VIJFTIG JAAR GELEDEN: EERSTE RADIO-POLITIEBERICHT ZEELAND - deze week: Losse Gedachten NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH -VLAANDEREN 31 juli 1910 werd de moordenaar Crippen gesnapt via de radio. Misdadiger in volle zee gearresteerd. Franikering bij abonnement. ZATERDAG 30 JULI 1960 74e Jaargang No. 44 AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABOWHBMHNTSPRgS: Am! de Im US. Andere Botteniand fX—. JSUS. Hoofdredactie i J. G. VINK. Redactie en Administratie Aid, Markt 12, tel. 0 115S.046, postbus '16 Drukker - Uitgeefster i FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 10 BQ eontrecten belangrijke redactie. Ingnoodca Mededekngeo 30 Cent par Kklne AdvertentMn 1-3 regeia f ly- tedarc vegai neet 12 O "N V Het uitzenden van een politiebericht in een omroepprogramma meestal op een tijdstip waarop kan worden verwacht, dat veel luisteraas hun radiotoestel hebben in geschakeld bijvoorbeeld om ,,het nieuws" te beluisteren is al lang geen nieuwtje meer. Al heel spoedig nadat de omroep in Nederland tot stand kwam reeds 37 jaar geleden besefte men het nut van het omroepen van politieberichten en door middel daarvan wordt nog steeds, waar en wanneer dit dienstig is, een beroep ge daan op de medewerking van luisteraars. Natuurlijk is dit niet de enige wijze waar op de mogelijkheden der telecommunicatie techniek door de politie-autorit?iten wordt benut. Telefoon, telegraaf, telex en televisie staan haar evenzeer ten dienste, evenals spe ciale radioverbindingen, die alle ook contact tussen politie-autoriteiten in verschillende landen mogelijk maken. Het publiek merkt van dat alles niets zou men er al in slagen een politieradiostation te beluisteren en de ber)iohten op te schrijven, dan nog zouden'zij, dank zij de code waarin de mededelingen ge steld zijn, de leek niets zeggen. Maar aan de ingewijden des te meer en heel wat misdadigers zijn in de val gelopen, doordat hun signalement en de arrestatie bevelen hun vele malen vlguegr vooruit snellen, dan zij zich uit de voeten wisten te maken. Met een variant op een bekend spreek woord Al is de misdaad nog zo snel, de radio achterhaalt haar' wel. voelde ik een beetje wantrouwen tegenover een manspersoon en een jongen, die onder de naam Robinson reisden vader en zoon. Toen ze een keer aan dek waren, maakte ik van de gelegenheid gebruik hun hut te door zoeken. Ik merkte dat de hoed van de jonge man in de rand was opgevuld om hem te laten passen. Als waslapje gebruikte hij een stuk stof van de soort waarvan wel dames ondergoed wordt gemaakt. Af en toe maakte ik een praatje met Robinson bij een van die gelegenheden waaiden zijn jiaspanden door de wind opzij en zag ik in zijn achter zakje een revolver zitten. Voortaan droeg ik de mijne ook maar bij me. Toch hebben we verschillende malen gezellig thee ge dronken. Ik had inmiddels een radiobericht naar Liverpool laten seinen „Vermoedelijk Crip pen en vriendin als passagiers aan boord. Vriendin geklee'd als jongen stem, hou ding en postuur als die van een meisje." Ik herinner me nog hoe Robinson luisterde naar het kraken van de vonken toen het be richt werd uitgeseind, waarbij hij opmerkte, wat een wonderlijke uitvinding de radio toch wel was. Daags nadat iik mijn telegram had ver zonden vertrok uit Liverpool de „Laurentic Ik wist, dat dit schip door zijn grotere snel heid ons zou inhalen. Ik ontving het volgende bericht „Gezagvoerder Montrose. Vertrou welijk. Kom bij Father Point (Quebec) bij U aan boord. Inspecteur Dew, Scotland Yard aan boord Laurentic". Ik antwoordde „Ad viseer U met de loodsboot te komen, ver kleed als loods". Toen bij Father Point de loodsen de touw ladder opklommen liet ik Robinson in mijn hut komen. De detective pakte hem bij de hand en zei „Goede morgen dokter Crippen. Ik ben inspecteur Dew van Scotland Yard. U bent mijn arrestant.' Tot zover gezagvoerder Kendall. Dr. Crip pen maakte prompt de reis in omgekeerde richting en hoorde enige tijd later het dood vonnis over zich uitspreken. En zo was het cp de 31e juli 1910 de eersté maal, dat de radio tot de arrestatie en berechting van een misdadiger had geleid. EERSTE SLACHTOFFER. Eén van de eersten, en waarschijnlijk wel de eerste die door de radio in de val liep, was een zekere dr. Crippen, en wel op het eind van deze maand precies vijftig jaar ge leden. De misdaad waaraan deze zich had schuldig gemaakt moord was op zich zelf ernstig genoeg, maar de bekendheid die het geval-Crippen heeft verworven is toch wel voornamelijk te danken geweest aan de voor die tijd ongetwijfeld nog romantische en mysterieuze tijd, waarop men hem wist te arresteren. In dat jaar 1910 besteedden de dagbladen veel aandacht aan de raadselachtige verdwij ning van mevrouw Bello Elmore, de vrouw van de arts Hawley Harvey Crippen, van wie men wist dat hij intieme relaties onder hield met zijn assistente, Ethel de Neve. Een eerste politie-onderzoek leverde niets bezwarends op. Maar toen de doker en zijn assistente na een tweede huiszoeking, die evenmin iets verdachts aan het licht had ge-, bracht, plotseling verdwenen bleken te zijn, nam de achterdoch van de justitie toe zij gelastte beider opsporing, aanhouding en voorgeleiding. Maar Crippen en zijn assistente bevonden zich toen al goed en wel aan boord van het Britse schip „Montrose" dat een dienst tussen Engeland en Amerika onderhield voordat de politie zelfs maar de gelegenheid had gehad om na te gaan, op welke wijze de gezoohten haar hadden weten te onlopen. Het was duidelijk, dat men Crippen waar schijnlijk nooit meer te pakken zou kunnen krijgen als men er niet in zou slagen hem voor de aankomst van het schip te arresteren. Dat zou alleen maar mogelijk zijn, als de gezagvoerder per radio een daartoe strek kende instructie zou kunnen ontvangen en lang niet alle schepen beschikten in die tijd over een radio-installatie. Maar de „Montrose" had radio Hoe het geval zich verder afspeelde heeft de toen malige gezagvoerder van het schip, Com mander Kendall, veel later eens in een radio uitzending ve/teld. KAPITEIN VERTELT. „Op reis naar Canada deden we Ant werpen aan als tussenhaven. Daar las ik in een Engelse krant (het verzoek om op sporing van dr. Crippen en zijn assistente. Nadat we Antwerpen hadden verlaten, Zeeland door Belgen overstroomd. In ons vorig nummer stipten wij even aan, dat op 21 juli vele Belgen in Axel waren. Van deze voor onze zuiderburen nationale feestdag hebben zeer velen gebruik gemaakt om ook andere delen van' onze provincie te bezoeken. Met name trokken velen naar Middelburg om daar de markt en Miniatuur Walcheren en ook de ringrijderij te bezoeken. Zo rond d? 250 autobussen hebben die dag de pro vinciale hoofdstad bezocht. Met dit massale bezoek hing nauw samen een overstelpende drukte op de veerdienst BreskensVlissingen. Vanaf des morgens vroeg tot des avonds laat hebben drie boten deze dienst onderhouden en toch kwamen er nog betrekkelijk lange wachttijden voor. Het is niet te verwonderen, wanneer men weet, dat die dag van Breskens naar Vlissin gen ruim 13.600 passagiers, een kleine 1000 fietsen, ruim 1600 personenauto's en 150 bussen werden overgezet in tegenoverge stelde richting waren het 12.000 passagiers, 760 rijwielen, 1500 auto's en 150 bussen. Het vervoer op de Zeeuwse veren stijgt nog steeds. Het overzicht dat de Provinciale Stoom bootdiensten over het eerste halfjaar 1960 hebben verstrekt over het vervoer op de Zeeuwse veren, toont in het algemeen weer een strke stijging van dit vervoer aan in ver gelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Hieronder laten wij enkele cijfers volgen, waarbij de aantallen over het eerste halfjaar 1959 tussen haakjs daarachter zijn geplaatst. Veer Perkpolder-Kruiningen 484.600 pas sagiers (411.000); 184.000 auto's (155.000). Veer Breskens-Vlissingen 861.000 passa giers (808.000) en 181.000 auto's (165.000). Een nieuwe koningin. Ons land en tevens onze streek krijgt er weer een nieuwe koningin bij. Naast een fruit-, een heide-, een bloemen-, een oester- en noem-maar-op-koningin, krijgen we nu ook nog een garnalenkoningin. Deze dame zal door de Bressiaanse vissers worden ge kozen tijdens de visserijfeesten, die op 13, 14 en 15 augustus a.s. zullen worden ge houden. Voorts zullen tijdens deze feest dagen diverse festiviteiten worden georga niseerd, zoals een stoet met praalwagens, muziek- en cabaretuitvoeringen en èen de monstratie van de Cyclobalclub uit Gent. Het geheel wordt besloten met vuurwerk. Wij vragen ons af, waarom men nu niet eens een keizerin kiest. Dat* zcu weer eens iets anders zijn. Fruitcorso te Goes. In deze rubriek wandelen wij van het ene festijn naar het andere als zij tenminste doorgang vinden. Want dit is met het fruit corso 1960 niet zullen doorgaan, wanneer schreven wij, dat B. en W. van Goes aan de raad een crediet hadden gevraagd van 5000, De raad heeft dit voorstel echter verworpen. Het bestuur van de Stichting „Zeeuws Fruitcorso" heeft nu de gemeenteraadsleden laten weten, dat de fruitweek en het fruit corso 19606 niet zullen doorgaan, wanneer de raad niet op korte termijn op haar ge nomen besluit terugkomt. Zonder het sub- sidbieedrag zou het niet mogelijk zijn, finan cieel rond te komen. Ook de V.V.V. te Goes heeft haar ontstemming over het genomen besluit aan de gemeenteraad kenbaar ge maakt. Schaderegeling Zeeuwse vissers. In een vorige week zaterdag te Goes ge houden vergadering van de Vereniging tot Bevordering van de Zeeuwse Visserijbe- langen „Zevibel" heeft de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat, ir. A. G. Maris, in zijn kwaliteit van voorzitter van de commissie ex artikel 8 van de Deltawet medegedeeld, dat de commissie waarschijnlijk volgend jaar advies zhl uitbrengen over de vergoeding van de schade ingevolge de uitvoering van de deltawerken. Ir. Maris, die verklaarde een zeer prettig onderhoud te hebben gehad m'et vertegen woordigers van de Arnemuidense en Veerse vissers, deelde nog mede, dat men er niet op moet rekenen, dat de commissie de rege ring zal adviseren, de scihade, die op grond van de uitvoering van de deltawerken reeds geleden is en nog zal worden geleden, voor honderd procent te vergoeden. Haven van Colijnsplaat tijdig gereed. Op vragen van het Tweede Kamerlid, de heer D. Kodde, heeft de minister van Ver keer en Waterstaat, drs. H. A. Korthals, medegedeeld, dat de haven van Colijnsplaat zo tijdig gereed zal zijn, dat de vissers van Veere daar zullen kunnen binnenlopen, als de dam door het Veerse Gat de vaart naar Veere niet meer mogelijk zal maken. NETHEID OP STRAAT! Nog steds ligt op een reactie onzerzijds te wachten het ingezonden stuk van die be woonster van een woning in de Wilhelmina- straat. Deze schrijfster toch verzocht via ons blad de moeders hun kinderen ook te wijzen op het betrachten van de netheid op straat. Dit verzoek willen wij gaarne krachtig ondersteunen. Heeft er enige tijd geleden in de lande lijk pers ook niet een heel pleidooi gestaan vobr een bevordering van de netheid op de openbare weg Werd daarin niet vermeld, dat Nederland in het buitenland bekend om zijn nethid en properheid bij de toe risten berucht dreigt te worden vanwege de rommel op straat en strand Ook Axel vertoont de allure van veront reiniging. Bent U des zaterdags na afloop van de kraampjesmarkt wel eens door de Noordstraat gegaan en hebt U daar dan de hopeloze bende van papier, rotte sinaasappels en palingvellen en -ingewanden zien liggen Gelukkig is de dienst van gemeentewerken dan reeds volop bezig met deze „dankbe tuigingen" van de zaterdagmarkt op te ruimen. Hebt U wel eens opgemerkt, welk een „dankbaar gebruik men maakt van de papiermanden, dje van gemeentewege maar ook van particuliere zijde op de Markt zijn aangebracht Daarvan getuigen de over stelpend vele friteszakjes en andere pape rassen die op de straat terecht komen Hoe gedachteloos vaalk doen wij, vol wassenen echter niet mee aan het veront reinigen van de straten. Welke man zal er aan denken, wanneer hij achteloos een leeg sgarettendoosje op straat laat vallen Achteloos en gedachteloos Een mens moet ook aan zoveel dingen tegelijk denken Maar toch zouden wij ook in deze rubriek een ernstig en dringend beroep willen doen op ieder, die van de openbare weg gebruik maakt, om van die openbare weg geen mest vaalt of vuilnisbelt te maken. Heren, gooit Uw leeg sigarettendoosje of wat het dan ook mag zijn, niet op straat, maar neem het mee naar huis en werp het daar in de vuilnisemmer. Gooi ook de lege friteszakjes niet zo maar neer deponeer deze in de daarvoor bestemde papiermanden. Knunen de verkopers op de zaterdagmarkt hun afval niet in een kartonnen doos of iets dergelijks gooien en het aldus de mensen van de dienst van gemeentewerken iets ge makkelijker maken Het zal wellicht mogelijk zijn, op derge lijke verontreinigingen straffen te istellen. Ons landje staat toch al bekend om zijn vele bordjes „Verboden". Laten wij allen tezamen zonder organisatie een club van netheidbevorderaars worden. De netste weggebruiker mag dan penning meester zijn Waterkering te Vlissingen wordt op delta-hoogte gebracht. Op 24 augstus a.s. zal de Rijkswaterstaat te Middelburg aanbesteden het op delta hoogte brengen van de waterkering rondom en nabij de buitenhaven te Vlissingen. Scheldeboulevard te Terneuzen. De gemeenteraad van. Terneuzen heeft zich verenigd met het voorstel om de zee dijk vanaf de Stenen Beer tot de Essenbrug zodanig te verzwaren, dat de aanleg van een Scheldeboulevard mogelijk wordt. De kruin van de dijk, waarop de boulevard moet wor den aangelegd, zal een breedte krijgen van ruim 22 meter. De kosten van de dijkver zwaring zullen 225.000,belopen. A. P. Kostense 25 jaar burgemeester van Biervliet. De burgemeester van Biervliet, de heer A. P. Kostense, zal op maandag 1 augustus zijn zilveren ambtsjubileum vieren. Hij zal die dag op grootse wijze door de inwoners worden gehuldigd. Burgemeester Kostense werd op 16 maart 1904 te Biervliet geboren en trad in 1921 als volontair in dienst van de gemeente, waar hij per 1 januari 1933 benoemd werd tot gemeente-secretaris. Op 1 augustus 1935 volgde zijn benoeming tot burgemeester. Hij is ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1