Gemeenteraad van Axel ZEELAND deze week: Koop nü IVOROL IJ I 0 Frankering bij abonnement, Axel. ZATERDAG 2 APRIL 1960 74e Jaargang No. 27 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG Hoofdredactie i J. 6. VINK. Redactie en Administratie 1 Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker Uitgeefster FIRMA J. C. VINK Afsluiting dam voor de Zandkreek. Aanbesteding weg van Goes naar de Zandkreekdam. Compensatie voor Veere. Een drietal kopjes, die aanduiden, dat het met het Drie-eilanden-plan vlot verloopt. Het Drie-eilanden-plan beoogt toch een vaste verbinding te scheppen tussen Noord en Zuid-Beveland en Walcheren enerzijds en tussen Noord- en Zuid-Beveland ander zijds. De laatstgenoemde verbinding nu zal op 4 mei a.s. tot stand komen. De sluiting van het laatste gat in de dam dient met dood tij te gebeuren^ welk tijdstip valt omstreeks zes uur 's avonds. De volgende stap is het leggen van een weg van Goes naar de Zandkreekdam. De aanbesteding van deze weg zal plaats vin den op 6 mei a.s. in het kantoor van de Provinciale Waterstaat te Middelburg. Vervolgens zal ook de weg van de dam naar Kortgene op Noord-Beveland dus aan de beurt moeten komen. Inmiddels hebben in het gemeentehuis van Veere reeds besprekingen plaats gevonden, waarbij van gedachten gewisseld is over de mogelijkheden om Veere compensatie te ver lenen voor de schade, die deze plaats door het Delta-plan zal lijden. Tijdens deze be spreking kwamen ter sprake de aanleg van een bungalowpark, een, badstrand en een jachthaven. Nieuwe beschuttende werkplaats te Terneuzen geopend. iDeze week werd te Terneuzen de nieuwe beschuttende werkplaats voor gehandicapten aan de Industrieweg officieel geopend door de staatssecretaris voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, de heer B, Roolvink. Onder de vele jgenodigden waren aan wezig de heer A. Schout, namens de Com missaris der Koningin in Zeeland, de heer ir. C. A. L. Horstmann, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaanderen, en vele anderen. In deze Werkplaats zijn thans 39 arbeiders tewerk gesteld. De werkzaamheden bestaan uit het verpakken van textiel, demonteren van telefoontoestellen, de productie Van wasmiddelen, pitrietwerk, zakken stoppen, enz. Burgemeester van Terneuzen eervol ontslagen. Mr. P. H. W. F. Tellegen, burgemeester van Terneuzen, heeft in verband met het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 april eervol ontslag ge kregen als zodanig, met dankbetuiging voor de bewezen diensten. De heer Tellegen heeft in de afgelopen week afscheid van de ge meenteraad genomen. Middelburg pleegt overleg met de middenstand. Het gemeentebestuur van Middelburg zal voortaan elke twee maanden een samen- spreking hebben met vertegenwoordigers van de georganiseerde middenstand. De agenda voor deze vergaderingen zal door de middenstand worden opgesteld. Belangengemeenschap Sluiskil. Reeds enige tijd geleden berichtten wij, dat de Belangengemeenschap Sluiskil een enquete onder de bewoners had ingesteld met de vraag of zij te Sluiskil wilden blijven wonen. De grootste meerderheid van hen, die de formulieren hadden ingevuld, geven er de voorkeur aan om te Sluiskil te blijven wonen. De voorzitter van deze instelling, de heer Bleyenberg, wees er nog op, dat men in de nabije toekomst ook een enquete wil instel len onder de forensen. Hun zal de vraag ge steld worden of zij wellicht dichter bij hun werk willen wonen. LOSSE GEDACHTEN 5 MEI. Er komt weer werk aan de winkel voor de feestcomité's. Het derde lustrum van de bevrijding van Nederland is in zicht en dit dient gevierd te worden. Een jaarlijkse viering zij het dan alleen door middel van een snipperdag is niet mogelijk gebleken, omdat dan volgens goede rekenmeesters vele productieve uren ver loren zouden gaan. Éénmaal in de vijf jaar kan echter wel, want de snipperdag bij een lustrumviering wordt weer goedgemaakt door de extra werkdag in een schrikkeljaar Maar, om nu alle gekheid terzijde te laten, thans wordt hard gewerkt aan een waar dige viering van het derde lustrum der be vrijding van Nederland. D(aartoe zijn in het gehele land en deze week ook te Middelburg instructieve ver gaderingen belegd, waar de directeur van het landelijk bureau viering bevrijding, een toelichting op de plannen heeft gegeven. Toen wij een en ander lazen, hebben wij daarover onze gedachten eens laten gaan. Moeten wij, zo overpeinsden wij, nadat wij in september pas op zo bijzondere wijze het derde lustrum van Zeeuwsdh-Vlaande- ren's bevrijding hebben gevierd, opnieuw aan het herdenken slaan Dubbele tuben: Voordeliger pri|s. Uw tanden vragen het beste. Voelt de bevolking wel voor een her nieuwde herdenking Het is niet eenvou dig, ja, het is zelfs ondoenlijk om op deze vragen een antwoord te geven. Daartoe zou een algemene enquete nodig zijn. En en- quetes zijn eigenaardige dingen. Maar toch, zo dachten wij, zal er iets dienen te gebeuren. Het Zeeuwsch-Vlaamse Volkslied zegt toch terecht, dat Zeeuwsch- Vlaanderen ons eigen landje is, maar deel van Nederland Zo moet het naar onze inenting ook zijn. Als Zeeuwsch-Vlamingen hebben wij de bevrijding herdacht. Als Nederlanders, als leden van de grote Nederlandse familie zul len wij dit doen op 5 mei a.s. Neen, uiteraard niet op de grootste wijze, zoals dit in de septembermaand heeft plaats gevonden. iMaar toch op een gepaste, op een sfeer volle wijze. Althans zo denken wtij daarover. 's Morgens om 8 uur zullen de klokken moeten, luiden en op dat sein zal iedere rechtgeaarde Nederlander de vlag uitsteken. Heeft iedere rechtgeaarde Nederlander een vlag Daarna kunnen herdenkingsplechtigheden en feestelijkheden worden georganiseerd. Niet in de eerste plaats om de feesten, maar om onze dankbaarheid te uiten voor het grote goed der vrijheid. Om de jeugd te tonen wie van de jongeren beneden de twintig, vijf en twintig jaar beseft thans nog iets van die vijf bange jaren dat we dankbaar zijn voor die vrijheid. Daarom zullen we het ook aan onze kin deren vertellen, wat tiranie is. Zij zullen dan de herdenking beter begrijpen. En daarom mag die komende vijfde mei niet ongemerkt voorbijgaan De 'heer Bleyenberg noemde het betreu renswaardig, dat het westelijk deel van Sluiskil hoewel het vlak bij de cokesfa- briek ligt nog verstoken is van gas. Bloedgevers te Hulst. Aan een veertiental dames en heren te Hulst werd dezer dagen door de plaatselijke afdeling van het Nederlandsche Roode Kruis de Landsteiner-penining uitgereikt. Een drie tal heren in dezelfde plaats ontving de Land- steiner-plaquette. Zoals bekend is, wordt de penning uitge reikt aan 'hen, die vij fmaal bloed voor hun medemensen hebben afgestaan, terwijl de plaquette wordt gegeven, wanneer men voor de vijftiende maal als donor is opgetreden. AXELSE COURANT ABONNEMENTSPRIJSLo*se nummer» 10 eeat Kwartaal - abonnement Aid binnen 4e kom 1,25. Andere plaatsen f 1,75. Buitenland 2, ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per W.B. Kleine Advertentiëa 1-5 regel» f 1, iedere regel meer 12 cent extra. Zitting van dinsdag 29 maart 1960. De agenda van 24 punten werd in 2 uur tijdsl afgewerkt. De heren P. J. ivan Benjdegem en W. de Feijter waren afwezig. De ingekomen stukken passeerden" zonder meer de hamer. Alleen vroeg die heer Oggel nog naar de verhouding tussen de Zeeuwse en de Terneuzense Muziekschool. Hem werd medegeideeld, dat blijkens correspondentie 'er* imededeïingjen op verschillende punten toenadering wordt gezocht en dat er naar ge streefd wordt, uiteindelijk tot één school te komen. Bij de mededelingen uitte de heer IJsebaert zijn mis noegen er over dat B. en W. zeggen dat ,zij met de slechte toestand van de toegangspaden in plan-Oost op de hoogte waren, maar dat zij blijkbaar toch pas zijn wezen kijiken, nadat hij zijn vraag in de vorige vergadering had gesteld. Wethouder van der Lee wierp hem tegen, dat dit punt reeds tevoren op het werklijstje stond. De heer IJsebaert hoopt echter in het vervolg pre'ttiger ant woorden! te ontvangen. 4. Het voorstel om tot de gemeenschappelijke regeling-afvalwaterleiding Kanaalzone toe te treden kon de instemming van de gehele vergadering ver krijgen. De iheer C. van Bendegem attendeerde hierbij ech ter op geruchten, als zou één der samenwerkende ge meenten aansturen op annexatie van een gedeelte van Axels grondgebied in de Kanaalzone. Hij zou dit zeer betreuren, dia ar lilt niet strookt met de samen- werkingsgedaéhte en het 'terzijde stellen van plaat selijk chauvinisme. Hij wijst er in dit verband op, dat het de burgemeester van Terneuzen was, die als promotor van het kanaalzone-plan de andere ge meenten animeerde tot samenwerking. De voorzitter kon over de geruchten geen con crete mededelingen doen en betoogde, dat de samen werking hieronder niet mag lijden. 5. De voorschotten op grond van de artikelen 73, eerste en tweede lid en artikel 126 der Kleuteronder wijswet, werden als volgt vastgesteld Aan de Vereniging tot instandhouding ener fröbel school te AxelVoorschot per lokaal 2 lokalen 1560,voorschot per kleuter72 5/10 leerling 870,voorschot artikel 42-126: ƒ600,—. Aan het R.K. Kerkbestuur te Axel: Voorschot per lokaal 3 lokalen 2340,— voorschot per kleuter 99 leerlingen 1888,— voorschot artikel 42-126 ƒ900,-. 1 Aan de Vereniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs te AxelVoorschot per lokaal 4J/^ lokalen 3510, voorschot per kleuter 104 9/10 leerlingen 1258,80 voorschot artikel 42-126 1660, 6. Voorschotten op de gemeentelijke vergoedingen aan de bijzondere scholen voor het jaar 1960 werden eveneens zonder nadere discussie vastgesteld en wel als volgt Overeenkomstig artikel 103 der L.O.-wet 1920 aan de Chr. Nat. School voor g.lo., Nieuwstr. ƒ20.131,112 de R.K. School voor g.l.o., Wals'traat 15.040,69: de Bijzondere School voor g.l.o., Spui 4.540,59 de Chr. Nat. School voor u.l.o., 7.483,99. Overeenkomstig artikel lOlbis der L.O.-wet 1920 werd aan de drie eerstgenoemde scholen resp. toe gekend 1850,—, 1955,55 en 838,10, terwijl aan de Chr. u.l.o. sdhool werd verstrekt voor handwerken ƒ412,en voor lichamelijke oefening ƒ2040,. 7. Een voorstel tot het vaststellen van de 3e wijziging van de Salaris en Loonverondening 1959 wordt zonder hoofdelijke stemminge aangenomen!. Bij K.B. zijn o.m. de salarisnormen voor de vak leerkrachten bij het onderwijs verhoogd met ingang van 1 januari 1959. De minister verzoekt te bevor deren, dat in de gemeentelijke salarisregeling de nor men daarmee in overeenstemming worden gebracht. Aangezien de wedde van de onderwijzeres voor nuttige handwerken in deze verordening is geregeld moet er dus een wijziging wordert vastgesteld. De daar vermelde bedragen van 107,en 162,50 per weke lijks lesuur worden verhoogd tot 118,.en 177,50. 8. Een raadsbesluit van 29 september 1959 tot zekerheidsstelling van een hypothecaire gelidlening, wordt, aangezien de betrokkene van deze zekerheids stelling geen gebruik meer zal maken, ingetrokken1. 9. Voorstel tot het toekennen van een vaste toe lage aan de administrateur van het woningbedrijf. Op .advies van de commissie van toezicht op het woningbedrijf is destijds besloten de basiswedde van de administrateur van het woningbedrijf met ingang van 1 april 1958 vast te stellen op het verschil tussen de wedde van de gemeente-ontvanger en de wedde van de hoofdcommies ter secretarie. Tegen deze wijziging hebben: Ged. Staten bezwaar gemaakt. 1 Daarom stellen B. en W. voor aan de heer W. L. Hirdes als administrateur van het woningbedrijf over het tijdvak van 1 april 1958 tot en met 30 juni 1960 een vaste persoonlijke toelage toe te kennen, ten laste van het woningbedrijf,, tot een bedrag, berekend naar 1387,65 per jaar. Bij dit voorstel brak de heer Maas een lans voor de beloning van de bode-incasseerder bij het woning bedrijf, waarvoor hij reeds meermalen heeft gepleit. Spr. had er critiek op dat de commissie voor het woningbedrijf hierop steeds afwijzend adviseerde, ter wij] nu de mogelijkheid wel aanwezig is. Overigens had hij, evenmin als zijn medeleden, bezwaar tegen het voorstel. De nieuwe bouwverordening werd ongewijzigd vast gesteld, nadat de heer Oggel naar aanleiding van enkele opmerkingen was ingelicht, dat de woningen met gas- en electriciteits-aansluitingen geen: rook kanaal in de keuken behoeven te hebben en dat de voorgeschreven horizontale gleuf voor brievenbussen verband houdt met de rationalisatie bij de P.T.T. De bestellers zien dan het adres, terwijl zij de brief in de bus steken. Een wijziging van de vleeskeuringsverordening in verband met het heengaan van de tweede keurings veearts, de heer Dees te Zaamslag, werd zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Alle aangiften zullen in het venvolg moeten ge schieden aan het bureau van de vleeskeuringsdienst te Axel. Dit voorstel is ook aan de kring- gemeenten ter vaststelling toegezonden. Voorstel tot het aanvaarden van het verlichtings plan voor de Zuidsingel en omgeving. Door de N.V. P.Z.EjM. is een verlichtingsplan voor deze omgeving ontworpen. Het plan voorziet in het plaatsen van 45 lichtmasten van 7 meter, be stemd voor de Zuidsingel (hoofdweg en een gedeelte van de Buthdijk en 29 lichtmasten van 5 meter met TL-verlichting bestemd voor de ventweg. Voorts zullen de vier bestaande lichtmasten on het kruispunt Zuidsingel-Zeestraat-Kanaalkade-Kinder dijk verbouwd moeten worden tot natriumverLiehting. De kosten worden geraamd op 38.758,— Dit voorstel wekte bij de heer van Luijk bezorgd heid. Brengen al deze nieuwe plannen, die zich maar opstapelen en tesamen grote kapitaalsuitgaven vergen, de oude plannen, die al zo lang waahten, niet in ge vaar, zo vroeg hij. Speciaal wees hij hierbij op het saneringsplan voor de Oudewijk, dat al jarenlang wacht op de financiële mogelijkheid van uitvoering. Het thans voorgestelde verlichtingsplan werd niet temin zonder tegenstand 'bij de bestaande groep wan vrome wensen gevoegd. Van „Esso Nederland N.V." te 's-Gravenhage werd een verzoek ontvangen om vergunning tot het plaat sen en onderhouden van twee electrische benzine pompen met vulput op en in gemeentegrond, gelegen voor de percelen Kerkdreef 18 en 20, kadastraal be kend gemeente Axel, sectie G, no. 1319, welk ver zoek zonder hoofdelijke stemming werd ingewilligd. Voorstel tot het kopert van een perceel grond in plan-West. Ingevolge het raadsbesluit van 22 juni 1950 - 26 april 1951 heeft de gemeente bij ncbariële akte, ten beihoeve van de westelijke uitbreiding van de kom van de heer F., ivian Dixhoorn te 's-Gravenhage een oppervlakte grond in erfpacht genomen, groot ca. 15840 mi2. De eigenaar is nu genegen de blote eigendom van de onderhavige grond aan de gemeente te verkopen tegen een acceptabele prijs, verhoogd met een billijke vergoeding wegens beleggingsschade en beëindiging van de erfpachtsovereenkomst, waartoe werd be sloten. In verband met de reconstructie van de Eamma- straat, waarmee inmiddels een aanvang is gemaakt wordt besloten, van de Diaconie der Herv. Gemeente te Axel aan te kopen een perceel grond, groot 470 ma zijnde de ondergrond van een gedeelte van het z.g. Buthstraaltje, ivoor de prijs van 1, Verder wordt aangekocht van de polder Noord bij Axel een perceel met een oppervlakte van 40 m2. een perceel met een oppervlakte van 80 m2 en een gedeelte ongenummerde weg, gernamd „Buthstraatje" no. 16 van de wegenlegger, groot ca. 116 m2, met verhardingen, voor de prijs van 1,-de massa. Voorts stellen B. en W. voor van deze polder in beheer en onderhoud over te nemen een gedeelte van ongeveer 70 meter lengte van het „Buühstraatje liggende op de hiervoor genoemde percelen, tegen betaling door vermelde polder aan de gemeente van 125,— voor het bevrijd zijn van het onderhoud. (Vervolg op pag. 3, 3e kolom) I

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1