Moeder BRUG OVER GE OOSTERSCHELDE ZEELAND - deze week: OUD-AXELAAR ONTWIERP SIGARETTENMACHINE NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Door toenemende verkeersintensiteit ook van belang voor Zeeuwsch-VSaanderen. "ÏJ DVHCDM POEDER-ZALF DADlUtKrl OLIE - ZEEP Emigrant ontpopt zich als uitvinder Gepatenteerd in de Verenigde Staten Frankering bij abonnement. Axel ZATERDAG 10 SEPTEMBER 1960 74e Jaargang No. 49 AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent. Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen 1,75. Buitenland ƒ2,—. Hoofdredactie J. C. VINK. Redactie en Administratie i Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS10 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine Advertentiën 1-5 regels ƒ1,— iedere regel meer 12 cent extra. Gedepute'erde Staten van Zeeland hebben momenteel een plan in studie, dat voorziet in de 'bouw van een brug tussen Noord- Beveland en Schouwen-Duiveland. De even tuele oplevering van dit gigantisch object, dat een lengte zal hebben van bijna vijf kilo meter, wordt gepland in 1965. In 1959 dienden de Gedeputeerde Staten een nota in bij de Provinciale Staten van Zeeland, waarin enkele richtlijnen waren ver vat hoe in de toekomst de verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Midden-Zeeland zou moeten worden onderhouden. Vorig jaar nog verwierven zij de toestemming va,n de Provinciale Staten, deze verbinding uit te bouwen tot de belangrijkste Zeeuwse ver binding met de Randstad. Uiteraard zijn de plannen nog niet in een dusdanig stadium, dat er al een vast tracé is vastgesteld dit zal van diverse factoren afhankelijk zijn. Nu de studie van deze zaak is voortgezet, werd 'hierbij de vraag geopperd, of het ook technisch mogelijk en financieel verantwoord zou zijn deze verbinding eventueel om te zetten in een brug verbinding. Gedeputeerde Staten besloten de verwer kelijking van deze plannen ter hand te nemen en zijn begonnen met de voorbereiding en definitieve bestudering van de vele tech nische problemen. EEN GROOTS PLAN! Dat is de indruk na kennismaking van dit brugproject. Een voorstel, dat voor geheel Zeeland an het grootste belang is arbeids krachten worden mobieler, de industrie en de fruitteelt kunnen voor een snelle afvoer zorgen. Dit opent dus grotere perspectieven, vooral voor een industriekern als Goes. Want goede verbindingen zijn nu eenmaal een voorwaarde voor het ontplooien van velé ideeën. 4000 AUTO'S PER DAG. Op grond van geijkte formules van het Ekonomisch Technologisch Instituut mag een verkeersprognose worden vastgesteld voor de brug in 1968, van 3000 3500 auto's per dag in de wintermaanden en van 5 a *6000 in de zomermaanden. Een jaargemid delde van 4000 auto's per dag over de brug omstreeks 1970 lijkt wel verantwoord. TOLHEFFING. De financiering van deze brug zal moge lijk zijn, omdat van de bruggebruikers een tol zal worden geheven. De adspirant-bruggebruiker staat derhalve voor de keus de brug, of 50 km. omrijden. Het zal voor de meeste chauffeurs geen vraag zijn, welke route ze zullen nemen, wan neer de tolheffing in overeenstemming is te brengen met de kosten van die 50 km de brug TIJDSBESPARING De vermindering van diverse afstanden betekent ook een aanzienlijke tijdsbesparing. De (afstand Vlissingenbotterdam, tfhans 150 km. wordt 100 km., met een tijdsbespa ring van ongeveer 40 minuten Goes—Rot- GEËMIGREERDE AXELAAR UITVINDER IN CANADA. Aan het „Zeeuws Dagblad" ontlenen wij een be richt, dat betrekking heeft op een oud-Axelaar, de heer Willem de Bruijne, die reeds in 1948 naar Canada is geëmigreerd. Deze emigrant heeft namelijk een uitvinding ge daan op het gebied van sigaretten rollen. Wij zijn er van overtuigd, dat nog velen zich Willem zullen herinneren, waarom wij het bericht in extenso hiernaast laten volgen. terdam, thans 120 km. wordt 70, met een tijdsbesparing derhalve van ongeveer 45 mi-' nuten. Van Terneuzen naar Zierikzee hebt U nog steeds 2 uur en 15 minuten nodig, straks zal dit slechts anderhalf uur zijn. EN ZEEUWSCH-VLAANDEREN Ook de Zeeuwsch-Vlaamse positie willen wij naar voren brengen. Dit brugplan be drukt opnieuw, dat Zeeuwsch-Vlaanderen verstoken blijft van goede verbindingen. Immers, het Delta-plan vermeldt geen af sluiting van de Westerschelde en bovendien ligt het voor ons nog maar al te goed in het geheugen dat Minister Algera ons ge roep om een vaste oeververbinding de rug •heeft toegekeerd. Maar één ding is zeker indien het brug plan Noord-Zeeland slaagt en met het toe risme ook de verkeersintensiteit toeneemt in die mate als nu wordt verwacht, dan zal onherroepelijk de Westerschelde-verbinding te zijner tijd ter sprake moeten komen, om dat de bestaande veerdiensten onmogelijk in de toekomst die verkeerstoename op rede lijke wijze zullen kunnen verwerken. Vanuit dit oogpunt gezien is de toe komstige „Schouwse Brug" ook van belang voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Bespreking tussen de Commissaris der Koningin en de gemeenteraad van Goes ging niet door. Zoals wij in ons vorig nummer reeds meld den, zou de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, vorige week vrijdag een bespreking hebben met de gemeenteraad van Goes over het door de commissie ad hoe uit de raad uitgebrachte rapport. Aangezien de Commissaris voornemens is de bespreking*met de raadsleden afzonderlijk te voeren, werd de voorgenomen bespreking in de gemeenteraad afgelast. Naar wij nader over deze aangelegenheid vernemen, zou momenteel de Commissaris der Koningin intensief overleg plegen met de minister van binnenlandse zaken. Het moet niet uitgesloten worden geacht, dat de burgemeester van Goes tijdens een nader in te stellen onderzoek met ziekte verlof zal worden gezonden. Zilveren ere-penning voor wethouder De Vos van Terneuzen. Vorige week zaterdag was het 25 jaar geleden dat de heer M. de Vos voor het eerst deel uitmaakte van de Terneuzense ge meenteraad. In een buitengewone raadsvergadering werd de heer De Vos, die sedert 1945 ook wethouder van Terneuzen is, hartelijk ge huldigd met dit zilveren jubileum. De gemeenteraad besloot met algemene stemmen de heer De Vos de zilveren leg penning van de gemeente aan te bieden. De oud-Axelaar Willem A. de Bruijne, die in 1948 naar Canada emigreerde, heeft in zijn nieuwe vaderland niet alleen hechte wortels „geschotenmaar heeft dat vader land zelfs al verrijkt met een rasechte uit vinding. Hij ontwierp n.l. een machientje dat weliswaar hoofdzakelijk de interesse van mannen zal hebben omdat het iets te maken heeft met de „rokerij", maar dat niettemin de moeite waard is. Dat laatste blijkt ook' wel uit het feit dat „Bill de Bruijne zoals hij heet in zijn nieuwe vaderland in de Verenigde Staten reeds patent op zijn uit vinding heeft verkregen. Het heeft iets te maken met ons „rokertje". Willem de Bruijne is altijd een liefhebber geweest van een goede sigaret, maar zoals vele straffe rokers kwam ook hij tot de ont dekking dat roken een dure liefhebberij is. Ondanks dat bleef hij zijn Camels, Chester field en Lucky Strikes trouw want de half mislukte en weinig presentabele sigaretjes die men uit een pakje shag kan draaien, konden hem niet bekoren. Maar inmiddels zocht De Bruijne rusteloos ,naar een mogelijkheid om zélf sigaretten te draaien, en wel op zo'n manier dat het zelf gedraaide en dus voordelige product niet van de fabriekssigaret te onderscheiden zou zijn. Inmiddels is hij daarin geslaagd. „Bill" ontwierp in zijn vrije uren een siga retten-machine die een volmaakt en hygië nisch product levert, terwijl zijn uitvinding bovendien tegen een redelijke prijs op de markt kan komen. Het hele proces verloopt volautomatisch. Men hoeft de machine slechts te laden met een pakje vloeitjes en een half pond tabak en de rest is kinderspel. Het ma chientje zit verder zo vernuftig in elkaar dat men sigaretten in elke gewenste dikte (zelfs met of zonder filter) naar keus kan fabri ceren. Het hoeft niemand te verwonderen dat Willem de Bruijne nadhten en dagen lang boven een tekenbord heeft gehangen voordat een werkelijk volmaakt product was ver kregen. Maaf toen het eindelijk zo ver was kneep hij in zijn handen en dacht dat hij er was. Hij had buiten de waard gerekend. Die waard was in dit geval het „U.S. Pa tent Officeeen log officieel lichaam dat niet zo één-twee-drie warm liep voor Bill's nieuwe machine. Om te beginnen kreeg hij een onvoorstel bare berg tekeningen toegezonden van voor gangers. Allemaal ontwerpen van eveneens gepatenteerde sigarettenmachines. Het ver zoek was maar even te bewijzen dat zijn ont werp origineel en uniek was. Met ware leeuwenmoed toog De Bruijne aan de slag. Alle ontwerpen die sedert het jaar 1800 waren gepatenteerd mocht hij uit zoeken en narekenen. Langzame molens. Het duurde va® 1954 tot 1956 voordat hij kon aantonen dat zijn ontwerp strikt origi neel was. Eerst toen ging de aanvraag offi cieel in zee. Ook in Amerika malen de officiële molens langzaam. Pas op 27 januari 1959 verkreeg hij het lang verbeide patent. Toen had de hele procedure inmiddels 750 dollar gekost, om nog te zwijgen van het astronomisch aan tal uren dat 'het Bill's arbeidskracht had op geëist. Het pad van de uitvinder gaat be paald niet over rozen. Willem de Bruijne is nu in een periode van afwachten. De machine is inmiddels op de markt gebracht en het spreekt vanzelf dat dit eerst op zeer bescheiden schaal geschiedt omdat het de vraag is of er in het rijke Amerika voldoende belangstelling voor be staat. De oud-Axelaar zit echter niet stil. Hij vraagt zich reeds af of zijn machine wellicht in licentie gebouwd zou kunnen worden in Nederland. Waarschijnlijk staat het bij voorbaat vast dat er in Nederland meer belangstelling voor zal bestaan dan in Amerika aldus de heer De Bruijne. Maar voorlopig weet hij nog niet welke wegen te bewandelen om zijn product in Nederland te introduceren. Mocht het ooit zo ver komen dan staat dit wel vast, dat de verkoop in Axel niets te wensen over zal laten. Want Willem, alias Bill de Bruijne is in Axel een oude bekende en men zal onge twijfeld voor zijn vernuftige uitvinding de grootste aandacht hebben. Provinciale Staten bespraken de veer- tarieven. Gedeputerde Staten van Zeeland hebben de provinciale staten in een besloten zitting ingelicht over een voorstel van de minister van Verkeer en Waterstaat, drs. H. A. Kort hals, met betrekking tot de veertarieven over de Westerschelde. Zeeuws Museum. Ter gelegenheid van de opening van een schilderijententoonstelling van werken van de 70-jarige Louis Heymans te Middelburg overhandigde deze nog vitale schilder de Commissaris der Koningin in Zeeland een gift van 2000,^. Deze gift van de kunstenaar was bedoeld als een eerste bedrag voor de stichting va.n een representatief en centraal gelegen mu seum te Middelburg. Streekcentrum Oostburg. Te Oostburg is het „Streekcentrum Oost burg" opgericht. Dit comité stelt zich ten doel, het organiseren van culturele en sport evenementen, zoals tentoonstellingen, folklo ristische optochten, muziekfestiviteiten, cul turele films en zanguitvoeringen, toneel en operettes. Voorzitter van het comité is notaris J. Mijs, secretaris is de heer P. A. v. d. Plas. V.V.V. - P.Z.C. - fruitwandeltocht te Goes. Vorige week zaterdag werd te Goes een fruitwandeltocht gehouden, georganiseerd door de V.V.V. in samenwerking met de Prov. Zeeuwse Courant. Aan deze tocht namen niet minder dan 834 wandelaars deel. De te lopen afstanden be droegen 10, 15 en 25 km, waaraan respec tievelijk 350, 286 en 198 personen deelnamen, verdeeld over 37 groepen. De eerste prijs op de 15 km werd behaald door de Axelse wandelgroep „Emma" (jon gens), terwijl de meisjes van deze groep de 3e prijs wisten te bemachtigen. Op de 25 km. behaalde de wandelclub Axel de 3e prijs. Expositie in het gemeentehuis van Sas van Gent. Eind vorige week en begin van deze week is in het gemeentehuis van Sas van Gent door de „Sasse Kunstkring een tentoonstelling georganiseerd van werken van de leden van deze kring. De expositie liet tekeningen, aquarellen, lijnmotieven en boetseerwerk van behoorlijk gdhalte zien. Deze tentoonstelling bevatte werken van mevrouw Smeets en o.m. de heren Slock, Stevens, De Caluwé (uit Wachtebeke), en Lauret, terwijl tevens beeldhouwwerk van mej. Hamerlinck was' ingezonden. Mevr. Van den Broecke-De Man in Turkije. Als hoofdbestuurslid van de Nationale Vrouwenraad heeft mevr. Van den Broecke- De Man uit Aardenburg in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen een reis naar Istanboel gemaakt met een studiegroep van de Unesco. Tevens heeft zij het congres van de Internationale Council of Women bijgewoond. Op de congressen werd gesproken over „Vrouw en gezin in de veranderende wereld" en „Opvoeding van volwassenen". Mevr. Van den Broecke was verrukt over de Oosterse gastvrijheid. Zij verklaarde „Ik heb er ontzaggelijk veel geleerd, soms werd ik er stil van". Nieuwe brug te Retranchement. De reizigers of toeristen, die wel eens via Retranchement naar België reizen, weten dat er juist op de grens over het afwaterings kanaal van het Vrije van Sluis nog steeds een oude bailleybrug ligt, waarvan het brug dek zeer veel te wensen overlaat. Dit zal spoedig tot het verleden behoren, omdat op 16 september a.s. door Gedepu teerde Staten van Zeeland het leggen van een nieuwe brug zal worden aanbesteed.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1