VRIJHEID, DANK ZIJ DE POLEN HOEST UW KIND...? ZEELAND deze week: Old Inbl'jverwachHnQ Frankering bij abonnement, Axel riEwri 'jh'lG ZATERDAG 17 SEPTEMBER 196Q' Zée JaargangNo. Ü.Q: noo obnïinTnolshov obliw r.lfio lo NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN insidsi ^jgOWNEMBNTSPRIlS Losse nummers K) cent. Kwartaal - sboonemeat tel btenan de kom 1.2S. Andere plaatsen ƒ1,75. Battenland 2^-. Hoofdredactie J. C. VINK. Redactie en Administratie 7 Aid, Marlet 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. G, VINK VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ADVERTENTIEPRIJS10 cant per man. Bq contracten befao^rtjls reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per nun. Kleine AdvtrteoÖën 15 negate JT JU—- iedere regel tnaar 12 tent mum 1944 19 september 1960 De historie leert, dat er geen enkel goed is waarvoor een volk grotere offers wil bren gen, dan voor zijn vrijheid. Wanneer die vrijheid jalleen nog maar bedreigd woirdt, mobiliseert een volk zijn krcht tot verweer met zoveel ernst, dat het zonder meer het leven van zijn mensen inzet. Nooit is de offerwil van een volk sterker, dan wanneer vijandigheid en dwang een stuk van die onmisbare vrijheid hebben ge roofd. of dreigen te roven. TWINTIG JAAR GELEDEN Ons nederlandse volk heeft dat aan den lijve ervaren, nu twintig jaar geleden, in de mei-dagen van 1940 en gedurende de vijf bezettingsjaren die daarna gevolgd zijn. Onze voor zoveel geweld ontoereikende weermacht heeft zich toen dapper te weer gesteld tegen de overval op de eigen vrijheid waar dit maar mogelijk was. Het vijandige geweld was niet in staat om de nederlandse dapperheid, de offerzin, die het eigen leven inzette, af te remmen, zolang de overmacht onze weermacht niet geheel verlamd had. Immers, geen man kan een krachtiger strijder zijn voor de vrijheid, dan hij die de onderdrukking gekend heeft, en in geen mens kan een vuriger verlangen naar recht leven, dan in hem, die onrecht en terreur heeft zien zegevieren. VRIJHEID ALS EEN EINDE Vrijheid betekende in 1944: vrijheid van dwang, vijandigheid en bezetting. De bevrij ding, waarom men zo vurig bad, zag men meer als een einde dan als een nieuw begin. Het was een einde van onze strijd, waarvan wij de overwinning aan ons zelf te danken hadden. Wij konden weer als vrije en trotse mensen door de straten van onze stad gaan, dank zij de hardnekkige wijze waarop wij ons vier jaar lang verzet hebben tegen de overweldiger, terwijl wij toch in dat verzet, tegenove de duitse bajonetten en geweren, tegenover de trappende duitse laarzen niets anders konden stellen dan onze nationale trots in ons binnenste. VREUGDE EN VERDRIET Bij de herdenking van de bevrijding reiken wij over de eertijds overstroomde landerijen en verwoeste huizen helaas, en over de gra ven van hen, die in het krijgsgewoel hun leven hebben gegeven, reiken wij een dank bare hand aan de zonen van de Poolse natie, die met ongelooflijke dapperheid, opofferin gen en doorzettingsvermogen de duitse divi sies voor zich uit hebben gejaagd vanaf de rotsige kusten van Normandië tot de vlakke wijde bouwlanden van ons geliefd Zeeuws Vlaanderen, en die ons teruggegeven hebben, het dierbaarste wat een volk kan bezitten: de Vrijheid Zij betaalden met ons de prijs voor deze vrijheid. Het zal goed zijn, dat wij bij de vreugde van de bevrijdingsherdenking, als we meelopen bij een optocht of staan bij een monument, ons realiseren dat deze bevrij ding ook ontstellend veel pijn heeft veroor zaakt. Al is het opschrift op het monument„Ge vallen voor het vaderland' al vele jaren oud, nog steeds veroorzaakt dit een stille scherpe pijn aan een jonge vrouw of een oude moe der, die met grote harde ogen staat te staren naar dat jaartal1944, en even knikt terwijl haar ingevallen mond wat murmelt. Het is uit de aard der zaak geen opwekkende lec tuur, doch wij moeten ons bedenken, dat de tol die voor onze vrijheid is betaald op een eenzame hoogte staat. EN NU.... Toen het krijgsrumoer ten slotte stil viel, verscheen schuchter een klein armzalig olijf takje de vrede. Sidderend vroeg de oude uitgeputte wereld zich af, of het nu eindelijk weer goed werd. Sindsdien zijn er een vijf tiental jaren voorbij gegleden. En het is nog niet goed geworden. De meest afschuwelijkste aller oorlogen heeft ons nog niets geleerd. Een vreselijk bloederige les hebben we gekregen, wij allen, maar we hebben ze niet begrepen. Helaas zijn de naakte feiten niet tegen te spreken. Er zijn thans volken, die menen dat brute macht ook recht betekent. Wie verwacht zou hebben, dat na de gruwelen van de Nazi- razernij, waarbij millioenen mensen geslacht offerd zijn, een rustpauze zou intreden, moet met bezorgdheid zidh afvragen, waarop dit alles uit zal lopen. Het is onbegrijpelijk, dat de wereldbevol king moet aanzien, dat Rusland en de Sate- lietstaten ongestoord doorgaan met het in stand houden van dergelijke lugubere instel lingen als concentratiekampen. Nog 30 mil- lioen mensen wacben hier op hun bevrijding Daarbij zijn ook onze Poolse bevrijders. De hoop, die leeft in de harten van de Polen is, dat spoedig de dag zal aanbreken, dat zij dezelfde vrijheid, ons gebracht, zullen kunnen hergeven aan het land hunner vade ren. dat nog oneindig veel smartelijker heeft moeten lijden. Op de dag, dat de Zon zal opgaan over een vrij Polen, zal er vreugde zijn in onze harten en uit het diepst van ons dankbaar gemoed zullen dan dezelfde juichkreten op gaan, die eens bij ónze bevrijding weer klonken. INWISSELING VAN VOOROORLOGSE MUNTEN. Met de intrekking van het zilveren dub beltje is de laatste vooroorlogse munt uit de Nederlandse pasmuntcirculatie verdwenen. Tot dusver is 881/2 van alle oude Neder landse munten, die inds het jaar 1948 buiten omloop werden gesteld ingeleverd. Daar de sanering van het Nederlandse muntwezen thans geheel is voltooid, wordt nog éénmaal een termijn gesteld en wel tot en met 15 oktober a.s„ waarop voor de laat ste maal de gelegenheid wordt opengesteld tot inwisseling van alle sedert 1948 uit de circulatie genomen munten. Talm niet langer, grijp dadelijk in! Bestrijd kinderhoest met KINDER HONING SIROOP^ Losse Gedachten De Fruitweek. Zoals reeds enkele jaren gebruikelijk is, is deze week te Goes weer de fruitweek ge houden, met als slot vandaag het fruitcorso, dat door een van de stadswijken van Goes trekt. Een gehele week heeft in Goes de fruitfee met haar beide hofdames de representatieve taak van de burgemeester overgenomen, zo als zij het zelf uitdrukte. Zij Matty van Hekken deed vorige tVeek zaterdag met haar hofdames haar in tocht in Goes, waar zij door het gemeente bestuur werd ontvangen. De fruitweek wordt, zoals bekend is, ge organiseerd door de Stichting Zeeuws Fruit corso, die op deze wijze propaganda voor het Zeeuwse fruit wil maken. Tijdens deze fruitweek zijn verschillende festiviteiten georganiseerd, die zullen culmi neren in het genoemde fruitcorso van van daag. Dat Zeeland niet alleen fruit heeft aan te bieden, is wel algemeen, zelfs over de gehele wereld bekend. Wie toch zou nog nooit ge hoord hebben van de Zeeuwse oesters en mosselen Toch acht men het ieder jaar in Yerseke weer nodig om met het nodige tam-tam het nieuwe oester- en mosselseizoen te openen. Dit feest heeft vorige week donderdag plaats gevonden. Niet een fruitfee, noch een oesterfee, maar Kaat Mossel in eigen per soon kwam de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot en de burgemeesters van de provinciale hoofd steden - symbolisch -1- een vaatje oesters aanbieden. Naast de traditionele vlootschouw, een concert door de Politiekapel van Mechelen was er een optocht, de opvoering van een spel op een drijvend toneel, een cabaret- programma en tot slot vuurwerk. Ook op de Flor iade. Zeeland heeft zich ook op de Floriade in Rotterdam gepresenteerd tijdens de daar de vorige week zaterdag gehouden Zeeuwse dag. Een 150-tal in klederdracht of vissers- trui gestoken Zeeuwen marcheerden de Flo riade binnen ,waar een programma van mu ziek, zang en volksdans werd opgevoerd. Aan 5000 bezoekers werd een portie oes ters of mosselen uitgereikt, terwijl tot slot de film „Verse Mosselen" vertoond werd. Provinciale Zeeuwse Vereniging „Het Groene Kruisvergaderde. Deze vereniging heeft vorige week zater dag haar jaarvergadering te Haamstede ge houden. De voorzitter, jhr. R. J. H. Roëll, hield een rede, waarin hij, mede naar aan leiding van de recente Planta-af faire, wees op de gevaren die schuilen in het toevoegen van kunststoffen aan het menselijk voedsel en op het gebruik van giftstoffen bij het be strijden van insecten en ook plantenziekten, welke schadelijke stoffen eveneens in het menselijk voedsel kunnen voorkomen. Ook aan de organisatie zelf wijdde de spreker aandacht, waarbij hij signaleerde, dat er een reëel gevaar bestaat, dat de besturen der verenigingen verouderen, ómdat er zo weinig jongeren zijn, die een bestuursfunctie willen aanvaarden. Na nog te hebben stilgestaan bij de ge meentelijke herindeling van Schouwen-Dui- veland en de daaruit voortvloeiende organi satorische problemen voor Het Groene Kruis, deelde hij mede, dat met ingang van 1 no vember a.s. de zuster F. van der Ende uit Wassenaar benoemd is tot districtsverpleeg ster bij de kinderhygiëne in West Zeewsch- Vlaanderen en Walcheren. De jaarstukken werden goedgekeurd, ter wijl de aftredende bestuursleden werden her kozen. Dr. Barends nam afscheid van het Chr. Lyceum voor Zeeland te Goes. Na 13 jaar rector van het Chr, Lyceum voor Zeeland te Goes te zijn geweest, heeft Dr. Barends als zodanig afscheid genomen in verband met zijn benoeming te Haarlem. Hij wordt opgevolgd door drs. K. de Jong uit Dokkum. Het afscheid van de vertrekkende en de installatie van de nieuwe rektor had plaats in de aula van het christelijk lyceum aan de Bergweg te Goes, waar het bestuur van de Zeeuwse vereniging voor Christ. V.H.M.O., curatorium, leraren en leerlingen bijeengeko men waren. Vele goede woorden werden tot de schei dende rector, die vanaf het eerste begin de school heeft opgebouwd, gesproken. Opnieuw bezoeken Kamerleden ,De Schelde Thans was het een groep van zes anti revolutionaire Kamerleden, die onder leiding van de fractievoorziiter in de Tweede Kamer dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, een bezoek aan de maatschappij „De Schelde' brachten. Zij werden daar toegesproken door de pre- sident-direkteur, ir. J. W. Hupkes, terwijl de 'hoofdingenieur-direkteur van de rijkswater staat in Zeeland, ir. J. H. van der Burgt een uiteenzetting gaf over de plannen in het Zuid Sloe. - Het lid van het college van gedeputeerde staten van Zeeland, de heer A. Schout, deed een klemmend beroep op de Kamerleden om mede te werken aan de vrvulling van de Zeuwse wensen. HOE KAN HET ANDERS? Er zijn deze week weer vele onderwerpen, waarover wij in dit rubriekje onze gedachten zouden kunnen laten gaan. Daar is de brug over de Oosterscheldedaar is de zoge naamde Planta-ziekte daar is maar nee, laten we er maar mee ophouden, want er zijn onderwerpen te over. Over deze onderwerpen wilden wij het ditmaal nu eens niet hebben. Hoe kan het ook anders Inderdaad, het kan niet anders. Op deze zaterdag, waarop de zestiende verjaardag van de bevrijding van Axel wordt herdacht, kan het niet anders of wij moeten daarbij toch even stilstaan daarover onze gedachten laten gaan. Wanneer we daarover gaan mijmeren, dan gaat onze dankbaarheid weer uit naar de dappere soldaten onder commando van Kolo nel Szydlowski, die met opoffering van eigen levens Axel hebben bevrijd op een wijze, waardoor de burgers en hun eigendommen zoveel mogelijk werden gespaard. Dan gaan onze gedachten uit naar hen, die bij de bevrijding het leven hebben ver loren, burger zowel als militair. Dan gaan onze gedachten uit naar hen, die speciaal op deze herdenkingsdag, kijken op een lege plaats die oude wonden weer voelen schrijnen. Dan herdenken wij dankbaar het grote goed van de vrijheid. De vrijheid, die met bloed werd betaald. Hoe gemakkelijk wordt het woord „vrij heid" niet gebruikt en hoe vaak wordt het niet misbruikt Wat is vrijheid eigenlijk Laten we daar op deze dag eens over nadenken Wij zullen deze dag de gevallenen eren wij zullen opnieuw onze dankbaarheid be tonen jegens de Polen wij zullen de vlag uitsteken om onze blijdschap te tonen, dat we bevrijd werden en nog steeds vrij mogen zijn 1 Wij zullen bloemen leggen bij het Poolse .monunment. Wij zullen dit doen in uiterlijk vertoon. Laten wij het ook doen in onze binnen kamer. Laten wij tonen, dat wij die vrijheid weten te waarderen Ziekenhuis St. Joseph te Vlissingen uitgebreid met kinderpaviljoen. Het Sint Joseph ziekenhuis te Vlissingen heeft er een nieuw paviljoen bijgékregen het Dokter Friesen kinderpaviljoen. Deze nieuwe afdeling bestaat uit vier zaaltjes, ze ven boxen voor besmettelijke zieken, een speelkamer voor herstellende kinderen en ka mers voor de kinderarts en de 'hoofdver pleegster. De vleugel werd ingewijd door mgr. dr. W. J. M. Koenraad, vikaris-generaal van het bisdom Breda. De opening geschiedde door de leidster van de kinderafdeling, dokter M. J. van de Vooren uit Middelburg. Zeeuws konsultatiebureau tegen alkoholisme. Aan het jaarverslag van het Zeeuws Kon sultatiebureau voor alkoholisme ontlenen wij, dat bij dit bureau in 1959 218 patiënten in behandeling waren, tegen het jaar daarvoor 148. In de loop van het jaar werden 32 per sonen afgevoerd, zodat per 31 december 1959 nog 186 stonden ingeschreven. Het percentage van de patiënten in de verschillende delen van Zeeland beliep voor Oost Zeeuwsc'h-Vlaanderen 15,6 en voor West Zeeuwsch-Vlaanderen 11,8. De directeur van het bureau, de heer R. Visser wijst er in zijn verslag op, dat het verkeerd is, herstellende patiënten alcohol aan te bieden. Als factoren, die alcoholge bruik bevorderen, ziet hij de weekmarkten en de hoogtijdagen. Dit laatste omdat er op dergelijke dagen elders weinig vertier is en men dit dus in de café's gaat zoeken. In het bestuur werd ook een vertegen woordiger van de Katholieke raad voor het Maatschappelijk Werk in Zeeland opge nomen. (Vervolg op pagina 3) AXEL Hl 'i' H 'on. 'YV\ .^iTihinn Zeeland presenteert. Zo heet dit toelichtend en geruiHtei- lend Doktersboek.dat gratl» ii in- gesloten bij een Babyderm Set, waarin olies voor een vorstelijke verzorging van Baby's tere huidje.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1