In memoriam Jhr. Mr. A. F. C. de Casembroot GEMEENTE AXEL JAAROVERZICHT OVER 1964 Frankering bij abonnement ZATERDAG 13 FEBRUARI 1965 79e Jaargang No. 20 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredaktie J. C. VINK. Redaktie en Administratie: Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK De heer De Casembroot werd 5 januari van dit jaar met een hartinfarct opgenomen in het gasthuis in Middelburg. Op 17 januari werd hij overgebracht naar het aca demisch ziekenhuis in Utrecht waar hij woensdag is overleden. BURGEMEESTER August Francois Charles de Casembroot werd geboren te Middelburg op 7 decem ber 1906. Na het gymnasium in zijn geboortestad te hebben afgelopen studeerde hij rechten aan de Utrechtse universiteit waar hij in 1931 het doctoraal examen deed. In juni 1932 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Westkapelle, welke functie hij vervulde tot 1 januari 1941. In december 1940 werd hij benoemd tot lid van gedeputeerde staten van Zeeland doch op 6 mei 1943 werd hij als zodanig door de bezetter ontslagen. COMMISSARIS Na de bevrijding werd jhr. De Casembroot belast met de waarneming van het ambt van Commissaris der Koningin. Hij werd algemeen adviseur van de militaire commissaris en vervolgens tot 1 oktober 1945 eerste-toegevoegd-officier bij het militaire commissariaat Zeeland. Na de opheffing van dit instituut was hij verbin dingsofficier van het militair gezag voor Zeeland benoorden de Westerschelde tot 1 december 1945. In februari 1946 werd hij opnieuw burgemeester van Westkapelle. Met ingang van 1 februari 1948 volgde jhr. mr. De Casembroot, jhr. my. J. W. Quarles van Ufford als Commissaris der Koningin in Zeeland op. De heer De Casembroot was commandeur in de orde van Oranje-Nassau en groot officier in de orde van verdienste van Italië. Jonkheer de Casembroot, onze Commissaris der Koningin, was een Zeeuw. Hij was Middelburg van geboorte, maar niet alleen daarom, hij was een man die de Zeeuwen begreep in al hun verschillen van levenswijze. Hij was een man voor wie men op Schouwen en Tholen door het vuur ging, maar hij was ook een man die in de harten van de Zeeuwsch-Vlamingen een bijzondere plaats innam. Wij herinneren ons nog goed zijn laatste bezoeken aan Axel, bij de viering van het 750-jarig bestaan van Axel als stad, toen jonkheer de Casembroot meerdere dagen naar Axel kwam, en enthousiast was voor de wijze waarop alles werd gevierd en waarbij hij ook zelf volop genoot van de Vlaamse geest waarin dit feit werd herdacht. Bij de 20-jarige herdenking van de bevrijding van Axel wilde de CommissaJris, ondanks zijn vele en drukke bezigheden, ook niet ontbreken, en naast de militaire evenementen, die altijd zijn bijzondere interesse hadden, wist hij zeer vlug ook in de kring van generaal Maczek en zijn staf een bijzondere plaats in te nemen door de belangstelling voor en zijn kennis van de gang van zaken ten tijde van de bevrijding, en zeker niet in het minst door zijn bijzondere interesse voor de sociale positie en de wijze waarop deze Polen thans in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Wanneer, aldus de Commissaris, hier geholpen moet worden, wil ik persoonlijk bij de eersten zijn om deze mensen te helpen, en neemt U dan maar kontakt met mij op. Wij hebben hier maar een paar voorbeelden genoemd van neven-aktiviteiten van jhr. de Casembroot. Het zou ons te ver voeren om uit zijn bestuursbeleid voor Zeeland veel van zijn werk te memoreren. Hij was een man die dag en nacht al zijn krachten 'heeft ingezet voor de vooruitgang van Zeeland, een man die ook bijzonder boos kon zijn indien bleek dat men Zeeland als een wat achtergebleven gebied beschouwde, of geen kennis droeg van de provincie waaraan hij zijn leven wijdde. Een man die in moeilijke en goede tijden voor honderd procent en meer voor Zeeland klaar stond in de bezetting, na de bevrijding, en ook weer ten tijde van de watersnoodramp in 1953. Zijn heengaan betekent een groot verlies voor Zeeland. Zijn opvolger krijgt een bijzonder zware taak het is welhaast onmogelijk de liefde en de werkkracht van jhr. de Casembroot voor zijn provincie te evenaren. Provinciale Staten van Zeeland kwamen vrijdagochtend om 11 uur in bijzondere zitting bijeen ter nagedachtenis van hun voorzitter. Op vele plaatsen - en ook ter gemeentesecretarie van Axel - ligt een condoleance register. In Axel was en is de secretarie voor het tekenen van dit register opengesteld op vrijdag 12 februari en op maandag 15 februari van 9.00- 17.45 uur. HET GLINSTERENDE SPEELGOED VAN SIR WINSTON CHURCHILL Sir Winston Churchill's overlijden heeft wellicht nog meer pennen in beweging gebracht dan tijdens zijn leven reeds het geval was. Gelijk George Bernard Shaw, heeft hij gedurende zijn gehele leven, velen die van hem afhankelijk waren, verrast met zijn vlijmscherpe opmerkingen en geesti ge woordspelingen, die vooral tijdens de oorlogsjaren de mensheid wakker schud den. „Zij zijn het glinsterende speelgoed van de geschiedenis" vond de man, die terecht in het februari-nummer van „Het Beste" de man van de eeuw wordt ge noemd. Een goed voorbeeld hiervan is de volgen de anekdote. „In München stelde iemand zich aan mij voor: Herr Hanfstangl, een gunsteling van de Führer. In uitstekend Engels gaf hij een zeer interessante uiteenzetting van Hitiers aktiviteiten. Hij zei, dat ik beslist eens met de Führer kennis moest maken; hij kwam elke dag om vijf uur in het ho tel. Ik vroeg: Waarom is uw leider toch zo gebeten op de Joden? Niemand kan toch iets aan zijn geboorte veranderen? Dat heeft hij vast aan Hitier overge bracht, want de volgende dag kwam hij me vertellen dat de Führer die middag niet in het hotel zou zijn. Zo heeft Hitier zijn enige kans om met mij kennis te ma ken verspeeld" aldus Sir Winston. Premier Chamberlain zette intussen zijn vredespogingen voort. Hij ontmoette Hit- Ier in München en Tsjechoslowakije werd opgeofferd aan zijn politiek van toegeef lijkheid. Chamberlain keerde naar Enge land terug en werd door een juichende menigte begroet „Vrede met.ere... vrede voor onze dagen", verklaarde hij. In het Lagerhuis stond Churchill op onder honend gejoel. „Ik zal beginnen met uit te spreken wat iedereen graag zou nege ren, maar wat niettemin geconstateerd moet worden, namelijk dat wij een totale, onverbloemde nederlaag hebben gele den." Hij was genoodzaakt enige tijd te wach ten, tot het rumoer was bedaard. Onver saagd ging hij voort: „Ik misgun ons trou we moedige volk die spontane uitbarsting van vreugde niet, maar zij moet de waar heid weten. Zij moet weten, dat wij een nederlaag hebben geleden zonder oorlog te hebben gevoerd. En ik denk, dat het hiermee zal eindigen. Dit is nog maar het begin, de eerste teug, het eerste voor proefje van de bittere kelk, die ons jaar op jaar zal worden aangeboden, tenzij wij onze morele gezondheid en strijdvaardig heid volledig terugkrijgen en herrijzen en als vanouds ons opmaken om de vrijheid te verdedigen." SAMEN MET HET NOODLOT Toen de nazi's in het voorjaar van 1940 Noorwegen aanvielen, stond in het par lement Leopold Amery, een van Chur chill's oudste vrienden, op en herhaalde tegen Chamberlain het vreselijk bevel van Cromwell: „Ge hebt hier te lang ge zeten voor uw verdiensten. Ga heen, zeg ik, bij ons hebt ge afgedaan. In Gods naam, ga!" En to kwam Churchill eindelijk, na 40 jaar in het Lagerhuis, aan de macht. „Toen ik omstreeks drie uur 's morgens naar bed ging", aldus Sir Winston, „was ik mij bewust van een diep gevoel van op luchting. Eindelijk had ik gezag om over het gehele toneel leiding te geven. Ik ge voelde mij alsof het Noodlot naast mij ging en mijn gehele voorafgaande leven slechts een voorbereiding was geweest voor dit uur en voor deze vuurproef..." SANERINGEN OUDEWIJK EN OMGEVING. Voor de sanering van de Oudewijk en om geving werd uitgegeven tot en met 31 december 1964 333.502,09 tot en met 31 december 1963 314.176,62 In 1964 uitgegeven 19.325,47 In totaal zijn in dit gebied aan te kopen 115 percelen (gebouwd en ongebouwd). In totaal zijn in dit gebied aangekocht tot op he den 107 percelen, zodat 8 percelen alsnog aangekocht moeten worden. In verband met de diverse saneringsplan nen en overigens wegens ongeschiktheid voor verdere bewoning werden in totaal t.a.v. 11 woningen sloopvergunningen afgegeven. UITBREIDINGSPLANNEN Vastgesteld werd het struktuurplan voor de algehele ontwikkeling van Axel, en een conserveringsverordening betreffende een ge deelte van de kom. In voorbereiding zijn 1. een herziening van de uitbreidingsplannen oost en west 2. een plan voor de ontwikkeling van het stadscentrum 3. een plan voor een droog bedrijfs- en in dustrieterrein 4. de uitbreidingsplannen „Spui" en „Sas sing"; 5. een uitbreidingsplan Noordpolder 6. een partiële regeling bebouwde kom. EXPLOITATIEPLANNEN Vastgesteld werden een besluit tot herzie ning van de uitgifteprijs van de gronden in het uitbreidingsplan Noord II en de gekombi- neerde exploitatieplannen Nieuw Oost en Nieuw West. AAN- EN VERKOPEN VAN BOUWGROND EN PANDEN In 1964 werden de volgende aan- en ver kopen, waartoe de Raad heeft besloten, ge realiseerd Aankopen Saneringsplan Oudewijk e.o.: 3 panden 16.546,- Plan West totale oppervl. 18086 m2 208.221,50 Plan Oost totale oppervlakte 3153 m2 19.581,10 Diversen Walstraat 34, Gentsevaartstraat en Buitenweg 28 76.800, - Verkopen: Bouwgrond plan West totale oppervl. 200 m2 4.000, plan Oost totale oppervl. 16411 m2 204.679,- Diversen totale oppervl. 577 m2 4.636, plan Kleine Noordpolder totale oppervl. 16802 m2 120.880,- ONDERWIJS De bouw van een gymnastieklokaal bij de openbare lagere school werd aanbesteed. In middels werden voorbereidingen getroffen om met de bouw te beginnen. Gehoopt wordt dat thans binnen afzienbare tijd met de bouw van een nieuwe technische school en een nieuwe Chr. school zal kunnen worden begonnen. KAPITAALSWERKEN In een summiere opsomming zijn te noe men - Reconstruktie van de openbare verlichting in plan Oost-oud en plan West-oud - Reconstructie van de openbare verlichting in de traverse Zeestraat - Oranjestraat - Kerkdreef - Stationsstraat; - Nieuwe hogedruk-nevelspuit t.b.v. de brandweer - Aankoop gebouwen en terreinen aan de Singelweg-Julianastraat t.b.v. de dienst Gemeentewerken en verbetering daarvan - Algehele vernieuwing van de straat- en huisnummeraanduiding - Vernieuwing huistelefooninstallatie van het stadhuis - Baansverdubbeling in de rijksweg Axelse Sassing - Axel (vervolg op pag. 3) AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent. Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen 1,75, Buitenland 2, ADVERTENTIEPRIJS10 cent per m.m. Bij kontrakten belangrijke reduktie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine Advertentiën 1 - 5 regels ƒ1,— iedere regel meer 12 cent extra. In het academisch ziekenhuis te Utrecht is woensdagmiddag op 58-jarige leeftijd overleden jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1965 | | pagina 1