Het Koninklijk bezoek aan Zeeland ZEELAND deze week Framkering bij abonnement. I ZATERDAG 21 MEI 1960 74e Jaargang No. 34 NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZBEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT 3DERE ZATERDAG ét k» li# AndcM piaattcs IX— U J. VINK. Radactie aa AdmtokintfeB Axel. Markt W, tai. tltSMtf, >j FIRMA J, <2. VWK ADVERTENTIEPRIJSUI M ptt u. Bq contracten belangrijke redactie. MededeBcgen 30 Cent per aajn. AdvwtenfiSn 1-5 regels fL— regel meer 12 Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Zeeuwse Provinciehuis te Middel burg heeft H.M. Koningin Juliana, die de officiële opening verrichtte, een tweedaags bezoek aan onze provincie gebracht. Was het oorspronkelijk de bedoeling, dat zij per vliegtuig naar Woensdrecht zou komen en vandaar per auto naar Middelburg zou rijden, (hierin moest op het laatste ogen blik een wijziging worden gebracht, wegens de maandagavond opgekomen mist. De vorstin heeft nu de gehele reis van Soest- dijk naar de Zeeuwse hoofdstad per auto gemaakt. Nadat de Koningin ten huize van Haar commissaris in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, was ontvangen, volgde een plechtige bijeenkomst in de Nieuwe Kerk. Hier werd gesproken door de minister van binnenlandse zaken, mr. E. H. Toxopeus, de Commissaris der Koningin in Zeeland, door de Koningin zelf, door de oudste Commissaris der Koningin in Nederland, mr. H. P. Lint horst Homan, commissaris in Friesland en door de burgemeester van Middelburg, mr. Joh. de Widt. Bij hef binnenkomen in de kerk weerklonk een ,,Intrada", gecomponeerd door Henk Stam, voor orgel, drie trompetten, drie trom bones en pauken. De heer De Casembroot sprak hier een welkomstwoord, waarin hij tevens begroette de vertegenwoordiger van Koning Boudewijn van België, de heer ir. A. Marien, gouver neur van West-Vlaanderen. De minister van binnenlandse zaken droeg hierna het (gebouw van de nieuwe provinciale griffie over, waarna de commissaris dit aan vaardde. H.M. de Koningin nam hierna het woord. In een eenvoudige, hartelijke, geïmprovi seerde toespraak zeide zij, dat zij bij deze overdracht in gezelschap was van vele her inneringen. Zij verklaarde blij te zijn, dat het warme en dappere hart van Zeeland, dat altijd op de juiste plaats heeft geklopt, nu uiterlijk ook de juiste plaats gekregen heeft. In Zeeland zijn en zullen altijd tezamen komen de zee en het land in een bijzondere vereniging. Op deze hoogtijdag, zo vervolgde zij, ben ik dieper dan ooit daardoor getroffen. Moge deze schone en ons allen dierbare pro vincie, dit wijde land, onder zijn hoge hemel een goede toekomst tegemoet gaan onder de zegen van God. Door alle aanwezigen werd hierna het eerste couplet van het Wilhelmus gezongen. Vervolgens reed H.M. de Koningin in een folkloristische stoet, gezeten in een honderd jaar oude huifkar, afkomstig uit het Land van Cadzand, door Middelburg, om eerst op de Dam het oude griffiegebouw officieel te sluiten, waarna men zich naar het Abdij- gebouwencomplex begaf. Om klokslag één uur, twintig jaar, nadat het vorige gebouw door Duitse bommen en granaten was vernield, verwijderde Hare Majesteit het lint, dat nog de laatste ver sperring was, van voor de ingang, waarna zij als eerste het nieuwe gebouw betrad. Hier ontving de Koningin uit handen van de Commissaris het eerste exemplaar van het foto-gedenkboek „Ontworsteld land". Na een verversing gebruikt te hebben, zette zij zich met de overige genodigden aan een gemeenschappelijke maaltijd van aan het spit gebraden varkens. In de middaguren heeft zij actief deelge nomen aan het ringsteken per sjees, terwijl zij tevens de handboog hanteerde en met een tweetal pijlen probeerde een vogel van de wip te schieten. Des avonds woonde de hoge bezoekster de eerste vertoning bij van het klank- en licht spel „Schrijn van zwaard en kruis". Nadat de Koningin da, nacht had doorge bracht in de woning van de commissaris, ver trok zij woensdagmorgen voor haar werk bezoek aan enkele delen van de provincie. Haar eerste bezoek gold hoe kan het haast anders de Deltawerken te Vrouwen polder. Nadat zij de maquette van het Drie eilanden-plan had bezichtigd, bezócht zij de afsluitdam door het Veerse Gat, waarna zij aan boord van het rijkspolitievaartuig RP 18 een boottocht maakte naar de schutsluis in de Zandkreek. Daar stapte zij over in een jeep en als eerste reed zij over de nog geen veertien dagen geleden tot stand gekomen vaste verbinding tussen Noord- en Zuid- Beveland. Vervolgens werd naar Wemeldinge ge reden, waar de vorstin ten huize van de burgemeester een uurtje rust kon nemen. Daarna echter moest zij weer luisteren naar uiteenzettingen, gegeven door dr. A. C. Drinkwaard en drs. A. G. Vlasblom over de kunstmatige kweek van oesters. Echter ook hier weer luisterde zij vol aandacht en stelde verschillende vragen. Er volgde nu een rit naar Kruiningen, al waar zij ontvangen werd door het bestuur van het waterschap „De brede watering". Hier werd de nieuwe zeedijk bij Hansweert bezichtigd, waarna werd doorgereden naar Hoedekenskerke om vervolgens per boot naar Terneuzen te varen. Na aankomst begaf het gezelschap zich onmiddellijk per puto naar het) Westelijk Bolwerk, waar op het gemeentelijk sport terrein door een 80-tal leerlingen van middel bare scholen het „Spel der jeugd" werd op gevoerd. Hare Majesteit vond dit spel fan tastisch, Onmiddellijk na afloop van het spel werd weer naar de boot gereden om de terugtocht naar Hoedtekendkerke Ite aanvaarden. Tijdens deze tocht heeft de Koningin nog gesproken met een groot aantal leerlingen, dat aan de opvoering had medegewerkt. Het bezoek van onze vorstin aan Zeeland hoe vermoeiend het voor haar persoonlijk ook moet zijn geweest is een ware triomf tocht geworden. De Zeeuwen hebben weer eens op ongedwongen wijze hun grote liefde en aanhankelijkheid aan het Huis van Oranje getoond. Terneuzêns burgemeester geïnstalleerd. Woensdag werd de nieuwe burgemeester van Terneuzen, de heer mr. H. Rijpstra, ge- installeerd. Alvorens het echter zo ver was, heeft de heer Rijpstra, nadat hij in Terneuzen per boot was gearriveerd en welkom was ge heten door de wnd.-burgemeester, de heer M. de Vos, wethouder Meijer en gemeente secretaris A. J. Dees, bezoeken gebracht aan Sluiskil en Driewegen, waar de burgemeester werd toegesproken en toegezongen. Des middags om half drie had de instal latie plaats, welke werd verricht door de heer de Vos. Daarna hield de nieuwe burgemeester een rede. Namens de gemeenteraadsleden sprak de heer S. W. Henry, terwijl de gemeente secretaris namens het gemeentepersoneel het woord voerde. Ook door burgemeesters uit de streek, door ds. Van der Vlugt en door pastoor Van Campen werd nog gesproken. Wij spreken de hoop uit, dat de nieuwe burgemeester van Terneuzen er aan zal mo gen medewerken, vele goede dingen, niet alleen voor Terneuzen, maar ook voor de gehele streek tot stand te brengen. Het klank' en lichtspel te Middelburg. Onder de titel „Schrijn van zwaard en kruis" wordt deze zomer te Middelburg in en om de Abdij een klank- en lichtspel op gevoerd, waarvan de premiere deze week woensdag voor genodigden is gegeven. Schrijn van zwaard en kruis de bewaar plaats van het wereldlijk gezag het zwaard en van de geestelijkheid het kruis. Met de schrijn wordt de Abdij bedoeld. Gedurende de tijd van 1 juni tot en met 19 september a.s. zal dit spel iedere woens dag-, donderdag- en vrijdagavond worden opgevoerd en ook op maandag 15 augustus. Tijdens een rondgang dbor een deel van het oude klooster zal voor de bezoekers het verleden herleven. Oude muziek en stemmen van vroeger klinken op, terwijl het licht langs de gewelven en over de nissen speelt. Voor het verwezenlijken van dit spel heeft men niet minder dan 50 verschillende typen lampen, 6600 -meter electrische draad en nog eens 2500 meter electrische kabel moeten ge bruiken. Hiermede is Zeeland weer een evenement rijker, dat zeer zeker bezoekers van heinde en ver zal trekken. Naar verwacht mag wor den zal dit spel op de bezoekers een onver getelijke indruk achterlaten. Zeeland in het teken van koninklijke bezoeken. Nadat wij reeds eerder vermeld hadden dat H.K.H. Prinses Margriet een week in onze provincie had doorgebracht, kunnen wij nu berichten, dat Prinses Irene eveneens practisch onopgemerkt het weekend op Schouwen heeft doorgebracht. Vorige week zaterdag winkelde zij met twee vriendinnen in Zierikzee, waarna zij logeerde bij de ouders van een van haar studiegenoten in Burgh. Voor het bezoek dat H.M. de Koningin deze week aan Zeeland heeft gebracht, ver wijzen wij naar het verslag in dit nummer. Afscheid van voorzitter van de Zeeuwse C.B.T.B. Op woensdag 1 juni a.s. zal in een ge zamenlijke vergadering van de Zeeuwse Chr. Boeren- en Tuindersbond en van de Zeeuwse Ghr. Plattelandvrouwenbond, welke 's mor gens te Goes en 's middags te Kapelle zal worden gehouden, afscheid worden genomen van de voorzitter, de heer C. de Putter, al hier. In dezelfde vergadering zal zijn op volger, de heer J. van den Bos, burgemeester van St. Annaland, worden geïnstalleerd. Zeeuwse Bond van Gereformeerde Jeugdverenigingen vergaderde. Vorige week zaterdag werd te Goes de 65e jaarvergadering gehouden van de afde ling Zeeland van bovengenoemde bond. Deze vergadering stond onder leiding van de af delingsvoorzitter, de heer J. P. Balkenende. Deze zei in zijn openingswoord, dat de jongelui soms erg conservatief kunnen zijn, doch dat de Gereformeerde Jeugdverenigin gen een frisse en bijdetijdse organisatie wil len wezen. De landelijk tweede secretaris, de heer G. A. van der Kieft, lid van de Tweede Kamer, hield een rede over „Bedreigd Bestaan". Schooldag Voor het Chr. Zeeland. 1 onderwijs De schooldag voor het onderwijzend per soneel.van de prot.-chr. scholen, welke vorige week te Middelburg werd gehouden, heeft zich met een drietal onderwerpen bezig ge houden, n.I. „Wat kunnen wij doen aan de christelijke opvoeding van de kinderen", in geleid door mr. dir. J. Ozinga. Vervolgens behandelde de heer J. A. van Bennekom „De dreiging van de Mammoetwet voor het chr. onderwijs in Zeeland, terwijl „Parapsycho logie in de practijk" werd behandeld door de Arnhemse inspecteur van politie, de heer J. W. Gosker. Z.L.M. leerkrachtendag. Een andere bijeenkomst van andere onder wijzers was de te Oudelande gehouden leer krachtendag van de vijf lagere landbouw scholen en de twee tuinbouwscholen, uit gaande van de Z.L.M. Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken door de heer ir. E. C. F. Bollen, inspecteur van het lager landbouwonderwijs, over het handvaardigheids- en het praktijkonderwijs, terwijl de heer M. Geertsema, leraar paeda- gogiek aan de hogere landbouwschool te Dordrecht een inleiding hield over „Het lager landbouwonderwijs in deze tijd". ..In Dienst der Kerk" organiseert weekend te Hedenesse. Het provinciaal bestuur van deze organi satie van Ned. Hervormde gemeenteleden zal op 28 en 29 mei a.s. op „Hedenesse" te Cadzand een weekend organiseren. Tot het bijwonen van deze bijeenkomst zijn uitge- LOSSE GEDACHTEN BURGERZIN. Het moet wel treffen, dat wij juist, toen wij onder de rubriejc „Plaatselijk nieuwshet 'berichtje plaatsten over de Axelse commissie die de „burgerzin" gaat onderzoeken, in een landelijk dagblad een bericht lazen over de wijze, waarop men dit in Heerenveen heeft gedaan. Wat hier dus volgt zijn nu eens niet de „losse gedachten", die wij elke week te pas of te onpas plegen rond te strooien voor deze en gene, maar het is in feite een korte weer gave, van wat men in Heerenveen in dit op zicht heeft gedaan. Hierover kan ieder zijn gedachten nu eens laten gaan enmisschien geven wij hier mede een denkbeeld door, waarvan de com missie van onderzoek gebruik kan maken. In Heerenveen dan, zo lazen wij, waren een zevental mensen bijeen gekomen, die ge regeld ingezonden stukken in de krant schre ven over plaatselijke toestanden, doch van die stukken weinig vruchten zagen, laat staan, mochten plukken. Deze schrijvers hebben de hoofden eens bij elkaar gestoken en een meer vruchtbaar plan beraamd. Zij hebben de medewerking gezocht van een aantal stadgenoten. Niet minder dan 238 inwoners van Heerenveen hebben medege werkt aan het plan, dat als het ware een visite-spel zou kunnen worden genoemd. De deelnemers werden in groepen van tien verdeeld en gingen bij elkaar op bezoek om met elkaar wat te praten over de plaatselijke toestanden. Een der deelnemers schreef op, wat er werd gezegdwensen en klachten eveneens. Op deze manier heeft de „commissie van zeven" een groot aantal suggesties, ideeën, wensen en klachten van de bevolking ver zameld, die anders wellicht nimmer officieel ter sprake zouden zijn gekomen Waarom zwemmen er geen zwanen in de stadsgracht De gemeente dient iemand aan te stellen, die „de boer op gaatom industrie naar Heerenveen te trekken. In Heerenveen moet een culturele raad komen. Er moet een be leefdheidscursus voor middJènstandsperso- neel worden gegeven. En ga zo maar door. Niet minder dan 225 wensen, adviezen en sugesties. Al deze verslagen van de visite-gesprekken zijn samengebundeld in één lijvig rapport. Dat niet alleen de bovengenoemde heren er wat in gezien hebben, blijkt wel uit het feit, dat het ministerie voor maatschappelijk werk niet minder dan driekwart van de kosten heeft betaald. Deze kosten beliepen namelijk zo rond de 4500, Wij weten niet, of dit spelletje ook in Axel gespeeld kan worden, maar toch, zo dachten wij, is het goed om het idee door te geven. Mischien is het iets voor de gemeentelijke commissie nodigd de leden van de hervormde mannen- en vrouwenverenigingen en de kerkeraads- leden. Gesproken zal worden door ds. J. H. Hoffmann uit Koudekerke, voorzitter van het provinciaal bestuur, door ds. H. M. Strating te Goes, door ds. Beerninok uit Brugge en door wika De Haan. Er zal een autobus tocht naar Brugge worden gemaakt, terwijl tevens de film „En de zee was niet meer" zal worden vertoond. Vrees in Yerseke. Onder de oesterkwekers in Yerseke bestaat vrees voor de oesterproeven, die in het Veerse Gat zouden worden genomen. Een deel van de oesterkwekers heeft daarom aan de minister van landbouw, mr. Marijnen, het verzoek gericht, deze proeven niet te laten doorgaan. Deze vrees vindt zijn oorzaak in het feit, dat nog steeds geen schadeloosstelling door de regering is vastgesteld voor de oester- kwekers in verband met het verdwijnen van de oesterteelt te Yerseke in de toekomst. Aangezien de proeven in het Veerse Gat zeer veel geld zullen kosten, vrezen de kwe kers, dat de kosten van deze proefneming de vaststelling van de schadeloosstelling zullen beïnvloeden. (Vervolg op pagina 2) AXELSE COURANT in

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1