ELKE DAG C. van Bendegem 25 jaar Raadslid ZEELAND - deze week: Losse Gedachten Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 3 SEPTEMBER 1960 74e Jaargang No. 48 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT OOERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent. Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen 1,75. Buitenland 2,—. Hoofdredactie J. C. VINK. Redactie en Administratie i Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 10 «ent per nun. Bij contracten belangrijke redactie. Ingezonden Mededelingen 30 ceat per mja. 4 Kleine Advertentiên 1-5 regels f Ir* j iedere regel meer 12 Ceat extra. i Vandaag, zaterdag 3 september is het voor de heer C. van Bendegem, sedert 1946 frac tieleider van de raadsfractie van de Partij van de Arbeid in de Axelse gemeenteraad, een heugelijke dag. Het is namelijk de datum waarop het 25 jaar geleden is, dat de heer Van Bendegem voor de eerste maal plaats nam op een der voor de raadsleden gereserveerde zeteJs in de Axelse raadszaal. Of met andere woorden „Kees" van Bendegem is 25 jaar raadslid. Voor het college van burgemeester en wet houders is dit een feif dat men niet ongemerkt voorbij wil laten gaan en daarom zal dit jubi leum morgenmiddag in intieme kring onder de raadsleden worden gevierd, een viering waarop dan in de avond om half acht ten huize van de heer Van Bendegem zal wor den aangesloten door partij-organisatie s en verenigingen, waarin de heer Van Bendegem werkzaam is. En dit zijn er stellig niet weinige, want welhaast iedere Axelaar weet dat de heer Van Bendegem steeds actief is geweest en niet alleen direct in het politieke vlak, maar ook op vele terreinen .waarmede hij door zijn politieke functies in aanraking kwam. Het zou ons te ver voeren hier bij dit alles stil te staan, doch enkele belangrijke feiten uit de 25-jarige raadsperiode van de heer Van Bendegem willen wij hier toch wel even ver melden. In april 1924 werd de heer C .van Bende gem lid van de S.D.A.P. en 'het zal stellig wel mede aan zijn activiteiten, als lid en aan zijn sociaal gevoel te danken zijn geweest dat hij in 1935 op een verkiesbare plaats op de candidatenlijst voor de gemeenteraad kwam te staan. Voor de eerste maal ver kreeg de S.D.A.P. dat jaar twee zetels in de Axelse gemeenteraad en naast de heer C. Hamelink, het latere lid van Gedeputeerde Staten, deed Van Bendegem zijn intrede in de Axelse gemeenteraad. En al was het Axel van voor de oorlog dan een vrij rustig landbouwcentrum, ook toen waren er toch belangrijke beslissingen te nemen. In 1935 was voor de eerste maal de gemeenteraadssamenstelling zodanig dat voor Axel gedacht kon worden aan een toe treding tot de toen in opkomst zijnde Water leiding Maatschappij Zeeuwsch-Vlaanderen. En mede dank zij de'stem van Van Bende gem viel enkele weken na de installatie van de nieuwe raad de beslissing tot toetreding. Ook in deze eerste raadsperiode viel de beslissing tot de bouw van een nieuw stad huis en op 16 december 1937 kwam de ge meenteraad voor de laatste maal bijeen in het oude stadhuis, waarin toen de slopers al aan het werk waren. Niet lang heeft Van Bendegem en met hem de Axelse raad op de zetels in het nieuwe stadhuis gezeten, want in 1941 werd de raad door de Duitsers naar huis gestuurd. Toen in 1945 de noodraad werd samen gesteld wenste de heer Van Bendegem daar voor om principiële redenen niet in aan merking te komen, doch zodra in 1946 ver kiezingen werden gehouden nam de heer Van Bendegem daaraan nu voor de Partij van de Arbeid weer actief deel en keerde hij nu als fractieleider terug in 'de Axelse ge meenteraad. Daarna heeft Van Bendegem onafge broken zitting gehad in de gemeenteraad en in tal van raadscommissie s, zoals de bouw commissie, de commissie voor georganiseerd overleg, de commissie voor het woningbedrijf enz. enz. en ten slotte last but not learit in de commissie ad boe die het laatste jaar werk zaam is geweest aan de reorganisatie van het gehele gemeentelijke apparaat. Ook buien de gemeentelijke sfeer is de heer C. van Bendegem vele jaren lid ge weest van de Partijraad van de Partij van de Arbeid en was hij 2e secretaris van het gewest Zeeland van de partij. Functie s die hij enige jaren geleden om persoonlijke rede nen heeft neergelegd. Stellig zullen zeer vele Axelaars de heer Van Bendegem persoonlijk kennen. Wanneer wij hier een beschrijving van hem willen geven als gemeenteraadslid, dan kunnen wij dit zeggen Van Bendegem is altijd een actief lid van de raad geweest. Hij nam vrijwel steeds aan de discussie's deel en dat altijd in opbou wende zin. Hetgeen hij zeide in het vuur van zijn betoog was stellig wel eens scherp ge steld en niet altijd even vriendelijk voor zijn politieke tegenstanders. Maar wanneer Van Bendegem zelf bemerkte dat hij (te) scherp was geweest, wist hij door een kwinkslag de scherpe kanten weer af te ronden, zoals hij ook de soms dorre materie van een raads zitting met een gevat gezegde wist op te fleuren. Men wist wat men aan Van Ben degem had, hij was een idealist en een felle vechter voor zijn idealen. Maar Van Bende gem is ook een goed mens en een mens met begrip. Eén begrip dat hem niet alleen in de strijd heeft gebracht voor verbetering van de sociale positie van de arbeider, maar dat ook waardering toonde voor het standpunt van zijn tegenstander op politiek of gods dienstig terrein. Van Bendegem was en is voor alles een Axelaar. Hij heeft vooral in de na-oorlogse periode toen ook de structuur van Axel sterk veranderde, getoond met inachtname en verdediging van de rechten van de groep die hij in de gemeenteraad vertegenwoordigt voor de volle 100% mee te willen werken aan de ontwikkeling van Axel tot centrum gemeente voor Oost Zeeuwsch-Vlaanderen op elk gebied, ongeacht of de initiatieven zijn er momenten waarop uw lichaam behoefte heeft aan een extra dosis energie. De opwekkende en. ver kwikkende eigenschappen van King pepermunt vol doen aan die behoefte: u voelt u weer fit en fris. De natuurzuivere hiertoe werden genomen door zijn mede- of tegenstanders. En het leidt dan ook wel geen twijfel of de jubilaris zal deze dag zowel van mede als tegenstanders vele gelukwensen in ont vangst mogen nemen, waarbij wij dan op deze plaats graarne de onze voegen. (De Delta-werken. Nog steeds staan de Delta-werken in het middelpunt van ide belangstelling. Het is dan ook niet doenlijk om van alle bezoeken een bericht te plaatsen. Een uitzondring willen wij maken voor het bezoek, dat een groep deelnemers aan het zevende internationaal waterstaatkundig congres, dat te Sdheveningen wordt gehou den, aan Zeeland heeft gebracht. Zij bestu deerden de gevolgde werkwijze bij de af sluitdijk te Vrouwenpolder en enkele dijk verhogingen in het kader van het Delta-plan in Zeeland. Hierna werden zij te Middelburg in de Statenzaal door de Commissaris der Ko ningin in Zeeland ontvangen. Ook een deputatie van gemeentebestuur ders uit de Engelse plaats Hatfield, welke een zesdaags bezoek aan Zierikzee brengt, zal de Delta-werken bezichtigen. Ook deze deputatie zal door de Commissaris der Ko ningin worden ontvangen. Zandkreekdam wordt begin oktober a.s. geopend. Nu wij het toch over de Delta-werken heb ben, kunnen wij mededelen, dat het in de bdoeling ligt, de weg over de Zandkreekdam, die de vaste verbinding vormt tussen Zuid en Noord-Beveland, per 1 oktober a.s. voor het verkeer open te stellen. Thans is men volop bezig de bestrating te leggen. Zoals bekend is, werd deze dam op 4 mei j.l. gesloten. I Rijkswaterstaat doe nog meer. Dat Rijkswaterstaat nog meer doet, dan alleen dammen leggen door zeearmen en dijken verhogen, blijkt uit het feit, dat deze dienst bij Zierikze twee verkeerstunnels zal aanleggen. Deze tunnels, die 25 meter lang zullen worden en waarvan er één voor snel verkeer en één voor voetgangers en wiel rijders bestemd is, zijn nodig geworden voor de geprojecteerde rondweg, die de rijksweg tussen de veerhaven „De Val' te Zierikzee en de veerhaven te Zijpe zal verbinden. Met de aanleg van de beide tunnels zal een bedrag van 333.000,gemoeid zijn. Jachthaven te Zierikzee. Het gemeentebestuur van Zierikzee toont op verschillende terreinen een opmerkelijke activiteit. Zo is men thans bezig met het opstellen van plannen om binnen afzienbare tijd een jachthaven aan te leggen. Daarvoor worden twee redenen aangevoerd. In de eerste plaats heeft de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging „De Maas' uit Rotterdam Zierikzee als uitgangspunt gekozen voor de jaarlijkse Zeeland-wedstrijden, terwijl in de tweede plaats te verwachten is, dat na het gereed komen van de brug over het Haring vliet en de Grevelingen de zeil-enthousiasten uit de randstad-Holland belangstelling voor een dergelijke jachthaven te Zierikzee zul len hebben. De plannen staan echter nog niet vast en de financiering is nog niet rond. Goedkope „wereld-zeereizen te Vlissingen. Wij hebben al vaker betoogd, dat de ene gemeente soms al meer doet dan de andere om toeristische evenementen te organiseren. Thans weer heeft een Vlissinger een plan gelanceerd om in de Spuiboezem een platte grond van de wereld aan te leggen, waarop de belangrijkste havenplaatsen met de meest bekende monumenten zoals het Vrijheids beeld te New York worden aangerbacht. In het boezemwater zouden een 20-tal natuur getrouwe modellen van de door de N.V. ,,De Schelde" gebouwde of nog te bouwen sche pen van twee tot vier meter groot moeten rondvaren, die vanaf de wal radiografisch kunnen worden bestudeerd. De toeristen moeten dan de gelegenheid krijgen om tegen betaling deze schepen te besturen, waarbij dan de beste stuurman aan de wal als prijs een souvenir uit Vlissingen zou kunnen ver diénen. Een en ander zou moeten worden gefinancierd door een stichting, waarin o.m. zouden moeten deelnemen de gemeente, de V.V.V., „De Schelde" en een brouwerij. Voorwaar een prachtig plan. De vraag is echter steeds of dergelijke plannen bij de toeristen „aanslaan", of zij levenskrachtig zijn. Vaak zijn zij te kunstmatig. Dat heeft het bestuur van Miniatuur Walcheren al meermalen e'rvaren en thans is het hetzelfde met de Zierikzeese Zomeravondfeesten. Ook deze feestelijkheden, die uitsluitend worden georganiseerd om toeristen te trek ken, moeten kunstmatig in het leven worden gehouden. In de jaren 1957, 1959 en 1960 waren zij een succes, doch in 1958 konden zij niet doorgaan vanwege de geringe animo. Ook dit jaar heeft het weinig gescheeld of het was een fiasco geworden. Het organi serend comité wil daarom voor het volgend jaar alleen dan verder werken, wanneer er een garantie wordt gesteld van 20.000, Gemeentelijk bezoek. Het is de gewoonte van het gemeentebe stuur van Oostburg om met het gemeente- personeel ieder jaar een excursie te maken. Dit jaar gaat de reis naar Brielle, waar men STORT UW HART EENS UIT Nu augustus, de vakantiemaand bij uit stek, door pessimisten de regenmaand bij uitstek genoemd, weer voorbij is, zullen de meeste vakantiegangers met meer of minder frisse moed weer aan de arbied getogen zijn. Vele vakantiegangers laten hun krant be zorgen op hun vakantie-adres, terwijl anderen blij zijn, eens enige tijd geen krant te moeten lezen. Als het leven zijn gewone aanzien weer verkrijgt en de shorts weer voor een jaar in de kast geborgen zij», vraagt ook de krant weer de aandacht, niet alleen het landelijk dagblad, maar ook de plaatselijke krant. Iets, wat ons, in welk blad dan ook, maar vooral in plaatselijke en streekbladen, steeds interesseert, zijn de ingezonden stukken van lezers. Laten we eerlijk zijn deze ingezonden stukken in een krant zijn als de specerij bij de maaltijd. Een snufje zout, een beetje peper en waar nodig wat paprika kunnen een pi kant smaakje aan het toebereide geven. Zo is het ook met het ingezonden stuk ook dit kan juist het pikantige aan een blad verlenen, dat ondanks de goede bedoelingen van de redactie er nog juist aan ontbreekt. Wij dachten daarom zou het ook voor ons blad geen aantrekkelijk gegeven zijn, als er eens wat meer lezers of lezeressen hun hart in uitstorten Dit behoeven natuurlijk geen hartsgeheimen te zijn liefst niet zelfs Er zijn echter zovele onderwerpen en voor vallen, waarover men graag zijn hart eens zou willen luchten. Welnu, ons blad is tot Uw dienst onze kolommen staan voor U open Natuurlijk moeten we wel een enkel voor behoud maken. Deze zijn de naam van de schrijver of schrijfster be hoeft weliswaar niet onder het stuk te staan, doch moet wel aan de redactie worden opgegeven de inhoud van het stuk mag de eer of goede naam van iemand niet aantasten en mag niet beledigend zijn de inhoud van het stuk mag voor lezers met een andere levens- of wereldbeschouwing niet kwetsend zijn de redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor, de plaatsing van een inge zonden stuk zonder opgave van redenen te weigeren dit zal slechts in uiterste noodzaak geschieden. U weet, dat het zo heerlijk bevrijdend kan werken, wanneer U Uw hart eens kunt luchten stort het dus uit Met belangstelling zien wij de reactie's van U tegemoet. eerst officieel op het gemeentehuis wordt ontvangen, terwijl men daarna een bezoek zal brengen aan de tentoonstelling „Brielle, sleutel van Europoort". Voetgangerstunnel te Hulst. Het gemeentebestuur van Hulst heeft toe stemming ontvangen tot de bouw van een voetgangers- en fietserstunnel aan de Ba- gijnepoort. Als dit project zal zijn gereali seerd, zal er zeker weer een gevaarlijk ver keerspunt in Hulst minder zijn. Voorbereiding verbreding van kanaal TerneuzenGent in volle gang. De ambtenaren bij het arrondissement Terneuzen van de Rijkswaterstaat werken op volle kracht bij de voorbereidingen van de verbreding van het kanaal Terneuzen— Gent. Het is algemeen bekend, dat men al volop bezig is met het voeren van onder handelingen met de eigenaars van gronden en gebouwen, welke ten offer zullen vallen aan de kanaalverbreding, maar ook het eigenlijke werk wordt nauwkeurig voorbe reid. Alle mogelijke tekeningen, grafieken, tabellen en modellen worden gemaakt, ter wijl de modellen van sluizen, havens en kom men in het waterbouwkundig laboratorium te Delft en het waterloopkundig laborato rium in de N.O.-polder worden beproefd. Men hoopt het maken van de bouwput met de nieuwe zeesluizen te Terneuzen noa dit jdar te kunnen aanbesteden. (Vervolg op pagina 3) AXELSE COURANT I I I I I I i i

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1