Kou OE STRIJD OM ONZE WELVAART ZEELAND - deze week: Frankering bij abonnement. Axel ZATERDAG 20 AUGUSTUS 1960 74c Jaargang No. 46 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent. Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen 1,75. Buitenland 2,—. Hoofdredactie J. C. VINK. Redactie en Administratie i Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS10 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine Advertentiën 1-5 regels 1, iedere regel meer 12 cent extra. Tien vogels in de hand (SPI) Een nauwkeurige geschiedeconoom heeft eens geconcludeerd, dat in de economie ver scheidene historische fasen zijn aan te wijzen. In het begin, toen de mens nog rondliep in de beschermende huid van het dier, ver schilde ook zijn mentaliteit niet veel van het viervoetige gezelschap. De enige behoeften, die hij moest en wilde bevredigen, waren die van zichzelf en hij was bereid om daarvoor desnoods het voedsel letterlijk voor de mond van zijn medemens weg te kapen. De enigen, die, zij het met de nodige tegenzin van de gever, nog mee konden delen, warende naaste familieleden. Nauwgezet en oor spronkelijk als immer noemde de econoom dit een Familiehuishouding. Later verruimde zich de blik van de mens en gunde hij ook wat aan de hem om gevende groep, wat in de praktijk neerkwam op het dorp of, zo U wilt, stadMaar dan ook geen meter verder, want de ge schiedenis verhaalt ontelbare oorlogen tussen steden onderling met als enige aanwijsbare oorzaak een hysternische broodnijd. De eco noom verzon de originele naam van Groep- of Stadhuishouding. Sinds enkele, bijzonder weinige eeuwen is de mensheid zo ver, dat zij er een lande lijke huishouding op na kan houden. Maar ook daar schijnt een einde aan te komen. Alle tekenen wijzen erop, dat wij in een overgangsperiode verkeren, welke haar be sluit zal vinden in een gezamenlijke economie van verschillende statengroepen. Uiteraard verloopt zo n ontwikkeling niet snel, door dat altijd een gestage tegenstroom werkzaam is, maar de vooruitzichten op een Euromarkt en een broederlijke E.E.G. inclusief E.V.A. zijn lang niet slecht. Bovendien kennen wij al enige tijd een goed functionerende Bene- lux-Unie. Menselijk en daarom begrijpelijk is het, dat ieder land voor zich koortsachtig pro beert vóór die eenwording zijn eigen huis zo stevig en zo ruim mogelijk te maken, zo dat de latere vertrekken een niet te klein ge deelte van de grote flat zullen uitmaken. Nog geen honderd jaren geleden kon een bekende Duitse persoonlijkheid naar waar heid beweren, dat in Nederland alles een kwart eeuw later scheen te gebeuren. Maar voor het eerst in de geschiedenis is ons land ditmaal haantje de voorste geweest. Een feit, waarvoor we ons beslist op de borst mogen kloppen en dat ons beslist geen wind eieren zal leggen. Een tiental jaren zijn wij al hartstochte lijk aan het industrialiseren en al loopt niet alles op de wijze zoals we het eigenlijk wel zouden willen de laatste tijd kampt men met een aantal lastige sociale problemen in een tweetal voorafgaande artikelen kon het geheel toch een reden tot juichen zijn. Het wordt nu tijd eens de verschillende steun pilaren van ons landelijk en gelukkig nog knusse huisje te bekijken. Daarmee bedoelen we de provincies, want het is niet meer zo, dat alleen de grote handelssteden en koop- mansgildes profiteren van een welvaart. Het is ook niet meer zo, dat zij alleen tot het totstandkomen daarvan bijdragen. Wij heb ben met recht een algemene welvaart, omdat wij allen daarin delen, maar er dan ook voor werken. Het meest heeft de industrialisatie zich geopenbaard in het zuiden, in Brabant en Limburg. Misschien door de rijkdom aan initiatief en werklust bij de bevolking, maar niet in het minst door de aanwezigheid van de mijnen. Nog in 1923 werkten in de mijn bedrijven zo n 2.800 arbeiders, maar in 1958 waren het er al 63.000. De oorzaak was een sterke uitbreiding van de chemische sector. Deze spectaculaire ontwikkeling zal in de toekomst door een verdere mechanisering minder gunstig verlopen. Hoe men des ondanks in de komende jaren telkens onge veer 4.400 nieuwe arbeidskrachten moet ber gen, is in onderzoek. Van de economisch- financiële resultaten verwacht men bijzonder veel, vooral van de produktie van synthe tische vezels. In Brabant, van oudsher een vooruit- De pilaren van het huis. strevend gedeelte van ons land, heeft van het begin af vooral het platteland gedeeld in de industrie-toeneming. Men beredeneerde hier, dat het niet wenselijk was, gezien de bestuurlijke en stedebouwkundige bezwaren, de grote bestaande centra nog meer te be lasten door de vestiging van een groot aan tal industrie-arbeiders. De groei van Bra bants industriële nijverheid, berekend naar personeelssterkte, is bewonderenswaardig. Na tien jaren industrialisatie heeft deze pro vincie op de ranglijst Noord-Holland voor bijgestreefd en staat nu met een totaal van 194.000 op de tweede plaats achter Zuid- Holland. Het gehele Zuiden van ons land heeft, om nog even met cijfers te blijven spelen, 311.000 arbeiders in de industrie werkzaam. In het gehele land werken er ruim een miljoen. De toeneming in het Zui den over de laatste tien jaren bedroeg 58.000, bijna de helft van de totale toename (117.000). Het Westen van ons land, met name Zuid-Holland, heeft eveneens een krachtige expansie te zien gegeven, vooral in het ge bied rond de Nieuwe Waterweg, Noord en Merwede. Overigens, in de toekomst ver wacht men een nog steviger uitbreiding door de creatie van de Europoort. Voorbeelden van een, gezien de algemene lijn misschien merkwaardige industrialisatie, zijn de nieuwe olieraffinaderij van Esso en de fabriek van het internationale Dupont de Nemours con cern. Dit zijn kapitaal-intensieve bedrijven, waarin naar verhouding weinig arbeids krachten werkzaam zijn. Zuid-Holland was dan ook de enige provincie waar de in dustriële uitbreiding geremd werd door een tekort aan arbeidskrachten. Het oosten en het noorden van het land, waaronder vallen Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen, hebben een bijzonder gevariëerd industrialisatiebeeld gegeven. Overijssel steekt hierbij het meest gunstig af. Niet alleen nam de personeels bezetting toe tot 101.226, men bereikte ook een grotere variatie van bedrijfstakken, zo dat de textielindustrie niet meer zo overheer send is. De overige provincies, waarop van ouds her een agrarische stempel is gedrukt, heb ben met bijzonder veel moeilijkheden te kam pen gehad. In Groningen, waar een belang rijke industrietak strocarton en aardappel meel nauw reageert op de landbouw, is niettemin een bevredigende ontwikkeling gaande. In de laatste tien jaren hebben zich 60 nieuwe bedrijven gevestigd, waaronder de grote sodafabriek in Delfzijl en een be langrijke Philips-afdeling in Stadskanaal. In Friesland zowel als in Drenthe is industri alisatie een levensbelang. In beide provin cies moeten de nieuwe bedrijven niet alleen de nieuwe bevolkingsaanwas opvangen, maar ook de afvloeiing van personeel uit de landbouw. Daarnaast wil men, zoals in Groningen, de industriële nijverheid minder afhankelijk maken van de agrarische. Te leurstellend hierbij voor Friesland is het feit dat het, als enige landstreek, er nog niet in is geslaagd een buitenlandse industrie aan te trekken. Wat in het noorden van het land bij zonder gemist wordt, is een goede verbin ding met andere industriegebieden en vooral het westen van het land. Het zal een van de belangrijkste taken van de toekomst wor den om o.a. op verkeersgebied een gelijk matige verdeling van industrialisatiemoge lijkheden te scheppen. Visserijfeesten te Breskens. De reeds traditie geworden visserijfeesten te Breskens op 13, 14 en 15 augustus kun nen weer als bijzonder geslaagd worden aangemerkt. De feestelijkheden werden zaterdag ge opend door de burgemeester van Breskens, de heer J. A. Eekhout, met het uitreiken van de wimpel aan de schipper M. Faas van de Breskens 55. Deze schipper had in het af gelopen jaar de meeste garnalen rond 20.000 kg aan de gemeentelijke vismijn afgeleverd. Vervolgens werd een vlootschouw gehou den en een bloemencorso, waaraan ook dit maal weer een tiental buurtverenigingen hebben deelgenomen. Verder was er een cyclobalwedstrijd, con certen, openluchtcabaret en een taptoe, ter wijl het geheel maandagavond besloten werd met een vuurwerk. Belfort-festiviteiten in Sluis. Op 9, 10 en 11 september a.s. zullen te Sluis de feestelijkheden plaats vinden ter ge legenheid van het gereed komen van de restauratie van het Belfort te Sluis. De eerste dag vindt de officiële opening van het Belfort plaats door de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, waarna het „huwelijk'' plaats vindt tussen Jantje van Sluis Guido de Paauw en Maria Belfort Truus van de Vijver twee jeugdige Sluienaars. Hierna volgt een défilé van de inwoners van Sluis in historische costuums langs het bruidspaar en vervolgens zal er een Breugheliaanse maaltijd in de open lucht met vlees aan het spit worden gehouden. Niet-Sluizenaars kun nen aan de maaltijd deelnemen tegen betaling van 4,50. De volgende dag worden kinderspelen ge houden, turndemonstratie's gegeven, terwijl ook het hier bekende motordemonstratie- peleton van de Koninklijke Marechaussee zal optreden. De derde dag van het feest zal een mu ziekfestival worden gehouden, waaraan acht muziekkorpsen zullen deelnemen. De luidklokken, die in het Belfort zullen worden opgehangen zijn inmiddels gearri veerd. Zij wegen resp. 1000 en 400 kg. Oesterfeest te Yerseke. De feestelijkheden zijn niet van de lucht. Nauwelijks zijn de visserijfeesten te Breskens achter de rug of het comité te Yerseke maakt zijn plannen bekend. Op donderdag 8 september a.s. vindt de opening plaats van het oester- en mossel seizoen. Deze opening geschiedt weer op feestelijke wijze. Een vlootschouw, waaraan meer dan 100 gepavoiseerde visserschepen zullen deelnemen, een allegorische optocht, een spel met verrassingen, muziek en wat dies meer zij. Degenen, die hun vakantie nog niet hebben opgesnoept, kunnen desgewenst dus van de ene festiviteit naar de andere rennen. Damesvoetbal te Yerseke. In deze plaats schijnt men op het gebied van vermaak toch vindingrijk te zijn. Daar is namelijk een voetbalwedstrijd gehouden tussen twee elftallen, die waren samenge steld uit gehuwde dames. Geen wonder, dat de belangstelling groot was. De opbrengst ruim 350,— was bestemd voor het Koningin Wilhelminafonds voor de Kanker bestrijding. Burgemeester Schluter met pensioen. Aan de burgemeester van Graauwe en Langendam, mr. F. J. Schluter, is bij Kon. Besluit van 19 juli 1960 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de diensten als zodanig bewezen. Burgemeester Schluter is zonder onderbreking 23 jaar bur gemeester van Graauw geweest. Oud-Axelaar gehuldigd. De heer W. J. K. Dieleman, gemeente secretaris van Westkapelle, is dézer dagen door de gemeenteraad gehuldigd ter gelegen- Losse Gedachten OFFERVAARDIGHEID Enige weken geleden is er in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zoals dit hoge college officieel heet, een heel debat van enkele dagen lang gevoerd over het wets ontwerp betreffende de voetbaltoto en der gelijke instellingen, waardoor men kan raden, hoe bepaaled voetbal-uitslagen zullen zijn of door het invullen van bepaalde letters in het bezit kan komen van waardevolle prijzen. We zullen ons hier niet gaan verdiepen in het voor en tegen van deze loterij. Ieder, die een landelijk of provinciaal blad leest, heeft de argumenten van de voor- en tegen standers uitvoerig kunnen lezen. Toen wij echter de verslagen lazen, kwam ons weer de actie in de gedachte, die deze winter door een der omroepverenigingen ge voerd werd de actie 4 x ZN. Deze actie was ingezet om het mogelijk te maken in Suriname een ziekenhuis te bouwen. Een bedrag van niet minder dan anderhalf millioen gulden, dus 1.500.000 guldens, moesten daarvoor bijeen worden gebracht. Dit is voorwaar geen kleinigheid. Toen de einduitslag bekend werd gemaakt bleek echter dat niet minder dan 1.800.000 gulden was geofferd. Inderdaad geofferd Er wordt wel eens gezegd, dat de mensen tegenwoordig niet meer kunnen offeren dat alleen geld bijeen te krijgen is, wanneer ge speculeerd wordt op de goklust van de mensen. Door het resultaat van de actie 4 x ZN is, evenals ook vlak na de watersnoodramp en bij andere acties opnieuw gebleken, dat het Nederlandse volk nog steeds tot het brengen van een offer bereid is. Daar zijn wij dankbaar voor. Dit bewijst toch, dat in ons Nederlandse volk een geest zit, waardoor men iets voor een ander, voor de lijdende mensheid over heeft. Daarom een eresaluut voor hen, die dit bedrag bijeen brachten. Het is een moeilijk en moeizaam karwei ge weest, maar het resultaat was om stil van te worden. Eerlijk gezegd maar dit is uiteraard een persoonlijke mening is een dergelijke actie ons liever dan toto, rolot of hoe deze gokspelletjes ook mogen heten. en pijnweg» wrijven met DAMPO heid van het feit, dat hij 25 jaar in dienst van die gemeente was. De heer Dieleman bekleedt naast het secre tariaat van de gemeente nog vele functies in het plaatselijke verenigingsleven. Het spreekt welhaast vanzelf dat de ver schillende felicitatietoespraken vergzeld gin gen van cadeaux, terwijl de plaatselijke mu ziekvereniging hem een serenade bracht. Telefoonnumers van Goes en omstreken. Met ingang van zondag 4 september a.s. zullen de nieuwe telefoonnummers van de Goesse abonné's moeten worden gedraaid, wanneer men met hen wil telefoneren. Dit geldt voor Goes, Kloetinge, Wilhelminadorp en 's-Heer Hendrikskinderen. Tot nog toe omest men de gele bladzijden achter in de nieuwe telefoongids raadplegen, doch met ingang van genoemde datum doet men het beste, aldus het advies van P.T.T., deze gele bladzijden uit de gids te scheuren. Dan kan men daarmede tenminste geen ver gissingen meer maken. Tournee van Zeeuwse Koorschool. Naar wij vernemen, zal het knapenkoor „Katholieke Zeeuwse Koorschool" te Goes, dat deze maand een geslaagde tournee door Noord-Holland heeft gemaakt, omstreeks de Kerstdagen een serie concerten geven in ver schillende Zeeuwse kerken. Aan deze con certen zal worden medegewerkt door de be kende Zaandamse organist, Jaap Zwart. AXELSE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1