BE GEMEENTEBEGROTING VAN AXEL VOOR 1961 LANGS DE SCHELDESTROMEN Losse Gedachten Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 26 NOVEMBER 1960 75e Jaargang No. 9 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredactie i J. C. VINK. Redactie en Administratie i Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J, G. VINK BELEIDSNOTA VAN B. EN W. DER GEMEENTE AXEL. Bij het ontwerp der gemeentebegroting voor 'de dienst 1961 heeft het college van B. en W. vorige week een beleidsnota aan de raadslieden doen toekomen van de vol gende inhoud Naast hetgeen reeds in de ontwerp-begro- tingi is geraamd en terloops in het voorwoord is aangestipt willen wij, de indeling der be groting op de voet volgend, in enkele korte punten mededeling doen van de verschillende onderwerpen, die bij ons beleid in ht komen de jaar onze speciale aandacht zuffien hebben, In de eerste plaats vragen wij aandacht voor de noodslachtplaats aan de Prins Mau- ritsstraat. Deze noodslachtplaats voldoet ab soluut niet meer aan de daaraan te stellen eisen. De kosten van het in orde brengen van dit gebouw zouden zeer hoog zijn. Hier bij komt nog, dat een noodslachtplaats zowel uiit een oogpunt van volksgezondheid als om stedebouwkundige redenen in een woonwijk niet past. Als centrum-gemeente voor de vleeskeu ringsdienst dient Axel over een noodslacht plaats te blijven beschikken. Wij zijn derhalve voornemens te bevorde ren, dat het bestaande gebouw wordt ge sloopt en daarvoor in de plaats een nieuw gebouw te stichten op het terrein van ge meentewerken aan de Buitenweg. Het ligt in onze bedoeling te zijner tijd hiervoor con tact op te nemen met de kringgementen. Wat de woningbouw betreft, zal er naar worden gestreefd, zowel de bouw van wo ningwetwoningen als de particuliere bouw in sterke mate te bevorderen. Daartoe zal onder meer het uitbreidingsplan Noord-Oost door de aanleg van diverse straten verder worden ontsloten. Het is niet onwaarschijnlijk, dat in onze gemeente een nieuwe industrie zal worden gevestigd. In verband daarmede zullen meer dere voorzieningen moeten worden getroffen waaronder het bouwrijp maken van gronden voor de woningbouw. De oppervlakte van de thans in de gmeente nog aanwezige bouwrijpe grond vermindert snel alls gvolg van de particuliere bouw en de bouw van de 18 en 16 woningwetwo ningen. Er zal daarom worden uitgzien naar andere gronden, welke kunnen worden ge- sdbikt gemaakt als bouwgrond. Een wijziging van het bestaande uitbrei dingsplan zal daartoe noodzakelijk worden. Bijzondere aandacht zal worden geschon ken aan het onderhoud van straten, pleinen, wegen en trottoirs. Met name kan hier ge- nomd worden de verbetering van de Juliana- straat. De reconstructie van de Oudeweg zal opnieuw worden bekeken. De aanleg van een voetpad langs de Kanaalkade zal worden be vorderd. De verbindingsweg EvertsenstraatWal- straat zal zo mogelijk in de loop van 1961 worden gerealiseerd. Ook de bouw van de aula op de algemene begraafplaats, waartoe Uw raad reeds in principe heeft besloten, hopen wij het vol gend jaar te verwezenlijken. De sport en de recreatie in het algemeen zullen onze speciale aandacht hebben. Als concrete punten kunnen wij noemen a. De aanleg van zo mogelijk een tweetal sportterreinen bij het sportveldencomplex in het recreatie-gebied. b. De bevordering van verschillende soorten binnensport door de bouw indien mogelijk van een gymnastieklokaal bij de Prinses Marijkeschool. Dit gebouw dat uiteraard in de eerste plaats bestemd is voor de lichamelijke op voeding van de schooljeugd, zal ook onder nader te bepalen voorwaarden ter beschikking van de versahillende sport verenigingen worden gesteld voor het beoefenen van zaalspart. Ook andere scholen zullen van dit lokaal gebruik kunnen maken. c. Teneinde het water in het zwembad te verbeteren, zal er naar Worden gstreefd, de rijfcswaterleiding, die thans uitmondt in het zwembad, zodanig te verleggen, dat het zwemwater niet meer verontrei nigd kan worden door rootwater e.d. d. De door de Vereniging tot instandhou ding van een Fröbelschool te Axel aan de gemeente geschonken kleuterschool aan de Nieuwstraat zal], behoudens Uw instemming worden verbouwd en inge richt tot verenigingsgebouw. In de eerste plaats zal daarin de afdeling Axel van de Zeeuwse Muziekschool permanent wor den ondergebraaht, doch ook andere plaatselijke verenigingen zullen daarvan gebruik kunnen maken. Wat het gemeentelijk gasbedrijf betreft, zal te Temeuzen een nieuwe werkplaats ge sticht worden omdat de huidige accomodatife aldaar ten enenmale onvoldoende is. Getracht zal worden in de bestaande vaca ture ten aanzien van de technische leiding van het bdrijf te voorzien. Daarbij zal wor den gestreefd naar een ombouw van de be staande bedrijfsvorm, waardoor de leiding gevende functie beter tot haar recht zal kun nen komen. Wij vertrouwen U met bet vorenstaande enige richtlijnen te hebben gegeven, waarop wij in het komende jaar ons beleid hopen te kunnen afstemmen. Wij spreken de hoop uit, dat zowel Uw raad als wij de kracht en de middelen zul len hebben om onze gemeente tot grotere bloei te brengen teneinde daardoor baar functie als centrum-gemeente nog meer tot haar recht te doen komen. Axel, 15 november 1960. Burgemeester en Wethouders van Axel, De wnd. burgemeester, (w.g.) A. J. M. Kesbeke. De secretaris, (w.g.) P. G. v. d. Bosse. Wat gaat er Goes gebeuren Verschillende malen hebben wij in deze rubriek in het kort aandacht geschonken aan de vertrouwenskwestie, die in de gemeente raad van Goes ontstaan is. Ieder zal zich dit nog wel herinneren en daarom zullen wij de feiten niet opnieuw gaan ophalen. Heell deze afaire schijnt nu haar climax gevonden te hebben in de bewogen raads vergadering van vorige week, welke verga dering een kleine zes uur duurde. Het ge volg daarvan is geweest, dat de drie wet houders hun zetel ter beschikking hebben gesteld. Wij vragen ons echter af of met het ver kiezen van drie nieuwe wethouders de zaak zal zijn opgelost. Dit betwijfelen wij name lijk in sterke mate. Nog steeds ligt op afdoening te wachten het memorandum van Gedeputeerde Staten over de verschrijvingen", die hebben plaats gevonden. Nu weer heeft de oud-wethouder de heer J. J. van Melle, in een vergadering van de C.H. Kiesvereniging te Goes scherpe kritiek geuit ten aanzien van het optreden van het provinciaal bestuur van Zeeland. Hij heeft daarbij gezegd, dat de gewraakte verschij- vingen ook bij de provincie Zeeland worden toegepast. Hoe het zij, het is en blijft een zeer on verkwikkelijke zaak, die zo gauw mogelijk uit de wereld dient te worden geholpen. Wij wachten met spanning de verdere ontwikke ling af. Schouwen-Duiveland koos nieuwe gemeenteraden. In verband met de samenvoeging van de verschillende gemeenten op Schouwen-Dui- veland zijn dezer dagen voor de nieuw ge vormde gemeenten de gemeenteraden ge kozen. De uitslag voor de vier nieuwe gemeenten is als volgt WestersChouwen 4 V.V.D., 4 Prot. Chr., 4 P.v.d.A. Middenschouwen3 A.R., 2 P.v.d.A., 1 C.H.U, 1 V.V.D. Duiveland 3 S.G.P., 3 Prot. Chr., 3 P.v. d.A., 2 V.V.D. Brouwershaven4 Prot. Chr., 4 P.v.d.A., 3 V.V.D. In de aftredende gemeenteraden van de afzonderlijke gemeenten hadden 112 leden zitting. De nieuwe raden zullen in totaal 40 leden telfen. Raad Afvalwaterleiding Kanaalzone vergaderde. De raad van bestuur voor de „Afvalwater- waterleiding Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaan deren" heeft zijn eerste werkvergadering ge houden. Deze raad, die is samengesteld uit de burgemeesters van de bij deze leiding be trokken gemeenten Aexd, Hoek, Sas van Gent, Temeuzen en Westdorpe werd kortgeleden officieel door de Commissaris der Koningin in Zeeland geïnstalleerd. Als voorzitter van de raad treedt op de heer G. van Waes, burgemeester van West dorpe, terwijl de burgemeester van Sas van Gent. de heer R. A. J. den Boer, als secre taris fungeert. De Provinciale Stoombootdiensten werken met verlies. Hetgeen wij als „kop" boven dit berichtje hebben gezet, is voor U natuurlijk geen nieuws. Mischien is het wel nieuws, dat het tekort over 1959 3,7 miljoen bedroeg tegen een geraamd tekort van ruim 4,3 miljoen. Het tekort op de dienst VlissingenBres- kens beliep 1,6 miljoen en op de dienst PerkpolderKruiningen 1,3 miljoen, ter wijl de dienst Temeuzen Hoedekenskerke een tekort had van bijna een kwart miljoen gulden. De opbrengst van het vervoer was ƒ71.000,meer, dan oorspronkelijk werd verwacht. Veergelden voor diensten op de Ooster- schelde worden niet gewijzigd. Het moet niet waarschijnlijk worden ge acht, dat de veergelden voor de veerdiensten op de OostersChelde, ook wanneer de vaar tocht korter zal worden, lager zu'llen worden gesteld. Het is echter wel mogelijk, dat de bustarieven naar de nieuwe haven op Noord- Beveland als gevolg van het langere traject hoger zullen warden. Duizend jachten voor Kattendijke. Het is natuurlijk niet, zoals het kopje hier boven aangeeft. Wel heeft de gemeenteraad van Kattendijke plannen om te komen tot de aanleg van een jachthaven, waar duizend plezierjachten ligplaats kunnen vinden. Een pier met steigers en botenhuizen zullen aan gelegd en gebouwd worden. Het plan zal na verkregen goedkeuring pas uitgevoerd worden, nadat het Veerse Meer volledig is afgesloten. Sasse radio-amateurs. Te Sas van Gent bestaat de A.R.O.S., de amateur-radio-om roe p - Sa s van Gent. Deze groep amateurs neemt speciale programma's op ten behoeve van de zieken en met name van de patiënten in het sanatorium Klbkken- berg te Breda. Familieleden van patiënten kunnen zich op geven voor het uitspreken van een groet. De opgaven moeten worden gedaan aan de pro gramma-leider, de heer W. de Groff, Zuid- straat 4 te Sas van Gent. Zeeland en de jeugdnatuurwacht. Vier plaatsen in Zeeland kunnen zich ver heugen over het bezit van een jeugdnatuur- wacht. Het zijn de gemeenten Hulst, Middel burg, Temeuzen en Vlissingen. In de drie eerstgenoemde plaatsen loopt de organisatie uitstekend, alleen in Vlissingen gaat de zaak nog een beetje stroef. In Hukt konden vorige week weer 126 jeugdnatuurwachters worden ingeschreven. Het doel van deze organisatie is het bij brengen van liefde en belangstelling voor ZIJN WIJ OP DE GOEDE WEG MET SINTERKLAAS In deze weken, waarin de zesde december met rasse schreden nadert, worden wij, of wij het willen of niet, bepaald bij het „heer lijke avondje". Ja, het heerlijke avondje Is het dat nog Laten we eerlijk zijn en nuchterWe leven in een tijd van hoogconjunctuur. Het is voor velen van ons een tijd van weelde. Kleine geschenken en verrassingen gelden schijnbaar niet meer, noch voor de gever of geefster, nodh voor de ontvanger of ont vangster. Het moet groots zijn, geweldig. De een wil de ander zo mogelijk nog over troeven in het geven van cadeaus. Voor de winkelier is dit uiteraard een ver blijdend feit, maar zijn wij er en nu gaan wij onze gedachten weer laten gaan wan neer wij dure cadeaus geven, alleen omdat wij menen, dit aan onze „stand'' verplicht te zijn Zijn wij er, wanneer aan de ge schenken op 5 of 6 december om het zo maar eens te zeggen ons hart ontbreekt Het mooiste cadeau, al is het dan nog zo nietig of gering van waarde, is toch dat, waaruit de liefde van de gever spreekt Toegegeven de liefde kan zeer duidelijk blijken uit een groot, uit een duur cadeau, maar even duidelijk uit een klein en eenvou dig geschenkje, dat met liefde is uitgezocht. En wanneer de gever of geefster in het geschenk, of het dan van grote geldelijke waande is of niet, zijn of haar hart heeft gelegd, dan zal het „heerlijk avondje" zeker aanwezig zijn. Wij lazen dezer dagen „Het gezinsleven verliest in onze dagen veel van zijn schep pende kracht. Wij zijn te lijdelijk, vooral in onze amusementen. Wij zoeken ons tijd verdrijf in bioscoopbezoek, wij luisteren naar Ide radio of wij zitten te Staren naar de tele visie. Maar wat doen wij zelf In hoeverre maken wij het samenzijn met wie ons het naaste staan tot een levende gemeenschap Er zit naar onze mening zeer veel waars in deze zinnen. Laten wij dan in elk geval de komende feestdagen aangrijpen om daadwerkelijk mee te helpen aan de opbouw en de opbloei van het huiselijk leven. Maakt Uw Sinterklaasrijmen met plezier. Laat ze stuntelig zijn, laat het kreupelrijmen zijn, maar doe het, rijm. En volsta niet met ihet koude, neutrale pakpapier van de winke lier, maar verzin zelf een aardige verpakking. Laten er foppakjes bij zijn het verhoogt de feestvreugde. Geen tijd Maak er dan tijd voor Doe desnoods een hele week s avonds niets anders. Het gaat om de gezelligheid. En wij geven U de verzekering, dat het op deze wijze een gezellig, huiselijk feest zal worden bomen, planten en dieren en het voorkomen van vernielingen in de natuur. In de verschillende plaatsen schijnt door deze activiteiten het aantal vernielingen aan merkelijk te zijn teruggelopen. Weer een minister naar Zeeland. Thans heeft de minister van binnenlandse zaken, mr. E. H. Toxopeus, zijn bezoek aan Zeeland aangekondigd. Hij zal op 30 no vember a.s., volgende week woensdag dus, naar Middelburg komen om te spreken over verschillende vraagstukken, verband houden de met de gemeentelijke herindeling op Zd. Beveland. Nogmaals de veertarieven op de Wester schelde. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaanderen heeft zich op nieuw bezig gehouden met de veertarieven op de Westerschelde. Het beleid van de minister van Verkeer en Waterstaat om de tarieven ongevraagd voor enkele categorieën voetgangers, fietsers en bromfietsers te wijzigen, werd door de Kamer afgekeurd. Besloten werd, Gedeputeerde Staten van Zeeland mede te delen, dat de Kamer een verlaging van de tarieven over de gehele linie, dus voor alle veergebruikers, voorstaat. (Vervolg op pagina 3) AXEK.S1E COURAN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen 1,75. Buitenland 2,—. ADVERTENTIEPRIJS10 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m,m. Kleine Advertentiën 1-5 regels 1, iedere regel meer 12 cent extra.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1