GEMEENTERAAD VAN AXEL ZEELAND - deze week: bruin PIGMA-DERM Frankering bij abonnement. ZATERDAG 9 JULI 1960 74e Jaargang No. 41 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredactie t VINK. Adadoltizstie Axel, Markt 12, tel. 0 1153*046, postbro 16 Drukker - Uitgeefster i FIRMA J. C. VINK Zitting van dinsdag 5 juli i960. Losse Gedachten T IS FEEST GESLAAGD Rentmeester van het Kroondomein nam afscheid. Vorige week heeft de rentmeester van het Kroondomein, H. A. A. Baron Collot d Es- cury afscheid genomen als zodanig. Bij die gelegenheid heeft het hem niet aan belang stelling ontbroken. Ongeveer duizend perso nen hebben het receptieboek getekend. Daar bij werden vele geschenken, waaronder een televisietoestel en een bandrecorder aange boden. De heer Collot, die in 1929 zijn vader opvolgde, wordt thans opgevolgd door zijn zoon, de heer K. J. A. Baron Collot d Escury. De heer C. J. Olijslager nam afscheid als gemeente-ontvanger van Terneuzen. De ook in onze plaats bekende gemeente ontvanger van Terneuzen, de heer J. C. J. Olijslager, heeft deze week afscheid genomen wegens het bereiken van jde pensioengel- rechtigde leeftijd. Ter gelegenheid hiervan werd de heer Olijslager benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een brug over Het Zwin. Voor de toeristen, die langs het strand van Knocke naar Cadzand of omgekeerd willen wandelen, licht er nog altijd het obsakel van de Zwingeul, die „genomen" moet worden. De Oostburgse Rotaryclub wil de opdracht voor dit jaar ,,Het bouwen van bruggen van vriendschap" letterlijk in praktijk brengen door over de genoemde geul een voetgangers brug te bouwen, die hoe kan het anders Vriendschapsbrug zal heten. Nog voor het begin van het hoofdseizoen wil de club deze brug gereed hebben. De dam tussen Noord- en Zuid-Beveland. Het is, alhans in de fantasie, maar een klein stapje van ',n brug naar een dam. Wel nu, de brug over Het Zwin komt er, terwijl de dam er al ligt. Men is nu volop bezig met het aanleggen van een weg over die dam. Ook de weg van Goes naar de dam is reeds aanbesteed, terwijl de weg op Noord-Beve land, die naar deze dam voert ,al een heel eind gereed is. Behoudens onvoorziene omstandigheden kan dan ook worden verwacht, dat eind van dit jaar of begin volgend jaar het verkeer van Noord- naar Zuid-Beveland en omge keerd gebruik zal kunnen maken van land- in plaats van waterwegen. K.V.P.-Kamerleden voorgelicht over het Sloeplan. De directeur van de N.V. Maatschappij „De Schelde", ir. G. N. van Ginkel, de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswater staat Zeeland, ir. J. H. van der Burgt en het lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, mr. dr. A. J. J. M. Mes, hebben een dele gatie van de K.V.P.-fractie uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal tijdens hun be zoek aan Zeeland uitvoerig voorgelicht over de plannen van ,,De Schelde" en een andere andere industrie, die niet met name kon wor den genoemd, ten aanzien van het Sloe. Het is noodzakelijk, zo werd gezegd, dat „De Schelde" haar capaciteit kan uitbreiden voor de scheepsbouw van 32.000 tot 65.000 ton. In eerste instantie zou een reparatiekade in het Sloe moeten worden aangelegd, die rond 50 millioen zal kosten. Hiermede wli men in januari 1961 beginnen. De nadruk werd er op gelegd, dat de uit breiding van „De Schelde" van groot belang is voor de werkgelegenheid in Zeeland en voor Walcheren in het bijzonder. De Kamer leden toonden zich zeer geïntresseerd. jaarvergadering van het Ned. Rode Kruis te Middelburg. Het Ned. Rode Kruis heeft onder voor zitterschap van de landelijk voorzitter, mr. F. H. A. de Graaff, zijn jaarvergadering te Middelburg gehouden. De voorzitter dankte de Commissaris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, die eveneens aanwezig was, voor al hetgeen Zeeland na de ramp in 1953 voor het Rode Kruis heeft gedaan. Op zijn beurt dankte de Commissaris het Rode Kruis voor alles wat het tijdens en na de rampdagen voor Zeeland had gedaan. Het aantal leden van het Ned. Rode Kruis bedroeg eind 1959 in totaal 667.285 (stijging sedert 1958 ruim 20.000). Het Zeeuwse Rode Kruis komt met 21.793 leden op de tweede plaats van de provincies. De heer mr. J. A. Heyse uit Middelburg, kringcommissaris voor Zeeland, werd tot landelijk penningmeester gekozen. Gemeentelijke herindeling op Schouwen- Duiveland. De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft zonder hoofdelijke stemming het wets ontwerp aangenomen, waarin de herindeling van de gemeenten op Schouwen-Duiveland is geregeld. Volgens dit ontwerp komen er in dit gewest zes gemeenten. Reeds enige weken geleden hebben wij hierover een meer uitvoerig bericht opgenomen, zodat wij nu menen met deze korte mededeling te kunnen volstaan. Zeeland gaat exposeren. In het bovengenoemde jaarverslag staat eveneens vereld, dat men van plan is een Reizende Tentoonstelling over Zeeland te gaan samenstellen, die gedurende een aantal jaren door het gehele land zal trekken. Dit is door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch- Vlaanderen ,ir. C. A. L. Horstmann, tijdens de gehouden algemene vergadering van de Kamer bevestigd. De tentoonstelling zal een overzicht geven van het bedrijfsleven in Zeeland, waardoor men meer bekendheid wil 'geven aan de mogelijkheden, die onze provincie biedt. In het voorjaar van 1961 wil men met deze tentoonstelling starten. De expositie zal plm. 15.000,— kosten en zal 6 tot 7 jaar rond reizen. Daarbij zal een leerkracht welke de industrie kent, inlichtingen verstrekken. Is het een wonder, dat men zeer blij is, wanneer men als candidaat na enkele jaren blokken het zo begeerde papiertje behaalt, waarop het woord GESLAAGD voorkomt Het is logisch, dat dan de blijdschap hoogtij viert. Het is ook logisch, dat in deze blijdschap de ouders, de familie en de klasse genoten delen. In deze weken, nu de examens in volle gang zijn, kan men dan, wanneer men des avonds zo eens door de straten loopt, hier of daar een groep fietsen voor een woning zien staan, terwijl het op straat te horen is, dat in die woning het „geslaagden-feest" wordt gevierd. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd dat is dan wel te merken. Daar is naar onze mening ook niets tegen, dat na jaren en vooral na de laatste maan den van ingespannen werken deze spanning zich ontlaadt in een min of meer uitbundige feestvreugde. Wanneer het echer is, zoals wij hier en daar terloops opvingen, dan komt het ons voor, dat een woord van waarschuwing niet mag ontbreken. Een waarschuwing, niet om een domper op de vreugde te zetten niet in het minst om de feestvreugde te verstoren. Een waarschuwing, in de vorm van een losse gedachte, die wij hier weer maar aan het papier toevertrouwen. Vooraf moeten wij zeggen, dat ook wij in de feestvreugde delen. Ook ons doet het goed, dat vele stadgenoten, jeugdige stad genoten, het brevet hebben behaald van een met gunstig gevolg beëindigde opleiding. Dit in de feestvreugde delen, mag echter naar onze gedachte en daar willen wij voor waarschuwen niet ontaraden in los bandigheid, in brooddronkenheid. Misschien stellen wij het nu veel te scherp en tekenen wij het beeld overdreven. Wij hebben ook geen bepaalde gevallen op het oog, maar denken alleen om hetgeen wij dezer dagen en ook vorige jaren langs onze oren hoorden waaien. Laat in deze feestvreugde ook de dank- bij het succes van de candidaat betrokken zijn in die feestvreugde delen. Maar laat het inderdaad FEEST zijn feest waar allen naderhand nog met genoegen aan terug denken. Laat in deze feastvreugde ook de dank baarheid overheersen voor het behaalde resultaat. Laten ook de ouders van de geslaagden in het opdienent^an heerlijkheden niet tegen elkaar „opbieden", want het gaat toch niet om hetgen op zo'n avond kan worden ge geten en/of gedronken. Het gaat om de blijdschap, dat zoon of dochter, vriend of vriendin het „papiertje" heeft behaald met en zonder z$n Scheldebekerwedstrijd. Vandaag wordt de Scheldebekerwedstrijd gehouden, de jaarlijkse zwemwedstrijd van Breskens naar Vlissingen. Voor deze zwem wedstrijd hadden zich niet minder dan 45 deelneemsters en deelnemers aangemeld, doch met het oog op de veiligheid konden er slechts twintig worden geaccepteerd. Het startschot zal om ongeveer tien minuten voor twee ge geven worden te Nieuwesluis. Sluis in het teken van de militairen. Sluis staat deze week in het teken van het militair vertoon. Het 11e Infanterie Bataljon Garde Grenadiers houdt in West Zeeuwsch- Vlaanderen met Sluis als middelpunt en tijde lijke garnizoensplaats oefeningen. De 1100 militairen hebben hun bivak namelijk opge slagen op de wallen van Sluis. Naast de oefeningen zijn er ook sportwedstrijden, een militair défilé en een taptoe door de Kon. Militaire Kapel onder leiding van Rocus van Yperen. (Vervolg op pagina 3) ELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATE&DAO ABONNEMENTSPRIJSLocsc trammen K cent Kwartaal - abonnement Axel binnen de hem MS. Andere plaatsen flJ*. Buitenland ADVERTENTIEPRIJS i 10 «ent pw ba Bq comtr&ctm btfaogrlfkt reductie, leqwden Medadaitaean 90 «ent por mJB. Kleine AdwUnWffip 1*9 «egels f Ir— mr 13 Op deze slechts van korte duur zijnde raadsver gadering (binnen een uur tijds gingen de heren raads leden weer huiswaarts) kwamen slechts een aantal niet van bijzonder groot belang zijnde punten aan de orde. Afwezig waren met kennisgeving de heren C. de Putter, wethouder en«W. de Feijter en K. Hamelink. Na opening op de gebruikelijke wijze door de voorzitter, waaremnend burgemeester A. M. Kes- beke, werden de notulen van de vorige raadsver gadering goedgekeurd. Naar aanleiding van een schrijven van Ged. Staten waarbij het raadsbesluit tot verhuur van een perceel grond aan de Steenkolen-Handelsvereniging niet wordt goedgekeurd, zulks om verkeerstechnische en plano logische redenen, merkt de heer MAAS op dat de toestand ter plaatse met de bouw van een benzine station nabij de hoek Kanaalkade-Zeestraat aanmerkelijk zou verbeteren en verfraaien. De voor zitter zegt toe een en ander nog eens met Ged. Staten te willen bespreken. Bij het antwoord op zijn vraag naar het schilder werk van de woningwetwoningen merkt de heer MAAS op dat bij het steeds groter wordende woning bedrijf een goede controle vereist is. Op zijn vraag hoeveel woningen nog niet zijn afgeschilderd_ deelt de voorzitter mede, dat dit thans nog 12 stuks be draagt. De heer OGGEL wijst bij het antwoord op zijn vraag inzake de weg Axel-Kijkuit op de noodzaak tot aanleg van een rijwielpad en geeft B. en W. in overweging om voor deze weg een advies van de A.N.W.B. te vragen. Naar aanleiding van de mededeling van B. en W. dat de heer Wieles tijdelijk belast is met de tech nische leiding van het gasbedrijf merkt de heer P. VAN BENDEGEM op, dat hij voor deze functie de technische bedrijfsleider te Temeuzen, de heer v. d. Staal heeft voorgesteld. De voorzitter ant woordt hierop, dat de heer v. d. Staal met de lei ding te Terneuzen is belast en de heer Adr. Deij te Axel. De heer Wieles heeft hier een coördinerende taak cn onderhoudt het contact tussen deze heren en het college. Naar aanleiding van de mededelingen inzake de benoemingen in administratieve gemeentedienst merkt de heer L. HAMELINK op, dat hij de indruk heeft dat de reorganisatie een vergroting van het perso neel meebrengt. De voorzitter verklaart in antwoord hierop dat er vier functionarissen zijn vertrokken en hiervoor vier andere zijn aangesteld. Zonder hoofdelijke stemming wordt een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling ten behoeve van gemeente-ambtenaren goedgekeurd. Eveneens zonder hoofdelijke stemming wordt goed gekeurd een per 1 augustus 1960 in werking tredende schadevergoedingsverordening Teneinde de nodige waarborgen te scheppen, dat door het uitbreidingsplan geen onevenredige schade aan belanghebbenden zal worden berokkend, is deze schadevergoedingsverordening vastgesteld. Deze omvat algemene regelen ter bescherming van de belangen van de pachters, huurders, eigenaren en andere zakelijke gerechtigden tegen schilde als ge volg van de vaststelling van stedebouwkundige maat regelen en is afgestemd op het in de provincie Zee land gangbare model. Als gevolg van het aan mej. L. Laurens verleende eervol ontslag als onderwijzeres van bijstand aan de openbare lagere school zijn door B. en W. sollici tanten opgeroepen voor vervulling van deze vacature. Uit de ontvangen sollicitaties is in overleg met de inspecteur voor het L.O. een voordracht opgemaakt met als on. 1 M. VI. de Zwart te Cadzand en no. 2 mej. D. de Jong te Heemstede. Deze laatste heeft zich inmiddels teruggetrokken, waarop de raad met 10 stemmen besluit tot benoeming van de heer M. W. de Zwart. Zonder hoofdelijke stemming worden enkele wijzi gingen aangebracht in de verordening en de in structies inzake de scheiding tussen het kas- en ad ministratief beheer bij de gemeente. Een en ander op aandringen van Ged. Staten. In de raad van bestuur van de .Afvalwaterleiding Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen worden naar aan leiding van de door B. en "W. opgemaakte voordracht benoemd, de heer A. J. M. Kesbeke met 8 stemmen en de heer D. J. Ogel met 7 stemmen. De Classicale Commissie voor Kerkelijke Gezins zorg in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen der Ned. Her vormde Kerk heeft voor de gezinszorg en gezinshulp te Axel een gemeentelijke subsidie ontvangen van 1000,— per jaar. Aan gemeentelijke subsidie over 1959 zou moeten worden ontvangen 1339,33 om een zelfde bedrag aan rijkssubsidie uitgekeerd te krijgen. Teneinde deze subsidiëring mogelijk te maken wordt besloten aan deze instelling over het jaar 1959 een extra subsidie te verlenen van 339,33. Tengevolge van de aanleg van de Ventweg Zuid singel is de aldaar staande betonnen schutting naast de woning Hospitaalstraat 29, bewoond door de heer Lootens, verzakt. Teneinde een goede toestand te scheppen worat be sloten een strook grond van circa 20 m2 van de eige nares te kopen voor de totale prijs van ƒ1,-de schutting af te breken, een nieuwe eenvoudige afhei- ning te plaatsen, de bergplaats achter de woning te verplaatsen, het trottoir door te trekken tot aan de Hospitaalstraat en de lichtmast der openbare ver lichting te verzetten. Ten behoeve van de sanering van de Oudewijk worden aangekocht de percelen Oudewijk 55 en Oosterstraat 56 van de heer S. J. J. Wijna en de percelen Oudewijk 41 Oudewijk 22, Oudewijk 43 en Oosterstraat 62 van de heer Adr. van Meurs. De belastingschade die de eigenaars eventueel ten gevolge van deze transactie's zullen lijden komt onder de gebruikelijke voorwaarden voor rekening van de gemeente. 'it&Jj, B. en W. worden tevens gemachtigd de percelen Oudewijk 22 en Oudewijk 43 na aankoop te ver huren. De huurders-bewoners van deze percelen zul len bij een gedwongen verhuizing ten behoeve van de sanering een schadevergoeding ontvangen van maximaal 100,per geval. Besloten wordt vervolgens tot verkoop van diverse percelen grond \mm Aan P. P. M. de Kort, Buitenweg 7, circa 38 m2 grond gelegen aan de De Ruijterstraat, achter de woning Polenstraat 4, tegen de prijs van ƒ2,50 per m2. Aan C. Swets, Stationstraat 48,. qirca ,72 m2 grond gelegen aan de Oosterstraat, tegen de prijs van ƒ8,— per m2. I Aan de Fa. F. J. Steel 6 Zoon, Kaaiwal 3, circa 2175 m2 grond gelegen aan de Robertstraatt tegen de prijs van ƒ8,— per m2, met het verzoek het raads besluit van 31 mei 1960 tot verkoop van 2050 m? in te trekken. (Vervolg op pagina 2) Flacon 2.95 Grote flacon 7.50

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1