ZEELAND deze week: Uw rijwielhersteller is goedkoper 4 L hei ziekenhuis Komt er een Chr. H. B S. in Axel. !nblij^rivach!ing PHi SÊM. Framkering bij abonnement ZATERDAG 7 MEI 1960 74e Jaargang No. 32 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS! Lonae nummer» 10 eeat Kwartaal - abonnement Axd binnen 4e kam 1,25. Andere plaatse» IJS. Buitenland 2,- Hoofdredactie t J. G. VINK. Redactie en Administratie Axel, Markt 11, tol. 0 1158-646, postbus 16 Drukker Uitgeefster FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS! M Bq contracten belangrijke Ingezonden Mededelingen SO «at Kleine Adverte&tWa 1 S «egel Iedere regel meer 12 ft.- Vaste bid- en dankdagen in Zeeland Het hoofdbestuur van de Zeeuwse Chris telijke Boeren- en Tuindersbond zal trachten de verschillende kerken in Zeeland te be wegen, de bid- en dankdagen algemeen vast te stellen op de laatste woensdag van febru ari en van november. Dit, omdat thans deze dagen in ZeeaLnd op verschillende tijdstippen worden gehouden. De landbouwers in de kanaalzone werken samen. Vorige week heeft de commissie uit de landbouw, die de belangen van de grondge bruikers in de kanaalzone behartigt, te Sluis kil een vergadering gehouden. Men was in het algemeen niet tevreden over de schattingen van de onteigenings- vergoeding voor de gronden, die opgeofferd Ui zullen moeten worden met het oog op de kanaalverbreding, welke schattingen zijn ver richt door de centrale onteigeningscommissie. Geen enkele der betrokkenen is nog inge gaan op de door de Waterstaat gedane aan biedingen. Wanneer het tot een onteigenings procedure komt, zal men rechtskundig advies inroepen. Een fonds zal worden gevormd om de procederende landbouwers financieel te steunen. I Middelbare landbouwschool te Hulst. Onder voorzitterschap van de heer P. V. M. Vereauteren uit Nieuw-Namen zijn in aanwezigheid van vele genodigden de eind diploma's en de overgangsrapporten uitge reikt aan de leerlingen van de middelbare landbouwschool. Alvorens de uitreiking door pastoor-deken A. Koopmans plaats vond, verhaalde de di recteur der school, ir. J. P. M. de Wolf, de lotgevallen van de school over het afgelopen jaar. Uit Axel ontving het einddiploma de heer A. de Bakker, die namens de geslaagden een uit onze gemeente naar de tweede klas de woord van dank sprak. Bevorderd werden heren C. Dieleman en G. Koekkoek. Chr. Kweekschool te Middelburg bestaat vijftig jaar. Op 1 mei j.l. bestond de Chr. Kweekschool te Middelburg vijftig jaar. Dit jubileum is niet op uitbundige wijze gevierd, ofschoon er reden tot dankbaarheid was. Deze school, die klein begonnen is in 1910, telt thans niet minder dan 180 leerlingen. Binnen twee jaar zal de duizendste akte van bekwaamheid uit gereikt kunnen worden. Aan deze school is thans ook een opleiding voor kleuterleidsters verbonden. Teleurgesteld is men, dat, waar deze school reeds lang veel te klein geworden is, nog steeds geen bouwvergunning heeft kunnen verkrijgen voor een nieuwe school, temeer daar het benodigde kapitaal en de grond hiervoor aanwezig zijn. Zelfs de tekeningen zijn al goedgekeurd. R. K. Maatschappelijk Centrum te Terneuzen. Dank zij een belangrijke bijdrage van het Italiaanse Rode Kruis kon aan de Leeuwen- laan te Terneuzen een nieuw R.K. Maat schappelijk Centrum worden gesticht. De officiële openingsplechtigheid werd verricht door de Commissaris der Koningin in Zee land, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot. Het nieuwe gebouw bevat een hall, grote waskamer, vergaderzaal, dokterskamer, een boxenkamer voor de kleuters en zuigelingen, weeg- en meetkamer, speelkamer, kantoor- ruimte en magazijnen, terwijl de bovenver- ff dieping geheel is ingericht voor de wijk zusters. .4 Weinig belangstelling. De Kon. Nederlandse Middenstandsbond, afdeling Breskens, heeft te Breskens een vergadering van alle middenstanders in Zeeuwsch-Vlaanderen belegd, ter bespre king van haar problemen. Slechts tien mid denstanders hadden aan de oproep gehoor gegeven. Twee jubilea. Ds. P. A. van der Vlugt, Ned. Hervormd predikant te Terneuzen, heeft dezer dagen zijn zilveren ambtsjubileum gevierd. De burgemeester van Sas van Gent, de heer R. A. J. den Boer, herdacht dezer dagen, dat hij 12V£ jaar burgemeester van Sas van Gent was. Tevens was hij 25 jaar in overheidsdienst. Waarschuwing voor bromfietsers. Zoals bekend mag worden verondersteld, is de maximumsnelheid voor bromfietsen in de bebouwde kommen van de gemeenten ge steld op 30 km per uur en daarbuiten op 40 km. per uur. De Middelburgse kantonrechter heeft de overtreders dezer dagen veroordeeld tot een boete van 1,50 voor iedere kilometer, waar mede deze maximum-snelheden werden over schreden. Overdracht van de nieuwe veerboot Prinses Irene De officiële overdracht van het zusterschip van de „Prinses Beatrix", de nieuwe veerboot „Prinses Irene", zal op maandag 23 mei a.s. plaats vinden tijdens een vaartocht op de Westerschelde. Zeeuws opleidingsinstituut voor heilgymnastiek. Zo mogelijk zal in september a.s. worden begonnen met de opleiding van leerlingen voor heilgymnastiek, masasge en fisiotech- niek. Deze opleiding, welke drie jaar zal duren, is mogelijk geworden door de samen werking van de Stichting Rust- en Verpleeg huizen Midden-Zeeland, het gasthuis te Middelburg en het Chr. ziekenhuis Bethesda te Vlissingen. Monument voor de Joden te Zierikzee. Op woensdag 4 mei is te Zierikzee door de opper-rabijn E. Berlinger uit Utrecht een monument onthuld ter nagedachtenis aan de 22 Joodse inwoners, die gedurende de oorlog door de Duitsers zijn weggevoerd en nimmer terugkeerden. Het monument bestaat uit een driehoekige zuil, welke ontworpen is door de Zierikzeese kunstenaar A ,S. M. Braat. „Bezetting en bevrijding" te Goes. Deze week werd te Goes onder boven staande titel een tentoonstelling gehouden. Op deze expositie is een grote verzame ling fotomateriaal, krantenartikelen, bekend makingen en andere aan de oorlog herinne rende zaken te zien. Vooral voor de jeugd is dit een bijzonder leerzame tentoonstelling geweest. Prinses Margriet op Walcheren. H.K.H. Prinses Margriet heeft maandag met een aantal scholieren uit Baarn een kort bezoek aan Walcheren gebracht. Zij bezocht onder meer te Vrouwenpolder en Veere de Deltawerken. yWAT^|jNH/g3P7hlAAftT isTÖÈTy Onder bovenstaande titel troffen wij in het „Zeeuws Dagblad" onderstaand bericht aan. Wij geven dit onverkort aan onze lezers door. Te zijner tijd hopen wij hierop in ons blad terug te komen. Sedert 1957 bestaan er in Oost Zeeuwsch- Vlaanderen plannen om te komen tot de op richting van een chr. h.b.s. Door diverse ac tiviteiten van het comité zijn deze plannen thans in een min of meer beslissend stadium gekomen. Vast staat in elk geval dat het actie comité in samenwerking met de vereniging voor chr. middelbaar en hoger onderwijs in Zeeland, contact heeft opgenomen met mr. J. J. Hangelbroek, die de kwestie ten depar- temente aanhangig zal maken. Destijds werd een actie-comité gevormd, waarin vertegenwoordigers zitting hebben uit de gemeenten Terneuzen, Axel, Zaam- slag. Hulst, Sas van Gent, Hoek, Sluiskil en Walsoorden. Dit actie-comité, onder voor zitterschap van de heer C. de Putter te Axel, heeft direct na de oprichting contact gezocht met de Zeeuwse vereniging. Dat was overi gens een logisch gevolg van het feit dat de laatstgenoemde vereniging reeds de nodige ervaring had met betrekking tot de te volgen procedure. Nu is de laatste tijd meer teke ning in de situatie gekomen. Niet in het minst was dit een gevolg van de op wetenschappelijke leest geschoeide prognose, waaruit bleek dat een chr. h.b.s. in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen wel degelijk in een sterke behoefte zou voorzien. Het is zelfs zo, dat reeds een veertigtal ouderver klaringen binnen zijn. Zou de school dus i,n 1960 moeten starten dan kan men al op een veertig leerlingen rekenen. Het is dan ook zo, dat het comité in nauwe samenwerking met de Zeeuwse vereniging zich beijvert om de school zo spoedig moge lijk te laten starten. In het actie-comité zijn alle protestantse kerkgenootschappen vertegenwoordigd. On langs heeft men in verband met de recente plannen een krachtige ledenwerf-actie onder nomen voor de Zeeuwse vereniging. Dat deze actie een doorslaggevend succes werd moge blijken uit het feit dat reeds in eerste aanleg 130 leden werden geworven. Axel spant met 90 leden wel de kroon en het is dan ook geen wonder dat men in gezamenlijk overlég tot de overeenstemming is gekomen met de betrekking tot de plaats waar de nieuwe school zal worden gevestigd. Het zal wel niemand verwonderen dat dit Axel wordt. Intussen kan de geprojecteerde school ook van betekenis worden voor West Zeeuwsch- Vlaanderen. De busverbindingen zijn van dien aard, dlat heen en weer reizen van de leerlingen niet alleen goed mogelijk is, maar zelfs verre te verkiezen zal zijn boven de hiudige situatie waarbij de kinderen vaak elders in de kost moeten. LOSSE GEDACHTEN DE VLUCHTELINGEN - AKTIE. Herinnert gij U nog, „goede" Nederlander, die de donkere jaren van de bezetting bewust hebt beleefd, hoe U de illegale blaadjes door las, ja, spelde Herinnert gij U nog, de illegale gedichten die bij tijd en wijle in Uw bezit kwamen Herinnert gij U nog, dat in één van die gedichten de regel voorkwam „Ik snak naar een dag, vol van rood, wit en blauw" Die dagen mogen wij thans weer gedenken en vieren, reeds vijftien jaar lang. Dagen van rood, wit en blauw. Dat hebben we kunnen constateren op 30 april en 5 mei. Doet het ook Uw hart goede wanneer U de Axelse straten ziet vol met de Nederlandse driekleur Dankbaar zijn we dan, dat het weer moge lijk is in alle vrijheid het dundoek uit te steken. Hoevelen zijn er niet, die thans nog steeds snakken naar de dag, waarop ook zij hun nationale vlag in alle vrijheid voor de dag zullen kunnen halen Hoevelen zijn er niet, die om hun per soonlijke vrijheid te kunnen herkrijgen, de vlucht moesten nemen Een illegale vlucht met een illegale grenspassage Vaak waardert men pas zijn gezondheid, wanneer men ziek is. De vrijheid waardeert men temeer, waa neer men die is kwijt geweest. Laten wij daarom, speciaal in deze dagen, waarop wij aan die bezetting en bevrijding in het bijzonder herinnerd worden, een ogen blik met onze gedachten vertoeven bij hen, die dit grote goed nog niet bezitten en bij hen, die hun vrijheid alleen konden bereiken door een vlucht en die thans dreigen weg te kwijnen in de vluchtelingenkampen. Wij zijn dankbaar, dat tijdens de gemeen schappelijke herdenkingssamenkomst van j.l. donderdag werd gecollecteerd voor de vluch telingen. Wij zijn dankbaar dat zovele briefkaarten zijn bezorgd in het paleis van H.M. de Koningin op Soestdijk. Maar tevens willen wij U, lezeres, en U, lezer, opwekken, om misschien nogmaals een offer te brengen voor deze vluchte lingen. Heus, Uw bijdrage is nog niet overbodig Veel, ontzettend veel geld is nodig voor deze diep te beklagen mensen. Toont Uw dankbaarheid in deze dagen. Het kan nog Verbond voor veilig verkeer U EN UW VOERTUIG Voor niets gaat (helaas) alleen de zon op. Het is „betalen" ge blazen bij alles wat we doen. Bij de een wat meer, bij de ander wat minder. Kies als het om het verkeer gaat de goed koopste weg. Zorg er steeds voor dat Uw trouwe fiets in prima conditie ds. Want heus, het is waar wat het Veilig-Verkeers- mannetje Wouter Wegwijs zegt „Uw rijwielhersteller is goed koper dan het ziekenhuis.' AXELSE COURANT Zo heet dit toelichtend en geruststel lend Doktersboek.ddt gratis is in gesloten bij een Babyderm Set, waarin alles voor een vorstelijke verzorging van Baby's tere huidje. -••

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1