Donderdag 21 juli Taptoe Axel I960 ZEELAND - deze week: Franikering bij abonnement. ZATERDAG 23 JULI 1960 74e Jaargang No. 43 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredactie t J. 6. VINK. Redactie en Administratie Axel, Markt 12, tal. 6 1153-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK Belgen namen Axel in. Overweldigende drukte de gehele dag. Geslaagd vuurwerk. Het was uiteraard aan iedere Axelaar de laatste week bekend, dat 21 juli een grote dag zou worden, maar vanaf het begin van deze week, was dit ook voor iedere niet-in- gezetene die Axel kwam bezoeken zonder meer duidelijk. Op en om het Szydlowski- plein heerste een grote activiteit. Een grote stalen steiger werd opgebouwd, ten gerieve van de belichting van het evenement. De be strating kreeg nog eens een goede beurt, om ook bij onverhoopte regenval plassen zoveel mogelijk te vermijden. Het halve busperron werd gesloopt om de grote ruimte van bijna 100 meter lang op het plein te kunnen uit zetten. En zo waren tal van op het oog losse activiteiten, die eerst donderdag gestalte kregen, toen men aan de geplaatste palen kon zien, hoe het operatie-terrein voor deze avond er uit ging zien. En niettegenstaande de regen ook op deze middag enkele malen spelbreker was, was tegen de avond het ge hele terrein gereed om een grote schare toe schouwers te ontvangen. BELGISCHE INVASIE. Dat deze vele toeschouwers er zouden zijn daaraan hoefde men van het begin van de middag af niet meer te twijfelen. Het was buitengewoon druk in de Axelse straten en men kon geen 10 meter gaan of men had één of meer rijdende of geparkeerde Belgische auto's ontmoet. Er zijn stellig op een door de weekse dag of op een zaterdag nog nim mer zoveel Belgen in Axel geweest dan de afgelopen donderdag het geval was. En de bezoekers die de straten, de winkels en de restaurants de gehele dag bevolkten, gaven al direct een gezellige drukte en levendige sfeer, die het beste deed verwachten. MOEILIJKE OPGAVE. Overigens was het voor de organisatie van deze avond geen eenvoudig probleem om de vele te verwachten bezoekers allen een zo goed mogelijke plaats te geven. Aangeboden was een concert en een taptoe door de Marinierskapel, doch daarbij was als on voorwaardelijke eis gesteld, dat dit concert moest worden gegeven op de kiosk, staande in de hoek van het Szydlowski-plein achter het stadhuis. Zodoende kon dan de achter gevel van het stadhuis met de verdere in deze hoek aanwezige bebouwing dienen als een klankbord. Voor de taptoe zelve was echter het front juist aan de andere zijde, zodat geen verhoogde tribune kon worden toege past en zoveel mogelijk zit- en staanplaatsen moesten worden gevormd op gelijk niveau. De oplossing hiervoor werd gevonden door langs het veld voor de taptoe aan drie zijden plaats voor het publiek te houden, hetgeen stellig aan iedereen een goed overzicht over de taptoe heeft geboden. Voor het concert was deze oplossing, mede door de heersende windrichting niet zo ideaal, doch helaas on vermijdelijk. VELE DUIZENDEN BEZOEKERS. Overigens begon zodra de kaartverkoop loketten omstreeks kwart voor zeven werden geopend het publiek al dadelijk het terrein te bezetten en stonden al gauw enkele dui zenden bezoekers langs het terrein. Geleide lijk aan vulden de open ruimten zich verder totdat toen stipt 8 uur het Zeeuwsch-Vlaams Volkslied van de kiosk weerklonk naar schat ting circa 6000 toeschouwers en toehoorders een plaatsje hadden gevonden. Onder hen waren vele vooraanstaande be zoekers waaronder wij opmerkten de garni zoenscommandant Middelburg luitenant-ko lonel Y. Meeter, een vertegenwoordiger van de generaal-majoor der mariniers, majoor V. J. L. Blom uit Rotterdam, de Commandant Maritieme Middelen te Vlissingen, kapt. ter zee F. Bruijn, de commandant van de Rijks politie in Zeeland, majoor Van Tihiel, de commandant der Maréchaussee, majoor E. N. Spronk, vele burgemeesters uit omlig gende gemeenten, uit België o.a. de burge meester van St. Niklaas, de voorzitter van de Kamer van Koophandel, ir. Horstmann. Vlot werd het programma afgewerkt en in een uur tijds hoorden wij meerdere werken uit het populaire genre onberispelijk vertol ken, op een wijze die op elke muziekkenner diepe indruk moet hebben gemaakt. Dat de aanwezigen dit programma op de juiste waarde wisten te schatten bleek wel uit de gepaste stilte onder de duizenden bezoekers tijdens dit boeiende concert. Na het concert vertrok de kapel van de kiosk en ging zich met de tamboers en pijpers en het exercitiepeleton gereed maken voor de taptoe, die over het toen geheel in het duister gehulde Szydlowski-plein om stipt half tien begon. Stram in formatie in hun keurige donkerblauwe uniformen met witte koppels en rode biezen marcheerde de kapel het terrein op, gevolgd door de tamboers en pijpers met de Nederlandse driekleur, die keurig door de rijen marcheerden. Een af wisselend en bont schouwsel ontvouwde zich toen over het plein in het helle licht van de koolspitslampen, die de witte petten en kop pels fel deden contrasteren met het donker en goud van de uniformen. Regen kon het spel niet deren. Deed de blauwe hemel na de buien in de middag om een uur of zeven het beste ver wachten voor de verdere avond, om kwart voor tien brak een flinke bui los, doch de taptoe draaide ongestoord door. Logisch voor een militair evenement. Minder logisch, doch op het moment even vanzelfsprekend was het feit dat het duizendkoppige publiek zich nauwelijks verroerde en geboeid bleef ziitten kijken naar het kleurenspel op het hel verlichte middenterrein. De tijd vloog om en voor men het wist was het spel teneinde. Het Wilhelmus dat door het publiek staande in stilte werd aangehoord, klonk op. De tap toe was klaar. Een pittige mars deed de ge hele groep nog een rondgang over het ter rein maken, waarna onder een klaterend ap plaus van het dankbare publiek werd afge marcheerd. Het publiek dromde naar de uitgangen en een ware mensenvloed stroomde naar de Kleine Kreek, waar omstreeks kwart voor elf nadat allen voldoende gelegenheid hadden gekregen zich op de Kanaalkade of Kinder dijk een plaatsje te zoeken, de eerste vuur pijlen met donderende knallen de lucht in gingen. Afgewisseld dioor diverse frèaie stukken gingen tal van kleurige vuurpijlen de lucht in, uiteenspattende in regens van veel kleurige sterren, gouden stralen en wat al meer te bedenken. Het was, mede door het snelle tempo waarin de vele sterrenregens elkaar opvolg den, een kleurrijk en bont besluit van deze feestelijke avond. Een avond die gezien het vrij ongunstige weer met de vele duizenden bezoekers zeker een volledig succes kan worden genoemd en die naar wij hopen de initiatiefnmers, de ge meente Axel en het Streökcentrum de moed zal geven op deze weg voort te gaan en dit evenement zomogelijk op nog groter schaal volgend jaar weer te herhalen. Verslag van het Zeeuwse Rode Kruis. Het verslag over het tweede kwartaal 1960 van de kring Zeeland van het Nederlandse Rode Kruis is weer verschenen. Wij kunnen gerust zeggen, dat dit verslag verblijdende berichten geeft. Zo is het ledental van de kring Zeeland sedert vorig jaar met 349 ge stegen, waardoor dit gekomen is op 21.973 of 7,6% van de bevolking. Het landelijke percentage staat op 5,8, zodat Zeeland een bijzonder goed figuur slaat. De inzameling over 1960 is officieel nog niet bekend, doch thans is wel al zeker, dat de totale opbrengst in onze provincie circa 30.728,zal bedragen, hetgeen 3800, meer is dan het vorige jaar. Het Fruitcorso te Goes. Op zaterdag 17 september a.s. zal het fruitcorso weer door de straten van Goes trekken. Het is duidelijk, dat het gemeente bestuur in verband hiermede verschillende kosten te maken heeft. De vorige jaren wer den deze kosten op diverse begrotingsposten geboekt, zodat nooit precies bekend was, wat de werkelijke uitgaven voor deze optocht ge weest waren. Dit jaar wil men alles op één post boeken, waarom B. en W. een crediet hebben ge vraagd van 5000, Zij motiveren deze aanvrage met de mededeling, dat het jaar lijkse fruitcorso van eminent belang voor de gemeente dient te worden geacht. Fruitwandeltochten door Zuid-Beveland. Op zaterdag 3 september zal, met Goes als uitgangspunt, een wandeltocht worden ge organiseerd door de V.V.V. „De Bevelan- den" in samenwerking met de Provinciale Zeeuwse Courant. De tocht zal gaan over trajecten van 10, 15 en- 25 km„ terwijl de route zal leiden over de plaatsen Kloetinge, Kapelle, Wemeldinge en Kattendijke met Goes als begin- en eindpunt. Het is de be doeling om van deze fruitwandeltochten een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Zeeuwse badplaatsen willen een verblijf sbelasting. Wanneer men bedenkt ,dat de voorzie ningen, die in de Zeeuwse badplaatsen ge troffen moeten worden ten behoeve van de badgasten, zoals het maken en onderhouden van duinovergangen, het plaatsen van bad hokjes en al dergelijke dingen, ook betaald moeten worden, dan komt onmiddellijk de vraag aan de orde, wie of welke instantie voor het daarvoor benodigde geld zorgt. Dit zijn, omdat de plaatselijke verenigingen voor vreemdelingenverkeer van kleine contributies en grotere subsidies afhankelijk zijn, in bijna alle gevallen de gemeentebesturen. Deze instellingen kunnen de bankbiljetten echter ook niet zelf drukken, zodat de vraag „wie moet dat betalen of beter nog „wie kan dat betalen nogal eens gesteld wordt. Verschillende burgemeesters van Zeeuwse badplaatsen, waaronder die van Domburg en Haamstede, voelen dan ook veel voor een verblijf sbelasting, die dus geheven zou moe ten worden van de toeristen. Men heeft be cijferd, dat een belasting van 10 tot 20 cent per nacht een behoorlijke opbrengst zou geven, waarvoor heel wat voorzieningen ge troffen zouden kunnen worden. De hogere instanties zijn echter tegen een dergelijke heffing, zodat de toeristen voor lopig nog niet behoeven te betalen. Althans nog geen extra belasting. IDe duinen te Cadzand. Tijdens de algemene vergadering van het waterschap „Het Vrije van Sluis" is heel wat kritiek geleverd op de drastische afslui ting van de duinen te Cadzand. Het bestuur adhte deze afsluiting noodzakelijk met het oog op de bescherming van de duinen als waterkering, doch sommige ingelanden von den de genomen maatregelen te ver gaan in verband met het toerisme. De voorzitter, dijkgraaf J. B. Becu, stelde daartegenover, dat het waterschap niet te ver gegaan is, doch dat het nog niet aan het eind van de be schermingsmaatregelen is. Bloemen in Zeeuwsch-Vlaanderen. Met de bloemen in het opschrift bedoelen we nu niet de gekweekte bloemen, doöh de bloemen, zoals zij in het wild in Zeeuwsch- Vlaanderen voorkomen. Wist U, dat onze streek een bijzondere schat aan wilde bloe men voortbrengt? Tot deze conclusie is de Commissie voor de Floristiek gekomen, die een week in Zeeuwsch-Vlaanderen heeft rondgezworven en allerlei bloemen en plan ten heeft verzameld. Deze commissie betreurt het echter, dat het publiek in het algemeen zo weinig oog voor bloem en plant heeft, waardoor aan de flora in Zeeuwsch-Vlaanderen veel schade wordt aangericht. Noodlottig ongeval met vissersboot. In de buurt van Vlissingen is een vissers boot uit Breskens, als gevolg van het ver ward raken van de netten in een gezonken wrak, omgeslagen en gezonken. De schipper C. Kosten en zijn knecht J. de Meijer, bei den uit Breskens, konden na ruim een half uur zwemmen, door passerende schepen op gepikt worden. Zij waren volkomen uitge put. Ondanks lang zoeken werd de 16-jarige matroos Fr. Krijger niet gevonden. Aange nomen moet worden dat hij verdronken is. Maandsalarissen bij gemeentewerken te Terneuzen. Hoe langer hoe meer gemeenten en be drijven gaan de weeklonen omzetten in maandslarissen. Ook bij de dienst van ge meentewerken te Terneuzen is nu tot deze maatregel besloten. Met ingang van 1 augus tus a.s. zullen de maandsalarissen ingaan, hoorlijke overgangsmaatregelen zullen wor- hooekrlij overgangsmaatregelen zullen wor den getroffen. Commissaris der Koyiingin viert koperen ambtsjubileum. De Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, hoopt op 1 augustus a.s. zijn koperen ambtsjubileum te vieren. Ter gelegenheid daarvan zal de provincie hem een receptie aanbieden. Een comité, waarin zitting hebben de leden van gedeputeerde staten en de fractievoorzitters van de provinciale staten met de griffier der staten heeft zich tot taak gesteld, gelden bij een te brengen voor het aanbieden van een huldeblijk. Taptoe Vlissingen. Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Vlissingse muziekvereniging „Ons Genoegen" is er een hele week iedere avond het een en ander georganiseerd. De feest- week werd besloten met een grootse taptoe, waaraan vijf militaire korpsen hebben deel genomen, waaronder één Belgisch korps. Het waren de Marinierskapel, de Konink lijke Militaire Kapel, het Jachthoornkorps van het Garderegiment Jagers, het Tamboers- en Pijperskorps der mariniers en de Belgische Zeemachtkapel. Ongeveer 8000 toeschouwers woonden dit evenement bij. Krijgt Terneuzen een Scheldeboulevard Aangezien de binnendijk, die ten zuiden van de Oesterputten te Terneuzen ligt, ge heel moet verdwijnen, zal de zeedijk, die van de Stenen Beer tot aan de Essenbrug loopt, extra moeten worden verhoogd en ver zwaard. Hierdoor wordt de mogeilijk ge opend om op de brede kruin van de ver zwaarde dijk een Scheldeboulevard aan te leggen. Het brengen van de dijk op delta sterkte zal door rijkswaterstaat worden be kostigd, doch de extra verzwaring en ver breding zal de gemeente Terneuzen dienen te betalen.. De kosten worden geraamd op 225.000,—. Als de haver beltk De volksmond wil, dat de mosselen goed ?ijn, wanneer er een „r in de maand is en als de haver „belt". Welnu, dit laatste is weer het geval, zodat de eerste ladingen mosselen voor de export vanuit Yerseke weer zijn verzonden. De vooruitzichten zijn van dien aard, dat deze week e enaanvoer van ruim 10.000 ton mosselen wordt verwacht. Motel te Schoondijke. Deze week is te Schoondijke het nieuwe motel geopend, dat naast de kamers voor de exploitant, op de bovenverdieing twee en op de begane grondvijf ruime logeerkamrs be vat. Het motel is nu reeds tot de laatste plaats bezet. Geen toelatingsexamen maar proefklas. Aan het Petrus Hondius Lyceum te Ter neuzen is dit jaar geen toelatingsexamen ge houden. De leerlingen, die van de lagere school onmiddellijk in de eerste klasse wil den plaats nemen, dus zonder de voorbe reidingsklas, hebben zeven dagen in een „proefklas" les gekregen in de vier examen vakken Nederlands, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde en in Latijns als testvak. De leraren zijn op deze wijze meer van de candidaten te weten kunnen komen dan bij het afnemen van een toelatingsexamen. Het resultaat was, dat van de 61 candi daten er niet minder dan 26 moesten wor den afgewezen. AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent. Kwartaal - abonnement Axel binnen de kam f 1,25. Andere plaatsen f IJS. Buitenland 2,—. I ADVERTENTIEPRIJSM sent per na Bi] contracten belangrijke jredwOte. lngesoadcn Mededelingen 90 eeat per mM. y Kleine Adoertentttn 1-5 fepeh f lr Iedere i«$eJ meer 12 eeat eatto. f

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1