0 In Nieuw-Namen ligt een Staatsnatuurreservaat ZEELAND deze week: Frankering bij abonnement. ZATERDAG 16 APRIL 1960 74e Jaargang No. 29 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN verschijnt iederï zaterdag Hoofdredactie i J. G. VINK. Redactie en Administratie!] Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker Uitgeefster i FIRMA J. G. VINK Aan de Provinciale Zeeuwse Courant ont lenen wij een bericht, dat wij onze lezers r.iet willen onthouden en daarom onverkort hieronder laten volgen. In Nieuw-Namen gaf de oudheid vele geheimen prijs. Geologen en archeologen deden er belangwekkende vondsten. In de uiterste zuidoosthoek van Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen rijst temidden van de vruchtbare kleigronden een roestbruin ge kleurde zandheuvel in goed Vlaams ,,De Kouter" genaamd boven het vlakke land schap uit. Op deze heuvel ligt het dorpje Nieuw-Namen dat gemeenelijk bij Clinge behoort. ,,De Kouter" heeft Nieuw-Namen bekend gemaakt bij geologen en archeologen in Nederland en België. De heuvel is opge bouwd uit tertiaire grond, die hier als een herinnering aan vroegere tijdperken aan de oppervlakte komt. In Nederland is dat wel haast een unicum, want meestal liggen deze grondlagen diep verborgen in de schoot der aarde. Slechts bij Nieuw-Naimen en bij Winterswijk treden zij in het volle dag licht Daardoor juist is Nieuw-Namen bekend bekend door zijn vele tienduizen den jaren oude zandheuvel Als het ware omspoeld door jonge, vrucht bare kleigronden breekt de heuvel de een tonigheid van het landschap. Eeuwenlang is men achteloos voorbijgegaan aan het bij zondere van dit „nauurverschijnsel". Een prettige bijkomstigheid was misschien, dat het veilig wonen was op „De Kouter" en dat het zand uitstekend gebruikt kon wor den bij wegenaanleg. Zelfs een vuilnisbelt ontbreekt nietPas de laatste tientallen jaren is „De Kouter" op zijn juiste waarde beoordeeld. Geologen en archeologen zwier ven uit naar Nieuw-Namen, om dit „natuur verschijnsel" in ogenschouw te nemen. Sedert enkele jaren is een afgegraven ge deelte van „De Kouter" aan zijn oude be stemming onttrokken en ingericht als staats natuurreservaat. Een klein reservaat welis waar, maar voor (insiders van een bijzonder grote waarde. Het terrein is afgebakend met palen en draad, zodat bezoekers geen schade kunnen berokkenen aan de afgraving. Hoe „De Kouter" temidden van het vlakke land is ontstaan, zal wel altijd een raadsel blijven. Er is wel eens beweerd, dat de vor ming van de heuvel op rekening van de ijs tijd moet wonden geschreven, maar dat wordt toch betwijfeld. Een aannmelijke ver klaring heeft men er overigens niet voor kunnen vinden. Hoe het echter ook zij, bij Nieuw-Namen komt minstens 60.000 tot 70.000 jaren oude grond aan de oppervlakte. In deel I van zijn standaardwerk schrijft de Nederlandse professor Van Baren, dat „De Kouter" be staat uit glaukonietzand, dat door verwering bruin is gekleurd en plaatselijk tot zand steen is verhard. W ie de moeite neemt naar de afgraving te Nieuw-Namen te gaan, ziet deze theorie bevestigd. Prachtig roest-bruin gekleurd is het zand, afgewisseld met don kere lagen verhard zandsteen. Honderden archeologen, geologen, stu denten in de aardrijkskunde, middelbare scholieren en aanstaande onderwijzers velen uit België hebben de laatste jaren een meer dan gewone belangstelling getoond voor „De Kouter". De inwoners van Nieuw- Namen zijn er al lang aan gewoon, dat een „vreemde" de weg vraagt naar het afge graven gedeelte van de heuvel. Ze gaan zelfs graag even mee en wijzen de bezoeker op de bijzonderheden. Want in hun hart zijn de Nieuw-Namers er trots op, dat ze leven op de oudste grond, id'ie in Zeeland aan de oppervlakte komt Schelpen en fossielen. Het hoofd van de lagere school in Nieuw- Namen, de heer C. A. v. d. Heijden, heeft in een kas op school een hele verzameling schelpen, fossielen en vuurstenen, alle vele tienduizenden jaren oud. Telkens wanneer er vroeger waterputten werden geboord, was de heer v. d. Heijden in de buurt. Ijverig verzamelde hij alle vondsten, die hij voor het nageslacht w'il bewaren. Men heeft zelfs een olifantsrib gevonden In alle stilte heeft „meester" v. d. Heijden toen verder gegrai- ven in de overtuiging, d'at er nog meer (ver steende) botten en beenderen aan de opper vlakte zouden komen. „^Ve moesten dat wel enigszins in het geheim doen, want anders ging al gauw het praatje, dat de „meester" goud zocht, zo vertelde hij ons. Ben deskundige heeft namelijk eens beweerd dat de grond ijzerhoudend was en in de volksmond heette (het, dat er goud was te vindenAls amateur-vorser moet je dus wel een beetje voorzichtig zijn," verklaarde d'e heer v. d. Heijden lachend. Van de oli fant heeft men overigens niets meer ge vonden Reintje. De heer v. d. Heijden zit op zijn praat stoel als je het onderwerp „De Kouter" aan- De landbouw en de kanaalverbreding. Het is logisch en voor de hand liggend, dat de landbouw grote interesse heeft bij de plannen voor de verbreding van het ka naal TerneuzenGent. Voor deze kanaal verbreding zal niet minder dan 300 ha cul tuurgrond nodig zijn, hetgeen de landbouw niet onverschillig laat. In het jaarverslag van de gewestelijke raad voor Zeeland van het Landbouwschap over het jaar 1959 worden de activiteiten van de raad in dit verband vermeld. Niet alleen, dat een grote oppervlakte goede cultuurgrond voor deze verbreding nodig is, maar daarnaast zal nog eens 18 millioen kubieke meter grond uit het kanaal moeten worden geborgen. De raad advi seerde in dezen de grond niet in de Van Wijckhuysenpolder te spuiten, zoals oor spronkelijk het plan van de rijkswaterstaat was, doch de uitkomende grond te gebrui ken voor het opdrogen van laaggelegen gronden en het dempen van kreken. Moeilijkheden bij boerenleenbank IJ zen dij ke. Als gevolg van het verstrekken van kre dieten heeft de boerenleenbank te IJzendijke belangrijke verliezen geleden. Het is begrij pelijk, dat dit onderw'erp tijdens de jaarver gadering ter sprake kwam. Hierdoor duurde de vergadering niet minder dan zes en een half uur. Besloten werd, de verliezen af te boeken ten laste van de aanwezige reserve. Er werd een nieuw bestuur en een nieuwe raad van toezicht gekozen, omdat de leden van beide organen en bloc waren afgetreden. Proeven met radar langs de Neder landse kust. Reeds enige tijd is men in de monding van de Westerschelde bezig met het nemen van radarproeven om de scheepvaart nog meer te beveiligen. Daartoe is de vuurtoren van Westkapelle uitgerust met een instal latie, die op de radarschermen van schepen een z.g. peillijn teweeg brengt, waardoor de schepen precies kunnen bepalen, waar zij zich bevinden. Dit, omdat de vlakke kust weinijg kenmerkende tekenen op het radar scherm projecteert. Ook de vuurtoren van Nieuwesluis is bij deze proeven, die nog ge ruime tijd zullen voortduren, ingeschakeld. Zeeuwse hulp aan getroffen gebieden. Voor de slachtoffers van de overstroming in Tuindorp-Oostzaan is door het Zeeuwse Rode Kruis een bedrag van bijna 50.000, gecollecteerd. Vermeldenswaard is wel, dat op Duiveland, waar ongeveer 1800 gezinnen wonen, niet minder dan 10.857,werd ge offerd, hetgeen dus neerkomt op een ge middelde van zes gulden per gezin. Deze mensen weten, wat een overstromingsramp betekent Een ander mooi resultaat is de opbrengst van 250.000,voor de door de droogte getroffen gebieden, In geld werd ontvangen roert. Hij is een geboren en getogen inwoner vai^ Nieuw-Namen en alles wat met de ge schiedenis van zijn dorp te maken heeft, in teresseer hem buitengewoon, In de middel eeuwen was „De Kouter" een woeste, on vruchtbare heuvel, waarop een klooster van de Cisterciënzers stond, vertelde hij. Eén van de monniken Wordt zelfs genoemd als de schrijver van de Reinaert-epos. In Nieuw-Namen zijn ze er van overtuigd dat de avonturen van de beroemde Reintje de Vos zich hier hebben afgespeeld. Namen als Hulsterloostraat, Reinaertstraat, Wil lemstraat (Willem, die de Madoc maekte) en Nobestraat, houden de herinnering aan deze epos levendig. Nieuw-Namen moge dan een jong dorp zijn, dat ongeveer 150 jaar geleden werd gesticht, het heden is er nauw' met het grijs verleden verweven, „De Kouter", de heu vel, die de laatste jaren vele van zijn ge heimen heeft prijs gegeven, is daar het beste bewijs van Maar het geheim van zijn af komst bewaart „De Kouter" angstvallig een bedrag van 144.000,— en de rest in natura. Ook hier ging SchouWen-Duiveland voorop met een bedrag van ƒ64.000,—. Oost Zeeuwsch-Vlaanderen bracht bijna ƒ24.000,— bijeen en West Zeeuwsch- Vlaanderen ƒ22.700, Gladiolenteelt in Zeeuwsch-Vlaanderen. Wij geloven nog niet onmiddellijk, dat Zeeuwsch-Vlaanderen een tweede bloem bollenstreek zal gaan worden. Dait hier echter ook aan de bollenteelt gedaan wordt, bleek onder meer uit de vergadering die te Zaamslag dezer dagen werd gehouden en waarin gesproken werd over de teelt van gladiolen. De vergadering was belegd door de Coöp. Bloembollenveiling H.B.G. uit Lisse, terwijl de heer J. Oostdaim, chef van de in- en ver koopcentrale, een lezing hield over de teelt van deze planten, de ziektebestrijding enz. De heer Oostdam deelde onder meer mede dat de exporteurs hoe langer hoe meer gaan vragen naar gladiolen, die „beneden de Moerdijk" zijn gekweekt. Colijnsplaat krijgt een vissershaven. In verband met de afsluiting van het Veerse Gat zal te Colijnsplaat een nieuwe vissershavan worden aangelegd, welke aan een 30-tal visserschepen plaats zal bieden. De haven zal ongeveer 200 meter lang en 100 m. breed worden. De aanbesteding zal medio mei plaats vinden. Culturele dag te Hulst. Op zondag 1 mei a.s. zal te Hulst weer de Frans - Vlaams - Nederlandse culturele dag worden gehouden. Deze dag wordt gesplitst in een ouderen- en een jongerenzitting. Verschillende prominente personen zullen voordrachten houden. LOSSE GEDACHTEN PASEN. Het Paasfeest is het feest van de ver rezen Heiland het feest van de overwin ning vian het leven op de doodl. Hij, die voor ons aan het kruis heeft ge leden en is gestorven, heeft de dood over wonnen En door deze overwinning heeft Hij hen, die in Zijn dood en opstanding geloven, verlost van de eeuwige dood. Welk een geweldig iets ligt er in deze enkele zinnetjes. Wie kan zidh dit werke lijk realiseren Is dit soms, omdat wij het ons niet kun nen realiseren, een fictie Is dit een dwaasheid, waarmee die Chris tenen ziéh in feite maar piaaien Neen, dit is levende realiteitDit is de werkelijkheid Wat een troost voor hen, voor allen, die dit kunnen geloven. Die dit zo maar aan nemen, zoals het in de Bijbel staat. Soms vragen wij ons afWordt het de mens niet te gemakkelijk gemaakt Juist omdat het zo eenvoudig is, wil de mens het moeilijker gaan maken. Christus zeg echter zelf, dat we moeten worden als de kinderen. Een kind gelooft zijn vader op zijn woord, wanneer deze hem iets belooft. Zo moeten wij ook Onze Vader geloven, wanneer hij ons de belofte van het eeuwige leven door Zijn Zoon geeft. Moeilijk Zeer moeilijk, juist omdat het zo eenvoudig is Maar een bijzondere troost voor hen, die dit in het geloof kunnen aannemen. Sommigen zullen misschien zich aan deze rijkdom van de Christen ergeren. Anderen zullen meewarig de schouders optrekken en medelijden hebben met een dergelijke na- iviteit. Pasen is het feest van het ontluikende leven van de naderende lente. Ja, ook dat is pasen, maar dan met een kleine letter. Ook de ontluikende natuur is iets groots, iets, dat we met ons verstand eigenlijk niet kunnen bevatten. Dit nemen we echter zo maar voetstoots aan, al begrijpen we niet, hoe het mogelijk is. De opstanding van Christus zouden we echter, omdat we het evenmin begrijpen, niet aannemen Jubileum. De ook alhier niet onbekende adjudant der Rijkspolitie bij de verkeersgroep, de heer J, L. Boogaard, heeft vorige week zijn zilveren jubileum gevierd. Het behoeft wel haast niet te worden vermeld, dait hierbij aanwezig waren de Rijkspoïitie-officieren majoor A. J. van Thiel en Luitenant D. van Ooyen, alsmede collega's van de jubilaris. Naast de waarderende toespraken werden cadeaux aangeboden. Verbond voor» veilig verkeer uw VOERTUIG AXELSE COURANT ADVERTEbTTIEPRIJSM cent per BH contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per ba. Kleine Advertenüfa 1-5 regels 1, Iedere regel meer 12 cent extra. ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent Kwartaal - abonnement Axel binnen 4e kom f 1,25. Andere plaatsen 1,75. Buitenland 2» De tijd is weer aangebroken, waarin wij een extra beroep gaan doen op onze vervoermiddelen. Om „veilig" aan het verkeer deel te nemen moeten wij over een „(veilig", d.w.z. goed onderhouden vervoermiddel beschikken. Wie dat niet gelooft zal op een kwade dag aan den lijve èn tevens in de portemonnaie ondervinden wat ons Veilig-Verkeersmannetje Wouter Wegwijs zegt „Slecht onderhoud komt op Uw eigen hoofd neer." 1

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1