m "(3 K»f,Dawpo DE GEMEENTEBEGROTING VAN AXEL VOOR 1961 LANGS DE SCHELDESTROMEN D 0 m Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 17 DECEMBER 1960 75e Jaargang No. 12 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen f 1,75. Buitenland f 2,—. Hoofdredactie t J. C. VINK, Redactie en Administratie Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster i FIRMA J, C, VINK ADVERTENTIEPRIJS10 cent per mum. Bi) contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per Kleine Advertentlën 1 5 regels f In terfere regel meer 12 J mM \k- (Vervolg) In ons artikel, opgenomen in het vorige nummer van ons blad, hebben wij geconsta teerd, dat de kapitaaldienst een tekort aan gaf van 1.106.698,70. De aandachtige lezer zal zidh herinneren, dat wij daarbij vermeld den, dat dit alleen een tekort „op papier is. Toen wij naar de verklaring daarvan in formeerden, ikregen wij allereerst een uiteen zetting te horen over het systeem van de be groting en met name van de kapitaaldienst. Wij zullen U een uiteenzetting tot in de fi nesses besparen, omdat de toelichting soms voor ons nogal diep ging, terwijl dit artikeltje geen college in gemeente-financiën beoogt te zijn. Wel is het interessant te weten, dat op de kapitaaldienst ieder jaar worden geraamd de kapitaalsuitgaven, die in het verleden ge daan werden, zolang deze nog niet door de reserves of afschrijvingen gedekt zijn. Zo staat, om maar een voorbeeld ter ver duidelijking te noemen, de bouw van het ge meentehuis nog ieder jaar op de begroting. Op 1 januari 1961 is n.il. nog 28.125,-on gedekt. Ieder jaar wordt daarop 1625, afgeschreven, zodat het onafgeschreven ge deelte ieder jaar met 1625,— vermindert, om na ruim 17 jaar geheel te verdwijnen'. Reeds vóór de bouw van het stadhuis werd een lening gesloten tot het bedrag van de bouwkosten, zodat in feite hier geen tekort meer is, maar alleen een sdhuld het onaf- geloste gedeelte van de lening. Dit geldt voor bijna alle in de kapitaal dienst voorkomende uitgaven. Deze uitgaven zijn weer opgenomen in een afzonderlijke staat, waarin staan vermeld de oorspronke lijke kosten, de schuld aan het begin van het jaar, de afsdhrijving en de rente en de sdhuld aan het eind van het jaar. Zo heeft Axel aan het begin van 1961 een schuld van ruim 9 millioen gulden, waar op dit jaar 274.000,— wordt afgeschreven. De brandweer en de straatverlichting staan samen nog te boek voor 160.000,de woningbouw voor niet minder dan 5Vi millioen! Het onderwijs voor 1,2 millioen. Dit zijn voorwaar enorme bedragen, waar voor de gemeente dus zoals gezegd de af lossing, maar ook nog de rente ruim 368.000,— moet opbrengen. Het bovenstaande verklaart dus al gedeel telijk, dat het tekort maar een tekort „op papier" is. Daarbij komt echter nog, dat in de kapitaaldienst ook de verschillende reser ves zijn opgenomen, die in de loop der jaren zijn gevormd. Deze reserves bedragen in to taal rond 1,115.000, Omdat deze reser ves zo werd ons verteld niet alleen in ontvang, maar ook in uitgaaf worden ge raamd als „overboeking naar de volgende dienst", naar het volgende jaar dus, ontstaat het tekort van ruim 1.106.000,In feite is er op de kapitaaldienst dan een overschot van 1.115.000,min 1.106.000,— ofwel 9000,—. Het zou ons niet verbazen, wanneer U, lezer of lezeres, dit stukje eerst een paar maal zoudt moeten lezen om precies door te heb ben, wat de betekenis daarvan is. Ook wij hebben er op moeten studeren In enkele woorden gezegd, komt het dus hierop neer, dat het systeem der gemeente begroting, met name van de kapitaaldienst, en de wijze van verantwoording er de oor zaak van is, dat uiteindelijk het totaal van de kapitaaldienst een groot nadelig slot aan geeft, terwijl er in feite geen nadelig slot is. De rente voor de kapitaalswerken, die wij hierboven noemden wordt niet op de kapi taaldienst, maar op de gewone dienst ver antwoord, terwijl ook de afsdhrijving uit de gewone middelen komt. Aan de ramingen in de kapitaaldienst ont lenen wij nog de volgende interessante ge gevens Er is een batig slot van het vorige dienst jaar van 47.582,50. De gemeente heeft een eigen kapitaal van 47.894,11, terwijl er een algemene reserve is van ruim 11.000, Nieuwe kapitaalswerken staan in deze be groting niet geraamd. Een gedeelte van de bovenstaande ge gevens hebben wij na toelichting kun nen ontlenen aan de dit jaar voor het eerst bij de begroting toegezonden staat van de 'kapitaalslasten. Gaarne spreken wij er onze erkentelijkheid over uit, dat ditmaal ook deze staat aan ons werd toegezonden. Waterleiding Mij. Zeeuwsch-Vlaanderen. Te Breskens werd vorige week vrijdag de 25.000e aansluiting gemaakt op het Zeeuws- Vlaamse waterleidingnet. Het betrof hier de in aanbouw zijnde woning van de iheer F. Veldman die uit handen van de directeur der maatschappij, ir. G. P. M. Di'kötter, een geij- ser als geschenk ontving. Antwerpen en de Zeeland-week" Gedurende de Zeeuwse week, die van 3 tot en met 7 juni 1961 zal worden gehouden te Antwerpen, zullen versdhjillende culturele ex posities en evenementen worden gehouden. Naast de Zeeuwse expositie zal de stad Antwerpen verschillende manifestatie s orga niseren, zoals een tentoonstelling van Zeeuw se schepen, zanguitvoeringen, een toneeluit voering door een Zeeuws toneelgezelschap, e.d. Ook zal een boekje worden uitgegeven over Zeeland, Ihet Deltaplan, het dialect en de Zeeuwse klederdrachten. Drie Zeeuwen werden ere-commando. Het ook in onze plaats zo bekende korps Commando-troepen uit Roosendaal heeft er drie ere-commando's 'bij. Het zijn de commis saris der koningin in Zeeland, jlhr. mr. A. F. C. de Casemlbroot, de burgemeester van Vlis singen, mr. B. Kolff en de burgemeester van Westkapelle, de heer Th. de Meester. De bij deze onderscheiding behorende groene baretten werden vorige week tijdens een plechtigheid op de Grote Markt te Roo sendaal door de commandant van het korps, luitenant-kolonel J. H. Ranft, uitgereikt. Souburger bij autobotsing levend verbrand. Tijdens een autobotsing, die plaats vond op de rondweg bij Roosendaal, tussen een be stelauto en een autobusje, is een der inzitten den van het busje, de heer J. Landré uit Sou burg, levend verbrand. Als gevolg van de botsing kantelde de auto en vloog tevens de dop van de benzinetank. Hierdoor ontvlamde de benzine, zodat bet busje dn een minimum van tijd in lichterlaaie stond. De heer Landré raakte met zijn voet klem, zodat hij het voertuig niet meer kon verlaten met het bovenvermelde noodlottige gevolg. DE AlCOHOL BEDREIGT UW LEVEN iDe brug van Noord-Beveland naar Schouwen. Gedeputeerde Staten hebben 62.000, uitgetrokken voor de studie van de vaste ver binding tussen N.-Beveland en Schouwen. Het Zeeuwse Wit-Gele Kruis hield jaarvergadering te Terneuzen. Bijna 88% van alle Zeeuwse katholieke gezinnen is aangesloten bij de Provinciale Bond „Het Zeeuwse Wit-Gele Kruis". Met dit percentage ligt Zeeland het hoogst van alle provincies. Besloten werd de kraamzorg te reorgani seren. Er komt nu een R.K. Stichting voor Kraamzorg van het Zeeuwse Wit-Gele Kruis met als centrum te Terneuzen. Het kraam- centrum Hulst en het subcentrum te Oost burg zullen worden opgeheven. Breskens krijgt toch nog een bungalow park. De burgemeester van Breskens, de heer J. A. Eekhout, heeft vorige week vrijdag op het geprojecteerde bungalowpark de eerste steen gelegd van de eerste vier en dertig te bou wen bungalows. De bouw vindt plaats door de fa. Gebr. v ,d. Poel N.V. te Terneuzen. Het bungalowterrein, dat ligt tussen het dorp en de nieuwe veerhaven, is ruim drie en een halve ha. groot. Meer Nederlandse toeristen in het afgelopen seizoen naar België. Ondanks de ongunstige zomer 1960 is nu gebleken, dat het bezoek van Nederlandse toeristen aan de Belgische ikust dit jaar in vergelijking met 1959 met 25% is toegeno men. Het aantal Nederlandse kampeerders in België wordt geschat op 160.000 of 60% van alle buitenlandse kampeerders. Vlissingen wil noodwoningen slopen. Het gemeentebestuur van Vlissingen heeft aan Gedeputeerde Staten van Zeeland ver zocht, extra bouwvolume beschikbaar te stel len ter verwezenlijking van het plan om alle noodwoningen binnen drie jaar te slopen. Bovendien trachten B. en W. bouwvolume te krijgen uit het voor 1961 beschikbaar te stellen contingent premiewoningen, omdat de toewijzing van woningwetwoningen zeer ge ring zal zijn. Ook premiewoningen kunnen met een gemeentelijke garantie door woning bouwcorporaties worden gebouwd. Officiële opening van Technische School te Vlissingen. Dat men in Vlissingen vindingrijk is, be wijst het bovenstaande berichtje reeds. Dit blijkt ook uit de originele wijze van openen van de gemeentelijke technische school al daar. Dit gebeurde nu eens niet door het doorknippen van een lint of door overhandi ging van sleutels, maar door overhandiging van een snijbrander aan de inspecteur-gene raal van het onderwijs, ir. M. Goote. Deze moest met de snijbrander een stalen balkje doorbranden en op die wijze de toegang tot de school mogelijk maken. Volledige electrificatie van Walcheren. Van Walcheren kan nu worden gezegd, dat alle woningen daar zijn aangesloten op het electriciteitsnet. Ook alle onrendabele ge bieden zijn daar aangesloten. Dit laatste is mede mogelijk geworden, omdat voor ver schillende onrendabele gebieden rijkssubsidie is verkregen in verband met de uitgevoerde herverkaveling. Provinciaal subsidie voor Terneuzense Muziekschool. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben de Provinciale Staten voorgesteld, voor de jaren 1960 en 1961 een extra subsidie van 1000,— te verlenen aan de Zeeuwse Mu ziekschool, uitsluitend ten behoeve van het aan de Terneuzense Muziekschool onder ge meenschappelijke verantwoording te geven onderwijs. Dit voorstel wordt gedaan om het naar elkaar toegroeien van de Zeeuwse en de Terneuzense Muziekscholen te bevorderen. Zestig jaar werkend lid van de harmonie. Te Oostburg is het wel bijzondere feit ge vierd, dat de 71-jarige heer I. A. Bossand zijn jubileum vierde als lid van de Oostburg se Harmonie. De heer Bossand is reeds zestig jaar werkend lid van deze vereniging. Ter gelegenheid van dit jubileum werd de heer Bossand onderscheiden met de ere-medaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje- Nassau: Onteigening in Breskens. Er is een wetsontwerp ingediend tot ont eigening van gronden te Breskens, liggende tussen de nieuwe en de oude veerhaven. Deze gronden zijn benodigd voor het aanbrengen van een nieuwe zeewering. Deze zeewering zal niet uit een dijk, doch uit een kunstmatig duin bestaan. Op het duin zal1 een rijweg worden aangelegd, zodait een prachtig uit zicht over de Scheldemonding zal ontstaan. Ook Zuid-Beveland heeft zijn kanaalzone. Zoals in onze streek over de kanaalzone gesproken wordt, gebeurt dat ook door de gemeentebesturen van Kruimingen, Yerseke, Wemeldinge en Kapelle ten aanzien van het drukbevaren kanaal door Zuid-Beveland. De aan dit kanaal grenzende gemeenten willen hiervan profiteren en in de buurt van de spoorlijn ins teekhavens maken, om op die wijze de industrie-vestiging aantrekkelijk te maken. De „verschrijvingen" bij de provincie. Bij de aanvang van de winterzitting van de Provinciale Staten van Zeeland heeft de Commissaris der Koningin namens Gedepu teerde Staten een verklaring afgelegd, waar in wordt medegedeeld, dat de minister van binnenlandse zaken een onderzoek zal instel len naar de provinciale verschrijvingen. Gedeputeerde Staten staan ten volle achter dit onderzoek, omdat dit college in dezen de grootst mogelijke klaarheid wenst. Vragen over de veertarieven en de vaste oeververbinding. In het voorlopig verslag op de begroting voor 1961 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn verschillende vragen gesteld over Zeeuwse onderwerpen. De veertarieven zijn besproken, waarbij gevraagd is of ook ten aanzien van het vraahtvervoer de tarieven op de Westerschelde niet kunnen worden verlaagd. Opgemerkt werd, dat de toenemende ver keersstroom over de Westerschelde in de toekomst niet meer door de veerboten zal kunnen worden verwerkt, zodat thans reeds maatregelen zullen moeten worden getroffen om te zijner tijd te komen tot een vaste oever verbinding. Het Sloe-plan. Deze week hebben de leden van de Pro vinciale Staten kennis kunnen nemen van de uitgewerkte plannen inzake het Slóe-plan. Dit plan wordt vergeleken met Europoort en Botlek-plan. Het zal dus grootscheeps op gezet worden. Over twee tot drie jaar zal tussen Walche ren en Zuid-Beveland een industrieterrein van honderden hectaren met een grote haven zijn ontstaan. Allereerst komt er een afsluitdijk van twee kilometer lang. Dan zullen er twee haven hoofden worden aangelegd, waartussen een haven wordt uitgebaggerd met een breedte van 350 meter. Ten slotte komen de wegen en spoorwegen aan de beurt. De haven zal bereikbaar zijn voor schepen tot 100.000 ton. Buitendijks komt ongeveer 500 ha. en bin nendijks 200 ha industrie-terrein. De Kon. Mij. „De Schelde" zal vermoede lijk reeds volgend jaar met de bouw van een bedrijf kunnen beginnen. Met andere ge gadigden wordt nog overleg gepleegd. AXELSE COURANT „I REEDS BU GEBRUIK WN EEN WEINIG ALCOHOL HEEFT MEN: 38 méér tijd nodig om op het gehoor te reageren ..en 30% méér tijd nodig om op het gezicht te reageren ZONDER ALCOHÖflH MÉT ALCOHOL ZONDER ALCÓHQQH MÉT ALCOHOtj-1

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1