I I ZEELAN D - deze week: I n n' De moeiEijkhe Last van zenuwen? m xwn Frankering bij abonnement. ZATERDAG 2 JULI 1960 74e Jaargang No. 40 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredactie t J. C. VINK. Redactie en Administraties Axel, Markt 12, tel. 0 1159-646, postbos 16 Drukker - Uitgeefster s FIRMA J. C. VINK Veilig Verkeer srit 1960. Op zaterdag 16 juli a.s. zal te Oostburg de eerste Veilig Verkeersrit worden verreden. Deze rit, waaraan auto's, motoren, scooters en bromfietsen kunnen deelnemen, bestaat uit drie delen, n.l. een oriëntatie-rit, een be- hendigheidsrit en een verkeersexamen. Dit laatste heeft ten doel de deelnemers te testen op hun kennis van de verkeersvoorschriften. Deelnemers kunnen zidh tot 9 juli a.s. op geven bij de veilig-verkeerscommissie te Oostburg. Lamp van de Broederschap. Vorige week zaterdag werd op de Franse militaire begraafplaats te Kapelle tijdens een plechtigheid de Lamp van de Broederschap overgedragen door de weduwe A. Zegers- Verhey uit Den Haag aan de weduwe J. Zegers-Thorenaar uit Wolfaartsdijk. Deze Lamp van de Broederschap wil het symbool zijn van de liefde en vriendschap onder de volken en 'houdt de herinnering aan de gevallenen in de tweede wereldoorlog levendig. Deze lamp zal gedurende een jaar blijven branden in het gebouw van de provinciale griffie te Middelburg. Op dezelfde dag zijn in 22 landen de oud strijders bijeengekomen om te getuigen voor de wereldvrede. De pledhtigheid te Kapelle werd door vele autoriteiten bijgewoond. De Marinierskapel '4 Ij verleende muzikale medewerking. y I Eerste landbouwpraktijkschool te 5 I Schoondijke. De directeur van het landbouwonderwijs in Nederland, ir. N. J. A. van Keulen, heeft te Schoondijke de eerste praktijkschool voor landbouwtechniek en arbeidsrationalisatie ge opend. Deze school heeft een machinepark, bestaande uit de nieuwste landbouwwerk tuigen, loodsen, werkplaatsen, ontspannings lokalen, een internaat met twee slaapzalen, een eetzaal en een keuken. Geen strand te Kattendijke De gemeenteraad van Kattendijke was voornemens een strand aan te leggen tussen de steiger van de veerhaven te Katseveer en de pas gereed gekomen dam door de Zand- kreek. Alle benodigde vergunningen waren n f in het bezit van het gemeentebestuur toen op 26 april de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat te Midde'burg, ir. J. H. v. d. Burgt, bezwaren tegen de aanleg maakte. Begrijpelijk is, dat de gemeenteraad thans erg boos is. Harde woorden werden aan het adres van de heer v. d. Burgt gericht, terwijl besloten werd, tegen de beslissing van de Rijkswaterstaat bij de Kroon in beroep te Igaan. Industrievestiging te Zierikzee. Reeds eerder hebben wij gemeld, dat Zie rikzee een rijkssubsidie van 85% zal krijgen voor de aanleg van een zwaaikom in de oude haven. De kosten van dit werk worden op I 250.000,— geraamd. In verband met de te verwachten vestiging van een belangrijke industrie te Zierikzee zal de gemeente moeten overgaan tot de aan koop van een hijskraan met een hefvermogen van 80 ton. Hulst behoudt Zeeuwse Muziekschool. In de gemeenteraad van Hulst is heel wat te doen geweest over het al dan niet voort bestaan van de Hulsterse dependance van de Zeeuwse Muziekschool. Nadat in de twee voorgaande raadsver gaderingen het voorstel tot het doen voort bestaan van deze school werd verworpen, is een petitie aan de raad voorgelegd, waarin verzocht werd in het belang van de streek a en van de kinderen de afdeling te doen voort- bestaan. Na enige iharde woorden tussen voor- en tegenstanders bleken na de gehouden stem ming de voorstanders de meerderheid behaald te hebben. De arbeidsvoorziening op Tholen. Ruim 600 bewoners van het eiland Tholen en St. Philipsland moeten de kost elders zien te verdienen. De helft van hen werken in de Rotterdamse havens en 150 vinden werk te Bergen op Zoom. Mede daarom is de Eilandgemeenschap Tholen actief om een gunstig klimaat voor industrievestiging en recreatie te scheppen. Te St. Maartensdijk zal naast de kleding industrie door de firma Muller-Franke een toeleveringsbedrijf voor de bouwnijverheid worden gevestigd. Geijverd wordt voor goede Wegen, vaste oeververbindingen Tholen en Zuid-Beveland enerzijds en met de Randstad Holland ander zijds, alsmede voor de aanleg van sportvelden en zwembaden. Concours Zeeuwse Zangersbond. Het jaarlijkse concours van de Zeeuwse Zangersbond „Zang Veredelt dat onder auspiciën staat van de Federatie van Zeeuw se Zangersbonden, zal in Kruiningen worden gehouden op zaterdag 16 juli a.s. Aan dit concours zullen in totaal 19 verenigingen deelnemen. Landelijke zomzrtcogdagen van de C.J.B.T.B. en C.P.B. De landelijke zomertoogdagen van de Chr. Jonge Boeren- en Tuindersbond en de Chr. Platelandsmeisjleslbond zijn deze week te Middelburg gehouden. Tussendoor de zakelijke aangelegenheden, waaronder gerangschikt kan worden de ver kiezing van een nieuwe landelijke bondsvoor zitter, toespraken van het lid van de Tweede Kamer, de heer F. H. van de Wetering en de Commissaris der Koningin in Zeeland, st-Vn- den verder nog cp het programma een decla matiewedstrijd, opvoering van tableaux, sa menzang en dergelijke. In de plaats van de aftredende landelijke voorzitter, de heer J. de Jong uit Alphen aan de Rijn, die gehuldigd werd, is gekozen de heer T. Tolman uit Wolvega. Toneeladviseur in Zeeland. Als opvolger van de over'^den toneel- adviseur voor Zeeland, Jan Lemaire jr., zal waarschijnlijk worden benoemd de 34-jarige Limburger A. van Bergen, sedert 1 jan. 1958 provinciaal toneeladviseur voor Limburg. Garde-grenadiers oefenen in Zeeland. Van maandag 4 juli tot en met maandag 11 juli a.s. zal het 11e Bataljon Garde Gre nadiers oefenen in de provincie Zeeland. Het bataljon verplaatst zich gemotoriseerd van Arnhem via Vlissingen naar Sluis. In de omgeving van Sluis richten de Compagnieën hun bivaks in en voeren verschillende kleine oefeningen uit. Op wcSensdag 6 juli te 18.30 uur zal het bataljon defileren voor het gemeentehuis te Sluis. I Verkoop van Zomerpostzegels groter dan De verkoop van de Zomerpostzegels 1960 zal naar de verwachting van de Stichting Comité voor de Zomerpostzegels met onge veer tien procentstijgen ten opzichte van het vorige jaar. Dit betekent, dat de netto opbrengst dit jaar het kwart millioen gulden dicht zal naderen. Overal in het land heeft de fraaie serie bloemenzegels een zeer gunstig onthaal ge vonden. De plaatselijke comité's constateer den reeds dadelijk de eerste dagen na de uitgifte aanzienlijk hogere verkopen dan in de voorgaande jaren meestal het geval was. D.e speciale serie prentbriefkaarten met dezelfde bloemenafbeeldingen als op de post zegels is thans vrijwel uitverkocht. De ver koop van de zogenaamde maximumkaarten heeft de verwachtingen verre overtroffen. De ZomerA^stzegels, waarvan de toeslag vorig jaar is bestemd voor tal van landelijke, regio nale en plaatselijke instellingen en organi saties, die zich bezig houden met maatschap pelijk werk, volksgezondheid en culturele zorg, zijn aan de postkantoren en bij de plaatselijke comité's nog verkrijgbaar tot en met zaterdag 9 juli a.s. Daarna zijn de bloemenzegels alleen nog te koop bij het tijdelijke postkantoor op de „F'oriade" te Rotterdam, waar men deze zegels ook van het speciale Floriade-poststempel kan laten voorzien, tot de sluiting van deze expositie op 25 september. De toegenomen verkoop van de bloemen zegels, die geldig blijven voor frankering tot eind 1961, is ongetwijfeld mede een ge volg van de bijzonder fraaie tekeningen en de gelukkige kleurkeuze, waardoor de serie bloemenzegels 1960 met recht vreugdezegels zijn geworden. In ons nummer van vorige week namen wij reeds een kort berichtje op over de moei lijkheden, die in de gemeenteraad van Goes waren ontstaan als gevolg van het door de burgemeester, de heer H. K. Michaëlis, en het college van burgemeester en wethouders gevoerde beleid. Zoals bekend is, werd destijds op voorstel gesteld, welke onder voorzitterschap van het gemeentebestuur een commissie van onderzoek ingesteld, welke onder voorzitter schap stond van het lid van de gemeente raad, de heer J. S. Visscher, terwijl de heer ,mr. J. G. van de Burgt als rapporteur van de raadscommissie optrad. Deze commissie heeft vorige week haar rapport aan de gemeenteraad overgelegd. Dit rapport was gëheim, doch de i nhoud daarvan is in feite een publiek geheim ge worden. In het rapport wordt felle kritiek uitge oefend op het college van burgemeester en wethouders en met name op de wethouders de heren J. H. Roose en mr. H. B. Bouwman alsook in het bijzonder op de burgemeester. De commissie komt in het rapport tot de conclusie, dat de gemeenteraad geen ver trouwen meer in het college van burgemees ter en wethouders kan stellen, zolang de heer Roose daarvan deel uitmaakt, omdat hij de burgemeester in zijn onjuiste houding heeft gesteund en „methem gemene zaak heeft gemaakt." Het oordeel over wethouder mr. Bouwman is wat milder. In het rapport worden voorts een aantal punten opgesomd, waarover het onderzoek zich heeft uitgestrekt, zoals de restauratie en de huur van de ambtswoning van de burgemeester, het beleid ten aanzien van de den te Gees industrie-vestiging, de opdracht tot het ver vaardigen van een fotoboek van Goes, de bouw van een gymnastieklokaal bij een u.l.o.-school, de aankoop van een personen auto ten behoeve van de gemeente, de be noeming van een ambtenaar voor de sport zaken en de industriële aangelegenheden en dergelijke. Naar aanleiding van de uitgebrache kri tiek heeft dezer dagen de wethouder Roose te zijnen huize de pers ontvangen en mede delingen gedaan over zijn zienswijze, waar bij hij o.m. afschriften van brieven verstrekte die hij heeft ontvangen van en geschreven aan de rapporteur van de commissie van onderzoek. Daarbij uitte hij ernstige kritiek op de dienst van gemeentewerken. Aangezien deze onaangename aangelegen heden heel wat stof hebben doen opwaaien, hebben ook Gedeputeerde Staten van Zee land zich in deze zaak gemengd. Zij hebben de gemeenteraad van Goes medegedeeld, dat zij in overleg met de mi nister van binnenlandse zaken hebben be sloten, een onderzoek in te stellen naar de moeilijkheden te Goes. Zij zullen, nu het rapport van de raads commissie publiek is geworden, hun onder zoek onverwijld beginnen. Waar in dergelijke onverkwikkelijke aan- geleaenheden in de hitte van de woorden strijd vaak woorden worden gebruikt en ver wijten worden gedaan, die men bij rustig overwegen we'licht niet zou hebben geuit, is het waarschijnlijk het beste, dat nu Ge deputeerde Staten hier hebben ingegrepen. Mogelijk kan hierdoor olie op de golven worden geworpen en vele zaken in der minne worden opgelost, tenzij het hiervoor inmiddels te laat is geworden Losse Gedachten VACANT1E. De maanden juli en augustus zijn voor Nederland bij uitstek de vacantiemaanden. Dank zij de collectieve arbeidsovereen komsten, vacantiebonnensysteem, vacantie- toelagen en wat dies meer zij, zijn de laatste jaren gelukkig grote groepen van men sen in staat een week of langer van een rustperi"de te genieten, om nieuwe krachten op te doen voor de arbeidstaak, die dan weer wacht. De grote moeilijkheid wordt echter zo langzamerhand het probleem hoe moeten al die vacantiegangers uit binnen- en buiten land in de vacantie-centra worden opge vangen. Hiermede houdt weer ten nauwste verband het probleem van de vacantiespreiding. Vacantie een heerlijk woord voor iemand die een jaar lang, zij het met kleine onder brekingen, hard heeft gewerkt. Hij en zij kunnen heerlijk genieten van een week of langer rust, die zij nodig hebben. Want, zo dachten wij, vacantie houdt toch eigenlijk onlosmakelijk verband met het werk. Heeft iemand, die er een heel jaar lang de kantjes heeft afgelopen wel behoefte aan vacantie Misschien nog wel, maar zal hij of zij even intens van zijn vacantie genieten als diegene, die vermoeid naar zijn vacantie- verblijf trekt Vacantiewat is dat in feite Het is naar onze gedachte het bevrijd zijn van het dagelijkse werk, van de dagelijgse sleur, van de dagelijkse druk. Vacantie geen krant inzien, geen nieuws berichten horen. Vacantie iets anders doen dan het ge wone werk. Vacantie ronddolen in de bossen, lezen van een goed boek, luieren aan het strand, beklimmen van bergen en ga maar door. Vacantie is alweer naar ons gedacht niet het afjakkeren van jezelf, niet nieuwe zorgen meetorsen. Vacantie moet zijn recreatie in de ware zin des woords het herscheppen van de mens en zijn geesthet genieten van Gods grote schepping, die soms tot uiting komt in het geïnteresseerd bekijken van het kleinste schepseltje. Als U. lezeres en lezer, in deze maanden ook kunt genieten van een welverdiende vacantie, dan wensen wij U goed weer en een goedbestede, heerlijke vacantie. Mijnhardt's Zenuwtabletten Benelux - Paspoort - Unie een feit De Benelux-Paspoort-Unie is van 1 juli af een feit. Vanaf gisteren kan men de grenzen tussen Nederland en België evenals die tus sen België en Luxemburg zonder paspoort controle passeren. De controle van de douane op handbagage en de controle op de groene kaart voor auto mobilisten blijft echter voorlopig nog ge handhaafd. Het belangrijkste gevolg van de inwerking treding van dit verdrag is, dat door het ver vallen van de controle van personen aan de binnengrenzen, het vrije verkeer van per sonen binnen de Benelux, die in dit opzicht voortaan als eenheid zal worden beschouwd, aanzienlijk wordt vergemakkelijkt. Want zo wel voor onderdanen van de Benelux-landen als voor die van andere landen, zal de con trole van reisdocumenten slechts plaats vin den op het tijdstip van overschrijding van de buitengrenzen van de Benelux. Deze overeenkomst ihoudt een gemeen schappelijke politiek van de drie regeringen ten aanzien van het binnenkomen van vreem delingen in, daar het nu eenmaal vanzelf sprekend is, dat een ongewenste vreemde ling in één der drie Benelux-landen, dit ook in de beide andere landen zal zijn. AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG au* ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen 1J5- Buitenland f 2, ADVERTENTIEPRIJS i 10 cent per nun. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.tn. Kleine Advert en tiën 1-5 regels 1,— iedere regel meer 12 cent extra. helpen U eroverheen

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1