GEMEENTERAAD VAN AXEL Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 12 NOVEMBER 1960 75e Jaargang, No 7 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredactie i J. C. VINK. Redactie en Administratie i Axd, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK KRITIEK OP HET FINANCIEEL BELEID VAN DE WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ. Losse Gedachten EEN NOZEM MET ERVARING. Tegenwoordig weet ieder zo ongeveer Wel wat een nozem is. Maar wanneer men nu eens zou vragen Wat betekent het woord nozem of, omschrijf eens, wat een nozem precies is, dan zal het voor veilen wel heel erg moeilijk zijn op drie vragen een goed antwoord te gieven. Tegenwoordig helbben we ook al verschil lende soorten nozems, zoals „brom-nozesm" en dergelijtke. Een nieuwe soort schijnt er onlangs bij gekomen te zijn de „nozem met ervaring" Deze „nozem met ervaring'' is zo gek nog niet. Die ziet de zaken nog echt zakelijk en daarom zal hij niet zo lang meer op het pre- dikaa „nozem" aanspraak kunnen maken. Want het gelukkige van heel dit ver schijnsel is, dat zodra de nozems „ervaring" gaan krijgen of de zaak „zakelijk" gaan be kijken, er van het noze-mgedoe niet veel meer over blijft. Die „nozem met ervaring" dan heeft zijn ervaring ten nutte willen maken van anderen. Ongetwijfeld een nobel streven, zij het dan, dat d:e anderen daar dan een kleine gelde lijke vergoeding tegenover moesten stellen. Hij plaatste aldus ontlenen wij aan de P.Z.C. een advertentie in het Oktober nummer van „Tuney Tunes", waarin hij een schriftelijke „kusles" aanbood tegen betaling van één kwartje, te voldoen door middel van een postzegel van die waarde. De jongeman ontving daarop niet minder dan 735 brieven met inschrijving op de cursusen de politie, die hem adviseerde imet het geven van deze cursus te stoppen, omdat verschillende ouders er bezwaar tegen 'hadden, dat hun 'kinderen de lessen volgden Ziezo, klaar, uit Een leuk verhaaltje Iets, waarom men even kan lachen Ja, maar toch ook een verhaaltje, dat enmige ouder bij enig nar denken de rillingen over de rug kan doen lopen. Nu is het nog te stuiten geweest en was het „maar' een les over kussen. Daarop schreven echter al meer dan 700 jongelui in Dit weten de ouders nu, maar wat weten zij niet, wanneer hun kinderen soms hele avonden op straat of waar dam ook rond zwalken Worden dan m/isschien deze schiriftellijke lessen mondeling voortgezet en in praktijk gebracht En over welke andere onderwerpen wordt dan nog meer les gegeven Het is maar een vraag. Wie geeft het antwoord |r> bï ij verwachting AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent. Kwartaalabonnement Axd binnen de kom 1,25. Andere plaatsen f 1,75. Buitenland 2, ADVERTENTIEPRIJS10 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine Advertentiën 1-5 regels f 1, iedere regel meer 12 cent Bijna voltallig de heer P. J. van Bendegem was verhinderd kwam donderdagavond 10 november de Axelse gemeenteraad bijeen. Reeds bij de ingekomen stukken kwamen heftige debatten voor, aangaande het financieel beleid van de N.V. Waterleiding Maatschappij te Temeuzen. De heer VAN LU1JK gooide de kunppel in het Hoenderhok door een motie in te dienen waarin hij er op aandrong het misnoegen van de Raad uit te spreken over de wijze waarop het beleid door genoemde N.V. iis gevoerd. De heer OGGEL, die de gemeente Axel in deze maatschappij vertegenwoordigt, verklaarde, dat de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen hun afkeuring hadden uitgesproken over het gebeurde. „Waarom moeten wij nu nog eens deze zaak gaan onderstrepen]? Wij mogen het aanzien van deze maatschappij, dïe toch al zo onderhevig is aan kritiek niet schalden." De heren C. VAN BENDEGEM en MAAS plaat- Sten zich achter de heer Oggel en hadden dus ook geen behoefte aan 'de motie van de heer Van Luijk. Wethouder DE PUTTER zei, dat de Waterleiding- mij. zelf haar naam hoog moet houden. „In het volle bewustzijn is hier op onverantwoordelijke wijze met geld omgesprongen." aldus de heer De Putter. „Aan dergelijke misverstanden moet ruchtbaarheid worden gegeven, het is daarom niet overbodig ons misnoegen hierover uit te spreken." De heer C. VAN BENDEGEM wenste alles voor kennisgeving aan te nemen. „We zullen de zaak er niet op verbeteren," aldus spreker. ,,De schuld te be kend en we kunnen moeilijk na de toezeggingen van het bestuur van de maatschappij het vertrouwen gaan opzeggen." De heren VAN LUIJK en DE PUTTER kwamen, in tweede instantie nog terug op hun voorstel, Üoch wensten geen stemming. Hij nam dus wel zijn motie doch geen enkel woord van zijn kritiek terug. In de Commissie tot wering van schoolverzuim zijn enige vacatures ontstaan. Het hoofd van de Chr. Nat. School aan de Nieuwstraat, de heer J. J. de Ridder is met pensioen. Het Md de heer M. Brandes is uit onze gemeente verhuisd. B. en W. stellen voor in die vacatures te voorzien door de benoeming van twee nieuwe leden. In de vacature J. J. de Ridder werden aanbevolen de heren J. J. v. d. Hengel, hoofd van de Chr. School Nieuwstraat en J. Melse, onderwijzer aan die school. In de vacature Brandes vermeldde de voordracht de heren J. van Dixhoom, Magrette en J. de Kraker te Spui. Benoemd werden de heren v.d. Hengel met 9 stemmen en Van Dixhoom met 10 Stemmen. De heren Melse en de Kraker hadden resp. 3 eni 2 stemmen. Per 1 januari moesten twee leden van het Burig. Armbestuur benoemd worden wegens periodiek af treden van de heren M. v. Doeselaar en P. de Feijter. De uitslag van de stemming was P. de Feijter, Prins Hendrikstraat 69 (9 st.), W. van Cadsand, Buitenweg 21 (7 St.), M. van Doeslaar 5 en C. den Hamer 3 stemmen. De Arrondissementsrechtbank te Middelburg be noemde bij beschikking van 24 december 1958 de heer F. de Danschutter Buitenweg 88, tot provisioneel be windvoerder over zijn broeder J. N. de Danschutter, die verpleegd wordt in de psychiatrische inrichting St. Servatius te Venray. De heer F. de Danschutter is op 23 augustus over leden. Aangezien de verpleegde recht heeft op uit kering van het bedrijfspensioenfonds voor de land bouw en deze niet aan de gemeente, welke de ver- pleegkosten betaalt, wordt uitgekeerd wanneer er geen, provisioneel bewindvoerder is, zal een ander moeten worden benoemd. Daarvoor kwam in aanmerking de oudste Sin leven zijnde broeder van de verpleegde, de heer C. B. de Danschutter, Hospitaalstraat 11, die ge negen is als zodanig op te treden. Besloten werd om de Arrondissementsrechtbank te Middelburg te verzoeken als provisioneel bewtads- voender in dit geval te benoemen de heer C. B. de Danschutter en het college te machtigen om voor het indienen van dat verzoek een advocaat-procureur aan te wijzen. J Aula op de Algemene Begraafplaats. Het oude lijkenhuisje op de algemene begraafplaats is totaal versleten en niet meer Voor zijn doel ge schikt. De verregaande bouwvalligheid biedt ook geen gelegenheid meer voor de berging va!n apparaten en materialen. Indertijd hebben B. en W. aan een architecten bureau opdracht gegeven tot het maken van een plan voor de bouw van een aula, annex berging en par- Uceergelgenheid en met het oog op de wijziging van de begraafwet een gelegenheid te bieden tot het be waren van de urnen of bussen met de as van ge cremeerde overledenen. Dezer dagen werd het definitieve schetsontwerp, waarbij rekening is gehouden met het beloop der straten, zoals die in het uitbreidingsplan zijn gepro- jecteerdi ontvangen. B. en W. hebben hierover het advies gevraagd van de bouwcommissie, die zich met het ontwerp kan ver enigen. De 'kosten van de 'bouw en de inriohfflng, met ver dere bijkomende kosten wordt geraamd op 50.000, Hiervoor is een bestemmingsreserve aanwezig van 23.000,Voor de overige kosten, voor zover die niet gedekt worden door verhoging van de algemene bijdrage uit het gemeentefonds, wordt gedacht aan een wijziging van de verordening begrafenisrechten. De heffing van een tarief wegens gebruik maken van de aula b.v. werd alleszins logisch geacht Het voorstel tot het nemen van een principebesluit inzake de bouw van een aula werd aanvaard. Wijziging van de salaris- en loonverordening vastgesteld. Deze herziening is van belang voor de onderwijzeres Nuttige Handwerken Wier salaris bij de 4e wijzigihg nog niet verhoogd kon worden, omdat de bedragen toen nog niet bekend waren. Voorts is al enige tijd bij het college in overweging om voor de keurmeester der vleeskeuringsdienst een promotie mogelijkheid in de salarisschaal op te nemen. Hiervoor Werd besloten een functie op te nemen van keurmeester A. Aangezien de beloning van de keur meester gelijk is aan die van een adjunct-commies komt het verantwoord voor de beloning voor de keur meester A te stellen op hetzelfde bedrag als voor een adjunct-commies A. Taak van de Gascommissie der gemeente. Zoals bekend is, heeft de boekhouder, de heer A. P. Ie Feber de dienst verlaten. De boekhouder maakte ambtshalve als secretaris deel uit van de Gascommissie en had een raadgevende stem. In verband met de reorganisatie is geen nieuwe boekhouder benoemd en is de financiëleadministratie opgedragen aan het hoofd van de centrale boekhouding. De verordening moest derhalve op dit punt worden gewijzigd en besloten werd het betreffende artikel in die zin te wijzigen. -Iedler jaar dient het krediet in rekening-courant met de N.V. Bank voor Nederlandse Gementen op nieuw te worden vastgesteld. Besloten werd dit voor het jaar 1961 te bepalen op 100.000, Overname van enige perceeltjes grond. Nadat indertijd de tramrails van de Z.V.T.M. zijn verwijderd, zijn enkele perceeltjes grpnd, welke deel uitmaken van openbare wegen in de gemeente, eigen dom van' genoemde maatschappij gebleven, terwijl ook van enkele wegkruisingen de onderhoudsplicht nog bij die maatschappij berust. Teneinde een, overzichtelijke en logische toestand te verkrijgen werd besloten be doelde perceeltjes in eigendom en onderhoudsplicht door de gemeente van de Z.V.T.M. over te nemen. Verkoop van enige perceeltjes bouwgrond. Aan mej. P. M. Mieras, Noordstraat 33, ca. 625 mp bouwgrond aan de Van Middelhovenstraat Aan H. Deij, Noordstraat 55, ca. 1539 mr bouw grond aan de Ziudsingel. Aan R. A. van Wiemeersoh Evertsenstraat 28, ca. 2496 m2 bouwgrond aan de Van Middelhovenstraat. Aan P. Cappon, Prins Hendrikstraat 63, ca. 51 mr grond aan de Prins Hendrikstraat Besloten werd de verzoeken onder de gebruikelijke voorwaarden in te Willigen en de grond te verkopen tegen de daarvoor vastgestelde prijzen. Sanering Oudewijk en omgeving. Ter verdere voorbereiding van de sanering van de Oudewijk en omgeving werd besloten van J. Verwijs, Oudewijk 37 te kopen het huis erf en tuiin, groot plm. 172 m2. Met hetzelfde Oogmerk wrd aangekocht van de heer D. de Blaay het perceel Oudlwijk 21, groot ca. 65 m2. I Vacature Woonruimtecommissie. De heer J. Pijpelink heeft zijn herbenoeming tot Md van de Woonruimitecommissde niet aanvaard. Zo lang in deze vacature niet is voorzien, is betrokkene bereid zijn functie als zodanig te bMjven uitoefenen, echter tot uiterlijk 1 januari 1961. In deze vacature weid benoemd de heer J. J. van de Velde, Bemhardstraat 20. Verhoging subsidie aan de Axelse Bad- en Zweminrichting. Het bestuur van de Stichting Axelse Bad- en Zwem inrichting verzoekt de gemeentelijke subsd'iie voor 1960 te verhogen, van 1500, tot 5475, Na een ingesteld onderzoek zijn B. en W. van oor- ,deel dat, mede gelet op de reserveringen voor dit jaar 'kan worden volstaan met een gemeentelijk subsidie vam 3500,Deze verhoging werd wel noodzakelijk geacht teneinde het stichtirtgsbestuur in staat te stel len het zwembad behoorlijk te exploiteren. De finan ciële commissie kan zich met de subsidie-verhoging tot 3500,verenigen. Wethouder DE PUTTER en de heer VAN LUIJK hadden geen bezwaar tegen de subsidie, maar wegens zijn politieke overtuiging, zoals de heer Van Luijk verklaarde, stemde hij tegen, als het zwembad ook op zondag geopend zou zijn. De heer OGGEL beschouwde de verhoging van de subsidie als een rectificatie over hetgeen het zwem bad in het verleden tekort is gedaan. Besloten werd de subsidie te brengen op 3500, voor het jaar 1960. Uitbreidingsplan Spui. In verband met de reconstructie van de provinciale weg TemeuzenAel is het gewenst uitvoering te geven ahn een gedeelte van het uitbreidingsplan Spui. Mede uit verkeerstechnisch oogpunt is Jiet noodzake lijk ter plaatse een groenstrook met ventweg aan te brengen. De geprojecteerde ventweg heeft een lengte van ca. 170 meter. Daartoe zullen de panden N 100 tot en met N 104 gesaneerd moeten worden. Na lang durige onderhandelingen kon met alle eigenaren over eenstemming worden bereikt. De gezamenlijke kosten alsmede vergoedingen wor den geraamd op 100.000,—. De provincie heeft een bijdrage van ca. 11.000,toegezegd. Verwacht mag worden dat ten laste van de gewone dienst van de gemeentebegroting een bedrag van plm. 7500,per jaar komt, indien, dit project in 25 jaren wordt afge schreven. Besloten werd tot het kopen van bedoelde panden over te gaan. Werkplaats annex kantoorruimte ten behoeve van het gasbedrijf te Terneuzen. In Temeuzen heeft het gemeentelijk gasbedrijf van Ael niet de beschikking over een goede werkplaats. Aangezien de Uitbreiding van Temeuzen bestaat daar aan hoe langer hoe meer behoefte. De Centrale Dienst voor Bouw- en Woningtoezicht 'te Temeuzen heeft een plan ontworpen dat alleszins geschikt is om uitgevoerd te worden. Het plan voor- Ziet in een werkplaats met magazijn^ een garage plus kantoorruimte en W.C. met douche. Het ligt in de bedoeling dit object openbaar aan te besteden. Dit voorstel werd aanvaard. r v Verbindingsweg Walstraat-Evertsenstraat. Nu de nieuwe openbare kleuterschool begin volgend jaar in gebruik zal worden genomen, is er aanleiding de verbinding Walstraat-Evertsenstraat te verbeteren. Ook voor de bewoners van plan-Oost zal deze ver binding van betekenis zijn. De straat wordt 6 meter breed met aan beide zijden een trottoir van 2 meter. Een tweetal woningen, in eigendom bij de gemeente zal gesloopt moeten worden en en'kele andere panden en schuren zullen aangekocht moeten worden. De riolering zal vernieuwd dienen te Worden. Met verschillende hoekafranldirigen zal ook rekenüng worden gehouden. Het ligt in het voornemen dit werk in eigen beheer uit te voeren. Aangezien de gemeentewerklieden het momenteel erg druk hebben zal eerst een object van ca. 60 meter gereed gemaakt worden, zo nodïlg düor uitbesteding. De Raad besloot conform het voorstel. Voorstellen inzake rapport van commissie ad hoe. Bij het besluit van. 29 maart 1960 werd een com missie ad hoe ingesteld, welke als opdracht ontving, een nadere studie te maken van de volgende onder werpen a. public relations b. bevordering burgerzin c. instelling van een Ideeënbus d. uitgifte van een gemeenteblad. Deze commissie, samengesteld uit de raadsleden D. J. Oggel, C. van Bendegem en M. L. M. IJsebaert, heeft op 16 september haar rapport uitgebracht De Raad kwalm o.a. tot de volgende conclusies Public relations. B. en W. achten de grootte van de gemeente nog niet van die aardj dat nu reeds be hoefte is aan een zij het eenvoudig adresboekje. Zou in de toekomst blijken, dat daaraan inderdaad be hoefte besltaat dan zullen zij zeker tot het samenstellen van een dergelijk boekje overgaan. Ten aanzien van het instellen van een centraal punt voor het geven van inlichtingen en voorlichting aan vreemdelingen en toeristen zal dezer dagen een be- Zo heet dit toelichtend en geruststel lend Doktersboek.dat gratis ii in gesloten bij een Babyderm Set, waarin olies voor een vorstelijke verzorging van Baby's tere huigje. yW^TMlJN haROLNAAKT ,I6ÏÏÈD spreking tussen vertegenwoordigers van de V.V.V. en B. en W. plaats vinden. Inmiddels zijn maat regelen getroffen om ter gemeenite-secretarie een ver zameling aan te leggen van döcumentatie-materiaal, waardoor men zo goed mogelijk op velerlei terrein zal kunnen Worden voorgelicht. Bevordering burgerzin. Het beleggen van bijeen komsten met jeugdige inwoners en het beleggen Van begroetingssamenkomsten achten B. en W. momen teel nog niet opportuun. Wat de jeugdigen betreft, is er voor hen even als trouwens voor de ouderen gelegenheid de raadsvergaderingen te bezoeken, terwijl het vestigings overschot zo gering is, dat begroetingsbijeenkomsten geen zin hébben. Bovendien is het de vraag of der gelijke samenkomsten wel de gewenste resultaten op leveren. Na ampele overweging hebben B. en W. besloten het ere-burgersdhap en de penning van verdienste van de gemeente in te stellen. Hierbij dient echter voorop te staan, dat uitreiking van deze onderscheidingen slechts bij hoge uitzondering zal kunnen plaats vinden. In een volgende vergadering zal een voorstel worden gedaan tot vaststelling van een verordening, waarin een en ander wordt geregeld. (Vervolg op pagia 2)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1