De Taptoe Axel 19Ó0 ZEELAND - deze week: I Een uniek gebeuren waarvoor grote belangstelling bestaat. Ook de radio wijdt er aandacht aan. it Franikering bij abonnement. ZATERDAG 16 JULI 1960 74e Jaaragng No. 42 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT ODEKI ZATERDAG j J ABONNEMENTSPRIJS: Lotf - abonnement tad binnen de kom 1,25. Andere plaatsen f IJl fV-. Hoofdredactie t J. G. VINK. Redactie en Administratie [i Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, Drukker - Uitgeefster i FIRMA J. C. VINK 16 ADVERTENTIEPRIJS: 10 «ent per au*. Bij eootrecten belangrtjiie redt»ede. Jogcaoadcn Medede&ngon 30 cent per BUB. Kleine AdverteottCn 1-5 regab f Ir iedere regel meer 12 een* est». De datum waarop de Taptoe Axel I960 zal worden ge houden donderdag 21 juli nadert nu met rasse schreden. Dit is voor de goede opmerker ook al zichtbaar, want de voorbereidingen zijn aan de gang. Eén van de abri's die ten gerieve van de buspassagiers het Szydlowski- plein in twee stukken verdelen, is reeds verwijderd (en zal binnen niet al te lange tijd elders in Axel een goede bestemming vinden). Dit was nodig om ruimte te maken voor het 80 meter lange veld, dat de uitvoerenden nodig hebben om hun figuren tot recht te laten komen. Aan de verlichting wordt ook de nodige aandacht be steed en zo wordt o.a. een 12 meter hoge stalen steiger gebouwd om de bedieningsapparatuur onder te brengen voor de vele schijnwerpers en spotlights, die in wit en kleuren het gehele tafereel in een helle gloed, dan wel in een sfeervolle schemer kunnen brengen. Bijna 50.000 watt zal door de speciaal gelegde kabel gaan, om de be zoekers ten volle te laten genieten van de kleurenpracht van het ceremonieel tenue van de uitvoerenden. Het laat zich aanzien dat voor dit evenement een grote belangstelling zal bestaan. Voor ons Zeeuwsch-Vla- mingen en ook voor onze nabije zuiderburen is Delft veel te ver weg om van de befaamde „Taptoe Delft" te genieten. Wanneer men nu in eigen streek zo'n kleur rijk en wisselend festijn kan aanschouwen, mag en wil men dit ook zeker niet voorbij laten gaan. De excen trische ligging is trouwens een van de redenen geweest, waarom door de minister van defensie werd toegestaan, dat de Marinierskapel, het Tamboers- en Pijperskorps en het exercitiepeleton der mariniers dit optreden in Axel uitvoeren. VUURWERK TOT SLOT. En alsof dit alles nog niet genoeg is om de bewoners en bezoekers van Zeeuwsöh-Vlaanderen een onvergete lijke avond te bezorgen, wordt door de Stichting Streek- centrum Axel aan de bezoekers tot slot nog een groots vuurwerk aangeboden boven de Kleine Kreek. Wij willen er hierbij nog op wijzen, dat teneinde de bezoekers van het concert en de taptoe de gelegenheid te geven deze tot het einde toe bij te wonen en toch het vuurwerk goed te zien, het terrein voor het vuur werk bij de Kleine Kreek slechts vrij toegankelijk zal zijn na afloop van de taptoe. Voor de bezoekers van buitenaf zij tenslotte vermeld, dat zowel in de richting Terneuzen als Hulst en Sas van Gent na afloop extra ZVTM-bussen zullen rijden. RADIO-UITZENDING VIA DE N.C.R.V. In haar donderdagavondprogramma „Poste Restante zal de N.C.R.V. a.s. donderdag aandacht besteden aan de viering van de Belgische onafhankelijkheidsdag. Zij zal daarbij enkele opnamen maken in Brussel en Gent en dan de Belgen op deze feestdag volgen bij hun grensovergang wanneer zij op deze feestdag eens naar het „buitenland" d.w.z. Zeeuwsch-Vlaanderen willen gaan, waarbij men dan deze bezoekers volgen zal tot op het concert en de taptoe door de Marinierskapel op het Szydlowski-plein te Axel. De lezers van de N.C.R.V.-omroepgids kunnen op pagina 5 van de nieuwe gids onder de kop „Van Israël naar Axel" nog nadere bijzonderheden aantreffen over deze uitzending. CONCERT PROGRAMMA MARINIERSKAPEL. Zeeuwsch-Vlaams Volkslied, bew. P. C. Brakman 1. Banda Sucre (marcia sinfonico) G. Orsomando 2. Ouverture „Ein Morgen, ein Mittag, ein Abend in Wien" Fr. von Suppé 3. Ie Slavische Rhapsodie C. Friedemann 4. Wals „Morgenblatter" J. Strauss 5. Selectie uit „My fair Lady" Fr. Loewe 6. a. Semper Fidelis (mars) b. The Sars and Stripes forever (mars) Sousa TAPTOE 1. Defileermars van de Kon. Marine A. L. Hazebroek 2. Vlaggelied W. Smits 3. The fairest of the fair J. Ph. Sousa 4. Model taptoe en Russische taptoe H. C. van Lijnschooten arr F. Vivian Dunn G. Nieuwland D. S. Bortniansky (trad.) (trad.) A. Safroni trad. E. Binding arr. 5. The globe en the laurel 6. The Mariners' Hymn 7. a. Gebed b. Ere-mars Kon. Marine c. Stengelmarsen 8. Imperial Echos 9. Kamptaptoes 10. A life on the ocean wave 11Koraal „Abide with me" 12. Wilhelmus TOELICHTING TAPTOE. De taptoe wordt uitgevoerd door de marinierskapel, de tamboers en pijpers en een exercitiepeleton van het Korps Mariniers. Deze taptoe beweegt zich rond de Nederlandse vlag. Hiermede wil de wapenspreuk van h^t Korps Mariniers „Qua Patet Orbis", (zo wijd de wereld strekt) Worden gesymboliseerd. Behalve de specifieke Nederlandse marine-muziek wordt muziek van de Engelse en Amerikaanse korpsen mari niers uitgevoerd, waarmede de zo hechte verbondenheid met deze korpsen tot uitdrukking wordt gebracht. Aan het slot klinkt het eenvoudige taptoe-signaal, dat van oudsher voor de soldaten het teken was, dat zij des avonds naar hun garnizoenen moesten terugkeren, en dat is uitgegroeid tot zulk een klank- en kleuurrijk evenement. 30 julidag van de paardensport te Vlissingen. Op zaterdag 30 juli a.s. zal Vlissingen in het teken van de paardensport staan. Op die dag toch zal op het industrieterrein aan de Edisonweg een groot concours-hippique van de Zeeuwse landelijke ruiterijverenigingen worden gehouden, waarvoor alle Zeeuwse verenigingen -ook de Oranjeruiters uit Axel hebben ingeschreven. Niet minder dan honderd ruiters, waaronder een twintig tal amazones, zullen deelnemen aan dressuur- proeven en springnummers. De Shetland- ponnyclub uit Zevenhuizen zal van de partij zijn, terwijl een gymnastiekvereniging een demonstratie zal geven. Graszaadteelt, een nieuwe tak in het landbouwbedrijf. Het aantal landbouwers, dat de teelt van graszaad ter hand gaat nemen, neemt de laatste jaren sterk toe. Verwacht mag wor den, dat in 1961 van niet minder dan circa 2000 ha land graszaad zal worden geoogst, aldus de heer ir. J. A. Haenen, rijksland- bouwconsulent voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Dat de belangsteling voor deze teelt groot is, bewees wel de demonstratie, die vorige week gegeven is op het bedrijf van de heer C. M. Quaak te IJzendijke, met werktuigen voor deze tak van het landbouwbedrijf. Een paar honderd landbouwers uit de gehele pro vincie waren bijeengekomen om deze demon stratie bij te wonen en te luisteren naar de deskundige toelichtingen. Rondleidingen door een natuurreservaat. Het zal misschien nog niet algemeen be kend zijn dat in onze omgeving, namelijk in de Braakman, het natuurreservaat „West geul" gelegen is. Thans is er een unieke gelegenheid om onder deskundige leiding een bezoek aan dit reservaat te brengen. De jachtopziener in de Braakman, de heer R. Visser, zal namelijk in de peride van 1 juli tot en met 15 sep tember iedere woensdagmiddag rondleidin gen verzorgen, welke uitgaan van Staatsbos beheer. Dit stuk Braakman is erg mooi en zeer vogelrijk, zodat natuurliefhebbers hier zeker zullen genieten. De Minister van Verkeer en Waterstaat over Zeeland. Bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat heeft minister drs. H. A. Korthals verschillende mededelingen gedaan over Zeeuwse aangelegenheden. Ten aanzien van de inpoldering van het Land van Saeftinge zei de bewindsman, dat deze zaak om een oplossing vraagt. Welke oplossing en wanneer deze er moet komen, zei hij er echter niet bij. Het streven van de minister is er op ge richt, de verhoging van de dijken in het kader van de Deltawerken gelijktijdig gereed te doen zijn met de afsluitingsdammen. Dit zou dan in het jaar 1978 zijn. Wat het Sloeplan betreft, deelt de minister als zijn zienswijze mede, dat hij deze zaak nog niet zo urgent acht, nu het nog maar om één enkele industrie gaat, al geeft hij toe, dat het hier gaat om een plan van meer dan regionale betekenis. Hij is het er echter niet mee eens, dat ook reeds de tweede fase van het werk, namelijk de binnendijkse werken moeten worden uitgevoerd. Eerst zal duidelijk moeten blijken dat hiervoor bij de industrie belangstelling bestaat. Industrievestiging te Zierikzee. Nadat enige tijd onzekerheid heeft bestaan over de te Zierikzee te vestigen industrie, waarvoor een kraan met een hefvermogen van 80 ton nodig zou zijn, is thans bekend geworden, dat het hier een vestiging betreft van de N.V. L. Smit Zn Scheeps- en Werktuigbouw te Alblasserdam. Deze industrie, die aan meer dan 200 ar beiders werk zal gaan verschaffen, zal de fabritage van dieselmotoren ter hand nemen. Deze vestiging betekent een uitkomst voor geheel Schouwen-Duiveland, waar als ge volg van het gereed komen van de her verkavelingswerkzaamheden ongeveer 300 arbeiders zonder werk zullen komen. Streekverbeteringscommissie Koewacht en omstreken. Reeds eerder hebben wij bericht, dat een streekverbeteringscommissie voor Koewacht en omstreken was ingesteld. In deze com missie werken samen de gemeenten Clinge, Koewacht, Overslag, St. Jansteen en Zuid- dorpt. Voorzitter is de heer C. J. Vercauteren. Deze commissie heeft nu een brochure uit gegeven van 32 pagina's, waarin verschil lende hoofdstukken voorkomen, die voor de streek van belang zijn. De onderwerpen be wegen zich op het gebied van landbouw, vee teelt, tuinbouw enz. en zijn geschreven door deskundigen op deze terreinen. Het doel van de commissie is de leefbaar heid te verbeteren en het welvaartspeil op te trekken. Grootse plannen te Hulst. Omdat het doorgaande verkeer van Perk- polder naar de Belgische grens nog steeds door de nauwe straten van Hulst moet, is, om aan deze onhoudbare toestand een eind te maken een nieuwe weg geprojecteerd rond de kom van de gemeente Hulst. Deze nieuwe weg buigt ten noorden van Hulst van de bestaande wég af in westelijke richting, om dan weer tussen Hulst en St. Jansteen om te buigen naar de bestaande weg. Deze rond weg zal alleen bestemd zijn voor het autor verkeer. Aanbestedingparkeerterrein te Cadzand. Te Cadzand is aanbesteed het maken van een parkeerterrein met grondwerken en ver harding te Cadzand-bad nabij de voormalige haven. De laagste inschrijver was de firma P. Mollet te Hoofdplaat voor 28.250, de hoogste was de firma Lievense en Hui- brpgtse te Westkapelle voor 38.900, Vliegveld Haamstede heeft weer een zweefvliegtuig. De Schouwse Zweefvliegclub heeft weer een zweefvliegtuig, waarmede de leden van deze club opgeleid kunnen worden tot het zweefvliegen. Het toestel is de PH 247, een twee-persoons lesvliegtuig. (Vervolg op pagina 2) Losse Gedachten DE TAPTOE. Het zal nu wel geen nieuws meer zijn, dat a.s. donderdag in onze gemeente weer een evenement zal plaats vinden het concert door de Marinierskapel van de Koninklijke Marine met een taptoe en een militaire de- monstraie. Een evenement, dat, wanneer de weers omstandigheden gunstig zijn, vele luisteraars en kijkers zal trekken. Het is ook bekend, dat de organiserende instanties de gemeente Axel en het Streek- centrum Axel zijn, die ieder op hun terrein samenwerken om het publiek iets te geven. Het stemt tot vreugde, dat hier iets ge geven wordt en kan worden, waar ieder, hoe zijn levenshouding en levensinstelling ook is, van kan genieten. Zelfs zij, die niet van muziek houden, zullen nog kunnen genieten van een prachtig kijkspel. Vele gemeenten en velerlei instellingen spannen zich in, om in de zomermaanden, die gekenmerkt worden door het toeristisch verkeer, velen naar hun stad of dorp te trekken door het organiseren van allerhande dingen. Ook naar het luister- en schouwspel, op te voeren door de mariniers, zullen onge twijfeld vele toeristen worden getrokken, waarbij de gelukkige omstandigheid zich voordoet, dat het juist de Belgische natio nale feestdag is. Vele zuiderburen zullen toch deze dag naar Zeeuwsch-Vlaanderen komen, zodat zij wellicht, aangetrokken door muziek en vuurwerk, de avond in Axel zullen doorbrengen. Wij mogen van deze plaats zowel het ge meentebestuur als het bestuur van het Streek- centrum van harte geluk wensen met deze naar ons gevoelen zeer geslaagde keuze en daarbij de hoop uitspreken, dat in de toe komst meer van dergelijke evenementen zul len kunnen worden georganiseerd. Wij twijfelen er niet aan tenzij het weer bijzonder slecht zou zijn dat de avond van donderdag 21 juli zowel voor Axel als voor de uitvoerenden een groot succes zal worden. AXELSE COURANT i

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1