Raadsverslag van 31 mei 1960 I I Daarom voorkeur!v Frankering bij abonnement. ZATERDAG 11 JUNI 1960 74e Jaargang No. 37 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT 9DERE ZATERDAG I ABONNEMENPTSPRIIS Kwartaal - abonnement ét kam 1,25. Andere plaatsen JWl Buitenland /V-. Hoofdredactie i J. G. VINK. Redactie en Administratie i Axel, Markt 12, teL 0 1155-646, pottta Drukker - Uitgeefster i FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 10 ai 30 1.9 13 ««dl f Ir— v„u (Slot.) Onbewoonbaar verklaring van de woning Zeestraat 1. B. en W. delen mede, dat blijkens een door de Centrale Dienst voor Bouw- en Woning toezicht en Gemeentewerken te Terneuzen ingsteld onderzoek de woning Zeestraat 1, eigendom van A. C. Audenaerdt. Juliana- straat 66 te Axel, bewoond door P. Dobbe laar, niet meer voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening. Mede gelet op het schrijven van de hoofdingenieur-directeur van de Prov. Directie van de Volkshuisves ting en Bouwnijverheid te Middelburg stel len zij voor genoemd pand onbewoonbaar te verklaren en te gelasten dat deze woning moet zijn ontruimd binnen een termijn van 6 maanden. Dit voorstel van B. en W. lokte bij de raadsleden nogal wat commentaar uit. De eerste spreker, de heer P. van Ben- degem zeide het uitgebrachte rapport eens rustig bekeken te hebben. Hij kan niet be grijpen, waarom geadviseerd wordt tot onbe woonbaarverklaring. In het rapport komt zeven maal het woord „matig" voor. vier maal de uitdrukkilg „voldoende" en maar één keer het woord „slecht". Spr. is van mening, dat op grond van een dergelijk rap port de raad niet tot onbewoonbaarverkla ring mag overgaan. Er moet ook rekening gehouden worden met de belangen van de eigenaar. Deze zou door onbewoonbaarver klaring ontzettend gedupeerd worden. Hij adviseert B. en W. het voorstel terug te nemen, omdat hij het juridisch en moreel niet verantwoord acht. Bovendien vreest hij, dat de gemeente zich in de vingers zou snij den door een dergelijke uitspraak, wanneer de eigenaar in beroep zou gaan. De voorzitter antwoordt daarop, dat in dezen de gewone procedure gevolgd is. Er zijn ten aanzien van dit pand reeds vele klachten ingekomen, terwijl twee jaar ge leden de brandweer moest uitrukken ter voor koming van ongelukken door vallend ge steente. Als de eigenaar het echter wenst, kan hij in beroep gaan. De heer Oggel vraagt wat de oorzaak van de onbewoonbaarverklaring is. de ouderdom van het pand of de sledhte onderhoudstoe- stand. Tevens vraagt hij of door het treffen van voorzieningen de toestand verbeterd kan worden. De heer Van Luijk informeert er naar of de toestand van het gebouw momenteel ge vaar voor het publiek oplevert en voor hen die het café betreden. De heer K. Hamelink wenst te vernemen of vooraf met de eigenaar overleg is ge pleegd. De voorzitter beantwoordt de sprekers en zegt, dat het gebouw al heel oud en slecht is. De normale procedure die altijd gevolgd wordt, is, dat de raad eerst de onbewoon baarverklaring uitspreekt en daarna overleg pleegt met de eigenaar. Over dit geval wordt al maanden gepraat. De heer De Feijter wijst er op, dat deze zaak ingrijpend is zowel voor de eigenaar als voor de bewoner. Als het pand leeg stond zou het eenvoudiger zijn. De voorzitter zegt nog, dat de onbewoon baarverklaring kan worden opgeheven, als het pand zodanig is opgeknapt, dat het geen gevaar meer oplevert. Nadat hierover nog lang en breed is ge discussieerd .wordt besloten, dit punt tot de volgende raadsvergadering aan te houden, echter onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de consequenties voor de eigenaar zijn, wanneer er iets zou gebeuren. Vaststelling van nieuwe verordening betreffende de gemeente-classificatie voor de heffing van pers. belasting. De gemeente Axel is voor de heffing van 9e klasse. De 8e klasse omvat de kom van de de personele belasting ingedeeld in de 8e en gemeente, zoals deze in 1930 begrensd was het overige deel der gemeente was 9e klasse. Als gevolg van de na-oorlogse woning bouw zijn deze grenzen, met name in plan- Zuid en plan-West aanmerkelijk overschre den. Herziening van de verordening in die zin, dat de grenzen worden verlegd, is nood zakelijk geworden. Nu vaststelling van een nieuwe verorde ning moet plaats vinden, komt het B. en W. gewenst voor, in deze verordening voor de toepassing van de 8e klasse ook op te nemen de z.g. „Cité" te Sluiskil. Zonder hoofdelijke stemming gaat de raad met bedoelde vast stelling accoord. Verlenen van medewerking voor aankoop van leermiddelen en schoolbehoeften ten behoeve van de Chr. U.L.O.-school. Het bestuur der Vereniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs verzoekt voor de genoemde sdhool medewerking te verlenen voor de ver vanging van de reeds 15 jaar oude school borden, omdat deze totaal versleten zijn. Voorts verzoekt het bestuur de raad mede werking voor de aanschaffing van leermid delen in verband met uitbreiding van de examenstof voor het vak Natuurkennis, ter wijl tenslotte behoefte bestaat aan oefen- en spelmateriaal voor ihet onderwijs in lichame lijke oefening. De totale kosten worden ge raamd op 1522,—. B. en W. stellen voor, de gevraagde mede werking te verlenen. De raad kon zich hier mede verenigen. IVOROL tandpasta geeft behoud van een gaaf gebit Verkoop van een perceel bouwgrond aan Gebr. Verpoorte. Gebr. Verpoorte, slagers te Axel hebben een verzoek gedaan een perceel bouwgrond aan de Kerkdreef te mogen kopen voor het vestigen van een bedrijfspand. Het betreft hier circa 200 m2 grond van het ter plaatse te saneren gedeelte van de Kerkdreef. De prijs bedraagt 20,— per m2. Dit verzoek wordt onder de gebruikelijke voorwaarden door de raad ingewilligd. Verlenen van ontslag en benoeming van een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Als gevolg van het feit dat de heer A. Fermont met ingang van 1 juni is benoemd tot chef van de afdeling Centrale Boekhou ding kan deze zijn tegenwoordige werkzaam heden niet blijven doen, o.m. aan de bevol king en de burgerlijke stand. De werkzaamheden van de heer Fermont zijn door B. en W. opgedragen aan de heer G. E. Mattheeuws. Het komt het college het meest geschikt voor dat hij deswege ook be noemd wordt tot ambtenaar van de burger lijke stand. Volgens de bepalingen moet zo mogelijk een aanbeveling van twee personen hiervoor worden aangeboden. Daarom stel len B. en W. voor een keuze te doen uit het tweetalG. E. Mattheeuw en J. Francke. Bij de hierna volgende stemming wordt de heer G. E. Mattheeuws benoemd met 12 stemmen op de heer Francke wordt één stem uitgebracht. Geldlening ter financiering van de bouw der Openbare Kleuterschool en voor de verbetering van de Emmastraat. De N.V. Bank voor Ned. Gemeenten te s-Gravenhage heeft een geldlening aange boden groot 131.000,waarvan voor de financiering van de bouw der kleuterschool 115.600,bestemd is en het restant voor de verbetering van de Emmastraat. Onder verwijzing naar het bij de stukken overge legde ontwerpbesluit en verdere bescheiden stellen B. en W. voor tot het aangaan van deze geldlening te besluiten. Aldus wordt besloten. Treffen van voorzieningen inzake het brandweermateriaal. Dit voorstel lokte enige discussie uit. B. en W. hadden daarbij de volgende toelichting gegeven. Van de zijde van de vrijwillige brandweer zomede als van de brandweerinspectie werd meermalen aangedrongen op uitbreiding van het brandweermaterieel, met het oog op de uitgebreidheid van de gemeente en de buiten de kom beperkte bluswatervoorziening. Teneinde te weten wat voor een gemeente als Axel noodzakelijk is, hebben B. en W. advies gevraagd aan de districtsinspecteur voor het brandweerwezen. Deze heeft mede gedeeld, dat in verband met de bebouwings dichtheid en de grootte van de gemeente, uit breiding van het aanwezige materieel nood zakelijk moet worden geacht. Geadviseerd wordt over te gaan tot aan schaffing, van een tankautospuit-hogedruk en aanschaffing van de normale uitrusting en bepakking van goenemd blusvoertuig. Verder wordt geadviseerd een algehele servicebeurt van de aanwezige autospuit en aanvulling van de normale uitrusting en bepakking der aanwezige autospuit en aanschaffing van een lichtaggregaat. Hiermede is een bedrag ge moeid, dat afgerond is op 50.000, Gelet op de ouderdom van de aanwezige autospuit acht het college dit advies van dus danig belang, dat het niet verantwoord is dit voorstel terzijde te leggen. B. en W. stellen voor reeds thans te be sluiten tot het treffen van gemelde voorzie ningen, zodra de budgettaire positie van de gemeente dit toelaat. Dit laatste zal in be langrijke mate afhangen van de beslissing op het verzoek tot verhoging van de algemene uitkering. De heer Van Luijk vroeg of hier voldoende noodzakelijkheidsgronden aanwezig waren voor het doen van een zo belangrijke uitgaaf. Hij wees er op dat in Axel gelukkig weinig branden voorkwamen, terwijl de voorgestelde investering een zware last zou leggen op de gemeente. Spr. zou gaarne zien, dat aange toond werd, dat de noodzakelijkheid onom stotelijk vaststaat. De voorzitter wijst op de door deskundi gen uitgebrachte adviezen. Hij gaf toe, dat er gelukkig geen zware branden in de ge meente voorkwamen, doch anderzijds bracht hij naar voren, dat de bestaande autospuit reeds dateert van 1952. Nu Axel geweldig is uitgebreid moet deze ene spuit niet vol doende worden geacht, niet alleen voor de kom maar ook voor de buitenwijken. De om liggende gemeenten als Sas van Gent, Ter- neuzen en Hulst hebben ook alle meer dan één spuit. Als deze spuit aangeschaft zou worden en er zou geen gebruik van moeten worden gemaakt, dan is dit des te beter, aldus de voorzitter. Ook de heren C. en P. van Bendegem mengden zich in de discussie. Het voorstel van B. en W. werd hierna zonder hoofdelijke stemming aanvaard. Verkoop van enige percelen bouwgrond aan de Robertstraat en de Zwdsingel. Aan E. J. Boeding, Bankertstraat 8 wordt verkocht ca. 720 m2 bouwgrond gelegen aan de Zuidsingel, voor 7,per m2. Aan de Fa. F. J. Steel Zn., Kaaiwal 3 wordt verkocht ca. 2050 m2 bouwgrond ge legen aan de Robertstraat voor 8,— per m2. Vaststelling van de 7e wijziging van de gemeentebegroting voor 1960. B. en W. stellen voor de 7e wijziging van de gemeentebegroting voor 1960 vast te stel len conform het bij de stukken overgelegde concept. Zij vermelden daarbij dat de finan ciële commissie weliswaar bezwaren maakt tegen enige posten, maar toch meent het col lege het voorstel onverkort te moeten hand haven. Zonder hoofdelijke stemming wordt ook dit punt aangenomen. Rondvraag. Ook voor dit agendapunt bestond weer de nodige belangstelling. De heer Maas vroeg naar de regeling van het buitenschilderwerk van de woningwet woningen. De heer Van Luijk informeerde er naar of de notulen en de besprekingen van commissie vergaderingen geheim zijn en drong aan op een antwoord in deze vergadering. De voorzitter antwoordde dat formeel de geheimhouding niet bestaat, tenzij deze uit drukkelijk is opgelegd. Andetzijds is het een goede gewoonte om in dezen discretie te be trachten. De secretaris zegde een nader onderzoek toe. De heer Oggel herinnerde er aan dat hij het vorig jaar de verbetering van de weg AxelHulst aan de orde had gesteld. Hij vroeg hoever het daarmee stond. Vervolgens wees hij op het parkeren in verschillende straten, waardoor soms het doorgaande verkeer belemmerd wordt. Hij vroeg de automobilisten te verwijzen naar het parkeerterrein. In de derde plaats vroeg hij aandacht voor de keurmeester bij de vleeskeuringsdienst. Nu LOSSE GEDACHTEN NA PINKSTEREN. De Pinksterdagen liggen weer achter ons. De eerste Pinksterdag met mooi, warm weer de tweede met fikse regenbuien, waar door zeer velen een behoorlijk nat pak of een druipnatte jurk opliepen de derde met weer heerlijk, zonnig weer. Traditiegetrouw waren ook in onze ge meente de bekende attractie's. Het leek ons echter, alsof de drukte niet zo groot was als vorige jaren. Begint Axel met de Pinksterdagen de aan trekkingskracht van elders te verliezen Wij vrezen het. Wij dachten zo bij ons zelf2: waarom wor den geen voor ieder aantrekkelijke evene menten op tweede en derde Pinksterdag ge organiseerd Is het niet meer mogelijk een concours- hippique te houden, waardoor Axel in vroe ger jaren alom bekend was Zou het niet mogelijk zijn op de avond van één deze dagen een behoorlijk concert te doen geven Waarom hebben wij ons openluchttheater eigenlijk Kan daar niets worden georgani seerd Of ontbreekt het in onze plaats aan men sen, die de kracht en het enthousiasme kun nen opbrengen om het een of het ander in elkaar te zetten Wanneer men ons zegt, dat zo iets ont zettend veel werk, moeite en geld kost, dan geloven wij dit gaarne. Zo iets zal heus niet eenvoudig zijn. Maar waarom kon het vroeger dan wel en nu niet meer Inderdaadvelen trekken er op uit en anderen zitten bij de radio of het televisie toestel, terwijl ook het weer een factor is, waarmee terdege rekening moet worden ge houden. Maar juist omdat er tegenwoordig zove'len op uit trekken zou iets moeten worden ge daan om die mensen oök naar Axel te trekken. In vele plaatsen getroost men zich ont zettend veel moeite om toeristen te trekken iedere plaats doet dat op eigen manier. Kan dit in Axel niet Of kan het niet meer Wij kunnen en durven daarop geen ant woord geven. Niettemin waren wij zo vrij, deze losse gedachten weer maar even aan het papier toe te vertrouwen er ter gemeente-secretarie vele promoties hadden plaats gevonden, achtte hij het ge wenst, ook straks bij de vleeskeuringsdienst, wanneer daar mutaties aan de orde zijn, met deze ambtenaar rekening te houden. Ten slotte uitte deze spreker ernstige be zwaren tegen de gang van zaken bij de alge mene volkstelling, voor wat betreft de aan- i duiding van de gereforemerde kerken waar toe spr. belhoort. Hij wees er op, dat in de handleiding voor invulling van de kerkelijke gezindte de aanwijzing voorkwam, dat zij die behoorden tot de gereformeerde kerken, die zich hadden vrijgemaakt, achter de kerkaan- duiding tussen haakjes het woordje „vrij" moesten plaatsen. Spr. had hiertegen ernstige bezwaren, daar hij meende dat de overheid zidh hier begaf op kerkelijk terrein, temeer omdat de synode dezer kerken heeft uitge sproken, dat deze de naam Gereformeerde Kerken zouden dragen zonder enige verdere toevoeging. Hij diende daarom een motie in, waarin de raad zou uitspreken, dat hiertegen bij het betreffende ministerie moest worden gepro testeerd, terwijl anderzijds de ambtenaren, die de volkstelling ter plaatse verzorgden, zou den moeten worden geïnstrueerd, dat zij al leen de toevoeging „vrij" mochten, plaatsen, wanneer men dit uitdrukkelijk verlangde. Na een vrij uitvoerige bespreking werd deze motie verworpen met 12 tegen 1 stem (die van de heer Oggel). De heer C. van Bendegem wees er op dat te Spui op een stukje gemeentegrond aan de provinciale weg aardappels werden verbouwd en betreurde dit omdat het niet fraai is. Hij- had liever gezien dat daarop een gazon met bloemen was aangelegd. Hij bepleit dit tegen de tijd dat dit stukje grond zou vrijkomen. De voorzitter sloot hierna de vergadering met het uitspreken van het ambtsgebed. AXELSE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1