LANGS DE SCHELDESTROMEN STEMT CHRISTELIJK HISTORISCHE UNIE Frankering bij abonnementAXEL ZATERDAG 11 MEI 1963 77c Jaargang rió. 32 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG Hoofdredaktie J. C. VINK. Redaktle en Administratie Axel. Markt 12, tel. 0 1155 - 646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. G. VINK TOERISTISCHE WESTERSCHELDE-ROUTE GEOPEND. In tegenwoordigheid van een groot aan tal autoriteiten, onder wie de kommissaris van de Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, is woensdag in hotel Britannia te Vlissingen de Wester- schelderoute officieel geopend. De ANWB beoogt met het tot stand brengen van de van speciale wegwijzers voorziene toeris tische routes de Westerschelderoute is de zesde in een serie van vijftien uit breiding te geven aan de mogelijkheden voor weekendtoerisme. De route is omschreven in een folder, waarin hotels, picknickplaatsen, beziens waardigheden enz. staan vermeld. De Westerschelderoute voert over rusti-, ge wegen en door de fraaie delen van Zuid Beveland en Zeeuwsch-Vlaanderen en is 190 km. lang. Nieuwe ontworpen wegwij zers geven de route aan. De kommissarie van de Koningin wees er in zijn welkomstwoord op dat de Wes terschelderoute met zeer veel zorg is uit gekozen en tegemoet zal komen aan de wens dat er meer belangstelling voor Zee land wordt gewekt. De- heer A. Blankert, hoofddirekteur van de ANWB, die na de kommissarie van de Koningin het woord voerde zei o.m. dat Zeeland nog maar aan het begin staat van een enorme toeristische ontwikkeling. Hij voorzag, dat met de afsluiting van de zee gaten Zeeland straks als het ware één groot watersportgebied zal zijn.. Maar ook het Zeeuwse landschap heeft zijn aan trekkelijkheid en omdat te weinigen daar mee bekend zijn, is de Westerschelderoute ontworpen, aldus de heer Blankert. Jhr. mr. T. A. J. M. Schorer, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland en voor zitter van de Provinciale Zeeuwse rekreatie kommissie opende daarna aan de Prins Hendrikweg te Vlissingen officieel de route door het vastschroeven van de laatste wegwijzer. De in het vouwblad beschreven toeris tische rondrit, die bewegwijzerd is met speciale borden (men kan er o.a. een zien op het kruispunt Zeestraat—Kanaalkade) is bedoeld om te genieten van aantrekke lijke wegen in een mooie streek en om op gemakkelijke wijze een aantal langs de rondrit gelegen bezienswaardgiheden te bezoeken. Wanneer wij in Vlissingen beginnend, de gehele route volgen, vinden wij achter eenvolgens vermeld: Vlissingen met di verse bezienswaardigheden, dan overvaren naar Breskens (met beklimmen van de vuurtoren) onder langs de duinen naar Cadzand en Retranchement (een apart in legvel vermeldt de route voor een wande ling van Cadzand-haven naar Knokke, heen via de landzijde, terug langs het strand) vervolgens naar Sluis - St. Anna ter Muiden - Aardenburg - Costburg - IJzendijke - Biervliet - door de Braakman polder naar Philippine, via Sluiskil naar Axel en Hulst (hierbij is een wandeling om het Groot-Eiland vermeld) van Hulst naar Kruispolderhaven en dan naar Perk- polder, waar Zeeuwsch-Vlaanderen weer wordt verlaten en een route volgt van Kruiningen naar Yerseke, Wemeldinge, Kapelle, Kloetinge en Goes en dan door de zak van Zuid-Beveland, Nisse, Borssele, Ritthem, naar Oost-Souburg, daarna dan Vlissingen weer het eindpunt vormt. Praktisch is dat de kaart geen begin- of eindpunt vermeldt. Op een in grijs gehou den kaart van Zeeland is de gehele route, die een gesloten geheel vormt, in rode lijn aangegeven, terwijl alle plaatsen in de juiste volgorde staan beschreven. Men kan dus op elk willekeurig punt van de route beginnen en deze daarna geheel of gedeeltelijk volgen. Een alfabetische lijst van ANWB-be- drijven besluit het geheel. De ANWB heeft met deze uitgave stellig een flinke bijdrage geleverd voor de bevordering van het toerisme in onze streek. Het stemt stellig tot voldoening dat een en ander si gebeurd in overleg met de VVV's. Wij verklappen wel geen ge heim dat het al jaren een wensdroom van de Zeeuwsch-Vlaamse VW's is geweest dat iets dergelijks tot stand zoy komen. Brandkastkraak in Goes buit 800,— In de nacht van zaterdag op zondag is voor een bedrag van ongeveer 800 gestolen uit de goederenloods van Van Gend en Loos in Goes. Het geld was afkomstig uit een brand kast die door de inbreker(s) op een wa gentje uit het kantoor werd gesleept en in een ander deel van de loods werd open gescheurd. Ook een schrijfbureau werd bij het openbreken zwaar beschadigd. Van de daders ontbreekt tot nu toe elk spoor. Bisamratten in zwembad gevangen. In het in aanbouw zijnde en binnenkort te openen zwembad aan de voormalige „Oesterputten" te Terneuzen zijn vorige week twee bisamratten gevangen Dat men in Terneuzen wel zeer aktief is op dit gebied bewijst het feit, dat de laatste anderhalf jaar reeds acht bisam ratten werden gevangen. De jongste vangst werd gedaan door een opzichter en een jeugdige inwoner van Terneuzen. Roode-Kruiswedstrijden in Goes en Vlissingen, De helpstersploegen van Terneuzen, Goes, Middelburg en Souburg en de hel- persploegen van Krabbendijke, Axel (A), Souburg (B) en Arnemuiden (A), zullen op 15 juni a.s. in de gewestelijke Roode Kruiswedstrijden in Goes strijden om de „Zeeuwse titel". Dit is zaterdag uitge maakt in „De Prins van Oranje" te Goes en in het „Scheldekwartier" te Vlissingen, waar een groot aantal helpsters- en hel- persploegen aan de selektiewedstrijden deelnamen. Zowel in Vlissingen als in Goes kregen de dames en de heren dezelfde opdracht te vervullen. De dames moesten in een geënscèneerd verpleegtehuis twee „pa tiënten" in een „diensttijd" van twnitig minuten helpen, waarmee zij een% typisch „vrouwenwerk" te behandelen kregen. De opgave bij de heren kwam ongeveer hierop neerbij verbouwingswerkzaam heden aan een winkelpand had zich een instorting voorgedaan, waarbij een elektri- ciën en een timmerman werden gewond. Binnen een kwartier moest in dit geval aan de slachtoffers hulp worden verleend. De uitslagen waren Vlissingen dames 1. Middelburg 371 punten (maximaal te behalen 435); 2. Souburg 343; 3. Axel 3(10 4. Vlissingen 308 5. Sluikil 195 6. Koudekerke 176. heren 1. Souburg B 66 punten m(aimaal te behalen 85); 2. Arnemuiden A 65 3. Arnemuiden B 64 4. Oostburg B 62. Goes dames 1. Terneuzen 300 punten (maximaal te behalen 305); 2. Goes (kcmbinatie van 2 Goese en 2 Borsselse helpsters) 255 3. Zierikzee B 245 4. Zierikzee A 200 5. Krabbendijke 176. heren 1. Krabbendijke 76 punten (maxi maal 100); 2. AxelA 71 3. Zierikzee 66 4. Axel B 65 5. Goes A 65 6. Goes B 54 7. Kapelle 36. Olifantstand voor museum Zierikzee Het Zierikzees museum bezit sinds en kele dagen een volgroeide olifantstand uit een bijzonder grijs verleden. Schipper A. Pekaar uit Yerseke heeft de zeldzame vondst met zijn netten opgediept uit de Roompot bij Wissenkerke. De visserijoo'i- tie op de Zeeuwse stromen ontfermde zich over het zware stuk kaakbeen, waarin dc tand nog was gevat en deponeerde het bij AXEL heeft gebrek aan PENSIONRUIMTE. Het zal wellicht zeer velen in Axel niet bekend zijn het is nog al eens zo, dat men in eigen plaats de mogelijkheden on derschat maar er is veel toeristische be langstelling voor Axel. Velen in de stad wensen rust en genieten van de natuur in hun vrije tijd. En niet iedereen is een even enthousiast zonne-aanbidder of zwem- enthousiast. Er komen dan ook bij de Axelse VW regelmatig aanvragen binnen om vakantie huisjes, kamers of pension in onze ge meente. Het doet de WV daarom leed, dat zij vele toeristen de hiervoor mede door de stelselmatig gevoerde propaganda voor een bezoek aan onze streek ge ïnteresseerd zijn, teleur moet stellen en wel af moet wijzen of door moet sturen naar andere gemeenten. De VVV wil daarom nu trachten hier aan iets te deen en zij heeft de direkteur van de Provinciale VVV, de heer G. W. Oskamp uitgenodigd om a.s. donderdag avond om 8 uur in de Stadsherberg een causerie te houden en vragen te beant woorden die verband houden met dit on- derwerp. Velen uit onze plaats die in de week ends of in de vakantietijd Cadzand, Groe- de en omgeving bezoeken hebben stellig al kunnen konstateren welk een vlucht daar het toeristenverblijf heeft genomen. Zover zijn wij in Axel nog niet, maar dat met het verlenen van pension of het ver huren van kamers ook hier een toeristisch belang gediend wordt en laten wij het ook even zakelijk zien voor de betrok kenen een mcoie bijverdienste kan wor den verkregen, staat wel vast. Wanneer U dus hiervoor iets voelt, geef dan gevolg aan de oproep elders in dit blad en kom a.s. donderdagavond eens rustig praten en informeren hoe hier voor U persoonlijk iets valt te bereiken. stadsarchivaris P. van Beveren van Zierik zee. Deze identificeerde de tand met 24 pla ten en kwam tot de conclusie, dat deze af komstig moet zijn van een zogenaamde archidiskodon meridionalis uit de vroegste periode van het pleistoceen, het zoge naamde tiglien. Gerekend wordt een mil joen jaren geleden, toen Nederland zich in een zeer warm klimaat bevond. Uit die tijd zijn vele fossiele zoogdierresten ge vonden. Mannen gevraagd. Vele handen maken licht werk. Het comité, dat de optocht ter gelegenheid van Axel-750 jaar voorbereidt, kan nog vele handen gebruiken. Er is nog een hele „optocht" werkzaamheden. Het manne lijk deel van de bevolking zal dan ook worden gevraagd om medewerking te verlenen. De dames doen al het nodige, maar mannen kan men beslist nog meer hebben. Jongens en mannen die graag de handen uit de mouw steken voor Axels feest, kunnen terecht bij de heer M. Jan sen, Bankertstraat 15 te Axel. Mr. BEERNINCK ZIJ DIE GEBRUIK WENSEN TE MAKEN VAN EEN AUTO OP 15 MEI, KUNNEN ZICH OPGEVEN BIJ DE BEKENDE ADRESSEN. AXELSE COURANT ABONNEMENTSPRIJS I Lorae nummers 10 Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1.25. Andere plaatsen 1.75, v Buitenland 2, ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per olb, Bl] kontrakten belangrijke reduktle. Ingezonden Mededelingen 30 cent per hi e. Kleine Advertenbên 1-5 regals f U— tedere regel meer 12 cent extra. 17 MEI 1963 AXEL 750 JAAR STAD (Knip uit en bewaar het tot volgende week) Meerdere malen hebben wij al een beroep op U gedaan om op 17 mei 1963 MET GULLE HAND te geven en de dames, die bij U aankloppen niet teleur te stellen. U zult zich misschien hebben afgevraagd „Wat gaat er tijdens de feestweek gebeuren „Koop ik geen „kat in de zak" Let op, hieronder volgt een beknopt overzicht. ALGEMEEN. Versierde straten, braderie, lunapark. Klankbeeld met dia-vertoning over Axel. Foto-tentoonstelling „Zie God's Schepping". Rijkspolitietentoonstelling „Raad en Daad Verlichting van de Kleine kreek met omgeving, van diverse gebouwen, waaronder de watertoren. Een wagenspel op verschillende avonden. ZATERDAG 22 JUNI 1963. Aankondiging van het feest. Oplaten balonnen door de schooljeugd met daar aan verbonden wedstrijd. Gymnastiekuitvoering. Feestmarkt met standwerkersconcours. Roode Kruis-wandeltochten met défilé door de Axelse verenigingen onder het motto „Axel presenteert". Concert door het Trompetterskorps der Artillerie uit Breda. MAANDAG 24 JUNI 1963. Kinderprogramma op het Szydlowskiplein (goo chelen, sprekende pop, clownerie e.d.). Vliegerwedstrijd voor jong en oud. Rolschaatsenshow op het Szydlowskiplein. DINSDAG 25 JUNI 1963. Poolse Volksdansgroep op het Szydlowskiplein. Concert door de Rijkspolitiekapel. WOENSDAG 26 JUNI 1963. Rolschaatsenwedstrijd voor de jeugd. Amusementsavond op het Szydlowskiplein, ver zorgd door een der omroepverenigingen. DONDERDAG 27 JUNI 1963. Marionettentheater Bert Brugman voor de jeugd (na afloop ontvangt de jeugd bovendien een versnapering, aangeboden door de Cola-fabrie ken). Historische optocht. Breugeliaanse maaltijd. Draai org elmuziek door het stadsdraaiorgel uit Utrecht. Tiroler Alpen Bub'n. VRIJDAG 28 JUNI 1963. Militaire demonstraties door de Commando troepen met medewerking van het stuntteam der straaljagers. Draaiorg elmuziek. Concert met taptoe door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Majoor-Directeur R. van Yperen. ZATERDAG 29 JUNI 1963. Concert door de Christelijke Gemengde Zang vereniging „Asaf". Reünie van oud-Axelaars. Draaiorgelmuziek. Historische optocht. Breugeliaanse maaltijd. Concert. Vuurwerk. Wat zegt U ervan Is er iets van Uw gading bij Heus, met Uw gift koopt U geen kat in de zak. Maar... willen wij dit gehele programma uit voeren dan kost dit een bom duiten, dat begrijpt U. Het vuurwerk zoudt U zeker niet willen missen en zo zijn er meer programmapunten. Daarom... legt U iets opzij voor 17 mei of doe er nog iets bij Hartelijk dank Lijst 5

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1963 | | pagina 1