31 OLYMPISCHE SPELEN ZEELAND - deze week: K IC li Las!- van zenuwen? Frankering bij abonnement, Axel SATERDAG 27 AUGUSTUS 1960 74e Jaargang No. 47 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent. Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen 1,75. Buitenland 2,—. Hoofdredactie J. C. VINK. Redactie en Administratie i Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS10 cent per num. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per mm. Kleine Advertentiën 1-5 regels f 1,— iedere regel meer 12 cent extra. De strijd om goud, zilver en brons: Van 25 augustus tot 11 september 1960 massale sportreünie te Rome OUD ^DIRECT EUR VAN SCHIPHOL OVERLEDEN. Het grootste sportevenement ter wereld, dat zijn ontstaan te danken heeft aan de Franse idealist Piere baron de Coubertin, gaat zich voor de zeventiende maal vol trekken. Grootser en indrukwekkender dan ooit worden deze Olympische tournooien vanaf 25 augustus tot 11 september aan duizenden vreemdelingen getoond niet minder dan ongeveer 6000 deelnemers ruim 700 dames en circa 5200 heren afkomstig uit 85 ver schillende landen, gaan zich op velerlei sport gebied met elkander meten. Kan men zich eigenlijk een geschiktere plaats indenken voor deze onmetelijke ge beurtenis, dan het onvergankelijke Rome, met zijn historische rijkdommen en getuigenissen van een groot verleden Waar 2000 jaar geleden de Romeinen hun kampplaatsen had den, meten thans de moderne Olympische at leten zich met elkaar op enkele tientallen meters van het Colosseum, waar omtrent 20 eeuwen geleden de gladiatoren streden, finishen op het eind van deze Olympische Spelen de marathon-lopers. ONTSTAAN. Reeds in 776 voor Chr. begonnen de offi ciële Olympische Spelen in Olympia, dit is een vlakte in Griekenland. Oorspronkelijk waren dit niet enkel sport- feesten, doch deze hadden een religieuze grondslag. Ongetwijfeld heeft De Coubertin die religieuze grondslag bij de heropkomst der Spelen in 1896 verwaarloosd. Toch is deze inspirerende Fransman er in geslaagd, gestalte te geven aan een tournooi, dat zich qua sfeer, voorbereiding en na werking, duidelijk en in gunstige zin onder scheidt van welk ander internationaal sport- feest ook. Zijn enorme wil om het zuivere, tevens en juist in de sport, te bereiken is voor iedere toeschouwer van de Olympische Spelen nog voelbaar. PROGRAMMA. Het programma in de oudhe'id scheelt ook in alle opzichten met het huidige. Er waren toen ook wedstrijden in het trompetspelen en in het geliefde wagenrennen, attractie's die jammeer genoeg op het programma der mo derne spelen niet meer voorkomen. De voornaamste kamp Was de vijfkamp, bestaande uitverspringen, discuswerpen (6 kg), speerwerpen, wedloop en worstelen. Later werden worstelen en boksen samen gevoegd tot het z.g. „pankration". waarbij alles was toegestaan, behalve bijten en ogen uitdrukken. De marathon, de langste wedloop van het moderne atletiekprogramma, 42 km 195 m., vindt zijn oorsprong in het plaatsje Marathon waar de Atheners in 490 voor Chr. de Per zen versloegen. De boodschapper, die de zege moest gaan melden, liep zo hard naar Athene, dat hij na aankomst onmiddellijk overleed. VOORBEREIDING. De training der Griekse atleten was niet zo licht, als men van die tijd verwachten zou. Ongeveer een half jaar van tevoren moesten de deelnemers zich melden in Olympia, waar ze dan hun kunnen moesten tonen.. Bekend is, dat een geweldige atleet iedere dag een kalf droeg, tot dit een volwassen stier was geworden. De deelnemers bestonden alleen uit (vrije) Grieken, voor slaven en ook voor vrouwen waren de Spelen taboe. Voor hen was het zelfs verboden het sportgebeuren bij te wonen. Werd een vrouw onder de bezoekers aangetroffen, dan riskeerde zij de dood. BELONINGEN. De prijs van een overwinnaar was een olijfkrans, later werd dit een standbeeld in zijn woonplaats. Weer later vinden we ver meld dat de atleet vrij van belasting was en zelfs geldprijzen kreeg. Dit leidde tot be- roeps-atletiek en dus tot verval. Zou daarom De Coubertin bepaald hebben dat aan de huidige Olympische Spelen alleen amateurs mogen deelnemen In elk geval is zijn schepping uitgegroeid tot een massale sportrenie, die, zoals de Olympische eed luidt, zal geschieden in de geest van ware sportiviteit, tot eer van het land en tot roem van de sport. De oud-directeur van het luchthavenbedrijf Schiphol, de heer U. F. M. Dellaert woensdagavond omstreeks 9 uur in de Boer- 'have-kliniek te Amsterdam overleden, aldus heeft de persdienst van Schiphol meegedeeld. De heer Dellaert, die 67 jaar is geworden, werd één dag na* zijn aftreden als directeur, op 1 juli j.l., met een borstaandoening in de kliniek opgenomen. Elders in dit nummer geven wij nog een beschouwing over de levensloop van de heer Dellaert. Vlasvervoer via veer Kruiningen-Perkpoldar ondervindt moeilijkheden VRAGEN GESTELD AAN GEDEPUTEERDE STATEN. 2. De heer P. Vink, lid van de Provinciale Staten van Zeeland voor de K.V.P., heeft aan Gedeputeerde Staten de volgende vra gen gesteld 1Is het Gedeputeerde Staten bekend, dat zich te Kruiningen grote moeilijkheden voordoen met het vervoer van vlas over het veer KruiningenPerkpolder, nu het motorschip Dordrecht' uit de dienst is genomen Bestond niet de mogelijkheid deze werk zaamheden aan de aanlegsteiger, oorzaak van het uit de dienst nemen der „Dor drecht", op een tijdstip uit te voeren, het zij vóór of na het hoogtepunt der vlas- aanvoer (vlasoogst) Is het College van Gedeputeerde Staten bereid om voorzieningen te treffen, dat het motorschip „Dordrecht" alsnog in de dienst wordt gebracht, waardoor de stag natie in het vlasvervoer naar Zeeuwsch- Vlaanderen ongedaan wordt gemaakt Zo het college van Gedeputeerde Staten wel bereid is, doch niet in de mogelijk heid verkeert om het onder punt 3 ge stelde te verwezenlijken, is zij dan be reid andere voorzieningen van tijdelijke aard te treffen door een reserveschip in te schakelen 5. Is het juist dat de huidige voorzieningen aan het palenblok slechts een noodvoor ziening is, zo ja, kan het college van Ge deputeerde Staten aan Provinciale Staten dan al mededeling doen omtrent het mo ment waarop de definitieve voorzieningen zullen plaats vinden Deze vragen zijn in feite een gevolg vaa het tijdelijk uit de vaart nemen van het m.s. „Dordrecht" in verband met de herstelwerk zaamheden aan de meerpalen bij de aanleg- fuik te Kruiningen. Als gevolg van deze werkzaamheden kon de „Dordrecht" met zijn hoge bovenbouw de haven van Kruiningen niet binnenlopen. Een gevolg hiervan is echter weer, dat deze pont vervangen is door het schip „Koningin Juliana". De maximum-laadhoogte voor auto's be draagt op de „Dordrecht" echter 4 meter en op de „Koningin Juliana" slechts 3,40 m. Nu heeft inderdaad in de gewestelijke bladen een advertentie gestaan, waarin op een en ander de aandacht werd gevestigd, doch niet ieder schijnt deze bekendmaking gelezen te hebben. Hierdoor komt het voor, dat ook thans nog vrachtwagens overtocht wensen, die tot 4 meter geladen zijn. Er zit dan niets anders op, dan 60 cm. van Losse Gedachten VERSCHULDIGDE DANK Ditmaal kunnen wij volstaan met een zeer kort stukje. Zeer, kort, hoewel het ook ette lijke kolommen zou kunnen beslaan Het zal U, lezeres en lezer, ongetwijfeld bekend zijn, dat op woensdag 31 augustus, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhel- mina Haar tachtigste verjaardag hoopt te vieren. Ter gelegenheid van die dag willen wij in het kort er op wijzen, dat wij aan deze Landsvrouwe veel, zeer veel dank verschul digd zijn voor het overstelpend vele, dat Zij tijdens Haar lange regeringsperiode voor land en volk heeft gedaan. Wij kunnen haar daarvoor nooit dank baar genoeg zijn, ja, wij zullen moeilijk be seffen kunnen, wat Zij allemaal in vaak bijzonder moeilijke tijden van oorlog, bezet ting, rampen en crisis heeft gedaan. Zouden wij hierover enigszins 'moeten uit weiden, dan zou ons stukje zeker uitdijen tot vele kolommen. Wij willen dit niet doen. Wij willen dankbaar op 31 augustus Haar gedenken. Wij bidden God, dat Hij Haar nog een gezegende levensavond moge schen ken en dat de traditie der Oranjes, waarvan Zij getoond heeft een waardige telg te zijn, door Haar Dochter en Haar kleinkinderen zal mogen worden voortgezet en hoogge houden Wij twijfelen er niet aan of in onze Oranjegezinde plaats zullen woensdag a.s. weer vele vlaggen van de gevels wapperen de landing af te halen en die te Kruiningen achter te laten, om dit restant dan later weer op te halen. Bovendien kan de „Dordrecht" meer vrachtwagens vervoeren dan de „Koningin Juliana", terwijl het thans hoogseizoen is in het vlasvervoer. Al met al geen pretje voor degenen, die bij dit vervoer betrokken zijn. De vervoer ders vragen zich dan ook af, waarom het herstel van de meerpalen uitgerekend in dit seizoen moest gebeuren. NATIONALE TREKPAARDEN TENTOONSTELLING. De jaarlijkse grote tentoonstelling van de Koninklijke Vereniging „Het Nederlandsche Trekpaard" wordt dit jaar gehouden op dins dag 13 en woensdag 14 september a.s. en vindt traditiegetrouw weer plaats in de Vee- markthallen en op het daarbij liggende fraaie demonstratieterrein te 's-Hertogenbosch. In vergelijking met vorige jaren zal dit jaar de feestelijkheid en de demonstratie een, zo mogelijk, nog luisterrijker karakter dragen. De eigenlijke tentoonstelling en de keurin gen zullen bovendien uitgebreider zijn, om dat nog méér paarden dan ooit tevoren wer den aangegeven. Zo zal op deze nationale show onze Nederlandse trekpaardenfokkerij met ongeveer 500 elite-dieren vertegenwoor digd zijn. De toestand in de landbouw dwingt de boer tot scherp rekenen om na te gaan hoe hij zijn bedrijf zo rendabel mogelijk kan leiden. Rationalisatie, besparing en bezuini ging is daarbij het devies. Uit vergelijkende próeven is bij herhaling gebleken, dat op vele bedrijven in ons land het paard de meest voordelige krachtbron is. Bovendien kan het, door de fokkerij, nog voor een belangrijke neveninkomste zorg dragen. Maar dan moet het een goed paard d.w.z. een stamboekpaard zijn. Daarom wordt de rationele trekpaard- fokkerij in stam-boekverband met grote toe wijding beoefend. Wat op dit terrein werd bereikt toont de Koninklijke Vereniging op 13 en 14 september a.s. in 's-Hertogenbosch. Tevens wordt gedurende deze beide dagen een expositie van moderne machines en werktuigen voor paardengebruik georgani seerd. Op de tweede dag der tentoonstelling wordt met een aantal van deze werktuigen, onder deskundige leiding en toelichting, ge demonstreerd. Zowel van de zijde van handel en industrie als van de fokkers en gebruikers van paar den bestaat hiervoor een grote belangstelling. Zeeland voor de televisie. De op het gebied van het toerisme zo be kende dr. A. J. van Egeraat zal voor de Vara-televisie een aantal lezingen houden over vakantie-oorden in ons land. Op woensdag 5 oktober a.s., des avonds te half negen, is als eerste vakantie-oord de provincie Zeeland aan de beurt. Thans is men reeds volop bezig met het maken van fotografische opnamen. Yerseke en de radio. Gedeelten van de oesterfeesten te Yerseke zullen door Radio Nederland Wereldomroep naar tenminste vijf landen, waaronder Enge land, Spanje, India en Afrika worden uitge zonden. De voorbereidingen hiertoe worden getroffen door de bekende radio-reporter Guus Weitzel. Zeeland verstrekt 17.000,- brug over het Haringvliet. voor Reeds eerder hebben wij in ons blad mel ding gemaakt van de thans in een verge vorderd stadium van voorbereiding zijnde plannen om een brug te leggen van Goeree- Overflakkee naar Schouwen-Duiveland. De kosten, die hiermede gemoeid zijn, belopen 36 millioen. Een bankinstelling is bereid dit bedrag te voteren, mits het risicodragend kapitaal op 1 millioen zou worden gebracht. De gemeenten op de genoemde eilanden nemen in laatstgenoemd bedrag deel voor 600.000,terwijl het restant door de pro vincies Zeeland en Zuid-Holland voor res pectievelijk 170.000,en 230.000,'zou moeten worden gegarandeerd. Gezien het grote belang van deze verbin ding hebben Gedeputeerde Staten van Zee land thans voorgesteld een provinciale lening te verstrekken van 170.000, Terneuzen in- of ontschepingshaven voor Amerika. Misschien zal het bij onze lezers ook nog minder bekend zijn, dat men in Terneuzen een reis naar Amerika kan beginnen of in omgekeerde richting dan kan beëindi gen. Via het overslagbedrijf Ovet N.V. te Terneuzen kan men daar passage boeken vqor de „Nieuwe Wereld" met een vracht schip met passagiersaccomodatie. Het aantal passagiers, dat tweemaal per week per boot in Terneuzen aankomt of vertrekt, bedraagt nu reeds 12 tot 14. Mijnhardt's Zenuwtabletten Gladiolententoonstelling te Scherpenisse. Op het eiland Tholen is ruim 150 hectare bloembollengrond, waar Thoolse kwekers uit Stavenisse, St. Annaland, Tholen en Oud- Vosse meer hun bollen kweken. Vorige week zaterdag is de eerste gladio lententoonstelling gehouden in het „Hol landse Huis" te Scherpenisse. Een 25-tal kwekers hadden hun bloemen daarheen ge bracht, waar zij in de vorm van bloemstuk ken en boeketten werden geëxposeerd. Niet minder dan 200 verschillende gladiolenrassen waren aangevoerd. De heer J. L. J. van den Berge uit Tholen legde beslag op de wisselbeker voor het beste boeket van de tentoonstelling, de wisselbeker voor de beste totaalinzending en de beker voor de beste rode gladiolen. Het bezoek van belangstellenden aan deze tentoonstelling was overweldigend. Vervolg op pagina 3) AXELSE COURANT 1 i is 3. 4. helpen U eroverheen

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1