J Het kanaal Terneuzen - Gent ZEELAND deze week Gewijzigde bepalingen van het Ziekenfondsenbesluit. BABYDERM P0™"1F t mjmmmfrsswt*' I Gezondheid en genezing Frankering bij abonnement. ZATERDAG 25 JUNI 1960 74e Jaargang No. 39 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ft». Andere pfeates JWl Hoofdredactie i J, VINK, Redactie an Administratie a Aad, Markt 12, teL 0 11 99.046, poel et» m Drukker - Uitgeefster t FIRMA 'J. C. BOK Nu verleden maandag te Brussel het ver drag over de verbetering van het kanaal van Terneuzen naar Gent in tegenwoordigheid van de ministers van buitenlandse zaken, mr. J. M. A. H. Luns voor Nederland en de heer P. Wigny voor België is ondertekend, willen wij gaarne nog eens samenvatten, wat in dit verdrag tussen beide landen is over eengekomen. Dit temeer, omdat de verbete ring van dit kanaal ook voor onze streek van bijzonder grote betekenis zal kunnen zijn. DE SLUIZEN TE TERNEUZEN. Om bij Terneuzen te beginnen, daar zul len twee nieuwe sluizen worden gebouwd. De nieuwe zeevaartsluis, die ten westen van de bestaande Westsluis komt te liggen, zal een kolk met een tussenhoofd bevatten. De nuttige lengte van de volledige sluiskolk zal 290 meter bedragen de grote en de kleine deelkolk respetcievelijk 170 en 113 meter. De doorvaartwijdte van de sluis wordt 40 meter. Hierdoor wordt deze sluis geschikt voor schepen tot 50.000 ton De oude sluis liet slechts schepen tot 10.000 ton toe. Daarnaast komt er een nieuwe binnen- vaartsluis ten oosten van de bestaande West- sluis. Deze sluis krijgt een lengte van 240 meter, met deelkolken van 135 en 105 meter. De doorvaartwijdte zal 24 meter bedragen. Deze sluis zal voldoen aan de eisen voor de duwvaart. De buitenvoorhaven voor de zeesluis zal een lengte krijgen van 1500 meter. De tegenwoordige Oost- en Middensluis zullen worden opgeruimd. Maatregelen zul len worden genomen om de verzilting van het water in het kanaal tegen te gaan, ter wijl over de sluizen bruggen zullen worden gebouwd ten behoeve van het wegverkeer. HET KANAAL. Het kanaal op Nederlands gebied zal aan de waterspiegel worden verbreed tot 150 meter en op de bodem tot 72 meter. De tegenwoordige breedte bedraagt aan de waterspiegel 72 meter. De diepte bedraagt thans 8,75 meter en deze wordt gebracht op 12,50 meter. Te Terneuzen, Sluiskil en Sas van Gent wordt het tracé van het kanaal verlegd, ter wijl de daardoor vervallende gedeelten zul len worden gedempt. Ook de bruggen in Sas van Gent en te Sluiskil zullen komen te vervallen, waarvoor een brug en spoor brug in de plaats komt ten noorden van Sluiskil. Te Sluiskil zelf komt ongeveer op de plaats van de tegenwoordige Minister Lely-brug een pont. Ook te Sas van Gent komt een nieuwe brug. VÓOT hét tere pf06Q!*E. Baby-huidje In het algemeen zal de uitvoering van de werken en de levering van materialen vol gens de in Nederland geldende regels wor den aanbesteed. Maatregelen zullen worden genomen ter voorkoming van vervuiling, verontreiniging of besmetting van het kanaalwater. HAVENGELDEN EN VERVOERS- TAR1EVEN. In het verdrag zijn tevens bepalingen op genomen over de te heffen havengelden. Deze houden onder meer in, dat in Ter- neuzen havenrechten zullen moeten worden betaald. Deze zullen passen in het Neder landse stelsel, maar zullen tevens zoveel mogelijk het peil van de Belgische haven gelden moeten benaderen. Geen vrijstelling zal worden verleend voor nieuw te vestigen industrieën. In het verdrag is geen bepaling opge nomen. dat wat de vrachtprijzen betreft ook maatregelen zullen worden genomen tegen dumping. Ook het spoorwegverkeer tussen Terneu zen en Gent is in het verdrag geregeld. vocZl cüz huLcL DE WEGEN. Als gevolg van de verbreding van het kanaal en de wijziging van het tracé moet ook een nieuwe weg worden gelegd vanaf Terneuzen naar de Belgische grens. Ook is voorzien in de mogelijke aanleg van een weg van Terneuzen naar Gent aan de oostelijke zijde van het kanaal. DE KOSTEN. De totale kosten van. de werken op Nederlands grondgebied worden geraamd op ongeveer 1,8 milliard Belgische francs. Hiervan betaalt België 80% of 108 millioen gulden. De onderhouds-f en exploitatiekosten ko men ten laste van Nederland, doch België betaalt in deze kosten jaarlijks een bedrag van 100.000, DE UITVOERING. De voorbereiding en de uitvoering van deze werken zal door Nederland geschie den, met dien verstande, dat alle ontwerp- bestekken en ontwerp-overeenkomsten ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de betrokken Belgische minister. Chr. Plattelandsjeugd komt in Middelburg bijeen. De nationale bonden C.P.B. en C.J.B.T.B. zullen volgende week op 28, 29 en 30 juni hun Nationale Bondsdagen in Zeeland gaan houden. Het is te verwachten, dat honderden jongens en meisjes va,n het platteland een reis naar Middelburg zullen maken. Deze Bondsdagen zullen dinsdag worden begonnen met een landelijke wedstrijd in het voordragen. De besten uit alle provincies komen dan tegen elkaar uit. Er is voor deze waardevolle culturele activiteit ieder jaar een grote belangstelling. Des avonds is er in het „Schuttershof" een gezellige feestelijke avond georganiseerd voor de vele gasten, die naar Zeeland zijn gekomen. Woensdag is de grote dag. Dan is ook het grootste bezoek te verwachten. De morgen- vergaderingen zijn voor de jongens en de meisjes afzonderlijk. Na de middag is er een gezamenlijke manifestatie in het openlucht theater „Toornvliedt", waar de Bondsdag bezoekers een rijk gevariëerd programma zal worden aangeboden. Sprekers van naam zul len het woord voeren, afgewisseld door spel en samenzang en dat alles opgeluisterd met muziek van 'het fanfarekorps van de Genie. Eveneens vindt dan het afscheid plaats van de Bondsvoorzitter van de C.J.B.T.B., de heer Joh. de Jong, terwijl de Commissaris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casem- broot, heeft toegezegd de verzamelde jonge lui te willen toespreken. Voor eventueel on gunstige weersomstandigheden is er op de speelweide een grote tent geplaatst. De derde en laatste dag zal worden be nut voor een gezamenlijke excursie door Walcheren en Zeeuwsch-Vlaanderen. Rest ons nog te vermelden, dat er ter ge legenheid van deze Bondsdagen een zeer goed verzorgd speciaal Zeeland-nummer van „Ons Jonge Platteland" is verschenen. Zeeuwse Culturele Dag te Terneuzen. Op zaterdag 9 juli a.s. zal te Terneuzen de Zeeuwse Culturele Dag worden gehou den, die dit jaar in het teken zal staan van de Nederlands-Belgische uitwisseling. Deze culturele dag, die thans reeds voor de zevende maal in een van de grote plaatsen in onze provincie wordt georganiseerd, zal worden bijgewoond door de Commissaris der Koningin, jh. mr. A. F. C. de Casembroot, die de prijzen zal uitreiken van het Zeeuwse Landjuweel voor Amateurtoneel. De Belgische bijdrage aan deze dag zal bestaan uit het optreden van het Opera- en Belcantogezelschap „Iris" Het middagprogramma zal bestaan uit mu ziekuitvoeringen, terwijl ook inleidingen zul len worden gehouden. Het avondprogramma zal gevuld worden met de opvoering van het spel waarmee de prijs van het Zeeuwse Landjuweel gewonnen werd. Jeugd-E.H.B.O.-examen aan de L.T.S. te Hulst. De leerlingen van de lagere technische school te Hulst hebben examen afgelegd voor het diploma E.H.B.O. Alle candidaten zijn geslaagd, waaronder de Axelse leerlingen A. P. C. Buys en J. G. W. A. van Rumste. Deze cursus, die 24 lessen omvatte, was de eerste van dit soort, welke te Hulst werd gegeven. Voorwaar een bijzonder goede ge dachte om de leerlingen van een technische school reeds vertrouwd te maken met de be ginselen van het verlenen van eerste hulp bij ongelukken. Slagerspatroonscursus te Goes. Het bestuur van de vereniging ter bevor dering van het slagersvakonderwijs in Zee land wil te Goes een cursus voor slagerspa troons organiseren. Op deze cursus, waar de vakken handelskennis en vakbekwaamheid men één dag per week les zal krijgen, zullen worden onderwezen. Er wordt op gerekend, dat vijftien leerlingen de cursus die de enige van dit soort zal zijn in Zeeland zullen volgen. Het middelbaar onderwijs in Zeeland kan gerust zijn. Zoals reeds eerder door ons werd beriaht, heeft het ontwerp van de z.g. mammoetwet, welke het gehele onderwijs wil regelen, vooral in Zeeland veel ongerustheid verwekt, omdat bij de toepassing van de in dit ont werp genoemde normen, verschillende inrich tingen voor middelbaar onderwijs zouden moeten verdwijnen. De voorzitters van een zevental ouderver- VERSCHUNT IEDERE ZATERDAG ADVERTENTIEPRIJS J 10 MBt per sua. Bi) contracten bdongrifka reductie. Iogeiondea Msdadefcagea 30 cent per au*. Kleine Adverteatf&j 1-5 aagab j|V" tedere teflel meer eert extra. enigingen van Zeeurwse middelbare scholen hebben daarom een brief tot de betreffende minister gericht, waarin zij hun ongerust heid uitspreken. De minster heeft op deze brief geantwoord dat men zich niet ongerust behoeft te maken omdat rekening zal worden gehouden met de verkregen rechten van de bestaande scholen. De vraag blijft echter, naar welke normen aanvragen voor nieuwe scholen zul len worden beoordeeld. Ruilverkaveling in het grensgebied van Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. De drie landbouworganisaties, de Z.L.M., de C.B.T.B. afdeling Zeeland en de N.C.B., rayon Zeeland hebben bij Ged. Staten van Zeeland een aanvrage ingediend tot ruilver kaveling voor het gebied, gelegen langs de Nederlands-Belgische grens van Clinge tot Sas van Gent. Zeeuwse huismoeders rusten uit op „Hedenesse Het is al geruime tijd geleden, dat wij in deze rubriek melding maakten van een actie van de Vrouwelijke Vrijwillige Hulpver lening voor Zeeland om een aantal vermoeide huismoeders een week vacantie aan te bie den in het vormingscentrum „Hedenesse" te Cadzand. Deze actie ds geslaagd en deze week kon den twintig moeders genieten van rust en ontspanning, terwijl zij verwend werden met thee op bed Als men bedenkt, dat deze twintig moeders samen de zorg hebben voor niet minder dan 148 kinderen, dan is een weekje vacantie geen overbodige luxe Streekverbeteringscommissie Koewacht en omstreken. Woensdag a.s. zal te Koewacht worden ge ïnstalleerd de Streekverbeteringscommissie Koewacht en omstreken. Deze installatie zal geschieden door de heer J. Kakebeeke uit Wolfaartsdijk, voorzitter van de provinciale raad voor de landbouwvoorlichting. (Vervolg op pagina 3) V AC AN TI EG ANGERS OVER DE GRENZEN Hogere ziekenfondsenpremies en minder genot van de ziekenfondsverzekering, dat is het gevolg van de per 1 juni 1960 in werking getreden wijziging van het ziekenfondsenbe sluit, voor geneeskundige hulp bij vacantie in het buitenland. De vacantiegangers dienen te weten, dat zij als gevolg van deze gewijzigde bepalingen geen uitkering meer kunnen ontvangen van hun ziekenfonds. De ziekenfondsraad heeft onlangs besloten de sinds 1953 geldende regeling betreffende geneeskundige hulp bij verblijf in het buiten land. anders dan voor beroepsbezigheden, te laten vervallen. Ziekenfondsverzekerden die tijdens hun vacantie in het buitenland ge neeskundige hulp behoeven, kunnen de kos ten daarvan sinds 1 juni dus onder geen enkele voorwaarde meer bij hun ziekenfonds in rekening brengen. Verplicht-verzekerden kunnen evenwel, bij tijdelijk verblijf ook bij vacantie in België, West-Duitsla,nd, Luxemburg, Frank rijk of Italië, geholpen worden, indien zij zich vóór hun vertrek naar één van de ge noemde landen wenden tot hun ziekenfonds om een formulier te verkrijgen. Met dit for mulier kunnen zij zich voor geneeskundige Frankrijk en Italië) of een Krankenkasse (in West-Duitsland en Luxemburg). De mutua liteit of Krankenkasse betaalt dan de hulp volgens rechten, die in het betrokken land gelden. Onder geen voorwaarde kunnen de Neder landse Ziekenfondsen ma 1 juni 1960 nog rekeningen betalen. De mutualiteiten of Krankenkassen betalen alleenindien de verzekerde in het bezit is van het eerder genoemde formulier. Dit for mulier is dus absoluut noodzakelijk. NAAR HET BUITENLAND OPGELET. GEEN GRATIS DOKTER MEER! De mogelijkheid om geneeskundige hulp te verkrijgen voor rekening van een mutualiteit of Krankenkasse bestaat slechts in de hier boven genoemde landen en die mogelijkheid is er dus .niet in andere landen, zoals b.v. Zwitserland, Oostenrijk, Spanje, Denemar ken, Noorwegen en Zweden. Personen die tijdelijk in Engeland vertoe ven, kunnen zich wenden tot de „National Health Service". Geneeskundige hulp, nodig in de laatst bedoelde landen komt dus altijd ten volle voor rekening van de verzekerde, die daar anders dan voor zijn beroepsbezigheden ver blijft. De gewijzigde bepalingen hebben betrek king zowel op de vrijwillig verzekerden als op de verplicht verzekerden, béhalve dat de vrijwillig verzekerden geen beroep kunnen doen op een mutualiteit of een Krankenkasse. Dit geldt slechts voor hen die verplicht ver zekerd zijn. Bij langdurig verblijf buitenlands verdient het aanbeveling, het risico van geneeskundige hulp te dekken door het sluiten van een particuliere verzekering. Wij willen er tenslotte nog op wijzen, dat de adressen van de genoemde mutualiteiten hulp wenden tot een mutualiteit (in België, of Krankenkassen in de tijdelijke verblijf plaatsen verstrekt worden door het zieken fonds, waarbij men is aangesloten. Wordt U op reis naar een vacantieverblijf op doorreis in Zwitserland ziek, dam hebt U zonder verzekering in dat land geen enkel recht op vergoeding.' Wanneer men op reis gaat naar een land waarvoor de nieuwe regeling niet geldt, b.v. Spanje, dan verdient het toch aanbeveling een formulier mede te nemen, voor het geval U op doorreis in België of Frankrijk ziek mocht worden. AXELSE COURANT it I OLIE ZEEP

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1