kou gevat? m NIEUWE VEERTARIEVEN OP DE WESTERSCHELDE LANGS DE SCHELDESTROMEN bescherm HUN dagelijkse weg! m VERBOND VOOR VEILIG VERKEER Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 8 OKTOBER 1960 75e Jaargang No. 2 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS Laaie nummers 10 c«mt. Kwartaal - abonnement Aartl bmsea de kom 1,25. Andere plaatsen 11,75. Buitenland 2, Hoofdredactie J. C. VINK. Redactie en Administratie Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J, C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: Mmat pm Bq contracten betaodHjfe reductie. Ingezonden Mededelingen 30 Cent per Kleine AdveitenHên 1-5 ragtis J»— iedere regel mast 12 ten 1 Nieuwe regeling voor de inwoners van Zeeuwsch-Vlaanderen. De Provinciale Staten van Zeeland heb ben in hun vergadering van maandag jongst leden zonder veel enthousiasme het voorstel van de imnister van Verkeer en Waterstaat aanvaard betreffende de veertarieven op de Westerschelde. Dit voorstel bet'hreft in hoofdzaak een wijziging voor de inwoners van Zeeuwsch- Vlaanderen en komt °P het volgende neer. VOETGANGERS. De Zeeuwsch-Vlamingen zullen een jaar abonnement of identiteitsbewijs kunnen aan schaffen, dat voorzien moet zijn va.n een foto, tegen de prijs van 2,50. Op vertoon van d(t bewijs hebben zij gratis overtocht. FIETSERS EN BROMFIETSERS. Een soortgelijk abonnement als hierboven bedoeld wordt ingesteld voor fietsers en bromfietsers. Dit abonnement/identiteitsjbe- wijs gaat 5,per jaar kosten. MOTOREN EN SCOOTERS. Inwoners van Zeeuwsch-Vlaanderen, die met hun motorrijwiel of scooter van de veer boten gebruik maken, zullen in de toekomst in plaats van 6,50 maar 4,50 voor een tienvaarten^boekje moeten betalen. PERSONENAUTO'S. Voor personenauto's, landbouwtrekkers •pi driewielers uit Zeeuwsch-Vlaanderen zal een twintig vaarten-boekje 16,gaan kosten in plaats va,n f20, BESTELAUTO'S. Bestelauto's, paard-en-wagen, landbouw trekker met aanhang gaan 26,betalen voor een twintigvaarten-boekje in plaats van 30, VRACHTAUTO'S AUTOBUSSEN. CARAVANS enz. Vrachtauto's en personenauto's met cara van zullen in de toekomst ƒ41,gaan be talen in plaats van 45,voor een twintig- vaarten-boekje, terwijl autobussen en vracht wagens met aanhangwagens of opleggers het tarief voor een twintig vaarten-boekje van 55,zullen zien verminderen tot ƒ51,-. Deze verminderde tarieven zullen kunnen worden bedongen op vertoon van een iden titeitsbewijs met foio en gelden zoals ge zegd alleen voor de inwoners van Zeeuwsch- Vlaanderen. Voor het gemotoriseerd verkeer van buiten Zeeuwsch-Vlaanderen zullen de veertarieven weinig verandering ondergaan. VOE TG ANGERS TA RIEF. Wat het algemene voetgangerstarief be treft, zal de overtochtsprijs zonder iden titeitsbewijs van 0,40 worden terug gebracht tot 0,30, terwijl een tienvaarten- boekje voor voetgangers geen 3,maar 2,zal gaan kosten. Het algemene tarief voor fietsers en brom fietsers zal worden teruggebracht avn 060 op 0,40 per vaart en van 4,50 op 2,50 voor een tienvaarten-boekje. De onderhandelincfen tussen Gedeputeer de Staten van Zeeland en de minister hebben dus enig resultaat opgeleverd, al is het niet erg veel. In de debatten in de vergadering van de Provinciale Staten is dit ook duidelijk door verschillende sprekers naar voren gebracht. Ook wij zouden daaraan gaarne nog ver schillende vragen en opmerkingen toevoegen, doch willen het thans bij deze mededelingen laten. Inmiddels heeft de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaan deren aan verschillende bedrijven verzocht, een opgave te verstrekken van de kosten, die voor die bedrijven direct hit het vrachtver voer over de Westerschelde voortvloeien. Het zou in de bedoeling liggen, deze ge gevens voor te leggen aan de minister van Verkeer en Waterstaat en er dan op aan te dringen, de tarieven voor het vrachtver voer te verlagen. Wij hopen i,n nns volgend nummer nog een beschouwing aan de nieuwe veertarieven te wijden. Noord-Beveland is geen eiland meer. Zoals wij reeds eerder hebben medegedeeld lag het in de bedoeling dat op zaterdag 1 oktober 1960 de dam door de Zandkreek, die de verbinding vormt tussen Noord- en, Zuid-Beveland, officieel voor het verkeer zou worden geopend. Ondanks de gestadig neervallende regen heeft dit voor Zeeland historische feit inder daad plaats gevonden. De Comm'ssaris der Koningin i,n Zeeland, jhr. mx. A. F. C. de Casembroot, heeft de officiële opening verricht en de bootverbin ding tussen deze gebieden officieel stilge legd. Dank zij het fraaie najaarsweer van de zondag na deze gebeurtenis kreeg Noord- Beveland op 2 oktober al een ware invasie te verwerken. Duizenden autos zijn over de nieuwe dam naar het voormalige eiland ge reden. Een gevolg hiervan was, dat op som mige punten het verkeer finaal vastliep. Na de Zandkreek de Oosterschelde. Het is vanzelfsptekend, dat bij de officiëele opening van de dam door de Zandkreek ook vele prominente figuren van de Delta-dienst aanwezig waren. Het hoofd van deze dienst, prof. Ir. P. Ph. Jansen, deelde in een toe spraak mede, dat de ontwikkeling van de KINDERPOSTZEGELS 1960. Vanaf 14 november t.e.m. 13 januari a.s. .den op alle postinric'htingen in Nederland de Kinderzegels 1960 verkrijgbaar zijn. De zegels zijn ontworpen door mejuffrouw Jeanne Bieruma Costing en zij tonen kinde- r n in de schilderachtige klederdrachten van een vijftal plaatsen in het IJsselmeergebied. Voor het drukken van de zegels wordt ge bruik gemaakt van de kleuren geel, rood, zwart en blauw, met dien verstande, dat de kleuren van de achtergronden zullen zijn voor de 4 4 ct blauwgrijs voor de 6 i 4 ctokergeel; voor de 8+ 4 ct blauwgroen voor de 12 9 ctpaarsgrijs voor de 30 9 ctstaalgrijs. Waarden, toeslagen en voorstellingen 4 4 ctMarken 6 4 ctVolendam 8 4 ctBunschoten 12 9 ctHinde- loopen 30 9 ctHuizen. Voor frankering zijn deze zegels geldig tot en met 31 december 1961. techniek en de moderne methoden bij de uit voering van de afsluitingsplannen de hoop wettigen, dat de Oosterschelde afgedamd zal zij,n vóór 1978. Zoals bekend is, werd oorspronkelijk ver wacht, dat eerst in dat jaar deze afsluiting een feit zou kunnen zijn. De zeedijk bij Ossenisse is aanbesteed. Een ander Delta-werk, dat vooral voor Oost Zeeuwsch-Vlaanderen van grote be tekenis is, is de verhoging en verzwaring van de zwakke zeedijk bij Ossenisse. Al meer malen is over deze dijk gesproken en ge schreven, terwijl al vaker de vrees werd uit gesproken, dat de verzwaring van deze zee dijk zou worden getemporiseerd", zoals men tegenwoordig met een fraai woord uitstel noemt. Deze dijk moet op delta-hoogte en -zwaarte zijn gebracht voor november 1962. Over een afstand van ongeveer 3 km wordt de dijk drie meter hoger (9,5 m. N.A.P.), terwijl de dijkvoet van 20 op 77 meter wordt gebracht. Er waren twee bestekken, één voor de glooiing met betonblokken en één voor een glooiing met asfaltblokken, waarop door resp. 27 en 28 aannemers was ingeschreven. De laagste inschrijver was de fa. C. van Oord te Utrecht met 5.474.500.voor beton en 5.348.500,voor asfalt. Afscheid van burgemeester van Graauw en Langendam. Na 23 jaar burgemeester van Graauw en Langendam te zijn geweest, heeft de heer mr. F. J. Schlüter in een buitengewone raads vergadering afscheid van deze gemeente ge nomen in verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Tijdens deze bijeenkomst weirden vele waarderende woorden, vaak vergezeld van geschenken, aan de scheidende burgemeester en zijn echtgenote aangeboden. (Vervolg op pagina 3) Losse Gedachten HET IS WEL NODIG! Eigenlijk hadden wij eerst een andere titel voor dit stukje willen gebruiken, doch mis schien is het beter, zo dachten wij, de boven staande te kiezen. Want hoe men er over denkt, nodig is het wel Wij willen niet langer in raadsels spreken en onmiddellijk zeggen waar wij op doelen de bezinningsdag van het Verbond voor Veilig Verkeer. U weet het, lezeres en lezer, het Verbond voor Veilig Verkeer heeft het nodig geoor deeld .gezien het zeer grote aantal verkeers ongelukken, een BEZINNINGSDAG in te stellen. Het is wel n >iig, ons op de venkeers- onveiligheid te bezinnen. Meermalen is in dit rubriekje reeds de aan dacht op de bevordering van de verkeers veiligheid gevestigd, terwijl enkele weken ge leden een lezer via een ingezonden stuk daarop eveneens heeft gewezen. En het kan niet genoeg worden herhaald, dat ieder, maar dan ook ieder de dure plicht heeft, of hij nu voetganger, fietser, brom fietser of automobilist is, mede te werken aan het verhogen van de veiligheid op straat. Met recht mogen wij stellen, dat ieder de dure plicht heeft, dit te doen. Als U nu rustig in Uw stoel zit, terwijl U dit leest, laat dan de krant eens even zakken, sluit Uw ogen en probeer U in te denken, Wc| het zou betekenen voor U, als door Uw schuld een kind of een bejaarde of wie dan ook zou worden aangereden en levenslang invalide zou worden ofvult U zelf maar in. Hebt U misschien kinderen Wat zöu U zeggen, wanneer Uw kind op een kwade dag zou worden thuisgebracht Daarom heeft ieder de plicht. Daarom is het een bittere noodzaak, een bezinningsdag te houden. Bezin U dan ook Is dat voor U niet nodig Bezin U dan dubbel 1 Veilig Verkeersthema In UW handen De scholen zijn weer begonnen. Duizenden kinderen in Nederland gaan weer de dage lijkse weg van huis naar school, van school naar huis. Daarbij zijn óók de heel kleintjes, die voor het eerste jaar naar school gaan. Dat betekent voor hen al te dikwijls voor het eerst door het helse verkeer zonder de veilige hand van papa of mama. Automobilisten, hun leven ligt in Uw handen. Ieder jaar weer komen omstreeks 300 kinderen nie> meer terug van hun- dage lijkse weg naar school, van de boodschap voor mama of het fietsen met een buur jongetje. Van de 640 schoolkinderen, die in de jaren 1955, 1956 en 1957 om het leven kwamen door een verkeersongeval, waren 55% te voet en 33% op de fiets. Ongeveer de helft van de 1 14-jarigen, die slachtoffer van een verkeersongeval worden, wordt aange reden door een vrachtauto. „Mijn dagelijkse weg" Weet U, automobilisten, wat het zeggen wil, andermans kind deerlijk verminkt bij de verbijsterde ouders te moeten brengen Dit leed dat misschien alleen zij ten volle ikunnen peilen, die zelf de liefde van stralen de kinderogen nimmer zouden willen missen kan ook Uw leven vernietigen. Daartfrl vraagt het Verbond voor Veilig Verkeer U dringend MINDER UW SNELHEID bij scholen, bij fietsende kinderen, bij oversteekplaatsen en altijd en overal waar kinderen in de buurt van de rijweg komen. Zorg, dat U extra reactietijd in petto hebt voor de ondoor dachte en onverwachte dingen, die het kind doet. Laat HUN leven U meer waard zijn, dan UW seconden. Publicatie van het Verbond voor Veilig Verkeer. j£ AXELSE COURANT 1 19 cent per rol

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1