Pinkster- folklore ZEELAND deze week RU ROL Huidgenezing Spit, Spierpijn Frankering bij abonnement. ZATERDAG 28 MEI 1960 74e Jaargang No. 35 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredactie t J. C. VINK. Redactie en Administratie a Axel, Markt 12, tel. 0 1158-840, postbos 16 Drukker - Uitgeefster t FIRMA J. C. VINK f PINKSTERGEBRUIKEN STAMMEN MEEST UIT DE VOOR CHRISTELIJKE TIJD. DE OUDE BETEKENIS VAN OOGSTFEEST IS DUIDELIJK HERKENBAAR. Tegenwoordig worden er heel wat dames tot koningin" of „Miss dit-of-dat" ge kozen. Foto's van schoonheidskoninginnen behor en tot de steeds weerkerende afbeel dingen in de krant. Miss Europa. Miss World, Miss BrilElk land, elke groep, elke vereniging 'kiest een ,.Miss" of een ..Koningin". Wie mocht denken, dat we hier te maken hebben met een gril van de laatste tijd, ver gist zich. I.n verscheidene plaatsen van ons land geldt het als een zeer oude gewoonte om met Pinksteren een „Pinksterbruid" het mooiste meisje van het dorp te kiezen. Bloemen spelen hierbij een grote rol, want in de Pinksterbruid wordt de zomer gevierd, de zomer, die weer in het land is. Kinderstemmen bezingen de Pinksterbruid. „Rosa, rosa, rosa, Bloemen op mijn hoed. Alles geld is alles goed. Kies wie gij wilt En de schoonste die gij vindt." Vele malen klinkt dit liedje op de eerste Pinksterdag in de Limburgse dorpen. Terwijl de kinderen dit versje zingen, dansen ze rond de Pinksterbruid. Trots draagt het bruidje haar witte sluier, frisse bloemen sieren haar speelse krullen en de kinderen worden van het dansen niet moe weer klinkt het lied „Pinksterbroed De wien is oet Mien tappe beer Tegen 't jaar als God bleef Kome ver weer." Huis na huis wordt bezocht. En telkens klinken weer de kinderstemmen door het dorp. De ouders waarderen dit bezoek met het uitdelen van goede gaven een cent, een appel, een peer of wat snoep, een kinderhand is gauw gevuld. Als dank-je-wel wordt dan nog een toegift gezongen Pinksterbruid, die mooie ruit Wie heeft ons dat gegeven Er was nog eens zo'n rijke heer Die heeft ons dat gegeven. Lang zal hij leven. Zalig zal hij sterven, De hemel zal hij erven." Wie gaat er mee „rozen" Hebt U wel eens ge-,.roost" Nee Of weet U niet wat dat is Dat is dan meteen een bewijs, dat U niet uit Deventer komt. Want daar weet ieder kind te ver tellen wat ..rozen" is en wanneer dat plaats heeft. Op eerste Pinksterdag staat in de volksbuurt Van de oude stad een versierde paal en des middags dansen de kinderen om de opgetuigde Pinksterboom. Des avonds nemen de ouderen het spel over. Spoedig draaien er twee kringen van hand-in-hand dansende mensen rond de paal. De binnenste kring draait of „roost" in een richting, tegen gesteld aan die van de buitenste. Telkens wordt een deelnemer uit de grootste mensen ketting gehaald en in de kleinere kring op genomen. Zonder zang gaat dansen nu een maal niet en daarom wordt er volop ge zongen, terwijl de harmonica de instrumen tale ondersteuning geeft „Wij rozen naar de oude trant. Weer allen samen hand in hand. De Pinksterkroon is weer in 't land, Hij staat weer op de straat geplant. Zijn bonte kop steekt fier omohog. 't Is een lust voor ieders oog. De Deventernaren kunnen er maar geen genoeg van krijgen de tweede Pinksterdag gaat het feest onverdroten verder. Maar dan komt ook het einde, de boom gaat „in de fik". Tot volgend jaar Pinksteren Het zal ieder duidelijk zijn, dat deze Pinkstergebruiken, waarbij de Pinksterbruid en de Meiboom een rol spelen, niets te maken hebben met de christelijke betekenis van het Pinksterfeest. We hebben hier dan ook te doen met ge woonten, welke uit de heidentijd stammen Oogst- of Zomerfeest, het feest van onze alleroudste voorouders. Wie echter van folk lore houdt, zal verheugd zijn, dat, zij het dan ook meest in. het Oosten van ons land, overal de bevolking nog trouw blijft aan de typische streekgewoonten en tijdens de feest dagen daarvan, gelukkig in de laatste tijd weer in toenemende mate uiting geeft. Nationale Bondsdagen Chr. Plattelands- jeugd dit jaar in Zeeland. De jaarlijkse Bondsdagen van de Chr. Plattelandsjeugd, t.w. de C.P.B. en de C.J.B.T.B. zulllen dit jaar in Middelburg worden gehouden. De keuze is gevallen op het fraaie park Toomvliedt en het zich daarin bevindende mooie openluchttheater. Het driedaagse festijn begint op 28 juni met een nationale voordrachtenwedstrijd in de middag en des avonds een grootse begroe tingsavond in het Schuttershof, waar o.a. de revue „Luctor et Emergo" de aandacht van Zeeuwen en gasten zal boeien. Donderdag 29 juni zijn er des morgens af zonderlijke samenkomsten voor jongens en meisjes en na de middag de grote gecombi neerde Nationale Bondsdag. Om de vele honderden gasten een plaats te kunnen geven zal er op de speelweide in het park Toornvliedt een grote tent worden geplaatst. De derde dag van het Bondsfeest zal be nut worden voor een excursie door de mooi ste delen van Zeeuwsch-Vlaanderen en Walcheren, onderbroken door een gezamen lijke picknick op het strand te Cadzand. Het is te verwachten dat vele honderden deze dagen zullen bijwonen. Enkele honder den gasten zulen logeren bij Zeeuwse leden. nu het herstel gereed is, kan daaraan een be stemming worden gegeven. Een voorwaarde die aan de gift verbonden was, was dat het kasteeltje dienstbaar moest worden gemaakt ten behoeve van de jeugd. Het is nu zo goed als zeker, dat in dit monu ment een opleidingsinstituut zal worden ge vestigd van een organisatie van grote be drijven voor de scholing van topfunctiona rissen voor de grote industrieën. Eet smakelijk In het dorpshuis te Wolphaartsdijk is een heerlijke wedstrijd gehouden. Leerlingen van negen landbouwhuishoudscholen, uitgaande van de Z.L.M. hebben daar namelijk een kookwedstrijd gehouden. De beste kooksters waren de leerlingen van de landbouwhuis- houdsdhool uit Oostkapelle, die daarmede de Z.L.M.-beker veroverde. De Ax'else eler- lingen werden tweede, terwijl de school te Kruiningen derde werd. Nieuwe werkplaats vakopleiding voor volwassenen. Minister Van Rooy heeft tijdens zijn be zoek aan Zeeuwslch-Vlaanderen, naast de opening van het nieuwe streekziekenhuis te Hulst oök nog de nieuwe werkplaats voor de vakopleidig va,n volwassenen te Terneuzen geopend. In verband met de omstandigheden in Zeeuwsch-Vlaanderen achtte hij deze in stelling in deze streek zeker op haar plaats. De Commissaris der Koningin, die ook hierbij tegenwoordig was, bracht de pendel dienst naar Rotterdam ter sprake, waarvoor hij geen enkel goed woord kon vinden. Hij zei, dat Zeeland geen provincie wil worden van enkel a.o.w.-mensen, maar dat er werk en plaats moet blijven voor de jongeren. De voorziter van. de Kamer van Koop handel. ir. C. A. L. Horstmann, noemde de Schelde een barrière voor de ontwikkeling van Zeeuwsch-Vlaander en. Kasteel „Moermond" te Renesse wordt opleidingscentrum. Wie enigszins bekend is in de Westhoek van Schouwen zal daar ook het kasteeltje „Moermond" weten te vinden. Dit wel heel oude monument is door de ramp in 1953 zwaar beschadigd. Een Zweedse gift van 150.000,— voor de restauratie van dit ge bouw is wel zeer goed van pas gekomen en Ook voor Zeeland rijkssteun voor probleemgebieden De minister van economische zaken heeft aan de besturen van verschillende provincies waaronder ook Zeeland, bericht, dat hij be reid is financiële medewerking te verlenen aan de uitvoering van een aantal openbare werken ter bevordering van de industriali satie in de probleemgebieden. Hiervoor is door de bewindsman 23 millioen gulden uit getrokken. Nieuwe veerboot Prinses Irene" overgedragen. Maandag is de nieuwe veerboot voor de dienst VlissingenBreskens, de „Prinses Irene" officieel aan het provinciaal bestuur overgedragen. Dit schip is zoals bekend, een zusterschip van de „Prinses Beatrix" en is gebouwd op de werf van ,,De Schelde" te Vlissingen. Door het in de vaart komen van deze tweede grote veerboot zullen ook in het top- seizoen de wachttijden op deze lijn de eerste tijd wel tot het verleden behoren, tenzij de mist een staak in het wiel of liever in. de schroeven steekt Gedurende het jaar 1959 zijn deze brigades actief geweest en hebben goed- werk kunnen doen, zo lezen wij in het jaarverslag van de afdeling Zuid-West van de Kon. Ned. Bond tot 'het redden van drenkelingen. Vele ad viezen konden worden gegeven over het ver beteren van de veiligheidsmaatrgelen. Op de stranden van Cadzand, Groede, Breskens en Nieuwvliet werden reddingsvletten geplaatst. Te Domburg werd een reddingsbrigade opge richt, terwijl ook zwemdemonstraties werden gegeven. Het streven van de bond zal er in de toekomst op gericht zijn, de opleiding van instructeurs ter hand te nemen. T.b.c.-bestrijding in Zeeland. Een ander jaarverslag, dat ons onder de ogen kwam, was dat van de Prov. Zeeuwse vereniging tot bestrijding van tuberculose. Eveneens een vereniging dus, die het heil van de mensheid op het oog heeft. Aan dit vrslag ontlenen wij het volgende In Zeeuwsch-Vlaanderen (district Ter- neuzen) heeft het gunstige verloop van deze ziekte zich kunnen handhaven. Er werden 37 nieuwe gevallen gevonden tegen het vorige jaar 58. Van deze 37 vertoonden 14 gevallen het beeld van een primo-infectie, terwijl bij 10 daarvan de bron kon worden ontdekt. Ook op Walcheren en Schouwen-Duive- alnd nam de t.b.c. verder af. Op Zuid- en Noord-Beveland, Tholen en St. Philipsland tezamen was na vier jaar weer een kleine stijging in het aantal nieuwe gevallen te con stateren. Dit aantal bedroeg in 1959 47 tegen 40 in 1958. In één gezin bleken zeven kin- LOSSE GEDACHTEN DE DIENSTREGELING. Reizende lezeressen en lezers en lezende reizigsters en reizigers mogen wij, wellicht ten overvloede, er nog even aan herinneren, dat morgen, zondag 29 mei. de nieuwe dienst regelingen van kracht worden. Bij een oppervlakkige beschouwing schijnt er in die dienstregelingen nogal heel wat te zijn veranderd. Wat en hoe, dat zouden wij U onmogelijk kunnen vertellen, omdat ons tot nog toe de tijd ontbrak om deze gewioh-. tige documenten aandachtig te bestuderen. Wel dachten wij bij het ter hand nemen van de boekskenswat moet het toch ont zettend moeilijk zijn, om zo'n dienstregeling in elkaar te prutsen. Is het in feite niet een legpuzzle. waarvan de versdhillende grote en kleine stukjes minu tieus in elkaar moeten worden gepast En altijd is het wel zo, dat hier of daar een hiaat overblijft. Wij hebben eens iemand horen zeggen en dat moet wel een zeer zwartgallig mens zijn geweest dat de kunst van dienst regelingen in elkaar zetten hierop neerkwam, ze zo te maken, dat er zo weinig mogelijk aansluitingen verkregen werden. Wij voor ons geloven daar niets van. Wij zijn er stellig van overtuigd, dat alle vervoersmaatschappijen er een eer in stellen om zoveel mogelijk aansluitende verbindingen tot stand te brengen. Maar ja, wat is er volmaakt in de wereld Zelfs onze krant niet deren besmet te zijn. De infectiebron had zich kort tevoren aan het bevolkingsonder zoek onttrokken Welk een zware verant woording laden zulke mensen toch op zich Haamstede heeft nog geen vliegveld. Haamstede heeft natuurlijk wel een vlieg veld. dat weet iedereen, maar geen vliegveld, waarop luchtverkeer wordt toegelaten. De Rijksluchtvaartdienst heeft dit veld namelijk voorlopig afgekeurd, omdat de verharde startbaan van dien aard is, dat bij regelmatig gebruik niet veilig gestart en geland zou kunnen worden, terwijl een ander deel van het terrein nog geen voldoende dikke gras mat heeft. Officiële bezoeken aan Zeeland. De West-Indische Statendelegaties (uit Suriname en de Nederlandse Antillen) heb ben van hun verblijf in Nederland gebruik gemaakt om ook een bezoek aan Zeeland te brengen. In de Statenzaal te Middelburg werden zij verwelkomd door de Commissaris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casem- broot, die er op wees, dat de Zeeuwen na de Indianen tot de oudste inwoners van Suri name mochten worden gerekend. Zij vestig den zich daar namelijk in 1665. Ook werd een bezoek aan Veere gebracht. In verband met de slechte weersomstandigheden kon een bezoek aan de Delta-werken niet doorgaan. Een ander bezoek, dat het karakter van een werkbezoek had, werd door een achttal V.V.D.-kamerleden aan Zeeuwsch-Vlaan deren gebracht. Het bezoek begon in Breskens, waar de dames en heren in aanraking werden ge bracht met de visserij-problemen. Ook andere wensen werden geuit, zoals een derde haven, de boulevard en dergelijke. Vervolgens kwam de kanaalzone aan de beurt. Hier werden zij voorgelicht door ir. Hylkema van de Rijkswaterstaat. Onze stad genoot, de heer W. Koster, besprak de agra rische aspecten van dit gewest. Ook de havengelden en de spoorwegtarie ven kwamen ter sprake, terwijl ir. C. A. L. Horstmann de industrialisatie en de vaste oeververbinding behandelde. Ten slotte werd nog een bezoek gebracht aan het Land van Saeftinghe. AXELSE CC'URAINT VERSCHIJNT IIDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLouc nummen 10 cent. Kwartaal - abonnement: Azd »*nn«n da kom 1,25. Andere plaatsen fU% Buitenland 2, ADVERTENTIEPRIJS: 10 mat per nun. Bi) contracten belangrijke redactie. Ingezonden Mededelingen 90 cent per m Kleine Advertentlên 1-5 regels f U— iedere regel meer 12 cent extra. Hoezee. Hoezee. Hoezee, hoezee, hoezee." Huidzuiverheid - Huidgezondheid Voelen en oksels Iris door Purol-poeder - -«Tii «dwri Reddingsbrigades voor drenkelingen in Zeeland. en reumatische pijnen wrijft U eveneens weg met

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1