Troonrede en miljoenennota ZEELAND - deze week: Dairies Losse Gedachten Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 24 SEPTEMBER 1960 74e Jaargang No. 51 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent. Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen 1,75. Buitenland 2, Hoofdredactie J. C. VINK. Redactie en Administratie j Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per man. Bij contracten baianflrljke redudtie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine Advertenüën 1 - 5 regels f 1, iedere regel meer 12 Cent extra. De derde dinsdag in september is sedert lange jaren een zeer belangrijke dag in het staatkundige leven van Nederland en trou wens voor geheel Nederland. Op die derde dinsdag toch iedereen zal dit trouwens weten rijdt H.M. Koningin Juliana, dit jaar vergezeld van Z.K.H. Pr'ns Bernhard en van H.H.K.K.H.H.de prinses sen Beatrix en Irene in de gouden koets, ge trokken door acht paarden, van het Konink lijk Pale'is naar de Ridderzaal op het Binnen hof, waar de Koningin voor de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal in ver enigde vergadering bijeen, de Troonrede uit spreekt. Deze Troonrede kan worden beschowd als een beknopt overzicht, een beknopt pro gramma, van hetgeen de regering van plan is aan de Staten-Generaal voor te leggen in het komende jaar. Daarna wordt de rijksbegroting voor het f komende jaar door de minister van finan ciën aan de Kamers aangeboden. Deze be groting zit opgeborgen in het bekende kof fertje, dat de minister dan bij zich heeft. Dit is de Miljoenennota. Van belang voor ieder. Dat zowel de Troonrede als de Miljoenen nota belangrijke stukken zijn, niet alleen voor de Kamerleden, maar in feite voor alle in woners van Nederland, blijkt ditmaal weer overduidelijk. Belastingverlaging In deze stukken staat namelijk onder meer vermeld, dat zo mogelijk met ingang van 1 juli 1961 de inkomstenbelasting en de loon belasting zullen worden verlaagd. Met de verlaging van de verschillende belastingen zal een bedrag, van rond 500 miljoen ge moeid zijn, dat de inwoners van Nederland dus minder zullen moeten betalen. Voor hen, die een nieuwe auto willen kopen, zal het goed nieuws zijn, dat de om zetbelasting op auto's van 20% op 18% zal worden gebracht. De tijdelijke verhoging van de omzetbe lasting op sigaretten zal ongedaan worden gemaakt, terwijl de omzetbelasting op boter reeds met ingang van 1 januari 1961 zal worden afgeschaft. tDe veertarieven. Speciaal voor de bewoners van Zeewusch- Vlaanderen heeft de regering een verrassing in petto. Een verlaging van de veertarieven voor personen en rijwielen is in voorberei ding, terwijl het in de bedoel'ng schijnt te liggen, dat de Zeeuwsch-Vlamingen op ver toon van een speciaal identiteitsbewijs vrij vervoer over de Westerschelde zouden krijgen Het Sloeplan. Een andere post op de begroting van het ministerie voor Verkeer en Waterstaat is eveneens voor Zeeland van belang en met name voor midden-Zeeland. Op deze begroting is namelijk een bedrag van 4,5 miljoen uitgetrokken voor het Sloe plan. Dit bedrag is nodig voor het begin van de bedijking en van het iudustrie-rijp maken van het Sloeplan. Deze eerste fase, die past in het kader van de Delta-wenken ver hoging van de dijken kan reeds in 1963 gereed zijn. Kanaal TerneuzenGent. In de begroting van hetzelfde ministerie wordt gezeegd, dat de met België bereikte overeenstemming over de verbreding en de verbetering van dit kanaal de eerstvolgende jaren aanzienlijke bedragen zal vergen. Voor 1961 is een bedrag van 17 miljoen uitgetrokken, ter uitvoering van het in dat jaar uit te voeren gedeelte van de werk zaamheden. Onder de inkomsten is 80% van dit bedrag geraamd als bijdrage van België ^in deze kosten. Van deze 17 miljoen is 6 miljoen be stemd voor grondaankoop en vergoedingen aan derden 4 miljoen voor het maken van de bouwputten voor de sluizen en weg- omlegging 4 miljoen voor een begin van uitvoering van de nieuwe zeevaartsluis en de binnensluis en 3 miljoen om te beginnen met de verlegging van de westelijke kanaal dijk en de rijksweg TerneuzenSluiskil, als mede met de bouw van de nieuwe brug ten noorden van Sluiskil. Het volgend jaar zullen wij dus heel wat bedrijvigheid bij het kanaal kunnen waar nemen. Nieuwe veerhaven bij Perkpolder. Ook wil de bewindsman van verkeer en waterstaat in 1961 een begin maken met de aanleg van een nieuwe veerhaven te Perk polder, waarvan de totale kosten op 3 mil joen worden geraamd. Voor 1961 vraagt hij nog slechts 1 miljoen. Daarnaast wordt echter nog 500.000,geraamd voor de aanleg van een veerplein met aansluitende wegen bij de nieuwe veerhaven. De minister moet in de toelichting bij deze post erkennen, dat de bestaande haven de enige van de vier veerhavens is van de hoofdveren over de Westerschelde, die nog niet aan de eisen voldoet. Aantekening bij deze posten. Als wij alle bedragen, die in de begroting voor 1961 voor de veerdiensten op de Wes terschelde worden uitgetrokken bijeentellen, komen wij aan een totaalbedrag van rond 5 miljoen. Als nu eens, zoals over de Oosterschelde een brug over de Westerschelde werd ge bouwd en voor het berijden van deze brug zou tol worden geheven, zou dan dit laatste nu zoveel duurder zijn iDrie-eilanden-plan en Delta-plan. Bij het Drie-eilanden-plan wordt er naar gestreefd, de dam in het Veerse Gat in 1961 te sluiten. Vóór deze sluiting zal ook de aanleg van de nieuwe vissershaven te Colijns- plaat gereed moeten zijn. Al deze werken in verband met dit plan worden in de begroting voor 1961 geraamd op niet minder dan een kleine 20 miljoen Ook zal in 1961 reeds een begin worden gemaakt met de afdammingswerken in de Grevelingen. Nog meerdere werken. Wij hebben in het bovenstaande enkele posten uit de begroting van het ministerie voor verkeer en waterstaat gelicht, die voor Zeeland en de Zeeuwen en voor Zeeuwsdh- Vlaanderen en de Zeeuwsch-Vlamingen van bijzondere betekenis zijn. Het zal de lezers duidelijk zijn, dat dit nog slechts een kleine greep is, omdat in ge heel Nederland waterstaatkundige werken, waaronder ook de wegenbouw valt, moeten worden uitgevoerd. Wij spreken nu nog maar niet over de uit gaven, die in de begrotingen van de andere ministeries worden geraamdi voor onderwijs, voor defensie, voor landboüw enz. Het is in ieder gezin waarneembaar, dat er veel geld nodig is voor allerlei voorzie ningen. Zo is het in het grote Nederlandse gezin in veel sterker mate het geval. Fruitcorso te Goes. Een gebeurtenis, welke ieder jaar weer meer de belangstelling van het publiek trekt, is het Fruitcorso te Goes. Vorige week zaterdag werd het 6e fruit corso gehouden, waar naar schatting zo'n 30 tot 40.000 mensen van hebben genoten. Een twaalftal praalwagens, sprookjes en legenden voorstellende, gemaakt uit het beste Zeeuwse fruit, begeleid door een tiental muziekkorpsen en voorafgegaan door een stoet van show-auto's en reclame-wagens vormden een kleurrijk schouwspel. Des avonds werd door de „Trcmmelaeren van Roesendaele" en het „Thebaans Kwar tet'' uit Antwerpen een taptoe met show ge geven. De Tuinbouwbond van de N.C.B. uit Hulst behaalde met de wagen „Levensboom" 336 punten en daarmede een derde prijs. Ooft- en tuinbouwtentoonstelling te Schoondijke. Ook in West Zeeuwsch-Vlaanderen is ge durende het weekeinde het een en ander te doen geweest. Te Schoondijke werd n.l. op 17, 18 en 19 september een tuinbouwten toonstelling gehouden, gepaard met diverse feestelijkheden en attracties. Naast de tuinbouw in de enge betekenis van het woord was aan deze tentoonstelling verbonden een wedstrijd in het bloemen- schikken, het opkweken van plantjes door leerlingen van de lagere scholen en door be jaarden, het samenstellen van veldboeketten en het maken van tekeningen van wonder bloemen. De verdere feestelijkheden bestonden uit een behendigheidswedstrijd voor tractoren, een oriëntatierit, een boomzaagwedstrijd cn concerten. Het behoeft nauwelijks te worden ver meld, dat deze expositie met alles wat er bij behoorde grote belangstelling trok, vooral uit het „Westen zelf, maar ook van elders. De economische ontwikkeling van Wesf Zeeuwsch-Vlaanderen. Dat men in West Zeeuwsch-Vlaanderen actief is, blijkt niet alleen uit bovenstaand bericht, maar ook uit hegeen wij hier laten volgen. Onder leiding van de heer E. Lansu uit Aardenburg is te Oostburg een bijeenkomst gehouden van de Vereniging van Katholieke raadsleden in West Zeeuwsch-Vlaanderen, waar de directeur van het E.T.I. voor Zee land, drs. M. C. Verburg, de bespreking over het rapport „De economische ontwikkeling van West Zeeuwsch-Vlaanderen" leidde. Tijdens deze bespreking kwam onder meer ter sprake het wegtrekken van de bevolking, de industrie-vestiging, de tuinbcw en de recreatie. De heer Verburg wees er op, dat de recreatie nog grote mogelijkheden heeft. Een verdubbeling van het aantal overnachtingen van 400.000 op 800.000 achte hij mogelijk. Hij wees op de noodzaak van een uitvoeri ger onderzoek van het toerisme, omdat men niet kan blijven improviseren. Bouw van een motel te Vlissingen. In het tegenwoordige toeristische verkeer zijn de motels niet meer weg te denken. Zij verrijzen bij wijze van spreken als paddestoelen uit de grond. Zo zijn er thans plannen om een groot motel te Vlissingen aan de boulevard te bouwen, waar nu de dancing „Cosy Corner" staat. Dit restaurant-motel zal vier verdie pingen hoog worden. Op de begane grond komt een groot benzine-service-station op de eerste verdieping een restaurant, terwijl de tweede en derde verdieping het motel zullen vormen. Feestelijke opening van Zandkreekdam. Het zal onze lezers nog betrekkelijk vers in het geheugen liggen, dat op 4 mei j.l. de dam door de Zandkreek werd gedicht, waar door de vaste oeververbinding tussen Zuid en Noord-Beveland tot stand kwam. De eerste, die over deze dam reed, was H.M. de Koningin tijdens Haar bezoek aan Zeeland op 17 en 18 mei. De aanleg van de weg over deze dam vor dert zo snel, dat op 1 oktober a.s. de offi ciële opening van de weg en de brug zal kunnen plaats vinden. Dit zal op feestelijke wijze gebeuren door de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot in tegen woordigheid van vele genodigden. Busdienst tussen Zuid- en Noord-Beveland. Als op 1 oktober a.s. de dam over de Zandkreek voor het verkeer wordt openge steld, zal het mogelijk wordeh om per auto bus van de A.M.Z. rechtstreeks vanuit Goes en Middelburg en omgekeerd naar Noord- Beveland te rijden, mits tijdig de benodigde vergunningen zullen worden verleend. De busdienst van Goes naar Noord-Beve land en omgekeerd zal zestien maal per dag worden uitgevoerd. Wie spreekt hier nog over slechte verbindingen HET SNELVERKEER. Gaarne willen wij even nader ingaan op het ingzonden stuk van vorige week, dat be trekking had op het snelverkeer en de maxi mum-snelheidsbepalingen. Vooraf willen wij er onze voldoening over uitspreken, dat althans één lezer is ingegaan op onze sugestie. Wat deze inzender schrijft over het snel verkeer en het negeren van de maximum- snelheidsbepalingen kunnen wij ten volle onderschrijven. De „vijftig kilometer-borden' staan er niet voor niets en na de invoering van deze maxi mum-snelheidsbepaling is toóh wel gebleken, dat het aantal verkeersongevallen terugliep. Inderdaad, de verkeersonveiligheid wordt of is reeds als een nationale ramp te be schouwen. Het is ons bekend, dat het Verbond voor Veili gVerkeer hieraan meer aandacht wil gaan schenken. Wij vragen ons echter af, of wij er komen met het verspreiden van folders, het aan plakken van affiches en 'het beleggen van vergaderingen. Er zal een meer doeltreffend middel die nen te worden gevonden Welk middel dit moet zijn, kunnen wij tot onze spijt niet zeggen, maar het zal een mid del dienen te zijn, dat het volk aanspreekt. Processen-verbaal kunnen in een bepaald ge val wel eens helpen, maar de kwaal moet weggenomen worden. Wij zijn daarom dit hebben wij al meer gezegd blij, dat door het gemeente bestuur van Axel in samenwerking met de rijkspolitie jaarlijks verkeersonderwijs wordt gegeven en verkeersexamen wordt afge nomen. Jong geleerd is oud gedaan mogen wij ook hier hoopvol veronderstellen. Wat echter voor de ouderen moet worden gedaan, waar soms, zoals de schrijver terecht opmerkt, de meest elementaire kennis van de verkeersregels ontbreekt, dat vermogen ook wij niet te zeggen. De angst slaat ons soms om het hart, als wij om maar een voorbeeld te noemen ouderen op bromfietsen met een betrekkelijk grote snelheid een stopbord zien negeren en een gevaarlijke bocht zien „nemen". Een Duitse dichter heeft eens gezegd, dat zelfs de goden tevergeefs tegen de domheid strijden. En het lijkt or op, want domme mensen beseffen doorgaans zelf niet, dat zij dom zijn en dom doen. Anders zouden zij de veilig verkeerscursussen wel volgen. Dit doen wijze mensen Wel wijs dan in de zin van „verstandig". Wij spreken de hoop uit, dat de nog in Axel te beleggen veilig verkeerscursussen door een stroom van „wijze" mensen zullen worden bezocht handen Ned. Vereniging voor Gemeentebelangen vergaderde. Deze vereniging heeft in Middelburg een tweedaags congres gehouden, met als onder werp het Delta-lan. Als sprekers traden op ir. H. A. M. C. Dibbits, hoofd van de Delta werken Zuid en ir. J. P. van Aartsen. De heer Dibbits sprak o.m. over de nood zaak tot verkorting van de kustlijn, de be heersing van de grote rivieren en mede in verband daarmede de afsluiting van de zee armen en over de strijd tegen de verzilting. De heer Van Aartsen sprak o.m. over de industrialisatie en de recreatie in verband met de uitvoering van dit plan. De burgemeester van Middelburg, mr. Joh. de Widt, verklaarde tijdens een ontvangst van de congressisten ten stadhuize, dat Zee land niet alleen de „speeltuin'' van de rand stad Holland wil worden, maar zich ook eco nomisch wil ontwikkelen. (Vervolg op pagina 3) COURANT ■llMI HAMFA.f ruw of schraal HAMFA-GFI FllTub.95c«|

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1