Axelse Gemeentebegroting voor het jaar 1963. v. LANGS DE SCHELDESTROMEN.. N»efs ov? f DAMPO Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 5 JANUARI 1963 77e Jaargang no. 14 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG Hoofdredaküe i J. C VINK. Redaktie en Administratie s Axel, Markt 12, tel. 0 1155 - 646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C VINK Bekendmakingen WINTERVOEDERING VAN VOGELS WINTERVOEDERING VAN VOGELS en handen ruw? Jong Amerika hoopt op Nederlandse Gastvrijheid. AXELSE COURANT ABONNEMENTSPRIJS i Lont nummer» 10 cent Kwartaal - abonnement Axd binnen de kom 1,25. Andere plaatsen 1.75, Buitenland 2, ADVERTENTIEPRIJS10 cent per Bl] kontrakten belangrijke redoküe. Ingezonden Mededelingen 30 cent per Kleine Advertentiën 1 5 regnh U— Iedere regel meer 12 cent ota. In ons blad van veertien dagen geleden zegden wij toe nader terug te zullen komen op het verslag van het afdelingsonderzoek. Zoals de lezers bekend zal zijn, wordt de be groting opgesteld door burgemeester en wethou ders. Daarna gaat het ontwerp ter behandeling en om advies naar de financiële commissie uit de raad. Vervolgens benoemt de raad uit zijn midden twee commissies, de ene van zeven raadsleden en de andere van zes, die de begroting opnieuw be kijken. Iedere commissie heeft een rapporteur. Deze beide rapporteurs stellen samen het afdelingsverslag op dat wil zeggen dat zij rapporteren over de vragen, die tijdens het afdelingsonderzoek zijn gesteld. Daarop geven burgemeester en wethouders dan antwoord. Zowel de vragen als de antwoorden komen in het afdelingsverslag. Dit verslag wordt weer aan alle raadsleden toegezonden. Op deze manier wordt de begroting wel zeer minutieus behandeld, want tenslotte volgt dan nog de openbare vergadering in de raad, die dinsdag jongstleden heeft plaatsgevonden. Het zou ons te ver voeren om het gehele af delingsverslag woordelijk over te nemen. Wij zullen dan ook een greep doen uit de belangrijkste vra gen die gesteld zijn en de daarop gegeven ant woorden. In afdeling I hadden zitting de raadsleden P. J. van Bendegem, J. den Doelder, J. C. van Luyk, E. A. Maas, D. J. Oggel en P. Scheele. Laatst genoemde was rapporteur. In afdelingll hadden zitting de wethouders C. van Bendegem en M. L. M. IJsebaert en de raads leden W. de Feijter, A. H. van der Lee, J. Vink, en A. de Waard. Rapporteur was de heer W. de Feijter. In de eerste plaats werd de aanbiedingsbrief be handeld. Een lid van afdeling II namen worden in dit verslag niet genoemd vroeg of het nood zakelijk is de reserve tot zo'n groot bedrag aan te spreken. Burgemeester en wethouders antwoorden daarop Aantasting van de reserve is noodzakelijk om een sluitende begroting te verkrijgen. Bezuinigingen zouden het bevorderen van een redelijk voor- zieningenpeil in de weg staan. Wij vertrouwen, dat het tekort zal kunnen worden weggewerkt, wanneer de gemeente voor verfijningen op grond van de Financiële Verhoudingswet 1960 in aan merking wordt gebracht. Wij stellen alles in het werk om deze verfijningen te verkrijgen. Een ander lid wees op de in het slot van de brief genoemde „wenkende gunstige perspectieven Gevraagd werd, wat daarmede wordt bedoeld. Antwoord van burgemeester en wethouders Over de wenkende gunstige perspectieven hopen wij de raad binnen korte tijd nadere mededelingen te kunnen doen. Nog een ander lid had gaarne meer positieve mededelingen in de brief gezien over de sanering van de Oudewijk, temeer nu uit de begroting blijkt, dat in deze kosten een rijksbijdrage is verleend. Dit lid drong aan op het betrachten van zo veel mogelijk spoed bij de algehele realisering. Burgemeester en wethouders antwoorden hierop, dat de sanering van de Oudewijk hun volle aan dacht heeft en dat zij in dit opzicht diligent zijn. Ook de straatverlichting is ter sprake gekomen. Er werd op gewezen, dat het vaak lange tijd duurt, voordat niet brandende straatlantaarns worden ge repareerd, terwijl anderen de aandacht voegen voor de te geringe verlichting in de plannen „Oost" en „West". Burgemeester en wethouders wijzen er in hun antwoord op, dat personeelsgebrek bij de P.Z.E.M. er vermoedelijk de oorzaak van is, dat niet steeds die service wordt verleend, welke verwacht zou mogen worden. Zij hebben aan de P.Z.E.M. opdracht gegeven een plan te ontwerpen voor een verbetering van de verlichting in de plannen „Oost" en „West". Ook de Veilig-Verkeerscommissie is ter sprake gekomen. Men was van oordeel, dat deze com missie weinig initiatief ontwikkelt. Burgemeester en Wethouders zullen trachten in overleg met deze commissie te komen tot een meer gerichte aktivi- teit. Van veilig verkeer naar schoolsportdag is maar een kleine stap. Gevraagd werd namelijk, waarom de grootste school dit jaar niet heeft medegewerkt aan de schoolsportdag. Het antwoord van het college daarop luidt Wij betreuren het in hoge mate, dat bedoelde school dit jaar niet aan de schoolsportdag heeft deelgenomen. Wij zullen een beroep doen op alle daarvoor in aanmerking komende scholen om in het vervolg hieraan volledig mede te werken. Ook de viering van „Axel 750 jaar stad" is ter sprake gekomen. Gevraagd werd of er reeds plan nen bestaan. Burgemeester en wethouders delen mede, dat van verschillende zijden reeds medewerking toegezegd is, doch dat tot hun spijt de vorming van een comité vertraging heeft ondervonden. Voorts werd gewezen op de verontreiniging van de speelweiden door honden. Het antwoord van het college daarop luidt „Wij hopen dat door publicatie van deze opmer king hondenbezitters erop attent zullen worden ge maakt, dat zij er rekening mede dienen te houden, dat op deze terreinen kinderen spelen". Bij een andere post, waar gevraagd werd te trachten een modus te vinden om bevuiling van de straten door honden tegen te gaan, zeggen burge meester en wethouders onder meer „Dwingende bepalingen met de hoop op een gunstig resultaat zijn hiervoor praktisch niet te geven. Geconsta teerd moet worden, dat de innerlijke beschaving van vele hondenbezitters in deze vaak te wensen overlaat". In een der afdelingen is nog gepleit voor het invoeren van een verordening op de heffing van precariorechten. Het college antwoordt, dat reeds maatregelen getroffen zijn om tot invoering van een dergelijke verordening te komen. Na de behandeling van de bedrijfsbegrotingen en de wijzigingen van de gemeentebegrotingen zijn ook de verzoeken om subsidie besproken. Hoewel wij de voornaamste daarvan in onze vorige artike len reeds hebben vermeld, is het wellicht interes sant om het overzicht, zoals dit in het afdelings verslag is opgenomen, hier te laten volgen. Voorgesteld wordt de volgende subsidies te ver lenen Vereniging van Burgemeester en Secretarissen 0,01 per inwoner. Kraamzorg 2,per verzorgingsdag. Kruisverenigingen 50% van de contributies t.w. Groene Kruisƒ4.200,— Wit-Gele Kruis, Axel 1.100, Wit-Gele Kruis, Sluiskil 120, Ziekenhuis Sluiskil3.000, Koningin Wilhelminafonds 0,01 per inwoner Zeeuws Consultatiebureau voor Alcoholisme 150,— Stichting Axelse Bad- en Zweminrichting 5.000,- Jansenius Lyceum 40,.per leerling R.K. Middelbare Landbouwschool Hulst 125,per leerling Zeeuws Studiefonds ,10 per inwoner Chr. Openbare Leeszaal en Bibliotheek ƒ4.941, R.K. Uitleenbibliotheek Kanaalzone 950, Concordia550, Hosanna 550, Thalia-Tremola550,— Oranjevereniging Axel750, Oranje-Comité Sluiskil25, Bond tegen het vloeken10, Militaire Tehuizen3xƒ 25, Terneuzense Muziekschool800, Z.V.U. 150, Handboogmij „Ons Vermaak" 50, Vogelwacht „Zeeuwsch-Vlaanderen" 10, Chr. Lagere Landbouwschool 's H-Arendskerke 40,per leerling Fruitteeltvakschool Philippine 25,per leerling Prot. Chr. Gezinszorg1.855, R.K. Gezinszorg 3.422, Prot. Chr. Maatschappelijk Werk 800, R.K. Maatschappelijk Werk 995, Prot. Bejaardensociëteit200, R.K. Bejaardensociëteit200, Ned. Federatie voor Bejaardenzorg 25,— Rundveefokdag 100, Jaarmarkt150, V.V.V. 250,- Borgstellingsfonds 0,03 per inwoner Beroepskeuzevoorlichting 8,per geval. Tenslotte wordt voorgesteld op onderstaande verzoeken om subsidie afwijzend te beschikken Afwijzen Stichting het Nederlands Asthmafonds Kath. Dienst Geestelijke Volksgezondheid Stichting Kath. Militair Vormingscentrum Prot. Chr. Stichting Maatsch. Werk t.b.v. doof stommen Ver. voor R.K. Gezinsvoogdij en Patronage in Zeeland R.K. Instuif Kanaalzone Ver. Lager Nijverheidsonderwijs Bisdommen Breda en Den Bosch Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde Revalidatiecentrum Johanna-stichting De Hollandse Molen Kath. Redasseringsver., afd. Zeeland Ned. Congres voor Openbare Gezondheidsregeling Zeeuwse Stichting voor Revalidatie Ned.-Belgische Vereniging Zeeland Stichting Centraal Schoolbestuur St. Louis Ouden bosch De leden van beide afdelingen kunnen zich met de;e voorstellen verenigen. BELGISCHE TANKER VERDWAALDE OP OOSTERSCHELDE Op de Oosterschelde is zondag het 900 ton me tende Belgische motortankschip „Aleca II" dat op weg was naar België in mist, sneeuw en ijs verdwaald. Het loodswezen had wegens de ijsgang de gas- boeien opgenomen, zodat de opvarenden van het Belgische vaartuig zich niet konden oriënteren. De „Aleca" raakte enkele keren de Ooster- scheldebodem. Toen plotseling de contouren van een dijk zichtbaar werden besloot de schipper voor anker te gaan. Via Schevingen-radio riep men op oudejaarsmorgen de hulp in van de rijkspolitie te water in Wemeldinge. De bemanning van de „Aleca" vermoedde, dat het schip voor anker lag ter hoogte van de Zandkreek bij Kats. Het rijks- politievaartuig R.P. 18 ontdekte het verdwaalde schip evenwel onder de wal bij Zierikzee. Met be hulp van de radar werd het daarop naar Wemel dinge geloodst. ONTPLOFFING IN FABRIEK TE ZIERIKZEE In de produktiehal van „Emulsion-Holland", de fabriek van emulgatoren bij de Noordhavenpoort van Zierikzee, heeft zich donderdagmiddag een ontploffing voorgedaan. De bewoners van de Scheepstimmerdijk en de Grachtweg op de hoek waarvan deze dochteronderneming van de N.V. Koninklijke „Zeelandia" is gevesigd, hoorden om streeks kwart voor één plotseling een hevige knal. Ruiten van het fabrikagegedeelte sprongen en plastic golfplaten in het bovenste gedeelte van de muren werden omgebogen en naar buiten gedrukt. Op het moment van de explosie bevond zich twee man personeel in de fabriek. Als door een wonder bleven zij ongedeerd. Zij kregen wel de schrik van hun leven, toen de luide knal het gebouw op zijn funderingen deed trillen. TONNEN PALING BEVROREN IN KAMPERLAND Bij de palinghandel W. Kok te Kamperland, heeft zich tijdens de vorst een omvangrijke paling- sterfte voorgedaan. Ongeveer dertig tot vijfendertig ton paling is doodgevroren. Voor de firma betekent dit echter geen verlies zonder meer, want de bevroren paling kon snel worden vervoerd en ingevroren in koel cellen elders in het land. De totale palingvoorraad van de firma W. Kok te Kamperland is ongeveer 140 tot 150 ton. BINNENKORT BERGING VAN „UILENSPIEGEL" Naar wij vernemen zal het bergingsvaartuig „Bruinvis" van het bergingsbedrijf Van der Tak dezer dagen trachten het Belgische zenderschip „Uilenspiegel" te lichten. De „Uilenspiegel" liep zondag 16 december 1962 op het strand van Cad- zaïrd. De verzekeraars van het vaartuig zijn dus met Van de Tak tot overeenstemming gekomen over het lostrekken en slepen van het schip. Het wachten is op gunstig tij. LANDBOUW ACTUALITEITEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN Voor de zevende keer heef de stichting ter be vordering van het landbouwkundig onderzoek in Zeeuwsch-Vlaanderen, het rijkslandbouwconsulent- schap voor Zeeuwsch-Vlaanderen een boekje over landbouwactualiteiten uitgegeven. Deze goedver zorgde publikatie is speciaal bestemd voor de stu dieclubleden. Ook deze keer hebben de besturen van de studieclubs in overleg met de Rijksland- bouwvoorlichtngsdienst in het voorjaar van 1962 weer een keuze gemaakt uit de onderwerpen, die in de winterbijeenkomsten besproken zullen wor den. SPAANSE ZEEMAN SLAAPT ROES UIT IN BAKFIETS Een late voorbijganger zag in de Brouwerijstraat te Terneuzen, dat de deksel van een bakfiets van Albert Heijn lichtelijk bewoog. De man was beslist net dronken, maar moest in het nachtelijk donker toch even zijn ogen uitwrijven en nog eens kijken om zeker te zijn. Het was inderdaad juist maar hij kon helaas net niet de moed opbrengen om de bakfiets te in specteren. Dus waarschuwde hij de politie. Die kwam, zag en viste er een complete Spaanse zee man uit op, die zijn roes uitsliep. Hij werd naar zijn schip gebracht, dat op het ogenblik ter afschutting in de Westsluis lag. Zijn kooi was veel behaaglijker. Dampo bij Verkouahedei van Vader, Mr.^dei en Kind Wonderlijk zoal» dat helpt' De Burgemeester van Axel verzoekt alle inwo ners, (in 't bijzonder landbouwers, graanhandelaars, bakkers, slagers e.d.) dorsafval, graan, oud brood, vleesafval, enz. beschikbaar te willen stellen voor vogelconcentraties, die tengevolge van de vorst en de sneeuw gebrek lijden. Zij, die voer beschikbaar willen stellen, kunnen dat opgeven aan de dienst van gemeentewerken Buitenweg 35, telefoon 931, of het voer op het adres bezorgen. Indien men het voer zelf niet kan brengen zal het vanwege de gemeente worden opgehaald. De jeugd kan ook meehelpen door oud brood te verzamelen en dat op bovengenoemd adres te bezorgen. Wanneer ieder naar vermogen meehelpt kunnen veel vogels worden gespaard. Axel, 3 januari 1963. De Burgemeester van Axel, M. K. VAN DIJKE. De strenge vorst maakt het leven voor de vogels moeilijk, de sneeuw is oorzaak dat zij bijna geen voedsel kunnen vinden. Om te voorkomen dat vele vogels sterven is hulpverlening nodig. Deze kan het best verleend worden wanneer ieder bij zijn huis wat eten strooit en zo nodig voor drinkwater zorgt. Vergeet ook de vogels in het veld niet. Vogelconcentraties in het veld en bij open wak ken vragen bijzondere zorg. Brood is voer dat vrijwel alle vogels met graagte eten. Zonnepitten, pinda's, spekzwoerd, ongezouten spek, zijn heel geschikt om in de behoefte aan vet te voorzien. Appelschillen, rotte appels, e.d. wor den om hun vochtgehalte ook graag genuttigd. Allerlei afval kan goede diensten bewijzen. Het beste is om vroeg in de morgen of vlak voor de avondschemering te voeren. Met een volle maag zijn de vogels beter tegen de lange winternachten bestand. Kleine, meermalen herhaalde hoeveelheden ver dienen de voorkeur, daar het voer niet te lang mag blijven liggen. Ik wek U allen op mede te helpen om in de nood verkerende vogels te verzorgen zolang de vorst en sneeuw blijft voortduren. U doet er een goed werk mee. De Burgemeester van Axel, M. K. VAN DIJKE. Evenals andere jaren is de American Field Ser vice op zoek naar Nederlandse gezinnen, die be reid zijn hun huis enige tijd open te stellen voor jeugdige ambassadeurs (16 tot 18 jaar) uit de Verenigde Staten. De A.F.S., is in 1947 met haar uitwisselings programma's begonnen. Jaarlijks gaan 2000 a 3000 jongens en meisjes uit 50 landen een jaar naar Amerikaanse „highschools" en zijn ze in elk op zicht lid van een Amerikaans gezin. Hiertegenover staan twee programma's voor zorgvuldig geselec teerde Amerikaanse teenagers in een groot aantal van bovengenoemde 50 landen een verblijf van 7 a 8 weken gedurende de zomer een verblijf voor de duur van een schooljaar. Het is voor deze beide projecten, dat het Neder landse secretariaat van de American Field Service thans geschikte gezinnen tracht te vinden. De twee voornaamste kwalificaties zijn een op rechte interesse in het programma en de aanwezig heid in het gezin van een leeftijdsgenoot van de Amerikaan (se) Van de gastfamilies wordt niet verwacht, dat zij voor hun gast kostbare uitstapjes organiseren immers, de bedoeling is, hem of haar kennis te doen maken met de Nederlanders in hun dagelijkse doen en laten. Voor eventuele extraatjes heeft hij of zij bovendien eigen zakgeld. De American Field Service (Moreelsestraat 10, Amsterdam-Z.) in Nederland hoopt vóór 15 fe bruari a.s. een voldoende aantal aanmeldingen te hebben ontvangen om haar hoofdkantoor in New York te kunnen berichten, dat 50 a 75 Amerikanen de zomermaanden hier zullen kunnen doorbrengen en een 10 a 20-tal een verblijf van een jaar zal kunnen worden geboden.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1963 | | pagina 1