ECONOMISCHE SAMENWERKING LANGS DE SCHELDFSTDniiFN Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 31 AUGUSTUS 1963 77e Jaargang No. 47 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS t Lotic nummers 10 Kwartaal - abonnement Aatl bénnen de kom 1.25. Andere plasties 1.75, 1 Buitenland 2. Hoofdredaktie J. C VINK. Redaktle en AdministratieAxel, Markt 12. tel 0 1155 - 646. postbus 16 Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. G VINK a ADVERTENTIEPRIJS10 cent per Bq kontrak ten belangrijke reduktie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per Kleine Advertentiên 1-5 regels 1,— Iedere regel meer 12 cent extra. Wil het Midden- en Kleinbedrijf zich in de toekomst kunnen handhaven, dan zal het zijn kracht, meer dan tot nu toe is gebeurd, moeten zoeken in samenwerking. Samenwerking op economisch terrein is mogelijk in velerlei vorm en op verschillend terrein. Economische samenwerking moet dan ook niet beperkt blijven, tot de klassieke vormen van samenwerking, zoals inkoop combinaties e.d., doch men zal ook moeten streven naar meer moderne uitingen van samengaan, zelfs over de branche-gren zen heen. Gelukkig zijn er al enige ini tiatieven genomen en zelfs gerealiseerd. dernemers mogelijkheden genoeg om de gewenste voorlichting te verkrijgen. In het algemeen stellen wij, dat het voor iedere ondernemer, zowel in de detail handel als het ambacht en de dienstver lenende sector, zonder meer duidelijk moet zijn, dat samenbundeling van krachten „macht" betekent. Bij gezamenlijke massale inkoop, kunnen lagere inkoopprijzen worden be dongen. Gezamenlijke reklame-akties kun nen veel grootser worden opgezet dan in dividueel en daardoor meer effekt sorte ren. Gezamenlijk opereren maakt het mo gelijk specialisten aan te trekken, waar- Hierbij attenderen we op het winkelcen- door meer kans op sukses ontstaat. trum „De Crabbehof" te Dordrecht, een belangrijk initiatief van een aantal Dordt- se middenstanders, en op de Maatschappij tot exploitatie van het Zeebad Breskens. Breskens, dat industrie-arm is geworden, wil door het aantrekken van toeristen, men is daarin al voor een goed deel ge slaagd een nieuwe bron van inkomsten opbouwen. Niettegenstaande deze resultaten, me nen wij er goed aan te doen, aan econo mische samenwerking in het midden- en kleinbedrijf enige aandacht te besteden. Wellicht ter overtuiging van een aantal twijfelaars. Wij stellen hierbij nadrukkelijk voorop, dat wij geen enkele vorm van samenwer king in het bijzonder aanbevelen. Iedere geïnteresseerde ondernemer zal er goed aan doen, nauwgezet na te gaan, met in schakeling van deskundigen, die hij bij zijn organisatie en/of bij de rijksmidden- standsvoorlichtingsdienst kan vinden, wat in zijn geval de beste oplossing zou kun nen zijn. Uiteraard blijft nadien de ver antwoordelijke beslissing altijd aan de on dernemer voorbehouden. Overwegingen met betrekking tot het geheel of gedeeltelijk prijsgeven van zijn zelfstandigheid, zullen bij het nemen van een beslissing zeker een belangrijke rol moeten spelen. Wij menen, dat voor zover economische samenwerking leidt tot handhaving en ver betering van de positie van de midden stand in het algemeen, en van de betrok ken ondernemer in het bijzonder, men po sitief kan staan tegenover economische samenwerking. Wij hebben eens gelezen, dat econo mische samenwerking is begonnen in de crisistijd van de dertiger jaren. Het is dus ook hier, zoals bij zovele andere zaken, dat bijzondere (nood)-omstandigheden dwingen tot prestaties, die voordien voor onmogelijk werden gehouden. Er is nu weliswaar geen sprake van een crisis-tijd, doch wèl moet erop gewezen worden, dat de tijd van sleur en afwach ten voorbij is. De middenstand zal, door velen is daar op al gewezen, alle zeilen moeten bijzet ten, om geen terrein te verliezen. Op de ontwikkelingen in de laatste jaren behoe ven we hierbij niet in te gaan. Die zijn aan iedere ondernemer, ook in het midden- en kleinbedrijf, bekend. Doel. Het doel van economische samenwer king is, het verkrijgen van economische voordelen voor de samenwerkende onder nemers. Oorspronkelijk ging het erom de concurrentie van de middenstands-onder nemers t.o.v. de andere bedrijfsvorm te behouden en/of te versterken. Nadien werd economische samenwerking ook aan gegaan, tot verbetering van de bedrijfs resultaten van de individuele ondernemer. Al samenwerkende, kan men grotere pro jecten onder handen nemen zonder dat men zijn zelfstandigheid geheel prijsgeeft. Hoe samenwerken Zoals hiervoor reeds vermeld, kan er op verschillend gebied en in velerlei vorm worden samengewerkt. Bijvoorbeeld op het terrein van de inkoop, de verkoop, de produktie, de reklame, de financiering enz. Het zou ons te ver voeren op ieder van deze vormen uitvoerig in te gaan. Bo vendien zijn er voor belangstellende on- Samenwerkingskrediet. De rijksoverheid vindt samenwerking belangrijk. Daarom is door haar een „kre diet voor economische samenwerking" in het leven geroepen. De garantie die de overheid voor dit krediet geeft, maakt het mogelijk, dat samenwerkende onderne mers een rationelere bedrijfsopzet kunnen financieren. Dit samenwerkingskrediet kan zowel dienen voor financiering van investeringen (bv. aanschaffing van ma chines, uitbreiding van bedrijfsruimte etc.) als voor het verstrekken van bedrijfskapi taal, (bv. ter financiering van voorraden en vorderingen). De kredietverstrekking moet in een redelijke verhouding staan tot het door de aanvragers reeds in hun on dernemingen geïnvesteerde eigen of op lange termijn aangetrokken vreemd geld. Enig kapitaal moet'dus reeds ter beschik king staan, hetgeen dan kan dienen tot deelname in de financiering, of tot het stellen van zekerheid. Aan het „econo misch samenwerkingscrediet" is geen li miet gesteld. De looptijd bedraagt maxi maal 10 jaar. De gebruikelijke debetrente en omzetprovisie worden aan de krediet nemers in rekening gebracht. Het krediet Samenwerkende producenten, het is hiervoor reeds gezegd, kunnen grotere projecten onder handen nemen dan ieder van de deelnemers afzonderlijk. Een zeer belangrijke vorm van samen werken willen wij niet onvermeld laten, nl. „bedrijfsvergelijking". Hierbij gaat het erom, dat een aantal branchegenoten in clubverband op geregelde tijden bijeen komt, en dan bedrijfseconomische ervarin- gen en cijfers uitwisselt. Zon discussie fanb9 een van de kantoren van de Neder- is voor ieder van de deelnemers zeer leer zaam. 'n Konklusie mag dus zijn, dat econo mische samenwerking het de midden stands-ondernemers mogelijk maakt de voordelen van het grootbedrijf binnen hun bereik te brengen, zonder verlies van de voordelen aan hun eigen bedrijfsvorm verbonden. landse Middenstandsbank N.V. worden aangevraagd. De gekozen vorm van sa menwerking moet tevoren door de Mi nister van Economische Zaken zijn goed gekeurd. Dit overzicht is niet volledig. Het bevat echter voldoende gegevens voor een eerste gedachten bepaling. Honderd jaar Burgerweeshuis te Zierikzee. Zaterdag j.l. was het juist honderd jaar geleden, dat het huidige burgerweeshuis te Zierikzee voor de verpleging van wezen werd geopend. Op zichzelf is de hon derdste verjaardag van een gebouw niets bijzonders. Iets anders wordt het als men weet, hier met een tehuis te doen te heb ben voor wezen, een instelling die de te genwoordige tijd met al haar sociale voor zieningen steeds minder kent. Ook in het Zierikzeese weeshuis wor den geen wezen meer verpleegd. Enkele jaren geleden trok de laatste weesvader met zijn vrouw uit het huis weg toen hij 65 jaar werd. Zij hadden er reeds enkele jaren daarvoor gewoond zonder nog we zen in hun huis te hebben. Een goede be stemming voor het gebouw was niet snel te vinden. Het kunstenaarsechtpaar Ad Braat-Voorhuis bleek bereid het huis te gaan bewonen, zodat het pand in dienst van de kunst kon worden gebruikt. Op het ogenblik is er een tentoonstel ling ingericht van schilderijen van 17e eeuwse meesters waarop zeer kostbare werken zijn geëxposeerd. Bij gelegenheid van het jubileum kon iedereen op zaterdag gratis een bezoek brengen aan de tentoon stelling waarbij tevens kon worden be zichtigd het pronkjuweel van het wees huis de regentenkamer, bekleed met het nog niet zo lang geleden geheel gerestau reerde goudleren behang. Van deze ge legenheid werd druk gebruik gemaakt. Zeeuwse fruithandel komt slecht op gang. Het wil met de fruitafzet tot nog toe niet zo best vlotten. Voor een goede prui- menverkoop treedt het koude en slechte weer als spelbreker op, terwijl bij de afzet van hard fruit het gemis van export stimulansen wordt gevoeld. De gehele handel heeft dan ook een ongeanimeerd karakter niet dalende prijzen waarbij de pruimen deze week zelfs een vooroorlogs niveau bereikten. Voor het harde fruit trad deze week eveneens een forse daling in prijs op, waarbij vooral de wat mindere kwaliteiten eveneens op nauwelijks lonend niveau zijn gekomen. Nu men met de prui- menpluk in het hartje van de oogst is be land, doet het slechte weer tevens geen goed aan de kwaliteit. Ook bij de pluk van hard fruit wordt door het ongunstige weer met zijn vele regens een rem op de werkzaamheden gezet. Onderzeeboot O 24 wordt ges'oopt in Vlissingen. De onderzeeboot O 24 vroeger be kend onder de naam „Dolfijn" zal in Vlissingen aan zijn einde komen. Bij het schroot- en sloopbedrijf, de N.V. Nimeta, aan de binnenhaven, zal de roem ruchte „Dolfijn" worden gesloopt. Met name door operaties in de Middel landse Zee verwierf deze onderzeeboot in de jongste wereldoorlog bekendheid. De N.V. Nimeta vestigde zich onge veer een jaar geleden in Vlissingen, aan vankelijk alleen als schrootbedrijf, maar nu legt dit bedrijf zich ook toe op de sloop. Aanstaande maandag begint V eilig-V erkeersactie in provincie Zeeland. De Zeeuwse afdeling van het Verbond voor Veilig Verkeer gaat een groot scheepse propaganda-actie beginnen. Van 2 september tot 25 oktober en misschien zelfs nog daarna, zullen geluidswagens en mobiele teststations de gemeenten komen bezoeken. Maandag aanstaande begint de actie in St.-Annaland. Daarna komen Tholen en Oud-Vossemeer aan de beurt en vervolgens zullen de Bevelanden wor den „bewerkt". Op 2 oktober wordt er in Middelburg een veilig-verkeers-actie gehouden. Loos a'arm te Tilburg Terneuzenaar te water.... Een vertegenwoordiger uit Terneuzen heeft maandagavond in Tilburg voor de nodige consternatie gezorgd. Op het hoofdkantoor van de Tilburgse politie kwam een telefonische alarmkreet binnen auto te water met vier inzitten den. Onmiddellijk snelden politie, brand weer en G.G.D. met loeiende sirenes naar het Wilhelminakanaal nabij de Pelgrims weg, waar reeds veel publiek was samen geschoold. Toen de politie door de men senmenigte was gedrongen, zag zij inder daad een auto met vier inzittenden in het water. Van gevaar was echter geen sprake, de „auto" gleed keurig met alle boord- lichten aan door het water. Het betrof hier een onaangekondigde demonstratie van een amfibie-auto. De Terneuzenaar was even tevoren ongezien via de glijbaan van een nabijgelegen botenhuis in het wa ter gegleden... Ruilverkaveling Canisvliet. Terwijl de oogstwerkzaamheden nog in volle gang zijn, beraden de boeren zich weer omtrent de gewassen die zij voor het oogstjaar 1964 zullen zaaien en welke op pervlakte zij per gewas zullen gebruiken. Zo is het ook met het cultuurtechnisch werk dat volgend jaar uitgevoerd zal wor den. De plaatselijke commissie Ruilverkave ling Canisvliet maakt thans reeds haar plannen voor 1964. Het is duidelijk dat de plannen van de boeren en die van de ruilverkavelings commissie nauw aan elkaar verbonden zijn. Zo zal men bijvoorbeeld in het alge meen geen gewassen kunnen verbouwen op een perceel waar vóór augustus vol gend jaar cultuurtechnische werken wor den uitgevoerd. Dit kan echter nog wel op een perceel waar dit werk pas in het najaar van volgend jaar begint. Doch dan zal men een vroeg gewas moeten kiezen. Op een ander perceel zal het cultuurtech nisch werk in februari a.s. klaar komen. Er kan dan geen wintergewas maar wel een zomergewas ingezaaid worden. Iedere grondgebruiker, die iets te maken krijgt met enige belemmering in zijn ye- wassenkeuze door cultuurtechnisch werk, krijgt volgende maand een oproep thuis om op een zitting te verschijnen, waar de moeilijkheden en mogelijkheden voor zijn bedrijf duidelijk zullen worden aangege ven. Verder wijst de commissie erop, dat iedere grondgebruiker de verplichting heeft om aan de plaatselijke commissie toestemming te vragen voor het scheuren van weiland, inzaaien, fruit inplanten, verbouw van meerjarige gewassen, zoals op contract en andere bijzondere teelten. Mosselkwekers vragen verwaterproef in Zeeland. Gistermorgen is te Goes een verga dering gehouden van betrokkenen bij de mosselcultuur. Ter vergadering is besloten zich tot Gedeputeerde Staten van Zeeland te wen den met het verzoek bij de minister aan te dringen op het doen van een proef voor het kunstmatig verwateren van mosselen in de Zeeuwse wateren. Doordat het visserijlaboratorium in We- meldinge wordt verplaatst naar het Wad denzeegebied, bestaat in kringen van de mosselkwekers ongerustheid dat dit zou kunnen leiden tot een afzien van het on derzoek naar de moqelijkheid om mossel- verwatering voor Zeeland te behouden. Na de afsluiting van de Oosterschelde zal het niet mogelijk zijn in de Zeeuwse wa teren de mosselen te verwateren. De kwe kers willen nu bij de ministers aandringen om althans de proef voor het verwateren in Zeeland te doen plaatsvinden. Schijnbare tegenstrijdigheid Zee'ands economie groeit, bevolkingsaantal niet. De lijn van Zeelands ontwikkeling wijst volgens het jaarverslag van het ETI voor Zeeland over 1962 in de richting van een expanderende economie, waartegen over de natuurlijke groei op de duur ech ter in gebreke zal blijven. De schijnbare tegenstrijdigheid tussen economische groei en achterblijvende bevolking wordt vol gens het jaarverslag verklaard door de toenemende verandering van de Zeeuwse bevolking. Het geboorteoverschot liep te rug tot 2400. De sterftecijfers liggen in Zeeland hoger dan het landelijk gemid delde. Er was nog steeds een vertrekover- schot, al beweegt dit zich in dalende rich ting. De expansie in de industriële ontwik keling zette zich voort in 1962. Eind 1961 meldde het ETI, dat er zich in de twee en een half jaar, dat Zeeland probleem gebied was, 16 industrieën hadden ge vestigd, of zich voor vestiging hadden aangemeld, waarin op korte termijn 1150 mannen en op iets langere termijn 2400 mannen tewerk gesteld zouden kunnen worden. In de looo van 1962 werden hieraan 11 industrieën toegevoegd met op korte en langere termijn resp. 400 en 1200 mannelijke werknemers. AXELSE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1963 | | pagina 1