STEEDS MEER KOPERS PER POST LANGS DE SCHELDESTROMEN In één nacht Uw handen gaaf en zacht Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 5 NOVEMBER 1960 75e Jaargang No. 6 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredactie J. C. VINK. Redactie en Administratie i Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C, VINK EEN SYSTEEM MET VOOR- EN NADELEN. Het kopen bij de z.g. postorderbedrijven, beeft ook in Nederland een grote sprong Vooruit genomen en bet ziet er voorlopig r. rg niet naar uit, dat aan die stormachtige ontwikkeling een eind zal komen. In de eerste helft van dit jaar nam de omzet in deze branche, vergeleken met 1959, toe met ruim 80%. In de periode tussen 1957 en 1959 zagen de postorderbedrijven hun om zet groeien met 44%. Over ditzelfde tijdvak Stegen de omzetten in de overeenkomstige takken van de detailhandel met 10%. Ben teken aan de wand voor de middentand, die in het postorderbedrijf een omvangrijke Concurrent kan gaan zien. Het postorderbedrijf is ontstaan in Ame rika, geboorteland van vrijwel alle moderne verkoopmethoden. Viandaar is het overge slagen naar Engeland, Frankrijk en Duits land en kort voor de oorlog begon ook in Nederland in Zeeland het eerste be drijf, dat alleen werkte op schriftelijke be stellingen door particulieren. Honderd voor 100 miljoen. In ons land ontstond de grootste belang stelling pas in de jaren na de tweede wereld oorlog. Een ontwikkeling, die zich voortzette en resulteerde in een huidig aantal van circa honderd van dergelijke bedrijven, die een ge zamenlijke omzet hebben van 100 miljoen gulden per jaar. Het leeuwendeel van de afzet wordt door drie grote broers voor hun rekening ge nomen. Nederland heeft drie omvangrijke postorderbedrijven, in omvang niet veel tuin der dan -warenhuizen, die gezamenlijk de helft van de totaile postorderomzet bereiken. De massale omizet is één van de voor waarden voor een postorderbedrijf, dat im mers door omvangrijker inkopen goedkoper iroet zien te werken. Goedkoop. De grote aantrekkingskracht van de post orderbedrijven ligt in de lage prijs van de verkochte artikelen. Dit blijkt uit een on langs in Duitsland gehouden enquete, waar bij door meer dan de helft van de klanten van dergelijke firma's de prijs als doorslag gevend argument werd genoemd voor hun keus. De lage prijzen probeert men onder meer te bereiken door een grote inkoop met uit schakeling van de tussenhandel. Vele fabrie ken zijn bovendien bereid ten behoeve van postorderbedrijven hun machines tegen kost prijzen of Uiterst lage winstmarges te laten draaien in de periode, dat zij door gebrek aan orders anders stil moeten staan. Hierdoor kunnen de postorderfirma's be paalde merkartikelen leveren tegen een prijs, c'.ie belangrijk lager ligt dan de gangbare. Met een boogje loopt men om de wettelijke regeling betreffende merkartikelen heen door ze te verkopen onder een andere naam. Een andere factor die de verkoopsprijs aan merkelijk 'kan drukken is het betrekkelijk lage kostenpeil. Door een verregaande vereenvou diging van de meestal langs mechanische weg gevoerde administratie kan men ge bruik maken van ongeschoold personeel. Goede verkoopkrachten zijn niet nodig, hun wenk wordt overgenomen door de folders cn catalogi. „Gemakkelijke betaling". Het systeem van de postorderverkoop is vrijwel onverbrekelijk verbonden met dat van de afbetaling. Het is één van de belangrijkste aantrekkelijkheden, dat de verschuldigde prijs kan worden voldaan langs de wieg van de „gemakkelijke betaling". Hierin sdhuilt echter een addertje, dat de koper lastige beten kan toebrengen. De toch al grote verleiding van de folders en uitge breide, aanlokkelijke catalogi en verkoopgid sen wordt nog benadrukt door de gemakke lijke regelingen betreffende de betaling. Het kan maar al te snel voorkomen, dat men zijn eigen koopkracht onderschat. Volgen® cijfers, afkomstig van de post orderbedrijven, wordt door ongeveer 1 van de klanten niet aan de betalingsverplichtingen voldaan, maar niet in cijfers uit te drukken is het aantal aankopen, dat volkomen nutte loos is en eigenlijk alleen gedaan wordt, om dat men die gecombineerde verleiding van reclame en afbetaling niet kon weerstaan. Geen contact. Voor velen één van de belangrijkste na delen is het ontbreken van enig persoonlijk contact met de verkaper. De bemiddeling, die de verkoper de klant verleent, is juist één van de charmes van de detailhandel. Men kan raadgevingen vragen over verschil lende voordelen van producten en eventuele gebruiksmogelijkheden. De kans daartoe ont breekt bij het postorderbedrijf. Aan de andere kant staat natuurlijk, dat men rustig thuis de folders kan bekijken en eventueel in overleg met de familie over een aankoop kan beslissen. In de Verenigde Staten is gebleken, dat dit vooral een voor deel kan zijn in dun bevolkte en afgelegen stréken, waar een uitgebreide middenstand ontbreekt. Door het bereiken van dit afgezonderde en anders uitgesloten pub'Uk heeft het systeem van welhaast preekwoordelijike omvang is, mischie waarde door 'het verruimen van de afzetmogelijkheden voor de producenten. In Nederland, waar de bevolkingsdichtheid van, welhaast spreekwoordelijke omavng is, geldt deze factor echter ito heel wat mindere mate dan bijvoorbeeld in Amerika, waar men nog streken kent, die slechts schaars bevolkt zijn door ontginningskolonies. Initiatiefcomité „De Bevelanden' is actief. „De Bevelanden" is een stredkcommissie, die de problemen, welke zich in de streek voordben, tracht op te lossen. Dit comité zal verschillende onderwerpen ter hand nemen, die voor Noord- en Zuid-Beveland van be lang zijn. Hiervan kunnen worden genoemd de verbetering van de dnifra-structuur van de streek, waarvoor zal worden aangedrongen op rijkssubsidie de voorlichting van ge- interesseerde ondernemers over regionaal en sociaal onderzoekingswerkhet stimuleren van de bevordering van de recreatie het instellen van een onderzoek naar het pende len en het opstellen van rapporten over de verkeerssituatie in de uitgebreidste zin van het woord. In het comité hebben zitting alle burge meesters van de Bevelandse gemeenten, ver tegenwoordigers van de werkgevers- en de middenstandsorganisaties en van provinciale instellingen als E.T.I., Prov. Planologische Dienst en de Stichting Zeeland voor Maat schappelijk en Cultureel Werk. Najaarsvergadering van de Zeeuwse Plattelandsvrou wen. De afdeling Zeeland van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen heeft te Goes haar najaarsvergadering gehouden. Deze ver gadering was zeer druk bezocht. In de voor middag werden de huishoudelijke zaken be sproken terwijl na de middag de voordrachts kunstenaar Ótto Stermian een voordracht hield, getiteld „Ebbenhout". Deze voordracht bestond uit proza en poëzie over negers en door negers geschreven. Getuige het lang durig applaus is deze lezing bij de dames wel zeer in de smaak gevallen. De leiding van de vergaderitog berustte bij de afdelings-ipresidente, mevr, W. van Veen- van Loqhem uit Oostburg. Dr. W. IDrees sprak voor de P.v.d.A. op het eiland Tholen. De oud-mi nis ter -pre si d e ntdr. W. Drees, heeft te St. Annaland voor de leden van de Partij van de Arbeid op Tholen een rede ge houden over de tegenwoordige regerings- politiek. In deze rede behandelde hij onder werpen, zoals de vrijere loonvorming, de in komensverdeling, woningbouw en de kabi netscrisis. Hij zeide o.im. dat de K.V.P. een veel sterkere positie inneemt, dan met baar aanhang overeenkomt. De schuld daarvoor gaf hij aan de A.R., de C.H.U. en de S.G.P. Anti-revolutionaire jongeren-organisatie vergaderde. Te Goes is een vergadering gehouden van de provinciaal verband van de Zeeuwse Ar- jos, teneinde te trachten een propaganda- actie voor te bereiden om een opleving van deze organisatie te bewerkstelligen. De heer D. Geuze, wethouder te Oostburg hield een lezing, waarin hij er op wees, dat er een kennelijke verslapping in de christelijke gezindheid aan de dag treedt. De levende drang om het politieke streven richting te geven, is niet meer aanwezig, zo stelde deze spreker. In de eigen politieke kring zal de belangstelling moeten worden aangewakkerd om daarin verbetering te brengen. Gemeenteraad van Goes stelde de begroting voor 1960 vast. De gemeentebegroting voor het jaar 1960 van de gemeente Goes, die nu een jaar ge leden aan de gemeenteraad werd aangeboden is dezer dagen, nadat daarin aangrijpende veranderingen waren aangebracht, vastge steld. De wethouder van financiën, de heer J. H. Roose stemde tegen. De fractievoorzitters van de A.R. en de P.v.d.A. verklaarden uitdrukkelijk, dat hun goedkeuring van de 'begroting niet inhield, dat zij achter het door burgemeester en wet houders gevoerde beleid stonden. Goese wethouders stellen hun zetel ter beschikking. In verband met de vertrouwenskwestie in de gemeenteraad van Goes hebben de wet houders J. J. van Melle (cjh.u.) en mr. H. B. Bouwman p.v.d.a.) medegedeeld, dat zij in de eerstvolgende raadsvergadering, waar in het bekende rapport van de commissie ad hoe zal worden besproken, hun wethouders zetels ter beschikking zullen stellen. De derde wethouder, de heer J. H. Roose (k.v.p.), verklaarde, zijn standpunt eerst te zullen bepalen, wanneer hem duidelijk zal zijn geworden, dat de gemeenteraad naar objec tiviteit streeft. Mijn verdediging, zo zei hij, zail zeer scherp zijn. Nieuw gebouw voor Chr. H.B.S. te Middelburg. De christelijke H.B.S. te Middelburg, uit gaande van de Vereniging voor Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onder wijs voor Zeeland, is tot nog toe onderge bracht in een houten noodgebouw. Aan deze behuizing zal binnen twee jaar een einde komen, omdat dezer dagen door de directeur der school, drs. H. J. van Alphen, de eerste heipaal geslagen is voor een nieuw perma nent gebouw. De school, die zeven jaar geleden startte met 40 leerlingen, telt thans ver over de vierhonderd leerlingen. Belgische natuurliefhebbers in de Braakman. Met Biervliet als „standplaats" hebben 28 leden van de Belgische Jeugdnatuurwacht verschillende excursies in de Braakman en de slikken en schorren van de Westerschelde gemaakt. Zij maakten studie van de vogels en van de bodemgesteldheid. De groep, die uit jongens en meisjes bestaat, vindt dé Braakman en de schorren uit een oogpunt van kennis van de natuur bijzonder interes sant. De deelnemers(sters) zijn afkomstig uit Gent, Brussel, Aalst, Hasselt en Diest. Des nadhts bivakkeren zij in een koestal van een boerderij. Besturendag der Zeeuwse Hervormde Vrouwen te Goes. De jaarlijkse besturendag van de Her vormde Vrouwengrepen C.J.V.F. uit Zee land is ditmaal weer in Goes gehouden. In de voormiddag hield de landelijke pre sidente, da. G. H. Stageman, een lezing over het onderwerp „Spanningen tussen de gene- ratie's". Zij wees op de moeilijkheden voor de opgroeiende kinderen om zich aan de zich snel onljwiklkel'ende maatschappij laan te OUDE BANKBILJETTEN UIT DE CIRCULATIE Per 1 mei 1961. Blijkens een mededeling van de Neder- landsclhe Bank worden de bankbiljetten van 100,model 1947, van 25,model 1949, en van 20,model 1945 en model 1955 in getrokken. De bank roept houders van deze biljetten op, deze vóór 1 mei 1961 ter verwisseling bij haar aan te bieden. De biljetten zijn gedateerd resp. 9 juli 1947 1 juli 1949, 7 mei 1945 en 8 november 1955. Op de biljetten va,n 100,is rechts op de voorzijde een vrouwenportret naar een schilderij van Rembrandt geplaatst, op die van 25,een afbeelding van koning Salomo. De biljetten van 20,model 1945 vertonen op dé voorzijde een portret van de Stadhouder-Koning Willem III, die van mo del 1955 een portret van Bóerhnave. passen. De jongeren moeten kunnen bouwen op een harmonisch gezinsleven. De jongeren moeten niet alle vrijheid krijgen, die zij zelf wensen. Des mliddags beantwoordde een forum verschillende vragen welke door de aanwezigen konden worden gesteld. Hoofdonderwijzer Platteeuw te Sluiskil met pensioen. Na 45 jaar bij het openbaar onderwijs werkzaam te zijn geweest, waarvan 30 jaar te Sluiskil, heeft de heer A. J. Platteeuw, wegens het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd, afscheid genomen als hoofd der school. Bij dit afscheid ontbrak het niet aan waarderende woorden en evenmin aan ge schenken, d'ie het sdheidende hoofd en zijn echtgenote werden aangeboden. Uitbreidingsplan Industrieterrein te Terneuzen. Het gemeentebestuur heeft bij de vast stelling van het uitbreidingsplan „Industrie terrein Oostelijke Kanaaloever" geen reke ning gehouden met de door de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap daartegen in gebrachte bezwaren. Men zal zich berinneren dat de georganiseerde landbouw dit nieuwe industrieterrein van 120 ha veel te groots van opzet vindt en dat een plan dient te worden ontworpen, dat meer op de praktijk is afge stemd. Genoemde Raad besloot dan ook tegen dit uitbreidingsplan bezwaren in te dienen bij Gedeputeerde Staten. De nieuwe invalsweg voor Terneuzen. In ons vorig nummer maakten wij reeds melding van de aanzienlijke subsidiebedragen die de gemeente Terneuzen heeft toegezegd gekregen voor reconstructie van de Axelse- straat en de aanleg van een nieuwe invals weg vanaf het Zwaantje. Hieraan kunnen wij nog toevoegen, dat deze werkzaamheden zo mogelijk nog deze maand zullen worden aan besteed, zodat nog dit jaar aan de uitvoering zal kunnen worden begonnen. Nieuwe scheepssloperij te Terneuzen. Met ingang van 1 november j.l. is het ex peditie-, veem- en overslagbedrijf „Schelde- veem" te Terneuzen omgezet in een scheeps sloperij. De directie heeft bij het Gewestelijk Arbeidsbureau een aanvrage ingediend om een onbeperkt aantal branders en ander slooppersoneel. Naar schatting zal dit bedrijf aan circa 150 man werk kunnen verschaffen. Meer textielindustrie in Oost Zeeuwsch- Vlaanderen. De N.V. Verenigde Textielbedrijven J. W. Meyerink Co. uit Twente di.e reeds een confectie-atelier te Stoppeldijk heeft, wil dit bedrijf met 2 ha. uitbreiden, waarvan circa 3000 ca voor onmiddellijke en de rest voor toekomstige uitbreidingen Daarnaast zal te Walsoorden een weverij, snijderij en een confeetie-afdeling worden ge- stidht. In laatstgenoemd bédrijf zullen 80 mannen en 20 vrouwen werk kunnen vinden. AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 10 cent Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen f1,75. Buitenland 2,—. ADVERTENTIEPRIJS10 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine Advertentiën 1-5 regels f 1,— iedere regel meer 12 cent extra. j

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1