HET PLEZIER VAN HET SPAREN LANGS DE SCHELDESTROMEN Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 29 OKTOBER 1960 75e Jaargang No. 5 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredactie x J, C, VINK, Redactie en Administratie 1 Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker Uitgeefster FIRMA J, C. VINK Omstreeks de Wereldspaardag, die in de laatste jaren is uitgegroeid tot een volle Spaarbankweek wiaarin de Wereldspaar dag het hoogtepunt blijft vormen medi teren wij graag een beetje over de betekenis van het sparen. Wie in de laatste week van oktober, als de spaarbanik-leden van de Nederlandse Spaarbankband deze Spaarbankweek vieren, de activiteiten vain de plaatselijke spaarbank waarneemt, vraagt zich miilsschien wel eens af wat men -met deze jaarlijkse actie beoogt. Het Nederlandse volk is van nature spaar zaam. Allerlei sociale maatregelen maken het sparen voor moeilijke tijden en voor de oude dag toch eigenlijk overbodig, meent men. Waarom dan all die propaganda in de Spaarbankweék en op de Wereldspaardag Toch is sparen zinvol. Laten wij deze uitspraken eens nader be zien. Zo lang wij nog overal mensen ont moeten die, ondanks het feilt dat zij een redelijk inkomen hebben, voortdurend kam pen met financiële moeilijkheden vragen wij ons af of we werkelijk mogen stellen dat het Nederlands volk spaarzaam is. Accoord financiële tekorten in de huis houding hebben minder te maken met het sparen dan met het onvermogen om het ge zinsinkomen op verantwoorde wijze te be steden. Maar als wij zien hoe velen de op lossing dan maar zoeken in het doen van aanschaffingen die niet meteen volledig be hoeven te worden betaald een methode waarmee men de financiële problemen vaak onnodig vergroot dain wagen wij het te zeggen dat heel veel mensen zidh de kunst van het sparen toch nog wel eigen moeten maken. Voor deze mensen heeft het wel degelijk zin, eens per jaar met nadruk te wijzen op het belang dat zij persoonlijk hebben bij het vormen van een spaarsom. Wat de uitkeringen betreft, die men o.a. ontvangt bij ziekte of ongeval, bij werkloos heid en als men bejaard ds geworden, inder daad maken deze voorzieningen het sparen om een „appeltje voor de dorst" te hebben niet meer zo dringend noodzakelijk als in* vroeger dagen. Maar een aanvulling lijkt ons als regel niet zo overbodig, doch daaren tegen zelfs zeer gewenst. Bovendien is er dan nog de groep van kleine zelfstandigen, die buiten veel van deze uitkeringen vallen. Voor iedereen heeft het vormen van een spaarsom die ails financiële reserve kan die nen dus ook nu nog altijd zin. Men hoeft er niet zorgelijk bij te kijken. Toch is er dank zij de sociale voorzie ningen een groot versöhil met voorheen. Toen werd het sparen vooral gekenmerkt door zorgelijke 'bijgedachten, en daardoor werd het op zichzelf ook een min of meer zorgelijke aangelegenheid. Het afgezonderde geld was bestemd om grote en kleine tegen slagen op te vangen en men durfde er eigen lijk nooit goed aan te komen. Het sparen van nu is voor talloze mensen echter een veel blijmoediger aangelegenheid geworden. Wie enigszins de activiteiten van de spaar bankleden van de Nederlandse Spaarbank- bond volgt want deze spaarbanken trach ten waarlijk niet alleen tijdens de Spaar bankweek de spaargedachte te verbreiden zal weten dat men tegenwoordig vooral ook het doelsparen aanmoedigt. Het tamelijk vage sparen voor moeilijke tijden -waar van men naar vanzelf spréékt hoopt dat zij zullen uitblijven is hier vervangen door het sparen voor een zeer concreet doel, en uiteraard is dit dan vrijwel steeds een ple zierig doel. Men spaart om straks iets van het huisraad te kunnen vernieuwen, of deze met reeds lang begeerde voorwerpen te kun nen aanvullen. Men spaart voor het aan schaffen van een nieuwe radio of voor een televisietoestel. Hierbij heeft men voorname lijk genoegen en ontspanning op het oog. Men spaart voor een nieuwe stofzuiger, een wasmachine of een centrifuge. Hier over weegt het nuttige element, maar toch komt er het plezier bij dat de huisvrouw ervan zal hebben. Men spaart om in de vacantie iets bijzonders te kunnen ondernemen. Dit is waarschijnlijk Wel pen van de allerprettigste spaardoelen die men kan bedenken, hoewel wij ook hieraan nog een nuttige kant zouden willen toekennen. Want is het niet zo dat men na afloop van de vacantie meer ver kwikt weer aan het weik gaat, naarmate men meer heeft kunnen geniéten van de vrije tij'd En is het niet de voornaamste bedoeling van alle recreatie, dat wij er nieuwe kracht door opdoen Als straks voortdurend meerdëre mensen de beschikking krijgen over meer vrije tijd, kan het sparen om bepaalde lief hebberijen te kunnen beoefenen een nog be langrijker spaardoél worden dan het nu al is. Ook hier gaan nut en plezier weer hand in hand. Sparen voor tijdige vernieuwing en aanvulling van kleding heeft, behalve een degelijke, ook nog een prettige kant, en het zijn heus niet alleen de dames die er graag goed en modieus gekleed bij lbpen. Zo zien we dus hoe tegenwoordig bij al dit doelsparen het in vervulling gaan van velerlei wensen op de achtergrond staat. Spaarbankweek wijst op levensvreugde. Dit nu is het, wat wij bedoelen met het plezier van het sparen. Men heeft een doel voor ogen,, dat men graag wil bereiken, en aan het spaarbankboekje ziet men hoe men gestadig vordert op de weg naar het berei ken van dit doel. Dit zichtbaar vorderen geeft velen de animo met een goed volge houden regelmaat door te gaan met sparen. Bijna ieder, die op deze manier een of meer keren een lang gekoesterde wens in vervul ling heeft zien gaan, is daarna voor altijd gewonnen voor het sparen. Ten slotte, wie eenmaal is gewonnen voor de spaargedachte en wie geleerd heeft geregeld te sparen, zal er mee doorgaan. Ook als er niet een be paalde wens op de verlanglijst staat. En zo groeit er dan toch nog de spaarsom die we soms ineens zo bijzonder goed kunnen ge bruiken bij een onvoorziene tegenslag. Het plezier van het sparen wordt daardoor echter geenszins getemperd. Integendeel, de mens die een financiële reserve bezit, kan in som mige opzichten iets onbekommerder leven. En dat op zichzelf draagt bij aan de levens vreugde. Hierop te wijzen, is een van de zin volle bedoelingen van de Spaarbankweek en de Wereldspaardag. Terneuzen is goed af. Zoals békend zal zijn, heeft het gemeente bestuur van Terneuzen een nieuwe invalsweg geprojecteerd, die zal lopen van het Zwaantje in de ridhting van de watertoren. De kosten van deze weg zullen met inbegrip van alle kosten (ook van de verlichting) 640.000, belopen. De Rijksdienst voor de aanvullende werkgelegenheid heeft thans aan B. en W. bericht gezonden, dat in de kosten van dit werk een subsidie van 82,4% of ruim 532.000,zal worden ontvangen. Ook de Axelsestraat zal worden gerecon strueerd. De kosten daarvan worden ge raamd op 150.000, waarin nog eens 88.000,— van het rijk zal worden ont vangen. Kan ook de gemeente Axel op deze voor delige wijze zijn straten niet verbeteren De herindeling van de gemeenten in de Braakman. De herindéling ven gemeenten schijnt aan de orde van de dag te zijn. Nu weer hebben de gemeenten Biervliet, Hoek en Philippine een schrijven van Gedeputeerde Staten van Zeeland ontvangen, vergezeld van een ont werp van wet, tot wijziging van de gemeente grenzen in verband met de drooglegging van ■de Braakman. Daarbij zal het recreatiege bied in deze polder voor het grootste ge deelte op het grondgebied van de gemeente Hoek komen te liggen. Het is de bedoeling dat de nieuwe grenzen op 1 januari 1962 van kracht zullen worden. Militaire hulp bij de aardappeloogst. Met ingang van dinsdag zijn in Zeeland 400 militairen ingezet voor hulp bij de aard appeloogst. Het vervoer van de aardappels Vindt plaats met militaire vrachtwagens. De militairen bestaan uit leden van de veld artillerie, de luchtdoelartilferie en de genie. Minister van Verkeer en Waterstaat bezocht Zeeland. De minister van Verkeer en Waterstaat, drs. H. A. Kothals, heeft in tegenwoodigheid van de secretaris-generaal van zijn departe ment, mr. Gieben, de directeur-generaal van de rijkswaterstaat, ir. Maris, en verschillende hoofdingenieurs met het directievaartuig van de rijkswaterstaat een bezoek aan Zeeland gebracht. Onder meer werd een vaartocht over de Westerschefde gemaakt. De burgemeesterskwesties. Blijkens Ihet voorlopig verslag op de be groting van binnenlandse zaken voor het jaar 1961 hebben verschillende leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vragen gesteld over het benoemingsbeleid, dat ge volgd wordt bij de benoeming van burge meesters. Met name werden vragen gesteld over de gang van zaken ten aanzien van verschillende in Zeeland gerezen kwesties. Ook de „verschrijvingen" die in de ge meente Goes werden toegepast, kwamen hier bij aan de orde. Het met „ziekteverlof" zenden van kern gezonde burgemeesters werd algemeen af gekeurd. iDe kwestie Goes. De minister van binnenlandse zaken heeft naar aanleiding van vragen, gesteld door het Tweede Kamerlid, de heer Scheps, mede gedeeld, dat de officier van justitie bij de arondissementsrechtbank te Middelburg een onderzoek zal instellen naar de vraag of strafbare handelingen hebben plaats ge vonden. De Commissaris der Koningin is ere- grenadier geworden. Jihr. rm. A. F. C. de Gasembroot, commis saris der Koningin in Zeeland, heeft een 3- daags bezoek aan de Nederlandse militairen in La Courtin e gebracht. Tijdens dit bezoek werd hij geïnstalleerd tot ere-grenadier van het garde-bataljon grenadiers. Ter gelegen heid van deze installatie ontving de commis- sais een compleet uniform van de grenadiers. Benelux-apothekers in Middelburg. De apothekers uit de Benelux-landen heb ben vorige wéék zaterdag en zondag hun jaarvergadering te Middelburg géhouden. Een bezoek werd gebracht aan de Pro vinciale Bibliotheek, waarin de archivaris, de heer Pdeters, een tentoonstelling had inge richt van pharmaceutisdh-historisohe boeken. Unieke U.L.O.-school te Tholen. Dat de Nederlandse architecten nog fan tasie hebben, is gébleken, toen de plannen voor een te Tholen te bouwen U.L.O.-school bekend werden. Deze school zal namelijk gebouwd worden in de vorm van een ster. In het midden van de ster is een ruime ba! geprojecteerd, waar in bijeenkomsten kunnen worden géhouden, met garderobes en toiletten en daaromheen de zeven lokalen. Een dergelijke vorm schijnt véél on derwij svoordelen te hebben. Dat de bouwkosten niet zo voordelig uit vallen bleek bij de aanbestedingDe laagste inschrijver zat meer dan 30.000,boven de begroting van 248.000,— De Zeeuwse Museumstichting. De gemeenteraad van Middelburg heeft, zij het na enige discussie, besloten een jaar lijkse subsidie van maximaal 15.000,te geven in het jaarlijkse exploitatie-tekort van de Zeeuwse Museumstidhting. Christelijke Film Actie Zeeland. In Zeeland is door de Gefa, de Christelijke Film Actie, een provinciaal Verband Zee land opgericht. Voorzitter is geworden de heer J. Huser uit Middelburg, secretaris is de heer G. Vader uiit Vlissingen. Losse Gedachten WIE BINDT DE KAT DE BEL AAN 1 Wat als titel boven deze „Losse Ge dachten" staat, vormde de onder-titel van het ingezonden stuik in ons nummer van de vorige week. Wij menen goed te doen, hierop nog even in te haken. Een feestweek. Moet er nu weer al een groots feest op touw worden gezet Och, waarom niet Axél is inderdaad een streekoentrum en als wij zien, wat andere plaatsen al niet doen om het publiek te trekken, waarom zou onze plaats zich dan niet in die rij scharen Wij kunnen ons ten volle verenigen, met hetgeen door de „Opmerker" in zijn stukje werd voorgesteld. Toch zouden wij gaarne daaraan iets toe voegen. Iets, dat wij niet van onszelf hebben, maar in de loop van déze week in een deir dagbladen liazen. In Souburg bestond de afdeling van het Rode Kruis namelijk 25 jaar. Ter gelegen heid van dit jubileum werd door de leden een geschenk aangeboden, bestaande uit 229 nieuwe leden, 70 verbandtassen met inhoud, een aanvulling op de uniformen en een ziekenhuisledikant. Voorwaar een vorstelijk geschenk Wanneer men will en wanneer men liefde voor een organisatie heeft, is er dit blijkt uit het vorenstaande heel wat te bereiken. Wij willen het voorstel van de „Opmerker" dan ook gaarne onderstrepen en de hoop uit spreken 'dlat metterdaad iemand V.V.V. Streekoentrum Axel de figuurlijke kat de figuurlijke bed zal aanbinden en dat dit tot gevolg zal hebben, dlat er een feestweek zal komen, waardoor velen naar Axel zullen worden getrokken en waarop nog lang met genoegen zal kunnen worden teruggezien. Zeeland en de recreatie. Ofschoon wel eens gezegd is, dat Zeeland niet de „speeltuin" wil worden van de rand stad Holland, heeft het er toch veel van weg, dat grote gedeelten tot „speeltuin" ge maakt worden. Hoe kan hét eigenlijk ook anders, gezien de ideale ligging der Zeeuwse badplaatsen En wie zou, wanneer hij als het ware over een natuurlijke „speeltuin" be schikt, dit niet zoveel mogelijk benutten Vooral, wanneer met milde hand subsidies worden verleend Zo heeft Westkapelle het plan om een geheel vacantiedorp te stichten, waarop naast caravans en kampeertenten nog 200 zomer woningen en twee hotels zullen verrijzen. De totale investeringskosten voor het gereed maken van dit 32 ha. grote terrein zullen ca. 500.000,bedragen. Het plan zal in acht tot twaalf jaar tot uitvoering komen. Zoals wij iin ons vorige nummer hebben bericht, stelt het ministerie van economisahe zaken ook subsidies beschikbaar voor de toe ristische ontwikkeling van verschillende ge bieden. In dit kader werd aan zes gemeenten in Zeeland subsidie toegezegd. Het betreft hier de gemeenten Biggekerke 39.000, voor wandelpad over de duinen). Haam stede 84.000,Renesse en Vrouwen polder 22.000,—, Westkapelle 8000,en Zoutelande (ƒ31.000, Wij vragen ons nu alleen af, waar de Zeeuwsdh-Vlaamse gemeenten blijven. Of zijn ideze mischien geen lid van de speeltuin vereniging Retranchement en de speelautomaten. Retrandhement is een kleine gemeente in West Zeeuwsch-Vlaanderen, gelegen tegen de Belgische grens. In deze plaats zijn een tweetal café's, die een speelautomaat exploi teren. Deze automaten schijnen een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op de jongelui, die een groot gedeélte van hun zakgeld daaraan opofferen. B. en W. stellen nu de gemeenteraad voor, gezien de van verschillende zijden ingekomen verzoeken, een bepaling in de politieverorde ning op te nemen, waarbij het verboden zal zijtn, speelautomaten te exploiteren. Het komt ons voor, dat dit een verstandig voorstel is. AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom ƒ1,25. Andere plaatsen ƒ1,75. Buitenland 2, ADVERTENTIEPRIJS10 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine Advertent!ën 1-5 regels 1, iedere regel meer 12 cent extra. i I ■f

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1