De gemeenteraad vergaderde ZEELAND deze week Frankering bij abonnement ZATERDAG 4 JUNI 1960 74e Jaargang No. 36 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent Kwartaal - abonnement Axel binnen 4e kom 1.25. Andere plaatsen ƒ1,75. Buitenland ƒ2,—. Hoofdredactie i J. C. VINK. Redactie en Administratie i Axel. Markt 12. tel. 0 1155-646, postbns 16 Drukker - Uitgeefster i FIRMA J. C. VINK VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ADVERTENTIEPRIJS: 10 «ent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingesooden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine Advertentlën 1-5 regels 1, iedere regel meer 12 cent extra. De gemeenteraad van Axel kwam dinsdag avond 31 mei j.l. bijeen in voltallige vergade ring onder voorzitterschap van de waar nemend burgemeester, de heer A. J. M. Kesbeke. Op de publieke tribune hadden de leer lingen uit de hoogste klasse van de land- bouwhuishoudschool plaats genomen. Een nieuwigheid was, dat bij wijze van proef het gesprokene in deze vergadering op de band werd opgenomen. Burgemeester Van Oeveren ontslagen. Na de opening met het uitspreken van het ambtsgebed deelde de voorzitter mede, dat die morgen bericht van de Commissaris der Koningin was ingekomen, dat bij Kon. Besluit van 28 mei 1960 aan de heer Van Oeveren ontslag was verleend als burge- meester van de gemeente Axel. Hierna werden de notulen van de vorige vergadering vastgesteld, terwijl de ingeko men stukken voor kennisgeving werden aan genomen. Op de beantwoording van de vragen door B. en W. welke mededelingen reeds in ons vorig nummer werden opgenomen, volgden nog enkele reactie's uit de raad. De heer Hamelink zou gaarne zien, naar aanleiding van het antwoord op zijn vraag over verlaging van de vermakelijkheidsbe lasting dat B. en W. deze vraag nader zou den bekijken, wanneer de financiële ver houding tussen 'het Rijk en de gemeente ge regeld was. De heer Oggel merkt nog op, dat hij ver trouwt dat B. en W. attent zullen zijn ten aanzien van het tijdig contact opnemen met de bevoegde instantie s over het leggen van een gaszinker door het kanaal in verband rmet de gasvoorziening voor Sluiskil-West. De heer C. van Bendegem zegt. dat hij met zijn vraag bedoelde een soortgelijke regeling te treffen voor de gasgeysers en douches als de N.V. P.Z.E.M. doet met haar electrische apparaten. Hierdoor kan indien nodig het gasverbruik worden gestimuleerd, terwijl ook de hygiëne in de hand wordt gewerkt. Spr. wil de middenstand niet uitschakelen, doch alleen ontlasten van het doen van in vesteringen. Op de in dit verband door de heer Van Luijk gestelde vraag of het oordeel van de gascommissie gevraagd is, antwoordt de voorzitter, dat dit zal geschieden, wanneer bekend geworden is, hoe groot de behoefte is. Naar aanleiding van het antwoord over de reconstructie van de Oudeweg wijzen ver schillende raadsleden op de noodzaak van verbetering van deze weg. De voorzitter antwoordt daarop, dat nog in d-e loop van dit jaar bekend zal zijn, waar de gemeente aan toe is. Bij de overige mededelingen vraagt de heer De Feijter, waarom mej. de Smidt niet bevorderd is. Deze, zo zegt hij, is langer in gemeentedienst dan mej. de Putter. De voorzitter antwoordt daarop, dat om organisatorisdhe redenen moeilijk anders kon worden gehandeld. De heer Maas spreekt nogmaals zijn ver ontwaardiging uit over het vernielen van de speelwerktuigen in de speeltuin-Oost door grotere kinderen. Hij vraagt het college om maatregelen te treffen. De voorzitter antwoordt, dat de werktui gen inmiddels gerepareerd zijn. De schuldi gen zijn bekend, zodat de rekening zal ge presenteerd worden. Bijdrage in de verbetering van een gedeelte van de Sasdijk. In de vergadering van stembevoegde inge landen van de Canisvlietpolder te W estdorpe l is op 16 februari besloten over te gaan tot verbetering van de bij deze polder in beheer en onderhoud zijnde wegen. Hieronder is be grepen de weg vanaf de grens der gemeente Westdorpe tot juist in de bocht voorbij de duiker op de Linieweg (Langeweg) over een afstand van 1900 meter, plus 150 meter van de Sasdijk. Het lag in de bedoeling de Linie- weg te verbeteren tot daar waar de asfalt weg begint, doch dat gedeelte is opgenomen op het Prov. Wegenplan en hiervoor kan geen subsidie worden verkregen. De kosten van de genoemde verbeteringen bedragen 57.320, De Cultuurtechnische Dienst kent een subsidie toe van 37.600,zodat derhalve nog ten laste van de polder blijft een bedrag van 19.720, De Canisvlietpolder vraagt de gemeente om een bijdrage in deze kosten. De gemeente Westdorpe verleent een tegemoetkoming van 10% of 1972, De polder motiveert deze subsidie-aanvraag door te stellen, dat de be wuste wegen in een zeer slechte toestand verkeren en dat met een reconstructie ook de belangen van Axel zijn gediend, omdat deze wegen voor intercommunaal verkeer grote betekenis hebben. Tot op zekere hoogte kunnen B. en W. deze redenering onderschrijven, doch men kan evengoed stellen dat de zorg voor inter communale verbindingen primair geeen ge- meentetaak is. B. en W. kunnen dan ook geen vrijheid vinden de raad voor te stellen het gehele verzoek in te willigen. Wel willen zij een uitzondering maken voor de Sasdijk, die naar hun mening primair van belang is voor de verbinding tussen Westdorpe en Sassing. Hier ligt naar bun overtuiging een apart ge meentebelang. Hoewel de Sasdijk ruim 2 km. lang is. zou den zij voor het genoemde gedeelte van 150 meter reeds nu een bijdrage willen verlenen. B. en W. spreken daarbij de hoop uit, dat de reconstructie van het overige gedeelte van de Sasdijk, dat in onderhoud en beheer is bij een andere polder, spoedig zal volgen. Voorgesteld wordt ten behoeve van de re constructie van de 150 meter van de Sasdijk een bijdrage te verlenen van 2,50 per strek kende meter of totaal 375,—. Tevens wordt voorgesteld op de rest van het verzoek, aan gaande Langeweg afwijzend te beschikken. Nadat is vastgesteld, welke gedeelte van de Sasdijk precies zal worden verbeterd, be sluit de raad zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van B. en W. Eervol ontslag aan mej. L. Laurens, onderwijzers van bijstand aan de o.l. school. B. en W. stellen voor aan mej. Jaurens, op haar verzoek eervol ontslag te verlenen in verband met haar huwelijk en haar vertrek naar Vianen. De datum van het ontslag zal worden bepaald op 1 oktober a.s. Inmiddels zijn sollicitanten opgeroepen ter voorziening in deze vacature. Tot nog toe hebben zich niet minder dan 17 sollicitanten aangemeld. De raad besloot dit ontslag eervol te ver lenen. (Vervolg op pagina 2) Eerste Kamerleden naar Zeeland. Zoals gemeld zal een aantal leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal een twee daags bezoek brengen aan Zeeland. Het ge zelschap zal vrijdagmorgen 10 juni te Krui- ningen aankomen, waar de C'/nmissaris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot in het dorpshuis een welkomstwoord zal spreken namens het provinciaal bestuur. De Kamerleden brengen daarna een bezoek aan Zeeuwsoh-Vlaanderen en in het bijzonder aan de kanaalzone. Des middags steken zij van Breskens over naar Vlissingen waar de werven van de N.V. Koninklijke Maatschap pij -De Schelde" zulen worden bezocht. Op zaterdag 11 juni maakt het gezelschap dan nog een boot/jcht door de Zandkreek. C. de Putter ere-voorzitter C.B.T.B. De Zeeuwse Chr. Boeren- en Tuinders- bond heeft woensdag op de jaarlijkse toog- dag in de veilinggebouwen te Kapelle af scheid genomen van de heer C. de Putter te Axel, die een kwart eeuw het voorzitterschap van deze landbouworganisatie heeft bekleed. De scheidende voorzitter, die als een pio nier van de chr. landbouwbeweging werd ge kenschetst, werd onder luid applaus tot ere voorzitter van de Zeeuwse C.B.T.B. be noemd. Zijn opvolger is burgemeester J. v .d. Bos van Sint Annaland, die als zodanig ge ïnstalleerd werd. Deze vergadering werd o.a. bijgewoond door de commissaris der koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, de heer A. Schout, van Ged. Staten en de landelijk voorzitter van de C.B.T.B., mr. B. W. Biesheuvel. Zeeland en de mammoetwet. In onze provincie heerst nogal wat be roering over het door de minister van onder wijs, kunsten en wetenschappen, mr. Cals, indgeiende wetsontwerp tot regeling van het voortgezet onderwijs, welk ontwerp de „mam moetwet" wordt genoemd. Vele instanties hebben zich reeds in afkeurende bewpor- dingen over dit wetsontwerp uitgelaten, om dat wanneer de daarin neergelegde nor men ook voor Zeeland zouden worden toe gepast een groot aantal scholen voor het voortgezet onderwijs in onze provincie zou den moeten verdwijnen. Vorige week heeft ook een commissie, samengesteld door het departement Zeeland van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, zich met dit wetsontwerp bezig ge houden. Deze commissie heeft een rapport gepubliceerd onder bovenstaande titel, waar na de voorzitter van de commissie, drs. M. C. Verburg, uit Middelburg, directeur van het E.T.I. voor Zeeland, een inleiding over dit wetsontwerp heeft gehouden. Dit betoog kwam hierop neer, dat, indien de in het wets ontwerp neergelegde normen worden toege past, op het gebied van het voortgezet onder wijs in Zeeland de klok wordt teruggezet, terwijl op materieel gebied millioenen in Zee land worden geïnvesteerd. De spreker vroeg zich af, waarom het ontwikkelingsbeleid niet als één geheel wordt bezien, zodat daar ook het onderwijs onder wordt gerekend. Ook de voorzitter, ir. Bernedis van Berle- kom, hekelde in scherpe bewoordingen de houding van de minister in dezen, die, zo zeide hij, slechts rekening heeft gehouden met centraal Nederland met zijn millioenen- bevolking. Oud-militairen herdenken gevallenen te Kapelle. Vandaag zullen te Kapelle op de Franse militaire begraafplaats de gevallenen uit de tweede wereldoorlog worden herdacht. Na een samenkomst in het gemeentehuis zal de stoet zich om drie uur naar de be graafplaats begeven, alwaar een krans zal worden gelegd. Hierna wordt een minuut stilte in acht genomen, terwijl vervolgens de „Last Post" zal worden geblazen. Een Haagse oorlogsweduwe zal aan een Zeeuwse oorlogsweduwe de „lamp der broe derschap" overhandigen die een jaar zal blij ven branden in het Zeeuwse Provinciehuis. Op de 234 graven der gevallenen zullen door een gelijk aantal schoolkinderen bloe men worden gelegd. Sportuitwisseling tussen Middelburg en Folkestone. Op een te Folkestone gehouden vergade ring is besloten, gedurende de week van 618 augustus a.s. weer de traditioneel ge worden sportuitwisselingsweek te houden. Er is een programma samengesteld voor de verschillende takken van sport,, welke in die week zullen worden beoefend, zoals zei len, zwemmen, waterpolo, hengelen, hockey, tennis, enz. Deze wedstrijden zullen worden afgewisseld met rondritten en rondvaarten in de omgeving en natuurlijk ook een bezoek aan Londen. De oesterproeven in het Veerse Gat. Zoals- bekend zal zijn, is er enige deining ontstaan over de oesterproeven in het Veerse Gat. Wij hebben daarover een bericht door gegeven. Thans heeft de vereniging tot be vordering van de Zeeuwse Visserijbelangen „Zevibel" een telegram aan de minister van Landbouw en Visserij gezonden, waarin zij haar vertrouwen in de uitslag van deze proe ven uitspreekt. Zij acht deze proeven zeer gewenst. Het E.T.I. voor Zeeland is actief. Dat het Economisch Technologisch Insti tuut voor Zeeland actief is, is deze week LOSSE GEDACHTEN PINKSTEREN. Is het eigenlijk zo wonderlijk, dat sommigen op die eerste Pinksterdag met de discipelen spotten en zeggen, dat zij dronken zijn Want wat gebeurt er allemaal op die dag Een geluid van een geweldige sorm, terwijl er geen wind is, vuurtongen en dan die een voudige vissers, die in vreemde talen spraken. Hoe is dat nu mogelijk Vandaag de dag nog is het niet te be grijpen. Het lijkt ook belachelijk, heel dat Bijbelse verhaal. Kerstfeest kun je nog vieren. Een geboren kindje in een kribbe met herders wekt tere gevoelens. Dat spreekt. Maar wanneer de ge schiedenis verder gaat en we komen bij de Goede Vrijdag, dan wordt het al moeilijker. Een mislukte profeet, een onbegrepene, die uitgestoten en terechtgesteld wordt. Ook dat is nog te verklaren.1 Maar dan wordt het Pasen. Het verhaal gaat rond, dat die Profeet zou zijn opgestaan. Dit verhaal wordt werkelijkheid, want vele van de Joden constateren het met eigen ogen. Zou het dan werkelijk waar zijn Het wordt echter nog wonderlijker, want die Profeet stijgt op naar de Hemel En dan de climax de uitstorting van de Heilige Geest met.die bijkomende verschijn selen. Neen, dat is voor iemand, die met de werkelijkheid rekent, die alleen maar feiten laat spreken, bespottelijk. Daar is geen andere verklaring voor dan dronkenschap Die verklaring gaf men ongeveer 2000 jaar geleden. En nóg zijn er, die in dezelfde geest redeneren. Er zullen er zijn, die nu het woord dron kenschap niet meer gebruiken, maar die in feite toch van dit heilsfeit niets geloven. Want juist dat geloven is zo ontzettend moeilijk, omdat het eigenlijk zo eenvoudig is. Eenvoudig, ja. Niet omdat het te ver klaren isniet omdat het te bewijzen is. Maar het moet worden aangenomen, zoals het in de Bijbel is opgetekend Die discipelen waren op die Pinksterdag niet dronken. Zij waren inderdaad vervuld met den Heiligen Geest. Daarom en daarom alleen gebeurden die onverklaarbare dingen. Moeten wij nu trachten voor dit onver klaarbare toch een verklaring te geven Laten wij het niet doen, want wij kunnen het toah niet Er zijn zo vele dingen, waarvoor geen ver klaring mogelijk is en die we toch voetstoots aannemen, maar het typische is, dat velen juist voor geloofszaken een bewijs eisen. Als dit bewijs dan niet kan worden ge geven, dan worden spottend de schouders opgehaald of n^t een hautain lachje iets ge dacht of gezegd Jn de geest van „dronke manstaal". Maar dat is nu juist het mooie, dat het voor die geleerden, voor die verstandigen verborgen blijft, terwijl het voor de eenvou- digen, dat wil zeggen, voor hen, die het eenvoudig aannemen, duidelijk is weer bewezen door de rede die de directeur drs. M. C. Verburg, gehouden heeft voor het Verbond van Belgische Werkgevers, het Vlaams Economisch Verbond, dat in Knocke zijn vergadering hield. De heer Verburg wees in zijn rede op de grote betekenis van de uitvoering van het Delta-plan voor Zeeland als verbinding tus sen Noord-Frankrijk, België en de randstad Holland. Deze streken kunnen van rand- tot middengewesten uitgroeien. Zeeland kan niet genoeg propaganda voor het Delta-plan in België maken. Wanneer er een vaste verbinding over de Westerschelde komt, welke in 1970 zeker rendabel zal zijn, aldus de heer Verburg, zal Zeeland een be langrijke schakel in de noord-zuid-verbinding worden. Burgemeester Stieger gaat naar Drunen. De burgemeester van Hoedekenskerke, mr. H. J. M. Stieger, is met ingang van 16 juni a.s. benoemd tot burgemeester van de Bra bantse gemeente Drunen. De heer Stieger, die thans 38 jaar is, bekleedde in Zuid-Beve land verschillende functies. Van een ge meente van 1600 zielen gaat hij naar een zich snel uitbreidende industriegemeente van 7500 inwoners. AXELSE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1