Moeder De fiets in Nederland bAsyderm Sc"w ZEELAND deze week: Franikering bij abonnement. ZATERDAG 14 MEI 1960 74e Jaargang No. 33 H NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH -VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLom sommen 10 cent Kwartaal - abonnement Axel bfauten de koen IJl Andere plaatsen IJl Buitenland ƒ2*-*. Hoofdredactie i J. C. VINK. Redactie en Administratie j Axel, Markt 12, tri. 0 1153*846, postbus IS Drukker - Uitgeefster t FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS i 10 oent per m.m. B* contracten belangrijke redactie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.H. Kleine Advertenöftn 1-5 regels 1» iedere regel meer 12 cent extra. Bijna 11 yj> millioen inwoners telt Nederland en zij beschikken tezamen over ruim 5 Vè mil lioen fietsen. Dat is één fiets per twee Neder landers, baby's en grijsaards inbegrepen. En toch is er kort geleden in Amsterdam een stichting tot stand gekomen die vindt, dat er nog lang niet genoeg wordt gefietst. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar wie eens in Nederland heeft rondgekeken weet, dat er toch moge lijkheden voor de stichting moeten zijn. Wie stelt dat er één fiets is op twee inwoners, de baby's en grijsaards inbegrepen, moet er namelijk bijzeggen, dat de meeste grijzaards hun tweewieler blijven berijden totdat ze een voudig niet meer kunnen, en dat menige baby ,nog maar nauwelijks uit de luiers is, als hij zijn eerste karretje krijgt. De niéuwe stich ting, kortweg Fiets" geheten, heeft een uit gebreid programma van activiteiten opge steld. Ze is tot de volgende ontdekkingen gekomen er zijn in Nederland clubs van fietsers, die gezamenlijk tochten maken om van de natuur te genieten, maar die tot nu toe geen goede propaganda hebben gevoerd, om de grote massa van het volk te bereiken. Daar zal de stichting nu eens verandering in gaan brengen. Dan is haar gebleken, dat de verenigingen voor vreemdelingenverkeer de fiets als vervoermiddel voor een rustige va- cantie bijna geheel verwaarlozen en dat lijkt ook een ernstige tekortkoming te zijn. En tenslotte moet er bij de betrokken in stance's op worden aangedrongen, dat er veel meer speciale wegen voor fietsers aan gelegd worden, zoals er overigens al vele zijn en er moeten meer bergplaatsen voor fietsen komen. Zoals alle steden in de gehele wereld een tekort hebben aan garages voor auto's, zo weten vele Nederlandse steden bovendien niet, waar de tienduizenden fietsen moeten worden geborgen. Dertig jaar geleden wer den onder nieuwe huizenblokken i,n Amster dam speciale fietsengarages gebouwd. Maar toen in de Nederlandse hoofdstad een ge brek aan bdrijfstruimte ontstond, werden die garages voor goede prijzen door allerlei fabri kanten opgekocht. Ze dienen nu als opslag plaatsen voor koek en chocoladeWie wil weten hoe het bergingsprobleem in Amster dam nu wordt opgelost, kan het beste bij het Centraal Station gaan kijken daar staan er iedere dag enkele duizenden tegen de hekken en muren van alle nabijgelegen straten en bruggen. De geboorte van de fiets schijnt omstreeks 1732 te hebben plaats gevonden. In dat jaar schreef namelijk een Nederlandse krant het volgende De lezer moet weten, dat er in de stad Leiden een machine-wagentje te koop is .dat een paar paarden kan vervangen omdat het uit zichzelf in een draf gaat. Men zegt dat apen slim zijn, maar wat moet men nu van de mens denken Wie zo een machine-wag ent je koopt, behoeft niet meer te hollen, en hij bespaart haver, hooi en een stal. Het duurde toen nog anderhalve eeuw voor de fiets werkelijk populair werd. Eind vorige eeuw reeds reed men er mee naar zijn werk. Maar uit krantenartikelen van die tijd blijkt, dat de populariteit van de fiets toen nog maar zeer betrekkelijk wasde fiets was nog ongeschikt voor mensen die een prestige hadden hoog te houden, zoals een dominee of een priester, terwijl het fat soen eiste, dat ze evenmin door dames wer den bereden. Dit is overigens na de eeuw wisseling snel veranderd en op het ogenblik is het zo, dat de fiets een dagelijks vervoer middel is van één van Nederlands bekendste parlementsleden, dr. Tilanus, leider van één van de politieke fracties in het parlement, die twee fietsen beziteen oude waarmede hij naar de volksvertegenwoordiging rijdt en een nieuwe om zondags voor zijn plezier in de omgeving van zijn woonplaats rond te rijden. Van de 820.000 fietsen, die dit jaar waar schijnlijk in Nederland worden geproduceerd zal ruim een kwart worden uitgevoerd. De grootste afnemers zijn de Verenigde Staten met 160.000 exemplaren, gevolgd door Canada, waar er 30.000 heen gaan. Een reeks van andere landen neemt per jaar nog eens bij elkaar 25 tot 30 duizend fietsen af. En naast de uitvoer van deze 220.000 fietsen staat dan nog de export van fiets-onderdelen, waarvan de waarde, in geld uitgedrukt, nog iets groter is. Deze onderdelen gaan naar bijna alle landen ter wereld, waar de impor teurs de losse frames, zadels, assen enz. zelf tot fietsen monteren. Een vergelijking van de Nederlandse met de Amerikaanse fiets lévert wel enkele ver rassingen op. Het Nederlandse karretje lijkt veel op het Engelse model, dat overal be kend is meestal zwart en anders in een niet-opvallende kleur. De Amerikaan bestelt een lage fiets, hél van kleur, waarbij rood favoriet is. De Nederlandse fiets heeft wei nig chroom, is smal en hoog maar de Ame rikaanse heeft veel blinkende delen, brede banden, meestal een toeter of claxon en vaak een imitatie-benzinetank. De Nederlander koopt over het algemeen een kwalitatief zeer goede fiets dat moet ook wel want hij gebruikt zijn rijwiel in weer en wind en doet er gemiddeld niettemin meer dan tien jaar mee. Maar een arbeider moet er dan ook een dubbel weekloon voor uit geven. Er is ook export naar Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Jaren geleden werd eens een Nederlandse zending fietslampen uitgevoerd naar een land in Afrika. Per abuis was één lamp niet vernikkeld. De klanten van de Afri kaanse importeur vonden de kopergele kleur van die onvernikkelde lamp zo mooi, dat zij voortaan niets anders meer wilden hebben. VooT hel lere.y Baby-huidje Noord-Beveland geen eiland meer. Met het oog op de plaatsruimte waren wij vorige week niet meer in de gelegenheid te vermelden, dat op woensdag 4 mei 1960, des namiddags om 2.22 uur de vaste verbinding tussen Zuid- en Noord-Beveland tot stand gekomen is. Vanaf dat ogenblik is Noord-Beveland geen eiland meer. Nu de dam door de Zandkreek gesloten is, zal zo spoedig moge lijk begonnen worden met de aanleg van een weg, zodat in 1961 de Noord- en Zuid- Bevelanders niet meer zullen moeten varen om elkaar te bereiken. Deze weg werd inmiddels aanbesteed. De laagste inschrijver was de fa. Den Oude te Biervliet voor de som van 1.196.700, Prinses Margriet was een week lang in Zeeuwsch-Vlaanderen. Reeds vorige week konden wij berichten, dat H.K.H. Prinses Margriet een bezoek aan de Delta-werken had gebracht. Dit bezoek was een onderdeel van de excursies, die zij met een groep van 44 leerlingen van het Chr. Gymnasium te Utrecht en het Lyceum te Baarn maakte. Deze groep was van maan dag tot zaterdag in het bekende vormings centrum „Hedenessete Cadzand. Tevens werden bezoeken gebracht aan Gent, Brugge en Watervliet. Op „Hedenesse" heeft de prinses volop meegedaan aan verschillende spelen en wedstrijden. Leuk was het, dat het verblijf van Prinses Margriet door de be volking vrijwel niet werd opgemerkt. H.M. Koningin Juliana zat Terneuzen bezoeken. Zoals bekend is, ligt het in de bedoeling, dat H.M. Koningin Juliana op dinsdag 17 mei a.s. het Abdijgebouwencomplex te Middel burg officieel zal openen. Het ligt in het voornemen de volgende dag, a.s. woensdag dus, een bezoek te brengen aan Terneuzen. Tijdens dit bezoek zal door een 80tal leerlingen van vier verschillende Zeeuwse middelbare scholen een jeugdspel worden opgevoerd. Dit spel werd geschreven door de directeur van het vormingscentrum „Hedenessewi'ka Wasterwal en ingestu deerd onder leiding van de directeur van de Nederlandse Pantomine Stichting te Amster dam, de heer Jan Bronk. Nadere bijzonderheden over dit Koninklijk bezoek aan Terneuzen vermelden wij elders in dit nummer. Installatie burgemeester Rijpstra van Terneuzen. Nu we het toch over Terneuzen hebben, kunnen wij nog vermelden, dat op dezelfde dag, woensdag 18 mei a.s. dus, de nieuwe burgemeester van Terneuzen, mr. H. Rijpstra, des namiddags om half drie in het gemeente huis zal worden geïnstalleerd. Rode Kruis-schip Henry Dunant' vaart met Zeeuwse zieken. Maandagmorgen zijji weer 35 Zeeuwse chronische invaliden in Zijpe aan boord ge gaan van het hospitaalschip van het Rode Kruis, de „J. Henry Dunant" om een vaar tocht van een week door Nederland te maken. De tocht gaat langs Dordrecht, Lekkerkerk, Utrecht, Maarssen, Amsterdam, Alkmaar, Jutphaas, Rotterdam, Puttershoek, Dordrecht en weer terug naar Zijpe. Als scheepsarts fungeert deze week dokter K. Boor. Volgende week zullen 70 andere Zeeuwse zieken de tocht kunnen meemaken. De in scheping vindt dan plaats te Terneuzen en Vlake. Op deze vaartocht zal dan scheeps arts zijn dokter J. Stumphius uit Vlissingen. Provinciale Zeeuwse V.V.V. in het zilver. De provinciale Zeeuwse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer heeft haar 25-jarig be staan gevierd. Ter gelegenheid van dit jubi leum werd een maaltijd gehouden in hotel „Brittannia" te Vlissingen, waar de provin ciaal voorzitter, mr. J. Moolenburgh uit Mid delburg en de heer J. L. Dregmans, burge meester van Koudekerke, de bronzen leg penning van de Alg. Ned. Vereniging voor Vreemdelingenverkeer ontvingen. Hierna werd een vaartocht van Vlissingen naar Terneuzen en weer terug aangeboden door het provinciaal bestuur van Zeeland. I Mandoline-concours te Kruiningen. Te Kruiningen zal op Hemelvaartsdag een concours van mandoline-orkesten worden ge houden. Aan dit muziekfestijn zullen twaalf orkesten deelnemen. Voor de liefhebbers van dit soort muziek is er dus een unieke gelegen heid om verschillende orkesten te horen. Vakantieruil. Er zijn verschillende mode-artikelen op al lerlei terrein. Zo komt ook hoe langer hoe meer de vakantieruil in de mode. Hiermede willen wij niet beweren, dat hierop iets valt aan te merken. Integendeel, wij juichen dit van harte toe. Ambtenaren van de gemeente Goes en van Frankfurt brengen over en weer bezoe ken aan elkaar. Zo ook leden van de afdeling Schouwen van de Z.L.M. en Zwitserse boe ren en boerinnen. De Zwitserse collega's zijn op Schouwen-Duiveland ontvangen, waarna het volgend jaar de Schouwse boeren een tegenbezoek aan Zwitserland zullen brengen. Nieuwe veerhaven te Breskens zal spoedig gereed zijn. Zoals de lezers bekend is, moesten de rei zigers op het veer BreskensVlissingen nog steeds naar de oude veerhaven, wanneer de nieuwe veerboot „Prinses Beatrix" uitviel. Men is nu volop bezig om de installatie van de oude veerhaven over te brengen naar de LOSSE GEDACHTEN TREK HEN ER BIJ. Hebt U, lezeres en leze.r het in Uw jonge jaren ook wel eens meegemaakt, dat U in een vergadering, waar ook ouderen aan wezig waren, iets wilde zeggen En is het U dan ook overkomen, dat U eigenlijk niet durfde, omdat U er niet zeker van was of datgene, wat U naar voren wilde brengen, I bij de ouderen wel in goede aarde zou vallen Hieraan moesten wij denken, toen onze ,f gedachten weer eens aan het ronddwalen waren en vasthaakten aan het punt ver- 1 ga deren. Zeer vaak ziet men toch, dat vergade- ringen, welke niet uitsluitend voor en door f jongeren worden belegd, in hoofdzaak wor- I den bevolkt door de ouderen. Toen dachten wij aan hetgeen wij i,n de aanhef neerschreven. Hoe vaak komt het niet voor en inder- I daad vaak met de beste bedoelingen dat j! jeugdig enthousiasme door de „wijsheid van de ouderen" met een stortbad van logica jt wordt afgekoeld Als jongere wacht je jezelf dan wel om een tweede maal met voorstellen te komen Hiérmede willen wij (uiteraard niet be weren, dat al datgene, wat de jeugd naar voren brengt ook maar klakkeloos moet worden aanvaard. Wij laten onze gedachten alleen maar de vrije loop. Daarbij overlegden wij bij onszelf, dat die vele verenigingen, die aan een chronische bloedarmoede lijden, wat de jongere bezoe kers betreft, metterdaad behoefte hebben aan jong bloed. Daartegenover staat, dat vele jongeren anderzijds behoefte hebben aan een levensvulling door middel van het vereni gingsleven. En welk bestuur van welke vereniging dan ook, kan de wijsheid opbrengen, om de jongeren te trekken en de ouderen te be houden Voorwaar een zeer moeilijk punt. Echter een punt van enorme betekenis Althans zo dachten wij. Wij zouden willen adviseren Trek de jongeren er bij. Geef hen de verantwoording te dragen in het verenigingsleven. Leer hen die verantwoording te dragen. De gemiddelde leeftijd van de mens wordt steeds hoger. Ook de gemiddelde leeftijd van de bezoekers van verschillende vergade ringen wordt steeds hoger. Deze moet omlaag Trek de jongeren, wanneer zij niet eigener beweging komen Besteed er desnoods meer dere bestuursvergaderingen aan om dit pro bleem want het kan een probleem worden op te lossen. De jongeren moet het besef worden bijgebracht, dat zij straks de taak van de ouderen hebben over te nemen Wij zijn er bovendien van overtuigd, dat de jongeren daartoe bereid zijn. Mits zij door de ouderen worden aanvaard. Laten de ouderen dit dan tonen. Tot heil van het verenigingsleven tot heil van de jongeren en dus tot heil ook van de ouderen nieuwe. Hierdoor wordt bereikt, dat bij over stelpende drukte in de zomermaanden twee boten kunnen worden ingelegd, terwijl het verkeer dan niet naar de oude veerhaven moet. Men hoopt omstreeks Pinksteren met dit werk gereed te zijn. Verslag Schoolartsendienst voor Zeeuwsch-Vlaanderen. De beide schoolartsen in Zeeuwsch-Vlaan deren, de doktoren P. A. Staal voor Oost Zeeuwsch-Vlaanderen en H. J. S. Timmer voor West Zeeuwsch-Vlaanderen hebben hun jaarverslag gepubliceerd. Hieruit valt op te maken, dat ernstieg afwijkingen bij de onderzochte schooljeugd niet voorkwamen, doch wel geringe, zoals een slechte houding, slecht gebit en mindere gezichtsscherpte. De tuberculose is op de scholen verdwenen. Dokter Staal voert in het verslag een krachtig pleidooi voor de bouw van meer gymnastieklokalen. Hij wijst er op, dat de lichamelijke toestand van de jeugd in de plaatsen waar een zwembad is, beter is, dan daar waar een zwemgelegenheid ontbreekt. AXELSE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1