het boek „Kain" van Rogier van Aarde. Een hoogtepunt van de avond was de aanbieding aan het bestuur van het nieuwe vaandel voor de afd. 3 Dames in Axelse klederdracht droegen in dichtvorm het vaandel over, waaraan door alle leden een klein bedrag is geofferd, waardoor de aanschaf mogelijk werd. OUDERAVOND CHR. NAT. SCHOOLVERENIGING Nadat de heer Brandes, voorzitter van de school vereniging, de avond met het lezen van een ge deelte uit de bijbel en gebed had geopend kon hij in zijn openingswoord een groot aantal belang stellende ouders, personeel en bestuursleden een welkom toeroepen. Hij toonde zich dankbaar, dat zovelen gehoor hadden gegeven. Jammer was het dat het hoofd der lagere school wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, maar hij is gelukkig zo ver hersteld dat hij binnenkort zijn funktie weer op zich kan nemen. Toen kreeg het waarnemend hoofd, de heer Poot, het woord. Hij gaf een kort overzicht van het pro gramma dat gebracht zou worden. Met enkele woorden leidde hij het toneelstukje in, dat was ingestudeerd door enkele leerlingen van de ULO- school onder leiding van de heren Van Houten en Van Vliet. Het speelde zich af rondom Terschelling en had tot onderwerp de oude rivaliteit tussen de ver schillende bergingsmaatschappijen als het gaat om de „buit" binnen te halen. Met veel vaart werd het stuk, waarvoor de cou lissen gemaakt waren door het personeel der la gere school, door de leerlingen voor het voetlicht gebracht. Een dankbaar applaus van de eivolle zaal was hun beloning. Na een gezellige pauze stond er een nieuw pro grammapunt op de agenda, nl. een onderwijsfo- rum. Dit was nog niet eerder op een ouderavond voorgekomen. Het bleek een suksesnummer. De fo rumvoorzitter, de heer Klein, hoofd der ULO- school, behandelde eerst in het kort de bedoeling van het forum. „Wij willen u allen bij het onderwijs betrekken", aldus de heer Klein. „Daarom zijn wij ook zo blij, dat u in zo'n grote getale gekomen bent. We staan samen als personeel, bestuur en ouders rond het kind en we willen het zó opvoeden, dat het later zijn verantwoordelijkheid kent tegenover God en de medemens. Daarna werden de forumleden aan de zaal voor gesteld. Vertegenwoordigers van ULO, lagere school en kleuterschool, een bestuurslid, een va der en een moeder en twee leerlingen der hoogste klas van de ULO moesten trachten de vragen te beantwoorden. En vragen kwamen er over het roken, over school reisjes, snoepen, gehoorzaamheid, etc. Met veel vaart deelde de forumvoorzitter de vra gen aan de leden uit. En met veel humor werd er gereageerd door het forum en de zaal. Iedereen raakte erbij betrokken en vóór men er erg in had, was het half elf. Nog veel langer had men door willen praten, maar er komen meer ouderavonden en dan kunnen de gesprekken misschien worden voortgezet. In zijn slotwoord dankte de heer Klein ieder voor zijn medewerking en vooral de ouders voor hun komst. „Alleen als uw belangstelling er is en u achter ons staat met uw liefde en gebed kunnen wij werken", aldus de heer Klein. Na het zingen van het lied „Lof zij de Heer" werd deze geslaagde ouderavond met gebed besloten. AUTO-BOTSING Vrijdagmorgen te 7.20 uur kwam J. H. V. L. uit Axel met een personenauto, komende vanaf de Van Middelhovenstraat de Kanaalkade oprijden om naar de richting Zuidsingel te rijden. Op dat moment naderde een Belgische personenauto, be stuurd door W. C. uit St. Niklaas (B), waardoor een botsing ontstond. Beide auto's werden flink beschadigd, persoonlijk letsel deed zich niet voor. SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZAAI WEDSTRIJDEN Afgevaardigden van zeven Oost-Zeeuwsch-Vlaam- se landbouworganisaties kwamen in „De Stads herberg" te Axel in een vergadering bijeen om te komen tot samenwerking op het gebied van zaai- wedstrijden, die, in het verleden als C.B.T.B.- wedstrijd en als Z.L.M.-wedstrijd gescheiden van elkaar werden gehouden en deze in het vervolg te organiseren onder leiding van de op te richten commissie Streekzaaiwedstrijd Oost Zeeuwsch- Vlaanderen. Op verzoek nam de heer L. de Regt (Axel) de leiding van deze vergadering. Nadat hij het doel van deze bijeenkomst had uiteen gezet konden allen instemmen met het voorlopig besluit tot samenwerking. Er zal aan de te kiezen jury een schema ter hand gesteld worden met eisen en het maximum aantal punten per eis. Het inschrijfgeld werd vastgesteld op 1,Omtrent de te behalen prijzen werd be sloten ter afwerking van het oude systeem de be schikbare bekers van alle groeperingen in 1965 voor het laatst uit te loven. Zij kunnen worden gewonnen door die deelnemers die van zijn orga nisatie het hoogste aantal punten behaald. Voor de nieuwe vorm van wedstrijd zal de commissie één wisselbeker beschikbaar stellen te winnen door de beste zaaier. De eerste vier geplaatsten ontvan gen een medaille. Tot jury-leden werden gekozen, de heren C. Maris, Zaamslag (Z.L.M.) J. de de Feijter, Axel (C.B. T.B.) en C. Verhulst, Axel (B.O.V.A.L.). Het bestuur van de commissie werd bij schriftelijke stemming als volgt samengesteld M. Vinke, Hontenisse (voorzitter) F. W. Buijze, Terneuzen (secretaris) J. Meeuwsen, Axel (penningmeester) en L. de Regt, Axel (algemeen adjunct). Besloten werd dat per organisatie 30,dient te worden bijgedragen in de kosten van de wedstrijd om recht te hebben zitting te nemen in de regelingscom missie. De volgende commissievergadering zal plaatsvinden zodra de jury met het keurwerk ge reed is. Omstreeks half mei volgt dan in „Het Centrum" te Axel de officiële prijsuitreiking waar alle zaaiers, de werkgevers, de voorzitters der be treffende organisaties aanwezig kunnen zijn voor het aanhoren van het door de jury uit te brengen rapport. De samenwerkende organisaties zijn ZLM, CBTB, CJBTB, NCAB, ANAB, PJG en BOVAL. KONTAKTAVOND RESERVE RIJKSPOLITIE Woensdagavond waren in het „Centrum" de leden van de reserve rijkspolitie uit Zeeuwsch-Vlaan deren met hun dames bijeen voor de jaarlijkse kontaktavond. Deze avond stond onder leiding van de Reserve Adjudant der rijkspolitie A. M. van Poeijer. Daar de districtscommandant, de dirigerend Offi cier der rijkspolitie 2e klas A. J. van Thiel wegens dienstaangelegenheden niet aanwezig kon zijn en wegens ziekte de Officier le klas J. C. Warnecke was verhinderd heette de districtsadjudant C. J. van Burg allen hartelijk welkom. Een bijzonder woord van welkom richtte hij tot de burgemeester van Breskens, de heer J. A. Eek hout. Na zijn openingswoord reikte 'hij de vrijwilligers medailles uit aan de res. wachtmeesters G. Jansen uit Zaamslag, J. de Ritter uit Hoek en P. Saman uit Hontenisse. De res. wachtmeesters R. S. van Laere uit Over slag, F. L. M. Leenknecht uit Zuiddorpe en C. Dieleman uit Axel mochten het diploma voor ge oefend man in ontvangst nemen, terwijl res. wacht meester F. C. van Tatenhove uit Axel het diploma voor buitengewoon geoefend man kreeg aangebo den. Bij de bekendmaking van de uitslag van de Wet- ten-competitie in het district Middelburg bleek dat res. wachtmeester G. Jansen uit Zaamslag de 2e en R. S. van Laere uit Overslag de 3e prijs hadden behaald, welke hen werden uitgereikt. Hierna werden door de wachtmeester J. van Boven der rijkspolitie uit Den Haag een 2-tal kleuren- filmpjes gedraaid over het Koninklijk Huis. Het eerste over het Koninklijk bezoek aan Mexico, het tweede Prinses Beatrix in kasteel ,Drakenstein'. Verder vertoonde hij een constructiefilm welke de titel droeg „U spreekt met de Rijkspolitie". Na de pauze werd door het Reizend Zeeuws- Volkstoneel onder regie van Drs. L. Lockefeer het dramatisch blijspel „Bogobal", op een uitmuntende manier voor het voetlicht gebracht. De reserve Rijkspolitie kan weer op een geslaagde kontakt-avond terug zien. BEIAARDCONCERT TE AXEL te geven op zaterdag 27 maart 1965 door Mevr. Moerdijk-Vanderswalm van 1516 uur. Het volgende programma zal worden uitgevoerd 1. Beiaardlied (opening) P. Benoit 2. Voorspel Staf Nees 3. a. Boerendans b. Slape Zacht c. 't Liedje van den Schilder) E. Hullebroek d. Hoog aan den Hemel 4. Wiegenlied R. Hol 5. Fantasia A. Ver lie 6. Inleiding, lied en variaties op „Het vendel moet marcheren" Gaston van den Berge 7. Ave Maria Jef Denijn 8. Rhytmendans Staf Nees 9. Beiaardlied (sluiting) SCHOOLU1TVOER1NG VAN DE LANDBOUWHU1SHOUDSCHOOL HET MOLEN KWARTIER" Donderdagavond was de grote zaal van het „Cen trum" geheel gevuld met ouders van leerlingen van de Landbouwhuishoudschool „Het Molen kwartier", voor de jaarlijkse leerlingen-uitvoering. In haar openingswoord heette de directrice, Mej. D. de Buck allen hartelijk welkom en in het bijzon der de gemeente-secretaris de heer P. G. van de Bosse, de dames van de commissie van toezicht en hoofden van scholen. Het le nummer van het programma was de „Huishoudschoolrevue", waarin alle leerkrachten werden besproken en bezongen over hun leervak ken en bijzonderheden. Hierna werd opgevoerd „De Prijsvraag", dit liet zien hoe een 2-tal teenagers die een prijsvraag had den gewonnen, een vliegreis naar en verblijf in Parijs beleefde. Zij raakten in moeilijkheden welke toch weer goed werden opgelost. Bij een bezoek aan een cabaret kreeg men een keur van artiesten te zien o.a. een neger zanggroep, Mexicaanse zang- en rithme groep, balletdanseres sen en de modeshow van huis „Dior" (al deze artiesten die tot grote dingen in staat waren wer den gespeeld door leerlingen). Een groots applaus beloonde de leerlingen in de beide programmanummers. Na de pauze werd het toneelstuk „Het Masker van Madagaskar" op een vlotte wijze uitgevoerd. Ook deze speelsters kregen vanuit de zaal een open doekje. De directrice en de leerkrachten hadden zeker geen moeite gespaard om van deze leerlingen-uitvoering iets groots te maken waarin zij volkomen zijn ge slaagd. HET EERSTE KIEVITSEI IN ONZE GEMEENTE GEVONDEN Woensdag was de heer H. Stoelinga er op uit getrokken om te trachten kievitseieren te vinden. In deze opzet slaagde hij, toch was het geluk hem deze dag niet gunstig gezind, wel vond hij een ei, maar helaas was het onder zijn voet aan stukken gegaan. Donderdag had hij meer sukses, na een tijdje de kievieten te hebben geobserveerd wist hij in welke richting hij moest zoeken. Reeds na korte tijd vond hij een nestje van 3 eieren, wat zeker voor de datum 25 maart een zeldzaamheid is te noe men. Het zal zeker niet vaak voorkomen dat zo vroeg reeds 3 eieren zijn gelegd. De heer Stoelinga had dit jaar zijn eerste zoek plaats gezocht in het weiland achter de Gemeente lijke Sportvelden. Het natuurvorsen zit de fam. Stoelinga wel in het bloed, zo was het vorig jaar zijn zoon die het eerste kievitsei in onze gemeente wist te vinden. Voor diegenen die ook nog eens kievitseieren gaan zoeken zou ik de wijsheid die mij door de heer Stoelinga is gegeven willen meegeven, wanneer 4 eieren in een nest liggen met de punten naar elkaar toe laat deze dan liggen, zij zijn dan zeker niet meer voor consumptie geschikt. Veel sukses bij het zoeken. ZONDAG 28 MAART 1965 Ned. Herv. Kerk 10.00 uur en 2.30 uurDs. P. J. Pennings. Geref. Kerk (Kerkdreef) 10.00 uur en 3.00 uur: Ds. M. van Dooren. Geref. Kerk (Pironstraat) 10.00 en 3.00 uur Ds. J. Firet van Scherpenzeel. Geref. Gemeente 10 en 2.30 uurde Heer J. C. van Moort van Capelle a.d. IJssel. 27.28 MAART Dokter Kats. De Belgische politie trof woensdag bij een rou- tineonderzoek in een leegstaande wagen, die ge parkeerd stond in dé Hellestraat aan de Belgisch- Nederlandse grens bij Sint Jansteen, 950 kilo boter aan. Verder vond de politie een mand met kraaie poten en een installatie om wegversperringen opzij te schuiven in de wagen. Van de eigenaar ont breekt ieder spoor. De politie stelt een onderzoek in. XXVe GENTSE FLORALIEN (24 april tot 3 mei 1965) Laatste berichten. Het Bestuur van de Gentse Floraliën deelt mede, dat de totale oppervlakte van de tentoonstelling werd uitgebreid tot 40.000 m2. De Universiteiten en de Hogere Scholen voor Tuinbouw hebben inmiddels hun medewerking toe gezegd zodat het mogelijk is geworden een weten schappelijke afdeling ten dienste te stellen van de bloemisten en de tuinbouw-architecten. Voor het eerst zal ook een wedstrijd plaatsvinden voor de mooiste bloemenstand. Het staat thans vast, dat de hiernavermelde landen vertegenwoor digd zullen zijn Nederland, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, Duitsland, Zwitserland, Dene marken, Spanje en Israël. Het aandeel van Nederland bestaat uit allerlei snijbloemende Franse tuinbouwers komen met een grote variëteit aan sierplanten uit het Zuiden en tuinprodukten uit de vallei van de Loire, Anjou en Il-de-Francede Engelse deelneming is gro tendeels gewijd aan de aanleg van tuinen en gras pleinen in de Duitse afdeling wordt een selectie van snijbloemen en camélia's tentoongesteld De nemarken komt met een verzameling, klimop achtige en andere sierplanten terwijl Italië een grote verscheidenheid aan heliotropen en exotische planten exposeert. De nieuwe deelnemers, n.l. Israël en Spanje, zullen zich onderscheiden met een unieke keus aan snijbloemen en diverse sier planten. Het ziet er dus naar uit, dat de buitenlandse af delingen tot de bijzonderste attracties van de Gentse Floraliën zullen behoren. NIEUWE EDITIES Brochure „Vakantie voor Allen in België - 1965" De nieuwe brochure „Vakantie voor Allen in België 1965" is verschenen. Zij geeft een uitge breid overzicht van de bestaande voordelige mo gelijkheden op het gebied van vervoer, logies en ontspanning en bevat talrijke dienstige inlichtingen voor al wie zijn vakantie op gezonde en oordeel kundige wijze wil besteden de lijst van de jeugdherbergen, natuurvrienden huizen, wandelhemen, vakantiehuizen en -centra de lijst van hotels en dergelijke inrichtingen waar tegen schappelijke prijzen, nl. van 110 tot en met 175 Bfrs volledig pension wordt aangeboden de reducties verleend door de Belgische Spoor wegen voor het vervoer in groepsverband. De brochure „Vakantie voor Allen in België - 1965" is gratis te verkrijgen bij het Nationaal Belgisch Verkeersbureau, Leidseplein 7 te A'dam. Ook de editie 1965 van het vouwblad „Camping- Caravanning" is gratis te verkrijgen bij het Na tionaal Belgisch Verkeersbureau, Leidseplein 7 te Amsterdam. Benevens een overzichtelijke kaart be vat dit document alle dienstige gegevens omtrent de 320 erkende kampeerterreinen die de door de Wet voorgeschreven exploitatievergunning hebben verkregen. BELANGRIJKE MEDEDELING betreffend het kamperen in België Bij het aanbreken van het toeristisch seizoen wordt eraan herinnerd, dat het kamperen in België onderworpen is aan de Wet van 23 maart 1954 en het Koninklijk Besluit van 23 december 1954. Krachtens dit besluit dienen de kampeerterreinen, die openbaar ter beschikking van de kampeerders worden gesteld of te hunnen behoeve zijn ingericht een vergunning te verkrijgen van de burgemeester op wiens grondgebied die terreinen gelegen zijn. Deze vergunning wordt slechts verleend wanneer de burgemeester heeft nagegaan of het kampeer terrein aan de gestelde eisen voldoet en na van de gezondheidsdienst gunstig advies te hebben ontvangen. Om op andere plaatsen te kamperen dan op die terreinen waarvoor een vergunning werd verleend, is de toestemming vereist van de eigenaar. Deze toestemming kan stilzwijgend worden verleend wanneer het verblijf niet langer dan 36 uren in beslag neemt. Voor een verblijf van meer dan 30 kampeerders voor een duur van tenminste 15 da gen dient men zich bij de burgemeester aan te bieden, tenminste 48 uren vóór het kamp wordt betrokken. Meer dan negenhonderd mannen en vrouwen hebben gesolliciteerd naar een overheidsfunktie op de maan. Nog dagelijks komen er brieven binnen van mensen, die zich aanbieden om een van de posten te bezetten die t.z.t. door de federale dienst voor de ruimtevaart in de Ver. Staten bezet zullen moeten worden.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1965 | | pagina 2