Gemeenteraad van Axel Frankering bij abonnement. ZATERDAG 30 APRIL 1960 74e Jaargang No. 31 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Redactie en Administratie i Axel, Markt 12, tel. 0 1153-846, postbus 18 Drukker - Uitgeefster t FIRMA J. C. VINK LOSSE GEDACHTEN 30 APRIL - 4-5 MEI. Vandaag, 30 aprilde verjaardag van H. M. Koningin Juliana. Volgende week 4 en 5 meieen avond van herdenken van de gevallenen en een blij vieren van de bevrijdingsdag. De laatste twee staan ogenschijnlijk los van de eerste en toch houden zij nauw ver band met elkaar. Hoe zouden wij de verjaardag van onze geëerbiedigde Koningin kunnen vieren, als er geen bevrijdingsherdenking was En hoe zouden wij de bevrijdingsdag kunnen vieren, zonder te herdenken hen, die het offer van hun leven hebben gegeven voor Dankbaar zullen wij deze dagen zijn, voor het grote goed, dat de vrijheid is. Vrijheid is het ideaal, waarvoor ons Oranjehuis steeds op de bres heeft gestaan waarvoor iedere Oranjetelg goed en bloed heeft overgehad Daarom zullen wij Koninginnedag vieren overgave mee te doen, opdat daaruit blijke de innige verknochtheid aan onze geliefde koningin. Daarom zullen wij gedenken allen, die aan de bevrijding van ons vaderland, maar niet alleen aan ons vaderland, doch aan de bevrijding van alle onderdrukte volken hebben medegewerkt. Daarom zullen wij die onvergetelijke be vrijdingsdag herdenkendie dag, waarop als het ware een last van onze schouders vieldie dag, waarop wij met een zucht van verlichting en vaak met een door tranen versluierde stem het blijde nieuws van de bevrijding doorgaven. Wij zullen opnieuw God danken, Die dit alles heeft mogelijk gemaaktDie ons het Oranjehuis weer heeft teruggegeven na jaren van ballingschap Die ons weer in vrijheid doet leven. Wij leven snel en wij vergeten zo ge makkelijk. Gelukkig vergeten wij vaak snel de moeilijkheden en het onaangename. Het gevaar ontstaat daardoor, dat wij de jaren van de bezetting en van de illegaliteit gaan idealiseren. Maar laten wij er ons toch steeds van bewust zijn en laten wij dat toch ook onze kinderen goed voor ogen doen houden, dat die jaren van oorlog en bezetting in feite één aaneenschakeling van onderdrukkingen en kwellingen waren, van leugen en on- rechtvan de zijde van de onderdrukker. Doch laten wij daarbij tevens ons helder vootP ogen stellen, welk een groot voor recht het is te mogen leven in een demo cratisch geregeerd land, waar recht heerst waar geen angst behoeft te worden ge koesterd voor onderdrukking, voor geheime politie en wat dies meer zij. En jaten wij, rfaast die dankbaarheid bidden voor het herstel van de vrijheid in al die landen, waar nog onderdrukking en geweld voorkomen waar mog steeds ter reur wordt uitgeoefend. Laten wij deze vrijheid gebruiken, maar niet misbruiken Hoevele goede voornemens zouden er tijdens de donkere dagen van oorlog en bezetting niet zijn geweest, die na de be vrijding niet zijn uitgevoerd, doch in rook zijn vervlogen Nog is er tijd om ze uit te voeren ■Hl Vandaag viert Koningin Juliana haar 51e verjaardag AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAO ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummert 10 cent. Kwartaal - abonnement i Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatten 1,75. Buitenland 2^—. Hoofdredactie J. C. VINK. ADVERTENTIEPRIJS10 cent per bjb. BH contracten belangrijke reductie, bgetooden Mededelingen 30 cent per nut. Advertentiên 1-5 regelt 1,— iedere regel meer 12 cent extra. subsidie verlenen voor culturele uitvoeringen, terwijl de gemeente belasting heft. De heer C. van Bendegem vraagt hoever het staat met de bemoeiingen van B. en W. ten aanzien vah de onbewoonbaarverklaring van het pand Zeestraat 1. Verder vraagt deze hoever het staat met de gas levering aan Sluiskil en of B. en W. het in huur geven van gasgeisers en douches door het gasbe drijf te willen overwegen. Ten slotte voert hij een pleidooi om de Oudeweg te verbeteren. Door het raadsbesluit tot verbetering van deze weg zijn bij de bewoners verwachtingen ge wekt, die naar zijn mening niet spoedig gerealiseerd zullen kunnen worden. Hij bepleit daarom een goed kopere oplossing. De héér Oggel zegt dat de mededeling van B. en W. dat op Spui geen woningwetwoningen kunnen worden gebouwd hem heeft teleurgesteld. Deze mededeling is geweest zijn wanneer dit met cijfers was aangetoond. Frankering bij abonnement. Axel. Hierna werd de raadsvergadering gesloten, onze vrijheid ZITTING VAN DINSDAG 26 APRIL I960. 6. Onder voorzitterschap van de wnd. burgemeester, de heer A. J. M. Kesbeke, kwam de gemeenteraad dinsdagavond in vergadering bijeen ter afdoening van de reeds in ons vorige nummer gepubliceerde agenda. Alleen de heer IJsebaert was door ziekte verhinderd. Na de opening sprak de voorzitter enkele gevoel volle woorden ter nagedachtenis van het overleden oud-raadslid, de heer A. Th. 't Gilde. Hij betuigde het medeleven van de raad jegens de nabestaanden. Bij de Mededelingen voerde de heer C. van Bende gem een pleidooi voor meerdere speelweiden voor de jeugd. De particuliere speeltuinvereniging kan zeer moeilijk van de grond komen, zodat de gulden contributie bezwaarlijk kan worden geind. Destijds is met medewerking van de gemeente in plan-West heel wat bereikt en daarom was de vereniging met de beste voornemens bezield om ook in een ander deel van de gemeente iets te doen. Hij vraagt B. cn W. mede te werken, hetzij desnoods door een be lastingverhoging om ƒ1,— per inwoner vrij te maken voor het noodzakelijke speeltuinwerk. De voorzitter antwoordt daarop, dat reeds speel- werktuigen gereed liggen, doch gezien het intensieve gebruik van het sportterrein aan de Buitenweg deze nog niet geplaatst kunnen worden. Gezocht wordt nu naar een ander terrein. Naar aanleiding van een opmerking van de heer C. van Bendegem dat in het tweede interim-rapport van de commissie ad hoe hieromtrent een suggestie is gedaan, zegt de voorzitter, dat hij het aanbe velenswaardig zou achten met het bestuur van de speeltitin vereniging en de rer^atiecommjiskie een streefplan op te stellen. Hieraan voegt hij nog toe, dat het nieuwe voetbalveld inmiddels ingezaaid is. Voor het tweede sportveld is nog geen toestemming ontvangen. Naar aanleiding van de mededeling van B. en W. dat aan de directeur van het gemeentelijk gasbedrijf, de heer A. P. Ie Feber en aan de administratrice, mej. C. Pot, op hun verzoek eervol ontslag ,s verleend, reageerde de heer P. J. van Bendegem met een uit voerig betoog, met als hoofdpunten het bexwaar dat de gascommissie in deze zaak niet was gekend en deze ontslag-aanvrage wellicht als een impulsieve daad moest worden gezien. Hij had het juister geoordeeld, wianneer een en ander nog eens in een rustige sfeer met de betrokkenen besproken zou zijn, waarmede dan wellicht ook het ontslag van mej. Pot voorkomen had kunnen worden. De voorzitter antwoordde de heer Van Bendegem dat bij gezien de kernpunten van zijn uitvoerige be toog kennelijk niet juist was ingelicht. Deze ontslag verleningen behoren tot de bevoegdheden van B. en W. en zodra derhalve eigener beweging door be trokkenen ontslag werd gevraagd is dit door het college eervol verleend per 1 juli a.s. Vóór deze ontslagaanvrage is er stellig gelegenheid geweest om met het college te bespreken welke wijzi gingen zich in de practijk tengevolge van de reorga nisatie zouden voordoen. Ook het bezwaar dat de heer P. J. van Bendegem naar voren bracht in verband emt het opzeggen van de accountantscontrole door het bureau Moret De Jong, dat deze taak itentallen jaren voor het gasbe drijf heeft verricht, achte de voorzitter niet juist De gemeenteadministratie wordt gecontroleerd door het Veriifcatiebureau van de Ver. voor Ned. Ge meenten en nu deze administratie gecentraliseerd wordt zou een controle door het kantoor Moret De Jong dus een dubbele controle op het gasbedrijf betekenen, wat het college niet juist acht. Z.h.s. werd vastgesteld de 1 le wijziging van de Kindertoelageverordening, betreffende de mogelijkheid om het minimum en maximum van de kindertoelage en de kindertoeslag te verhogen, zulks in verband met de incorporatie van de huurverhoging 1957 en de salarisverhoging van 5%. Eveneens z.h,s. werd besloten tot het vaststellen van een regeling tot toekeninig van een uitkering in eens over het le kwartaal 1960 op de bezoldiging van het gemeentepersoneel. In aansluiting op de overeenkomstige spaarregeling voor rijksambtenaren wordt voor het gemeente-perso neel vastgesteld Met het doel te voorkomen adt deze regeling ge bruikt wordt voor allerlei verbruiksgoederen zullen een aantal objecten gelden, waarvoor de premie, met het gespaarde bedrag kan worden besteed. Deze beste dingsobjecten zijn 1. uitgaven ter verwerving van onroerende zaken 2. aflossingen op hypothecaire leningen ten behoeve van de financiering van onroerende zaken 3. verbetering aan eigen woning, mits deze ten minste 500,— bedraagt geen reparaties) 4. de huwelijksuitzet 5. premies ten behoeve van kapitaals- en lijfrente verzekeringen, studieverzekeringen e.d. 7. kosten voor beroeps- of vakopleiding van de spaarder en zijn kinderen, welke tenminste negen maanden duurt aankoop van obligaties, effecten e.d. De bestedingsobjecten worden door B. en W. vast gesteld. Duurzame verbruiksgoederen, zoals vernieu wing van de woninginrichting, vallen niet onder deze regeling. Aan de spaarregeling kunnen deelnemen alle ambte naren in vaste en tijdelijke dienst en de arbeidscon tractanten overeenkomstig de arbeidsovereenkomsten- verordening. De financiële consequentie van de invoering van deze spaarregeling is, dat maximaal 2700,per jaar aan premie verschuldigd kan zijn. Besloten wordt tot het onbewoonbaar verklaren van de woning Sassing Q 7, eigendom van G. Riemens te Sassing. De heer L. Hamelink wijst er nog op, dat meerdere dergelijke woningen in de gemeente aanwezig zijn. De voorzitter antwoodt dat het college er naar streeft, de Oudewijk zo snel mogelijk te saneren. Een voorstel van de heer A. P. Hoogstraate, Koe straat 29 te Axel tot het garanderen van een hypo thecaire geldlening op grond van het Besluit Bevorde ring Eigen Woningbezit voor de aankoop van een aan de De Hontstraat te bouwen woning, wordt z.h.s. ingewilligd. Aangeboden werden de gemeenterekening, de reke ning van het Gasbedrijf, de rekening van het Woning bedrijf, de rekening van de Vleeskeuringsdienst en de rekening van het Burgerlijk Armbestuur, alle over het dienstjaar 1958. In de commissies tot onderzoek dezer rekeningen worden benoemd, overeenkomstig advies van B. en W.voor de gemeenterekening en de rekening van het Burgerlijk Armbestuurde heren E. A. Maas, J. C. van Luijk en D. J. Oggel en voor de bedrijfs- rekeningen de heren P. J. van Bendegem, K. Hame link en J. den Doelder. Aan A. J. van Gassen te Hulst werd verkocht een perceel bouwgrond gelegen aan de Van Middelhoven- straat ter grootte van ca. 638 m2. De prijs bedraagt ƒ8,— per m2. Aangenomen werden conform de door B. en W. bij de stukken overgelegde concepten de 18e tot en met de 21e wijziging van de gemeentebegroting voor 1959. De heer C. Smies, die in de vergadering van 29 maart 1960 werd benoemd tot gemeente-ontvanger met ingang van 1 juli a.s. werd op grond van art. 115 der gemeentewet beëdigd. Ook een voorstel tot het kopen van het pand Wal- straat 1 werd z.h.s. aangenomen. Ter uitvoering van het uitbreidingsplan in onder delen verdient het aanbeveling de beschikking te ver krijgen over het pand Walstraat 1, groot 59 ca., eigen dom van R. J. de Thelje te Hontenisse. Met de eige naar werd reeds overeenstemming bereikt. De heer Van Luijk vraagt wat de bedoeling is met de aankoop van dit pand. De voorzitter antwoordt dat in eerste instantie het pand geschikt zal worden gemaakt voor het onder brengen van de Boerenkamer daarin, omdat de kelder ruimte in het gemeentehuis voor de eigen dienst hard nodig is. Hierdoor zal ook de mooie collectie van de Boerenkamer beter tot haar recht komen en meer be zoekers trekken. De verordeningen en instructies, verband houdende met de invoering van de scheiding tussen het kas- en administratief beheer werden aangeboden en vastge steld, gevolg gevend aan de toeezgging van B. en W. gedaan in de vorige raadsvergadering. De voorzitter voegt hieraan nog toe dat het college oorspronkelijk op het standpunt stond, dat ook een gemeentelijk grondbedrijf in het leven diende te wor den geroepen. Bij een onderhoud ter provinciale griffie van Zeeland is echter gebleken, dat een grondbedrijf met rentebijschrijving zeer bezwaarlijk de goedkeuring van Ged. Staten zal kunnen verwerven. Wanneer een grondbedrijf zonder rentebijschrijving zou moeten worden gesticht, kan de administratie even goed extra-comptabel zonder bedrijf worden gevoerd. De heer Oggel vraagt nog of over de redactie der verordeningen en instructies met andere instanties overleg gepleegd is, terwijl de heer C. van Bendegem informeert naar de mogelijkheid of de kassier ook het bank- en girale verkeer kan worden opgedragen. Nadat beide vragen bevestigend zijn beantwoord, worden de verordeningen en instructies ongewijzigd z.h.s. vastgesteld. De voorzitter zou gaarne nog een punt aan de agenda toevoegen. In de vorige vergadering heeft de raad namelijk besloten goed te keuren, dat aan de geneesheer-directeur van het Julianaziekenhuis te Ter- neuzen grond van het ziekenhuis zou worden verkocht Ged. Staten verzoeken thans in dit besluit op te nemen, dat de grondprijs zal worden gesteld op 15,— per m2 voor de eerste 25 meter diepte en de daar achter liggende grond tegen 2,— per m2. Aldus wordt besloten. Rondvraag. De heer K. Hamelink vraagt vermindering 'van de vermakelijkheidsbelasting met name voor culturele uit voeringen gezien de moeilijkheden voor de exploitan ten om de kosten van deze uitvoeringen te dekken. Daarbij wijst hij tevens op de lagere belastingeprcen- tages in de gemeenten Temeu2en, Hulst, Oostburg en Breskens en op het feit dat het Rijk en provincie Foto. Max Koot

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1