IN VOGELVLUCHT: HET LAND VAN AXEL IN 1960 AXELSE COURANT 1961 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG r Redaktie en Uitgeefster van de EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG Losse Gedachten NIEUWJAAR. Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 31 DECEMBER 1960 75e Jaargang No. 14 AXELSE COURANT ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen 1,75. Buitenland 2,—. Hoofdredactie s J, C. VINK. Redactie en Administratie 3 Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster t FIRMA J, C, VINK ADVERTENTIEPRIJS10 cent per ra.m. Bi) contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine Advertentiën 1-5 regels f 1, iedere regel meer 12 Cent extra. KANAAL TERNEUZEN-GENT. Tussen de Nederlandse en de Belgische regering werd in het afgelopen jaar overeen stemming bereikt over de verbreding van het kanaal TerneuzenGent. Dit kanaal zou op Nederlands grondgebied 150 meter breed worden ihet is nu 74 meter breed en op Belgisch gebied wordt de breedte 200 m. De diepte van het kanaal wordt van 8,75 m. gebracht op 12,50 meter. In Terneuzen wor den volgens deze overeenkomst nieuwe slui zen gelbouwd, waardoor het kanaal bevaar baar wordt voor schepen tot 50.000 ton. De kosten volgens Belgische autoritei ten 247 mfllioen, waarvan Nederland 20% en België 80% zal betalen. Aan dit project ligt ten grondslag dat Gent dan beter bereikbaar zal zijn voor grote zee- sdhepen. Blijft thans nog steeds het probleem waar de uit te graven grond zal moeten wor den gedeponeerd. TAPTOE AXEL. Op 21 juli 1960 heerste een overweldigende drukte in Axels stad. Het mag de Stichting Streekcentrum Axel als een eer worden aan gerekend, een dergelijk evenement te durven ondernemen. De Marinierskapel vertolkte op haar zomeravondconcert onberispelijk meer dere werken uit het populaire genre, op een wijze, die op elke muziekkenner diepe indruk moet hebben gemaakt. Een afwisselend en bont schouwspel was de taptoe. Stram in formatie, in hun donkerblauwe uniformen marcheerde de Marinierskapel het Szyd- lowski-plein op, gevolgd door de tamboers en pijpers, met de Nederlandse driekleur en het exercitiepeleton. Na dit magnifieke militaire sdhouwspel stroomde een ware mensenvloed naar de Kleine Kreek, waar vuurpijlen met donderende knallen de lucht ingingen, uit eenspattend in veelkleurige sterrenregens. Het was een avond, die gezien het onstui mige weer met de véle duizenden bezoekers zeker een volledig succes kan worden ge noemd en die naar wij hopen de initiatief nemers de gemeente Axel en het Streek centrum de moed zal geven op deze weg voort te gaan en dit evenement zo mogelijk op nog groter schaal in het nieuwe jaar weer te herhalen. AMBTSJUBILEUM DS. A. KUIPER. Ds. A. Kuiper, Geref. predikant te Axel, vierde dit jaar zijn 25-jarig ambtsjubileum. Het gelegenheidscomité huldigde de jubilaris en bood hem als iblijlk van dank voor zijn werk in de Axelse gemeente een haard en een motor aan. Op de samenkomst in de Geref. Kerk in de Kerkdreef, waren niet alleen in gezetenen uit Axel aanwezig. Afgevaardig den van gemeenten, waar Ds. Kuiper eerder had gewerkt, waren gekomen om hun zo be kende voorganger hun dank te betuigen en hem geluk te wensen met dit zilveren jubi leum. Wethouder De Putter roemde de goede samenwerking die zidh steeds meer ontplooit tussen de kerkelijke en de gemeentelijke over heid. C. VAN BENDEGEM 25 JAAR RAADSLID. Op 3 september was het 25 jaar geleden, dat ,,Kees" van Bendegem voor het eerst plaats nam op een der voor de raadsleden gereserveerde zetels. Het betekende voor de heer Van Bendegem dat hij sedert 1946 ook fractieleider van de Partij van de Arbeid in de Axelse gemeenteraad is geweest. De heer Van Bendegem is en was voor alles een Axelaar. Hij heeft vooral in de na-oorlogse periode, toen ook de structuur van Axel zich sterk wijzigde, getoond ,met inadhtname en verdediging van de rechten van de groep die hij in de gemeenteraad vertegenwoordigde H voor de volle 100% mee te willen werken aan de ontwikkeling van Axel tot centrum gemeente van Oost Zeeuwsch-Vlaanderen op elk gébied, ongeacht of de initiatieven hiertoe werden genomen door zijn mede- of tegenstanders. BEVRIJDINGSHERDENKING. Voor de zestiende maal herdachten wij in september het feit, dat wij door de Polen in september 1944 waren bevrijd. Het was geen majestueus lustrum zoals het voorgaande jaar doch de sfeer en de bedoelingen waren er niet minder om. De vereniging Axel-Pol en" had weer alles in het werk gesteld om deze her denking zo stijlvol mogelijk te laten verlopen. Zij had o.a. een 20-tal Poolse oud-strijders naar Axel doen komen. De leider van de Poolse delegatie, ir. Minkiewicz, roemde Axel om zijn grote activiteit voor de Polen. „Wij voelen ons in Axel altijd op o,ns gemak en het ontroert ons altijd weer te zien, hoe gij de graven van onze gevallen makkers ver zorgt". De heer Billy Strenk, lid van de ver eniging van Poolse oud-strijders, in Neder land, constateerde, dat de gedachtenis en de herinnering aan de Polen nergens zo indruk wekkend en ontroerend gevoerd werd dan in Axel. De oud-strijders brachten hun be wondering en waardering tot uitdrukking door aan 22 inwoners van Axel, die zich op een of andere wijze verdienstelijk hadden gemaakt voor de samenwerking tussen de Axelse bevolking en de Polen, het insigne en het ere-diploma van de Vereniging van Poolse Oud-strijders uit te reiken. MEESTER SCHIEMAN MET PENSIOEN. Op 10 september, om precies te zijn, is meester Schieman 65 jaar geworden. Vele Axelaars van 25 tot 55 jaar kennen meester Schieman als de altijd vitale en actieve onder wijzer, zoals zij hem herinneren uit de tijd, dat zij zelf op de lagere school zaten. Mees ter Schieman heeft 46 jaar voor de klas ge staan, waarvan 43 jaar in de openbare lagere school te Axel. In deze lange tijd heeft hij ongeveer 1600 leerlingen onderricht en voor bereid op hun taak in de maatschappij. Op originele wijze boden de schoolkinderen een complete hengeluitrusting aan, die voor de scheidende meester zijn hobby goed van pas kwam. Door de oud-leerlingen werd hem een radio-toestel aangeboden. E.H.B.O. BEHAALDE 3e PRIJS. De Axelse E.H.B.O.-afdeling, onder lei ding van de heer Piet Michielsen, behaalde eerst het kampioensdhap van Zeeland en wat nog meer vermeldenswaardig is de 3e prijs bij de landelijke kampioenswedstrijden. Zij kwamen met 457 punten uit de bus. Alle hulde aan ploegcommandant Miahielsen en zij,n helpers, de heren Bakker, Boeije, Bree- ipoel en Ocké. Te begrijpen dat dokter Boor als cursusleider zeer tevreden was. NIEUWE VEERTARIEVEN OP DE WESTERSCHELDE. Weliswaar kwam er een nieuwe regeling voor de inwoners van Zeeuwsch-Vlaanderen tot stand door de invoering van een jaar abonnement of identiteitskaart, maar volle tarieven niet bereikt. Vooral het vracht- traieven niet bereikt. Vooral het vrachtver voer leek achteruit gesteld, doordat de tarie ven hiervoor niet of nauwelijks werden ge wijzigd. Het comité Vrije Veren werd weer actief door te reageren op deze wijzigingen. Zij legden een opgave van de kosten over die voortvloeien uit het vrachtvervoer, aan de minister van Verkeer en Waterstaat en er werd op aangedrongen ook de vrachttarieven te verlagen. En nu maar duimen voor Vrije Veren MILITAIRE HULP BIJ DE AARDAPPELOOGS T. Het jaar 1959 was berucht door zijn lang durige droogte-periode. Het afgelopen jaar zal de geschiedenis ingaan als een van de natste jaren sinds mensenheugenis. De ab normaal grote regenval had vanzelfsprekend ook nadelige gevolgen voor de oogstwerk- zaamheden, terwijl de laatste maanden van dit jaar ook in onze streek veel landerijen 'blank kwamen te staan. Gedurende veertien dagen werden een 60- tal militairen in de Jeugdherberg gelegerd, om hulp te kunnen bieden bij de aardappel oogst, die grote schade heeft geleden. Een en ander werd geregeld in samenwerking met het Landbouwschap. Vele boeren durfden het risico van vooraf betaalde militaire hulp al niet meer nemen, omdat zij er geenszins zeker van waren dat de kosten nog beloond zouden worden. Deze situatie schetst wel dui delijk de ernstige toestand die als gevolg van dit uitzonderlijk natte jaar werd gesdhapen. Daarbij komt ook ,nog dat de Zeeuwsch- Vlaamse landbouwers veel te lang op hulp moesten wachten. Nadat de eerste aanvragen om militaire hulp de deur uit waren gegaan, verstrdken er ondertussen kostbare weken al vorens deze hulp werd verleend en dit heeft de hoge verliezen nog groter gemaakt. AXELSE SUCCESSEN IN DE BILJART SPORT. In een zeer sterk gespeeld kampioenswed- strijdentournooi voor de derde klasse libre voor het distrikt Waldheren-Zuid Beveland van de K.N.B.B. is onze jeugdige stadgenoot de 18-jarige J. Rombaut er in geslaagd, de ere-titel te veroveren. De wedstrijden werden gespeeld in het clublokaal van „A.B.C.", in het café „Het Wapen van Zeeland' bij de heer R. Dieleman op de Markt. Nog een onzer stadgenoten behaalde in deze sport een ere-titel. In de laatste weken van dit jaar werd in 's-Heerenlhoék om het kampioenschap van de de 2e klasse libre ge streden en hierin was onze stadgenoot, de heer P. Groothaert, de sterkste en wist be slag te leggen op de titel. Een gelukwens voor deze succesvolle pres tatie van onze stadgenoten mag hier dan ook niet achterwege blijven en wij hopen dat in het nieuwe jaar van nog meerdere successen te mogen horen. Dit tot nog groter groei en ontplooiing' van deze mooie sport. Daar er dit jaar mede door toedoen van de activiteit der plaatselijke biljartclubs een streven merk baar is om ook Zeeuwsch-Vlaanderen als een district bij de K.N.B.B. onder te brengen, spreken wij tevens de wens uit dat dit in 1961 zal mogen worden verwezenlijkt. wenst al haar lezers een DE AXELSE JAARMARKT. Ondanks het koude weer heeft de Jaar markt zidh weer in een grote belangstelling mogen verheugen, niet alleen wat betreft de deelname, doch ook wat het publiek aangaat. Maar toch bereikte de aanvoer niet het record van vorig jaar. De heer Koster, voorzitter der Jaarmarktcommissie schreef dit toe aan het wel zeer natte najaar, wat de werkzaamheden op diverse bedrijven heeft gestagneerd. Doch niettegenstaande dit natte jaar heeft het vee een aanpassingsvermogen en een taaiheid ge toond, die het mogelijk maakte te exposeren met een klasse dieren, die het waard zijn door de ogen van kenners en leken met grote belangstelling te worden gadegeslagen. NIEUWE BURGEMEESTER. Op dinsdag 20 december j.l. kon waar nemend burgemeester A. J. M. Kesbeke de raadsvergadering openen met het belangrijke beridht, dat bij Kon. Besluit van 17 december tot burgemeester van Axel werd benoemd de heer M. K. van Dijke te Utredht. In dezelfde raadsvergadering kwam naar voren dat de Axelse ingezetenen dank en er kentelijkheid verschuldigd zijn aan de heer Kesbeke, voor de wijze waarop hij in een moeilijke reorganisatie-periode gedurende 16 maanden de waarneming van het burge meestersambt heeft vervuld. Uitzonderlijke gevallen daargelaten, is er steeds een gemeenschappelijke wil tot nauwe samenwerking geweest, met respectering van eikaars overtuiging. Dit resulteerde in een voorspoedige ontwikkeling van onze stad. Voor burgemeester Van Dijke ligt er nu de taak om verder te bouwen, een taak die nog vele mogelijkheden biedt. Voor de redactie van een krant of blad is het niet eenvoudig in het redactionele gedeelte van het blad steeds weer iets nieuws te brengen. Zouden wij toch dit jaar weer hetzelfde schrijven als het voorgaande jaar, dan zouden er ongetwijfeld lezeressen en lezers zijn met een goed geheugen, die zich zouden weten te herinneren, dat er niets nieuws in deze rubriek zou staan. Als echter de nieuwjaarswensen loskomen, dan spreekt het vanzelf, dat ieder „Een gelukkig Nieuw jaar", „Veel heil en zegen" of dergelijke van jaren her geijkte termen op de lippen neemt. En het zal bij niemand opkomen om de heilwenser te vragen „Weet je nu niet eens wat anders te zeggen Maar dat is nu juist zo ontzettend moeilijk. Het kan niet de bedoeling van een nieuwjaarswens zijn om een lange rede uit te spreken. Daarvoor moeten te veel wensen worden uitgebracht Maar van de redactie van een krant wordt zoiets iets bijzonders dusmisschien onbewust, wel ver wacht Zijn dan de uitgesproken wensen niet goed Zij zijn ongetwijfeld goed en in de meeste gevallen zijn zij bovendien welgemeend. Daaraan mankeert het dus zeker niet en daarom zouden wij kunnen volstaan met de trouwe lezeressen en lezers zonder meer een ge lukkig en voorspoedig 1961 en veel heil en zegen toe te wensen. Hetgeen wij dan bij deze welgemeend doen Toch zouden wij, zonder in het minst de goede be doelingen in twijfel te willen trekken, nog een vraag willen stellen aan al die wensers van de komende dagen. Deze vraag luidt„Als U een gelukkig jaar of veel heil en zegen wenst, doet U dit dan hoe welgemeend Uw wens ook is met de misschien onbewuste gedachte, dat dat geluk, dat 'heil en die zegen maar „vanzelf" of van anderen moet komen, of bent U er zich van bewust, dat U als wenser daaraan zoveel kunt af- of toedoen Hé, hé, dat was een mondvol, die vraag. Leest U hem nog maar eens rustig over. En toch zit daarin naar onze mening een grote kern van waarheid. De meeste mensen zijn bij het prille begin van het nieuwe jaar met de beste voornemens bezield. Wij ook. Maar hoe gauw laten wij al deze goede voornemens, misschien als gevolg van het jachtige van deze tijd, niet in nevelen gehuld ver achter ons Als wij een gelukkig jaar toewensen als wij op „iveel heil en zegen" hopen voor haar of hem, wiens hand wij drukken, lat enwij dan toch vooral niet ver geten, dat WIJ ZELF zoveel aan dat geluk, aan die zegen, aan dat heil kunnen toevoegen en ook, dat wij daaraan, misschien ongewild, zoveel kunnen kapot maken 1 Onze nieuwjaarswens is dan ook, dat veel goede wensen de lezeressen en lezers ten deel zullen vallen, maar tevens dat IEDER, die deze wensen uitspreekt, van 1 januari 1961 tot en met 31 december 1961 zich van dag tot dag zal inspannen om het geluk, het heil en de zegen van zijn medemensen te helpen vergroten DE VERPLICHTE HENGSTENKEURINGEN IN 1961. Door de Kon. Vereniging „Het Nederlandsche Trek paard,, worden, ingevolge de bepalingen der Paarden- wet 1939, in de maand januari a.s. de jaarlijkse ver plichte hengstenkeuringen gehouden. Het aantal voor het eerst ter verplichte keuring verschijnende 3-jarige hengsten, bedraagt niet minder dan 72 stuks. Voor deze 72 jonge hengsten geldt voornamelijk de ^electie op exterieur en afstamming. Het fiat van de jury is voor hen bepalend, of zij toe gelaten worden tot de dekdienst. 'De oudere hengsten, kunnen vanaf de 4-jarige leef tijd in het Keurstamboek worden opgenomen. Zij, die daarna gedurende minstens 3 jaren blijk hebben ge geven van bijzondere fokwaarde, kunnen voor een periode van 4 jaar voor dekking worden goedgekeurd. Een promotie, die slechts door de allerbesten kan ge maakt worden. Naast de beoordeling van de gebleken fokwaarde, wordt de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan de bevruchtingscapaciteiten der hengsten, om zo doende tot productieve fokstammen te komen, waar mede een algemeen fokkerijbelang wordt gediend. De preventieve werking van deze onderzoekingen moch ten reeds vruchtbare resultaten afwerpen. Voor Zeeland zijn voor deze verplichte hengsten keuringen drie dagen geresterveerd, waarvoor niet minder dan 70 hengsten, waaronder 31 drie-jarigen, zijn ingeschreven. Zij doen hun examen te Oostburg op dinsdag 17 januari, te Axel op woensdag 18 januari en te Goes op donderdag 19 januari. Aan deze keuringen zijn premiekeuringen verbonden met dien verstande, dat voor Zeeland hiervoor in de maand februari een speciale keuring te Goes wordt georganiseerd.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1