Vreemd maar waar Wij worden langer ZEELAND deze week: Frankering bij abonnement. ZATERDAG 23 APRIL 1960 74e Jaargang No. 30 lonneiiiem. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Kwartaal - abonnement Axel binnen 4e kam ƒ1,2* Andere plaatsen U* Buitenland Hoofdredactie t J. G, VINK. Redactie en Admiaiatratin a Aaal, Markt 12, tol. 0 1156-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefotor i FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 10 cant per bj Bq contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per au Kleine Advertentitn 1-5 regels L— Iedere regel meer 12 cent Wat oorspronkelijk het onderwerp van vele grapjes is geweest is het middelpunt van een aantal ernstig bedoelde wetenschappelijke stu dies geworden. Wbrdt de mens langer Worden onze kinderen gemiddeld groter dan wij en zijn wij op onze beurt gemiddeld groter dan onze ouders Het antwoord moet - even vreemd als waar - bevestigend zijn. Dr. Stanley M. Gam, werkzaam bij het Fels Research Institute for the Study of Human De velopment - of in goed Nederlands Het In stituut voor de Bestudering van de Menselijke Ontwikkeling - heeft beweerd, dat de mens heid iedeie tien jaar een cm. langer wordt. Een staving van deze bewering kan men aan treffen in verscheidene musea. De getoonde middeleeuwse hamassen laten weinig illusies ((bestaan over de lichaamslengte van de legen darische ridders. Onze 20ste eeuwse scholieren kunnen er nauwelijks in 1 Deze gestadige groei van de mens is iets merkwaardigs .Een afdoende verklaring voor het verschijnsel is nog nooit gegeven. Misschien ligt het aan de betere voedingsmethoden, die dank zij de wetenschappelijke vooruitgang ontwikkeld zijn. Misschien ligt het aan atmosferische om standigheden. Het blijft „misschien". Zekerheid heeft men niet. Voor velen is dat trouwens ook minder belangrijk dan het bestaan van het blote feit. Want welke bijzondere consequenties houdt de gemiddelde groei van de mens in Bredere zitplaatsen. Hoe graag zal men niet in het jaar 2060 eens hier op aarde een kijkje willen nemen Naar de berekeningen van dr. Stanley M. Garn, moet de gemiddelde lengte van de mens dan maar liefst 10 cm. langer zijn dan op het ogenblik. En dat niet alleen. De mens wordt niet alleen langer, maar ook andere maten nemen toe. Zo 'heeft een Amerikaanse schoenfabrikant naar aanleiding van zijn productie berekend, dat de menselijke voet iedere 20 jaar bijna een cm. langer wordt. In de toekomst kan men naar onze begrippen dus werkelijk bij de schoenen gaan spreken over „zolderschuiten gesteld dat de gesignaleerde ontwikkeling zich voortzet. Overigens heeft men in de Verenigde Staten nog meer merkwaardige ontdekkingen gedaan, f 'tf Zo kwam een meubelfabrikant tot de conclusie, dat ook de heupmaten zich wijzigen. Voor de laatste wereldoorlog rekende men bij de aan maak van stoelen op een gemiddelde maat van circa 55 cm. Op het ogenblik meet men 60 cm. Dit levert veel moeilijkheden op. In oudere operagebouwen bijvoorbeeld bieden de zitplaat sen te weinig ruimte. Men heeft brede stoelen moeten plaatsen. Hotelbedden moeten meegroeien. De federatie van Amerikaanse hotelhouders heeft overigens dezer dagen al haar leden uit genodigd met de belangen der „langen" reke ning te houden en speciale bedden aan te schaf fen. „Dit is een goede investering, want de practijk leert dat onze mannen en vrouwen steeds langer worden", aldus eindigde deze op roep. De confectiefabrieken hebben om dezeltde reden al drie maten moeten toevoegen aan hun collectie. Stoere mannen. De groei van de gemiddelde menselijke maten geeft de mannen geen reden tot klagen. Zij wor den er namelijk nog mannelijker door. De mode voor mannen is namelijk een smal middel en een brede stoere borst. De gesignaleerde ont wikkeling schijnt hen te helpen. Terwijl de maten van het middel ongeveer hetzelfde zijn gebleven stegen de afmetingen van de borstkas en wel iedere 25 jaar met circa 3 cm. Voor de fabrikanten van overhemden is het dus opletten Sneller bereikt. Dank zij de schoolkeuringen in de Verenigde Staten heeft men ook een beter inzicht gekregen in de veranderingen welke zich voordoen bq de ontwikkeling van het menselijk lichaam. Zo is gebleken, dat in 1954 jongens onder de negen jaar gemiddeld ruim een 'an^ waren dan hun leeftijdgenoten m 1937. Lte jongens boven de negen jaar bleken zelfs wel 21/2 cm. langer te zijn. De groei zet op latere leeftijd nog sterker en sneller door In Amerika worden de jongens gemiddeld 2Vè csm. langer dan hun vader. De meisjes groeien blijkbaar nog sneller. HieT wijzen de rapporten namelijk uit dat zij gemiddeld 3 cm. langer zijn dan hun moeder. Als dat maar niet op een vrouwen overheersing uitloopt Bovendien is gebleken, dat de maximum - lengte van het lichaam ook eerder wordt be reikt, wat vroeger een grote zeldzaamheid was. In Duitsland is bij onderzoekingen aan het licht gekomen, dat de grootste lengte op het ogenblik veelal reeds op 20-jarige leeftijd is be reikt, wat vr oeger een grote zeldzaamheid was. In Engeland ligt deze grens op 21 jaar. In 1880 was dit op 26 jaar 1 Niet alles voordelen. De wetenschapsmensen betwijfelen overigens of men met dit gigantisme wel op de goede weg is. De artsen vrezen, dat, omdat het hart in verhouding niet meegroeit, er op den duur tal loze hartpatiënten zullen ontstaan, omdat de menselijke motor al dat extra werk niet meer aan kan. Want om het bloed 1,90 meter op te pompen heeft het meer inspanning te leveren dan om het door het lichaam van iemand van 1,70 meter te doen circuleren. Het verstand schijnt evenmin mee te groeien, want de hoofden van de Yanks blijven even klein. GROTE K.L.M.-PRIJSVRAAG VOOR OUDERS VAN EMIGRANTEN IN CANADA. Ter gelegenheid van de indienss telling van bet DC-8 straalvliegtuig op de K.L.M.-diensten van Amsterdam naar Montreal, heeft de K.L.M. het plan opgevat om op de openingsvlucht op 13 juni a.s. tien plaatsen ter beschikking te stellen aan ouders van Nederlandse emigranten, die in Canada verblijven. De K.L.M. heeft gemeend de keuze van deze ouders te moeten bepalen door middel van een prijsvraag, welke bestaat uit het beantwoor den van vijf vragen. Een jury bestaande uit de heren J. Kosmarn, hoofdredacteur Avia-Vlieg- wereld, H. A. van Luijk, bekend door zijn emi gratiepraatje voor de radio en A. van der Paauw, directeur Vestiging Nederland van de K.L.M., zal de inzendingen beoordelen en de prijswin naars aanwijzen. Deelnameformulieren zijn verkrijgbaar bij alle K.L.M.-passagekantoren en bij de reisbureaux. Ook kan men een kaartje schrijven aan de K.L.M., postbus 121, Den Haag. De sluitingsdatum van 4?ze prijsvraag is 8 mei a.s. De prijswinnaars zullen vóór 16 mei worden bekend gemaakt. Ook in Canada heeft de K.L.M. eenzelfde prijsvraag onder de Nederlandse emigranten uitgeschreven, waarvoor zij eveneens tien plaat sen op de openingsvlucht uit Montreal ter be schikking heeft gesteld. De Paasdrukte. Zoals te verwachten was, is het in geheel Nederland, maar ook in Zeeland gedurende de Paasdagen bijzonder druk geweest. Toe risten uit het eigen land, maar ook uit Duits land, België en Frankrijk bevolkten de we gen, de restaurants en de bezienswaardig heden. Geen wonder, dat de Scheldeveren heel wat passagiers erl auto's te verwerken hebben gekregen. Lange wachttijden kwa men echter niet voor. Miniatuur Walcheren, dat vorige week door burgemeester Kolff van Vlissingen was geopend, trok rond de 2500 bezoekers. Een nieuwe attractie hier is een treinenspel, waaraan de toeristen zelf kunnen deelnemen. Ook de bloeiende boomgaarden van Zuid- Beveland vormden weer een bezienswaar digheid, waardoor velen werden aange trokken. Vele Duitsers hadden als doel van hun reis niet alleen Walcheren uitgekozen, maar ook Schouwen-Duiveland. Ook aan het „smokkelfront" heerste ge durende deze dagen een bijzondere activi teit. Verschillende smokkelauto's met boter vielen in handen van de op hun qui-vive zijnde kommiezen en douaniers. Vergaderingen van jeugdbewegingen. De leden van verschillende jeugdorgani saties hadden op 2e Paasdag hun traditio nele bijeenkomsten. De Zeeuws-Brabantse C.J.V.-ers kwamen in bondsvergadering te Zierikzee bijeen. Samenzang, toespraken en ontspanning wis selden elkaar af. De Gereformeerde jongeren hadden als plaats van samenkomst Goes, waar de Paas- toogdag 1960 onder het motto „Christus is opgestamden" werd gehouden, terwijl de vrijgemaakte Gereformeerde jongeren in de Gereformeerde Kerk aan de Kerkdreef al- bier bijeen kwamen. Ongelukken gedurende de Paasdagen. Verschillende ernstige ongevallen hebben zich ook in Zeeland weer voorgedaan. Het ernstigste ongeval heeft zich wel voor gedaan bij Krabbendijke. Een Volkswagen, die met te grote snelheid de spoorwegover gang ,nam" slipte als gevolg van de regen en slingerde op een van de tegenoverge stelde richting komende file auto's. Het ge volg was één dode, vier gewonden en een drietal zwaar beschadigde auto's. Te Kloetinge werd' een motorrijder door een auto gegrepen. Hierbij werd de motor rijder gewond. Te Schore werd een tienjarig jongetje, dat zonder uitkijken plotseling de weg overstak, door een personenauto gegrepen. Korte tijd later is het ventje aan de verwondingen overleden. Zoutelande reglementeert het gasten- bezoek. De gemeenteraad van Zoutelande heeft enkele besluiten genomen, wlaardoor de rust van deze badplaats ook in de zomermaanden zal worden bevorderd. Zo zullen geen vergunningen meer wor den gegeven om nieuwgebouwde schuurtjes te exploiteren voor de badgasten. Voorts zijn minimum-afstanden vastgesteld, op welke de zomerhuisjes op de kampeerterreinen van de openbare weg moeten staan, terwijl be paald is, dat op de kampeerterreinen voor elke 25 personen een toilet en een wasge legenheid aanwezig dient te zijn. Ook is de beplanting van de kampeerterreinen voor geschreven, alsmede de minimum-afstanden tussen de verschillende kampeerhuisjes. Vlissingen tracht vreemdelingen te trekken. Wat er zoal niet gedaan wordt om de toeristen te trekken Zo zet Vlissingen al zijn bezienswaardigheden in floodlight. De standbeelden van De Ruijter en Naerebout, de Sint Jacobstoren en dergelijke zaken ba den des avonds in een zee van licht. Als nu de toeristen maar willen komen Eindexamens middelbare scholen. De eindexamentij d begint zo langzamer hand weer aan te breken. De data voor de mondelinge examens aan de middelbare scholen zijn vastgesteld. Wij vermelden hier van voor onze streek Jansennius-lyceum te Hulstvoor h.b.s. B op 30 juni en 1, 2 en 4 juli; afdelimg gym nasium op 5, 6, 7 en 8 juli. Openbaar Lyceum te Terneuzen afdeling h.b.s. A op 1 en 2 juliafdeling h.b.s. B op 24, 25 en 27 juniafdeling gymnasium op 28, 29 en 30 juni. Aanbesteding sluizenbouw te Terneuzen. De Belgische minister van Openbare Werken, de heer Vanoudenhoven, heeft tijdens een ver gadering te Zelzaete medegedeeld, dat de bouw van de nieuwe sluizen te Terneuzen in het ka naal Terneuzen - Gent reeds in augustus van dit jaar zal worden aanbesteed. Onderwijzerstekort in Zeeland. Drs. Stubenrauch, de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, heeft geantwoord op de door het Tweede Kamerlid, de heer Kleijwegt, gestelde vragen over het on derwijzerstekort in Zeeland. LOSSE GEDACHTEN FEESTVIEREN EN VLAGGEN. Vandaag over acht daigen gaan we weer feest vieren. Reeds eerder hebben wij in ons blad het programma vermeld, dat de Oranjevereni ging heeft opgesteld. Toen we hierover onze gedachten eens lieten gaan, bleven zij steken bij het punt vlaggen. Het is vooral voor de ouderen onder ons wel opmerkelijk, dat er de laatste jaren op nationale feestdagen zo weinig wordt ge vlagd. Vroeger was het zo, dat bij practisch elke woning een vlag, de nationale driekleur, be hoorde. Tejgelijk met de uitzet voor de in richting van de eigenwoning werd als het ware een vlag gekocht. Die hoorde er nu eenmaal bij. Dit was en is nog steeds naar onze mening een goede gewoonte. Een vlag be hoort bij een woning, Wij betreuren het dan ook ten zeerste, dat bij de bouw van nieuwe woningen vaak niet gerekend wordt met een standaard, waarin de vlag kan worden gestoken. Een dergelijk apparaat is naar ons oordeel een niet te verwaarlozen onderdee(l van de woning1. Wij zouden daarom de bevoegde instan- tie's willen verzoeken, bij het geven van richtlijnen en voorschriften voor de te bou wen woningen op te nemen, dat een vlagge- houder niet mag ontbreken. Ook in de bestekken moet een dergelijke bepaling worden opgenomen, Vooral in de nieuwe wijken moet worden geconstateerd, dat op nationale feestdagen bedroevend weinig vlaggen wapperen. Is dit onder meer ook een gevolg van het ontbreken van de houders Of zit er meer achter Is het in het algemeen misschien een symptoom van lauwheid en laksheid, een gemis aan nationaal gevoel Dit laatste willen wij vooralsnog niet aannemen Daarvoor (hebben wij toch ook vijf jaar oorlog en ontbering gehad Of zijn we dit na vijftien jaar alweer vergeten Vandaag over acht dagen gaan we weer feest vieren We zullen dankbaar de verjaardag van Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin gedenken. Doen we dit alleen in onze binnenkamer en in ons hart Akkoord Maar, waar het hart vol van is, loopt de mond en de daad van over. Daarom steek de vlag uit op 30 april Daarom draaig oranje op 30 april Hebt U geen vlag Hebt U geen oranje strikje Toon U dan van de goede zijde en koop er een De kosten zijn het niet. Bij een goed Nederlander behoort een vlag en een oranje-strikje. Straten vol met vlaggen dat is feest Zoals bekend, heeft de Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel Werk op verzoek van Ged. Staten van Zeeland, over dit tekort een rapport samengesteld en hierdoor is het bal letje aan het rollen gegaan. De staatssecretaris heeft echter geen middel aan de hand gedaan om dit tekort, dat ook hij ernstig achtte, te verminderen. Hij is van oor deel, dat de werkelijke oorzaken op dit ogenblik niet afdoende kunnen .worden weggenomen. Wel acht hij het mogelijk, dat een dringend beroep op de jonge onderwijzers om een betrekking bij het lager onderwijs in Zeeland te aanvaarden, hier enige verlichting zal kunnen brengen 1 Ook ziet deze bewindsman geen aanleiding om een R.K K.weekschool in Terneuzen of el ders in Zeeland te subsidiëren, omdat deze waarschijnlijk gering van omvang zal blijven. Zeeland blijft dus met de moeilijkheden zitten. Dagvuurwerk te Middelburg. Te Middelburg zal men op 5 mei a.s. kunnen genieten van des middags af te steken dag vuurwerk. De Middelburgse vereniging „Uit hetVolk - Voor het Volk" heeft voor de bevrijdingsher denking een welgevuld programma opgesteld, waarin naast het genoemde vuurwerk voorkomen een ganzebordspel met de jeugd, gespeeld in verschillende delen van de stad en het oplaten van 3500 luchtballons. AXELSE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1