NIEUWE VEERTARIEVEN OP DE WESTERSCHELDE LANGS DE SCHELDESTROMEN lekker en gezond GEEN INTERESSE MEER Uw dagelijkse I VERBOND VOOR VEILIG VERKEER Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 15 OKTOBER 1960 75e Jaargang No. 3 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredactie ij. C, VINK. Redactie en Adnaoktratk i Axel, Markt 12, tal. 0 1155-646, postbus 16 Drukker Uitgeefster FIRMA C. .VINK Het artikel over de nieuwe veertarieven op de Westersdhelde in ons vorige nummer be sloten wij met de mededeling, dat wij nog een beschouwing over deze aangelegenheid zouden geven. Het gaat ons bij deze beschouwing niet in de eerste plaats over de voor- en tegen standers van deze nieuwe tarieven en de ar gumenten, die daarbij worden gebruikt. Dit is wel interessant, maar het heeft verder zo weinig pracisch nut. Wel kan de vraag worden gesteld, waarom voor de Zeeuwsch-Vlamingen een speciale regeling wordt getroffen en niet voor de overige Zeeuwen. Verder zou kunnen wor den opgemerkt en dit is naar onze me ning een punt dat dieper gaat dat niet alleen de Zeeuwsch-Vlamingen gelegenheid moeten hebben om op een voordelige wijze de Schelde over te steken, maar dat de Zeeuwsch-Vlamingen er recht op hebben, dat hun gebied gemakkelijk vanuit overig Neder land kan worden bezocht. Wij zeiden het reeds dit punt gaat dieper. Naar onze mening mag niet uit het oog worden verloren, dat oök ZeeuwsCh- Vlaanderen een stukje zij het een klein stukje Nederland is. Het is niet alleen een klein, maar ook een zeer bijzonder stukje. En wij vragen ons af, of aan deze bijzonder heid wel steeds voldoende aandacht wordt geschonken. Deze bijzonderheid is toch, dat Zeeuwsch- Vlaanderen, geografsch gezien, deel uitmaakt van het Belgische grondgebied. Zou dit stukje van Nederland ook economisch bij België behoren, dan zouden de zaken op in dustrieel gebied er hier naar, onze stellige overtuiging heel anders uitzien. Wanneer men bedenkt, dat langs het ka naal TerneuzenGent op Belgisch grond gebied de fabrieken zich aaneenrijen, terwijl op het Nederlandse gedeelte er maar enkele staan, dan moet dit een oorzaak hebben. En deze oorzaak zal voor een groot ge deelte gelegen zijn in het opgesloten liggen van ons eigen landje tussen de Schelde en de Belgische grens met alle moeilijkheden van dien hoefijzerverkeer, tolmoeilijkheden of althans tolbezwaren en de Schelde-barrière met wachttijden, veertarieven en dergelijke. Zeeuwsch-Vlaanderen heeft na de eerste wereldoorlog overduidelijk getoond, dat het Nederlands is en Nederlands wil blijven. Dit houdt echter ons inziens in, dat Nederland op zijn beurt toont, dat het Zeeuwsch-Vlaan deren ook als een in alle opzichten volwaar dig lid van Nederland beschouwt en als zo danig behandelt. Wij bedoelen hiermede, dat ook de Nederlandse overheid moet tonen, dat het haar ernst is om ook Zeeuwsch- Vlaanderen de kans te geven tot verdere in^ dustrialisatie met alles wat daarmede samen hangt woningbouw, scholenbouw, goede en snelle verkeerswegen en wat dies meer zij. In 'het kort gezegd de integratie van Zeeuwsch-Vlaanderen ten opzichte van Nederland moet veel meer en veel sterker en veel vlugger worden doorg-evoerd. Tussen de Bevelanden en Schouwen- Duiveland komt een brug. Gelukkig. Maar zeker niet minder, doch veel sterker moet gedacht worden aan de verbinding liefst een vaste oeververbinding tussen Zeeuwsch-Vlaanderen en overig Nederland. En waar een wil is, is een weg MILITAIRE HULP GEVRAAGD VOOR AARDAPPELOOGST De Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap heeft het Landelijk Con tactorgaan voor de Arbeidsvoorziening ver zocht, een beroep te willen doen op de mi nister van Defensie voor het inzetten van militaren voor de aardappeloogst, daar door de abnormale weersomstandigheden in het werk een grote achterstand is ontstaan, en de opbrengst van vele percelen verloren dreigt te gaan. Alhoewel ook thans door de voortdurende regenval niets kan worden verricht, dienen de nodige voorbereidingen te worden ge troffen, opdat, zodra militaire hulp mogelijk is, onmiddellijk kan worden begonnen. Aanvragen voor hultp moeten dan ook met spoed worden ingediend bij de plaat selijke Sociale Commissies van het Land bouwschap of bij het sekretariaat van de Gewestelijke Raad te Goes, Grote Markt 28a telefoon (0 1100) 5803. De aardappeloogst. Als gevolg van de abnormale regenval der laatste weken is het op het ogenblik niet mogelijk, de nog in de grond zittende aard appelen te rooien. Het betreft hier nog een 2000 ha. Als er niet gauw verbetering komt dreigen deze aardappelen op het land te rotten. De Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap heeft in verband met deze critieke toestand de hulp van mili tairen gevraagd, zodra het rooien weer moge lijk zail zijn. Burgemeester van Oostburg ontslagen. Zoals wij vorige week reeds berichtten, heeft de met ziekteverlof gezonden burge meester van Oostburg, mr. K. Hoekzema, ontslag uit zijn ambt gevraagd. Dit ontslag is bij K.B. van 8 oktober met onmiddellijke ingang verleend. Nieuwe burgemeesters in Zeeland. Met ingang van 1 november is benoemd tot burgemeester van Hoedekenskerke, de heer mr. M. Somers. De heer Somers is thans le ambenaar ter gemeentesecretarie te Groede. De nieuwe burgemeester behoort tot de R.K. Kerk en is lid van de K.V.P. Met ingang van 16 oktober a.s. is de huidige gemeente-secretaris van Graauw en Langendam, de heer F. J. de Nijs, benoemd tot burgemeester van die gemeente als op volger van mr. Schluter. De heer De Nijs werd te Kloosterzande geboren en behoort eveneens tot de R.K. Kerk en K.V.P. Telefoonverkeer in de sector Oostburg binnenkort automatisch. Naar wij vernemen zal het telefoonverkeer in de sector Oostburg de volgende maand geheel geautomatiseerd worden. overeenstemming kon komen over de rich ting die aan het tehuis ten grondslag zou moe ten liggen. Na heel wat heen en weer ge praat is het thans zover, dat de plannen zullen kunnen worden verwezenlijkt. Jeugdnatuurwacht te Hulst. De jeugdnatuurwacht te Hulst mag zich in een steeds groeiende belangstelling van de jeugd verheugen. Het ledental is de honderd gepasseerd. Dezer dagen heeft de burge meester van Hulst officieel een tentoonstel ling geopend van bloemien en planten, die door leden van de jeugdnatuurwacht zelf waren gekweekt. Terneuzen heeft verkeersbrigadiertjes. Vorige week zijn op het gemeentehuis te Terneuzen 15 meisjes en jongens geïnstal leerd als verkeersbrigader. Dit geschiedde door de voorzitter van de vereniging voor Veilig Verkeer te Terneuzen, de heer J. F. Denie. De nieuwe brigadiertjes werden ook toegesproken door de burgemeester, mr. H. Rijpstra, Cursus voor Zeeuwse Handelsreizigers Het ligt in de bedoeling van de drie orga nisaties van handelsreizigers in Zeeland om te komen tot het organiseren van cursussen in Goes en Mddelburg, uitgaande van de Stichting Vakontwikkeling Handelsvertegen woordigers. Vandaag zal te Middelburg een bespreking worden gehouden, waarin een uiteenzetting over de cursus zal worden ge geven. de medicinale hoestbonbon Bejaardentehuis te Sas van Gent. Te Sas van Gent zal een algemeen be jaardentehuis worden gesticht. Ged. Staten van Zeeland hebben B. en W. machtiging verleend om de voorbereidingen daartoe te treffen. De totstandkoming van een derge lijk tehuis is aanmerkelijk vertraagd, omdat men destijds in de gemeenteraad niet tot Veilig Verkeersthema„Mijn dagelijkse weg" Mijn dagelijkse weg is de weg van ge haaste mensen. We rijden zeer doelbewust, de factor tijd is voor ons zo belangrijk, dat al onze sociale gevoelens er aan onderge schikt worden gemaakt. Mijn dagelijkse weg voert mij twee maal per dag langs dezelfde wegen. Vele honder den verlaten 's ochtends, evenals ik, hun wo ningen om er des avonds na gedane af- beid terug te keren. Wij ontmoetten el kaar dus tweemaal daags op de weg, maar deze ontmoeting is volkomen toevallig, zij roept geen enkele gemoedsbeweging in ons wakker. We blijven onberoerd bij deze ont moeting. Samen rijden we op dezelfde weg, maar in deze schijnbare gemeenschap zijn we keiharde individualisten. Ieder wil zijn ge stelde doel in zo kort mogelijke tijd bereiken en zo hier voor ons allen één gemeenschap pelijke regel zou kunnen gelden, dan is het die van het recht van de sterkste. Wie dé felste krachtbron onder zich heeft, eist de meeste rechten voor zich op. De bromfietsers laten geen kans voorbijgaan de fietsers hun potentiële meerderheid te tonen en natuurlijk weet de automobilist zich heerlijk superieur aan beiden. In deze gemeenschappelijke tocht zonder gemeenschapszin worden wij geconfronteerd met allerlei hinderlijke obstakels verkeers- regelende -politiemannen, stoplichten. Met de grootste moeite leggen wij ons bij deze dwin gende hindernissen neer. Wie de in stilte gemaakte verwensingen zou kunnen horen, wanneer een stopteken ons nét dwingt stil te houden, zou weten hoe wij ons aan het be lemmeren van onze vrije weg ergeren. Het spreekt welhaast vanzelf dat op mijn dagelijkse weg zo nu en dan het hoorn signaal van een ambulance hoorbaar is. Her inneren wij ons nauwelijks één verkeersregel in deze driftige tocht om ons doel individueel zo snel mogelijk te bereiken, we weten op zo'n moment ineens pijnlijk nauwkeurig, dat we niet verplicht zijn de ambulance voorrang of vrije doortocht te verlenen en dus laten we de wagen rustig drietonig toeteren. Ten slotte vechten we er allemaal voor om zo gauw mogelijk op onze bestemming te zijn. We haten \onze mede-weggebruiker niet, maar we zijn oök volstrekt niet in hem ge ïnteresseerd. En daardoor zijn we, door dit mentale defect, dikwijls de oorzaak van af schuwelijke verkeersongelukken. De bestemming van de ambulance is dan ook meestal een ongeval. Ergens op de weg is het vertrouwde beeld te zien van een auto in een vreemde positieer ligt een ver wrongen fiets of bromfiets en daar vlakbij een roerloze gestalte, uitgestrekt op het weg dek. Weinig mensen er omheen. Een inspecteur van politie vertelde on langs vroeger hadden we bij ongevallen op de weg altijd last met opdringend publiek. Tegenwoordig zie je haast geen mensen meer. Vroeger moesten we de waarschuwing laten horen blijf zoveel mogelijk van ge wonden op de weg af, laat zoveel mogelijk ruimte om het slachtoffer heen. Tegenwoordig gebeurt het, dat een brede stroom verkeer langs een slachtoffer heen rijdt, dat dringend eerste hulp nodige heeft. We hebben het al eens gezien. Géén inte resse meer Zeeland en de vijfdaagse werkweek. Naar wij vernemen lig het in de bedoeling dat in 1961 in verschillende Zeeuwse be drijven in de kanaalzone niet achter zullen ingevoerd. Verwacht mag worden dat de be drijven in de kanaalzone nie taChter zullen blijven. Voorwaarde is echter bij de instelling van een 45-urige werkweek, dat een produc- ieverhoging van 6,7% kan worden aange toond. Zeeuwse Rode Kruis-actie 1960. Verwacht mag worden, dat de Rode Kruis- collecte dit jaar 60.000,— alleen in Zeeland zal opbrengen. Dt is ongeveer 1500,meer dan in 1959. Voor de zevende maal staat St. Philipsland weer aan de kop met een bedrag van 2743,Dit is ruim het vijfvoudige van het streefbedrag. (Vervolg op pagina 3) AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERS ZATERDAG I ABQMNEMKtfTSPRIJSL«e Kwartaal aboooement Aut binnen de kom 1,25. Aadeee Dtóeoleod ƒ2,—. 10 cent. ƒ1,75. ADVEKTENTÏEPRtJS«0 cant par nu». Bij contracten beJangHJfce radactie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m n Kleine Advertentlën 1.5 rag* f l,— iedere regel meer 12 Bent atEo. VA! t 19 cent per rol Iedere dag weer doet de dood een vreselijke greep naar onze dagelijkse weg. Of wij die dagelijkse weg nu te voet of peer brommer, op de motorfiets of achter het stuurwiel afleggen, altijd is er die dreiging die von onze dagelijkse weg een dagelijkse kans maakt. Daarom roept het Verbond voor Veilig Verkeer op tot UITERSTE VOORZICHTIGHEID óók, neen JUIST op de dagelijkse weg.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1